Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk. Seniorrådgiver Arild.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk. Seniorrådgiver Arild."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk. Seniorrådgiver Arild Bækkevold Sosial- og helseavdelingen, rusfeltet, Fylkesmannen i Hedmark Nettverkssamling, Buskerud – 9. desember 2014

2

3 Gjennomført tilsyn i 9 kommuner fra september 2012 til mai 2014. Elverum Grue Ringsaker Tynset Trysil Stange Kongsvinger Hamar Løten Av disse så er 6 avsluttet. Rapportene ligger på www.helsetilsynet.nowww.helsetilsynet.no

4 Tilsynene er gjennomført som systemrevisjoner (Statens helsetilsyn, internserie 1/2008) Tilsynsvarsel Innhenting og gjennomlesning av dokumenter program for tilsynsbesøket åpningsmøte intervjuer granskning av journaler, mapper og andre dokumenter avslutningsmøte hvor funnene presenteres foreløpig rapport endelig rapport Viktig: systemrevisjon ser på styring av tjenestene, ikke den enkeltes yrkesutøvelse.

5 Hva har vi sett på i disse tilsynene: Har kommunen styring med tjenesten som sikrer at myndighetskravene etterleves? oppstartsfasen iverksettingsfasen oppfølgingsfasen (Som utgangspunkt for tilsynene brukte vi Helsetilsynets veileder fra landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne med psykiske lidelser, fra 2007)

6 Er det sammenheng mellom fag og system for ledelse? Ledelse, organisering og styring for å sikre faglig forsvarlighet Brukermedvirkning Koordinering av tjenestene Individualiserte tjenester at det er etablert rutiner, kjent for alle, og som etterleves Kompetanse Dokumentasjon Virksomhetens forbedringsarbeid

7 Funn ved tilsynene? Avvik fra lov- og forskriftskrav i 8 av 9 kommuner. Flere fikk merknader. Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Forvaltningsloven Forskrift om habilitering og rehabilitering Forskrift om individuell plan i arbeid- og velferdsforvaltningen + fler Journalforskriften Internkontrollforskriften.

8 På hvilke områder var det svikt? Koordinering av ulike tjenester Forsvarlig utredning og dokumentasjon Brukermedvirkning Vedtak på tjenestene, med klageadgang

9 | Tverrdepartemental satsing på tidlig innsats – medfører mange styringsdokumenter og veiledere

10 Hva var det vi så? Lite spor av kartlegging og utredning av den enkeltes tilstand Lite eller ingen individuelle planer Personlig koordinator? Ansvarsgrupper som ikke fungerte Lite eller ingen mål- og tiltaksplaner Mangelfull dokumentasjon observasjoner, men lite vurderinger lite evaluering av iverksatte tiltak Lite bruk av avvik i tjenesteyting som grunnlag for forbedring

11 Hva bør kommunene gjøre? Sørge for for kartlegging og utredning av den enkeltes tilstand og behov jfr. nasjonale retningslinjer (www.rop.no og www.snakkomrus.nowww.rop.no www.snakkomrus.no Sørge for et kjent og gjennomarbeidet opplegg for IP, personlig koordinator og ansvarsgrupper. IP eller mål- og tiltaksplaner med evalueringspunkter Bedre dokumentasjon av observasjoner, med vurdering og evaluering Bedre styring og internkontroll: avvik, risikovurdering, kvalitetsforbedring

12 Dialogmøter med 5 kommuner etter tilsynene, hva sier de?: -Samme utfordringer som tilsynskommunene -Alle beskriver planer om- eller gjennomførte organisasjonsendringer – felles enheter for kommunale rus/psykisk helsetjenester -Avstanden til NAV,s virkemidler øker. KVP, AAP og startlån. Kun for de formidlingsklare og øker avstanden når tjenestene legges utenfor NAV? -Betydelige reduksjoner i helse- og omsorgstjenestene foreslått i budsjettene for 2015

13 Veien videre.. Landsomfattende tilsyn på området i 2016? Dialogmøter med alle kommunene Få inn kompetanse- senterne i utviklingsarbeidet Opptrappingsplan rus 2015, hva kommer der? Større fokus på kvalitet og koordinerte tjenester, mindre på kapasitetsøkning.? Blir tjenestene en del av helse- og omsorgstjenesten i kommunen, i alle kommuner eller?

14 Rusfeltet Vedlikehold Asfalt Sykehjem Aldersbolige r Skoler Barnehager Kulturhus rådhus ”Opptrappingsmidlene til rusfeltet er gitt som frie midler til kommunene” Unntaket er den øremerkede tilskuddsforvaltningen

15 At the end of the day.....

16 …it`s all about guts!

17 Organisasjonskart


Laste ned ppt "Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk. Seniorrådgiver Arild."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google