Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Forskningsmelding, virkemidler, innovasjon og kommersialisering FORNY forum Knut B. Haanæs Divisjon for innovasjon Norges forskningsråd Bergen, 14/9-2005.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Forskningsmelding, virkemidler, innovasjon og kommersialisering FORNY forum Knut B. Haanæs Divisjon for innovasjon Norges forskningsråd Bergen, 14/9-2005."— Utskrift av presentasjonen:

1 Forskningsmelding, virkemidler, innovasjon og kommersialisering FORNY forum Knut B. Haanæs Divisjon for innovasjon Norges forskningsråd Bergen, 14/9-2005

2 Formål med presentasjon Forskningsmelding  Hva sier meldingen om innovasjon og kommersialisering?  Forventninger til FORNY fremover Ny virkemiddelportefølje mht. innovasjon  FORNY har viktig plass Samspill med Innovasjon Norge / SIVA  Ambisjoner med samarbeidet  Kommersialisering / såkorn

3 Agenda Ny portefølje av innovasjonsvirkemidler Samspill med Innovasjon Norge og SIVA Forskningsmeldingens prioriteringer

4 ”Vilje til forskning” har en meget høy ambisjon! ” Norge skal bli ledende internasjonalt når det gjelder ny teknologi, kompetanse og kunnskap ”

5 Målet er å øke forskningsinvesteringene fra dagens 1,75% til 3% av BNP i 2010 OffentligNærings- liv Andre (1) Totalt 2003 OffentligNærings- liv/ andre Totalt 2010 0,76 0,82 0,171,75 0,24 1,013,00 (1) Forskning finansiert fra utlandet eller stiftelser/private donasjoner ”Behov for realvekst i offentlige forskningsbevilgninger på ca 5,8 mrd. kroner…” ”…tilsvarende vekstbehov for næringsliv, internasjonale og andre private kilder vil utgjøre anslagsvis 23 mrd. kroner” % av BNP Dagens nivåBehov for økning

6 I ny Forskningsmelding er innovasjon integrert i forskningspolitikken Mars 2005Oktober 2003Mars 2000Juni 1999 ”Forskning ved et tidsskille”  Fokus på å styrke norsk FoU-innsats  Fokus på kvalitets- heving  Foreslår opprettelse av forskningsfondet  Introduserer SFF  Introduserer utredning om innovasjon ”Ny giv for nyskaping”  Vurdering av tiltak for økt FoU i næringslivet  Foreslår innføring av ordning for skattefradrag for FoU  Skatteordning komplementær til direkte virkemidler ”Fra idé til verdi”  Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk  Introduserer regjeringens visjon om at Norge skal bli et av verdens mest nyskapende land  Forskning viktig område for innovasjon ”Vilje til forskning”  Mål om innsats på 3% av BNP i 2010  Kvalitet og innovasjon  Styrking av forskningsfondet  Styrking av realfag / teknologisk forskning  Introduserer SFI  Opptrapping av brukerstyrt forskning

7 Tre overordnede forskningspolitiske prioriteringer i meldingen Internasjonalisering, grunnforskning og innovasjon ”Internasjonalt forskningsarbeid er av grunnleggende betydning for å styrke kvaliteten på og sikre fornyelse i norsk forskning, og gjøre norske miljøer i stand til å dra nytte av kunnskap og teknologi utviklet i utlandet.” ”Meldingen legger opp til en generell styrking av matematisk, naturvitenskapelig og teknologisk forskning.” ”Næringslivets konkurranseevne avhenger av at bedriftene er i stand til å ta i bruk og videreutvikle ny kunnskap og nye teknologiske og organisatoriske endringer.”

