Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk. Seniorrådgiver Arild.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk. Seniorrådgiver Arild."— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk. Seniorrådgiver Arild Bækkevold Sosial- og helseavdelingen, rusfeltet, Fylkesmannen i Hedmark Nettverkssamling, Buskerud – 9. desember 2014

2

3 Gjennomført tilsyn i 9 kommuner fra september 2012 til mai 2014.
Elverum Grue Ringsaker Tynset Trysil Stange Kongsvinger Hamar Løten Av disse så er 6 avsluttet. Rapportene ligger på

4 Tilsynene er gjennomført som systemrevisjoner (Statens helsetilsyn, internserie 1/2008)
• Tilsynsvarsel • Innhenting og gjennomlesning av dokumenter • program for tilsynsbesøket • åpningsmøte • intervjuer • granskning av journaler, mapper og andre dokumenter • avslutningsmøte hvor funnene presenteres • foreløpig rapport • endelig rapport Viktig: systemrevisjon ser på styring av tjenestene, ikke den enkeltes yrkesutøvelse.

5 Hva har vi sett på i disse tilsynene:
Har kommunen styring med tjenesten som sikrer at myndighetskravene etterleves? • oppstartsfasen • iverksettingsfasen • oppfølgingsfasen (Som utgangspunkt for tilsynene brukte vi Helsetilsynets veileder fra landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne med psykiske lidelser, fra 2007)

6 Er det sammenheng mellom fag og system for ledelse?
• Ledelse, organisering og styring for å sikre faglig forsvarlighet • Brukermedvirkning • Koordinering av tjenestene • Individualiserte tjenester • at det er etablert rutiner, kjent for alle, og som etterleves • Kompetanse • Dokumentasjon • Virksomhetens forbedringsarbeid

7 Funn ved tilsynene? Avvik fra lov- og forskriftskrav i 8 av 9 kommuner. Flere fikk merknader. Helse- og omsorgstjenesteloven Pasient- og brukerrettighetsloven Forvaltningsloven Forskrift om habilitering og rehabilitering Forskrift om individuell plan i arbeid- og velferdsforvaltningen + fler Journalforskriften Internkontrollforskriften.

8 På hvilke områder var det svikt?
Koordinering av ulike tjenester Forsvarlig utredning og dokumentasjon Brukermedvirkning Vedtak på tjenestene, med klageadgang

9 Tverrdepartemental satsing på tidlig innsats – medfører mange styringsdokumenter og veiledere
Med stor fare for at man slår hverandre i hjel. Disse dokumentene har felles målsetning: Venstreforskyving. tidlig innsats, slik at problemer ikke får utvikle seg. Regjeringens strategi for forebygging: 2009 Opptrappingsplanen for rusfeltet Revidert statusrapport – opptrappingsplan (2008) Samhandlingsreformen Gode krefter- handlingsplan for kriminalitetsforebygging Psykisk helsevern for barn og unge i kommunen Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Nasjonal_strategiplan_arbeid_psykisk_helse_ pdf Fra bekymring til handling Kvalitet i barnehagen St.meld. nr. 41 ( ) Stortinget har ikke bestemt behandlingsdag enda. Er til Komitebehandlingi Stortinget- Debatt og vedtak Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget. Melding fra Kunnskapsdepartementet Saken er til behandling i Familie- og kulturkomiteen Viktigst er kapitell Koordinert innsats for barn som har behov for særskilt oppfølging 13.1 Barnet og familien 13.2 Mange aktører og tjenester Pedagogisk–psykologisk tjeneste Statlig spesialpedagogisk støttesystem Barnevernstjenesten Helsestasjonstjenesten Kommune- og spesialisthelsetjenesten 13.3 Samarbeid mellom tjenestene 13.4 Vurderinger og tiltak – Styrke samarbeidet mellom tjenestene Styrke samarbeidet mellom barnehage og barnevern Pårørende –en ressurs |

10 Hva var det vi så? Lite spor av kartlegging og utredning av den enkeltes tilstand Lite eller ingen individuelle planer Personlig koordinator? Ansvarsgrupper som ikke fungerte Lite eller ingen mål- og tiltaksplaner Mangelfull dokumentasjon • observasjoner, men lite vurderinger • lite evaluering av iverksatte tiltak • Lite bruk av avvik i tjenesteyting som grunnlag for forbedring

11 Hva bør kommunene gjøre?
Sørge for for kartlegging og utredning av den enkeltes tilstand og behov jfr. nasjonale retningslinjer (www.rop.no og Sørge for et kjent og gjennomarbeidet opplegg for IP, personlig koordinator og ansvarsgrupper. IP eller mål- og tiltaksplaner med evalueringspunkter Bedre dokumentasjon av observasjoner, med vurdering og evaluering Bedre styring og internkontroll: avvik, risikovurdering, kvalitetsforbedring

12 Dialogmøter med 5 kommuner etter tilsynene, hva sier de?:
Samme utfordringer som tilsynskommunene Alle beskriver planer om- eller gjennomførte organisasjonsendringer – felles enheter for kommunale rus/psykisk helsetjenester Avstanden til NAV,s virkemidler øker. KVP, AAP og startlån. Kun for de formidlingsklare og øker avstanden når tjenestene legges utenfor NAV? Betydelige reduksjoner i helse- og omsorgstjenestene foreslått i budsjettene for 2015

13 Veien videre.. Landsomfattende tilsyn på området i 2016?
Dialogmøter med alle kommunene Få inn kompetanse- senterne i utviklingsarbeidet Opptrappingsplan rus 2015, hva kommer der? Større fokus på kvalitet og koordinerte tjenester, mindre på kapasitetsøkning.? Blir tjenestene en del av helse- og omsorgstjenesten i kommunen, i alle kommuner eller?

14 ”Opptrappingsmidlene til rusfeltet
er gitt som frie midler til kommunene” Sykehjem Aldersboliger Rusfeltet Skoler Barnehager Kulturhus rådhus Vedlikehold Asfalt Verdige og ikke verdige trengende Unntaket er den øremerkede tilskuddsforvaltningen

15 At the end of the day..... 15 15

16 …it`s all about guts! 16 16

17 Organisasjonskart


Laste ned ppt "Tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester til voksne personer med psykiske lidelser og samtidig langvarig rusmiddelmisbruk. Seniorrådgiver Arild."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google