Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

NBBLs landsmøte 2003 Oslo 11. –12. juni 2003 Tale til landsmøtet Kommunal- og regionalminister Erna Solberg.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "NBBLs landsmøte 2003 Oslo 11. –12. juni 2003 Tale til landsmøtet Kommunal- og regionalminister Erna Solberg."— Utskrift av presentasjonen:

1 NBBLs landsmøte 2003 Oslo 11. –12. juni 2003 Tale til landsmøtet Kommunal- og regionalminister Erna Solberg

2 Nye lover om boligbyggelag og borettslag Lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova) Lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag (burettslagslova Lovprosessen

3 Rammer for boligbyggelagenes aktivitet Hovedformålet er å skaffe og forvalte boliger på vegne av medlemmene. Boligbyggelagene kan ha tilleggsformål Boligbyggelagene har ingen lovpålagte boligsosiale forpliktelser Boligbyggelagene kan ikke regne med særfordeler

4 Nye bestemmelser i borettslovene Ny utbyggingsmodell Andelseierens bruksrett vil gå frem av loven – leiekontraktene bortfaller Nye rettsregistre over andeler i borettslag Forbud mot uoppsigelige forretningsføreravtaler Forbud mot visse former for diskriminering

5 Regjeringen bruker Husbanken aktivt Budsjettet for Husbanken er prioritert og høyere enn på lenge. Husbankens låneramme er økt fra 13 mrd kr i 2002 til 14 mrd kr i 2003 Boligtilskudd – Tilsagnsrammen økt fra 657 mill kr i 2002 til 670 mill kr i 2003 Bostøtten økt fra 1 757 mill kr i 2002 til 1932,8 mill kr i 2003

6 Boligetablering – bruk Startlån Startlån, en god start 1. januar 2003! Låneopptaket i kommunene 3,2 mrd – er bra! –Behov –Omstillingsvilje Mye medieomtale sentralt og lokalt Utfordringer: –Regelverket i kommunene: Helheten i boligpolitikken – de svakest stilte? –Forankringen til det private markedet

7 Styrket fokus på de svakest stilte Tiltaksplan mot fattigdom –Signaliserer større målretting av Husbankens virkemidler –Øremerkede midler til oppfølgingstjenester i bolig – byene –Bostøtten – et sentralt virkemiddel Fortsatt satsning på Prosjekt Bostedløse –7 prosjektbyer –27 tiltak i byene – stort spenn –Erfaringsoverføring til andre kommuner –Utfordring: Styrket samarbeid til humanitære organisasjoner

8 Storbymeldingen - noen utfordringer Sosiale utfordringer –Boligtilbud for vanskeligstilte og bostedsløshet –Fattigdom og levekårsproblemer –Rus og psykiatri –Etniske minoriteters deltakelse i samfunnet og integrering –Kriminalitet, utrygghet og diskriminering Byutvikling –Transformasjonsområder med mange aktører Større handlingsrom for å utvikle egne muligheter og løse egne utfordringer Bedre brukertilpasset tjenesteproduksjon skal møte innbyggernes behov

9 Boligmeldingen Drøfter: –Målsettinger –Strategier –Virkemidler –Organisering –Legges fram til høsten

10 Boligmeldingen, noen sentrale problemfelt Målretting av husbanklånene Vedlikehold av boligmassen Miljøvennlighet og tilgjengelighet Et godt fungerende bolig- og byggemarked. Sosialt boligtilbud – eie eller leie Tilskudd til utleieboliger må prioriteres

11 Et godt fungerende bolig- og byggemarked Econ-rapport –Det bygges boliger uten allmenn statlig finansiering Utfordringer –Byggekostnader –Redusere tid: Plan til bolig –Forutsigbare betingelser for bruk av utbyggingsavtaler og avgifter –Tilfredstillende konkurranse Husbankens rolle viktig –Styrke Husbanken som kompetansesenter.

12 Miljø, tilgjengelighet og sikkerhet Sterk vekt på miljøaspekter i planlegging og utbygging – bærekraftig ressursbruk Bedre tilgjengelighet i samfunnet mer generelt og også for boliger. Større etterspørsel etter boliger med livsløpskvaliteter - økende antall eldre med behov og midler. Vi må bli trygge på at boligene ikke inneholder risikofaktorer- radon o.a


Laste ned ppt "NBBLs landsmøte 2003 Oslo 11. –12. juni 2003 Tale til landsmøtet Kommunal- og regionalminister Erna Solberg."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google