8 Grunnleggende forskning innen realfag og teknologi styrkes Viktig for opptrapping av næringslivets FoU Styrke grunnforskning innen realfag og teknologi Sikre sterk og levedyktig instituttsektor  Styrke instituttenes internasjonale konkurransekraft og langsiktige kompetansebygging Utarbeide handlingsplan for å styrke realfaglig forskning Økte basisbevilgninger til teknisk-industrielle institutter  Skape bedre sammenheng mellom grunnforskning, tematiske satsingsområder og forskning innen utvalgte teknologiområder

9 Økt fokus på kommersialisering – FORNY styrkes ”Regjeringen har som mål å fremme kommersialisering av forskningsresultater, og vil stimulere ytterligere den positive utviklingen man har sett de siste årene. Bevilgningene har de siste årene ligget omtrent på samme nivå. … Regjeringen vil øke bevilgninger til FORNY-programmet ” ”For å gjøre det lettere for forskere å bevege seg mellom forskning og kommersialisering, vil Regjeringen sette i verk en ordning med etablererstipend… Midlene tildeles FORNY-programmet som fordeler dem etter nasjonal konkurranse”

10 Det eksisterer et stort potensial for økt kommersialisering fra norske FoU-miljøer Universiteter og høyskoler viktige – men fortsatt en vei å gå!  7-12 % av all patentering i Norge kommer fra UoH  7% av norske universitetsforskere sier deres forskning har ledet til patenter  7% av norske universitetsprofessorer sier deres forskning har ledet til bedriftsetablering Kun en liten andel av nyetablerte foretak er forskningsbaserte!  150 av 25000 (dvs. 0,5 %) av nyetableringer i Norge årlig er basert på ny teknologi  15% av disse igjen er industriprodukter, resten er forretningsmessig tjenesteyting  Ca. 50 av de 150 er spin-offs fra UoH, resten fra etablert næringsliv

11 To observasjoner om FORNY Kommersialisering viktig både mht. Innovasjon og grunnleggende forskning Kommersialisering maraton – ikke sprint! 12 Administrasjon Divisjon for vitenskap Divisjon for innovasjon Divisjon for store satsinger Adm.dir. Stab FORNY skal øke forståelse for samspill mellom universiteter og næringsliv

12 Agenda Ny portefølje av innovasjonsvirkemidler Samspill med Innovasjon Norge og SIVA Forskningsmeldingens prioriteringer

13 Klart støtte til ny portefølje av innovasjonsvirkemidler Vekst SMB FoU Lokomotiver Kommersiali- sering Samarbeid og nettverk Næringsrettet- kompetanse  SkatteFUNN Brukerstyrt forskning Fokuserte programmer Forny Kompetanse Internasjonale midler (Rammeprogram, Eureka) SFI Systemtiltak. ”Brukerstyrt forskning skal styrkes” ”SkatteFUNN er Regjeringens viktigste virkemiddel for å stimulere til økt FoU i bredden av næringslivet” ”Internasjonaliseringstiltak skal vektlegges med sikte på å styrke norsk deltakelse i EUs teknologiplattforminitiativ, øke bedriftsdeltakelse i EUs rammeprogram og støtte økt norsk EUREKA deltakelse” ”Mulige tiltak for å tiltrekke internasjonale forsknings- og utviklingsinvesteringer og lokalisering skal utredes” ”Det skal etableres en ordning med sentre for forskningsdrevet innovasjon” ”Bevilgninger til FORNY-programmet skal økes” ”Etablererstipend for forskere som vil kommersialisere ideer skal iverksettes”

14 Næringslivsrettede virkemidlene skal støtte ulike typer prosjekter Relativt prosjekt- antall Årlig totalbudsjett inkludert egeninnsats (MNOK) SkatteFUNNBrukerstyrtSFI Antall aktuelle bedrifter 6000-8000 (1) Støttegrad18-20% 100-200 (2) 25-50% 20-40 (3) 50% (1) Basert på næringslivsundersøkelser og SkatteFUNN erfaringstall (2) og (3) Basert på SSB data fra FoU-statistikken – tallene gjelder hovedbedrifter, flere er aktuelle som samarbeidspartnere Illustrasjon Prosjektenes tidsperspektiv 1-3 år2-7 år5-10 år

15 I disse dager: direkte lanseringskampanje mot ”hele” næringslivet  Sendes ut til 6000 bedrifter med ett eller flere Skattefunnprosjekter  Inviterer til videre dialog  Kampanjen drives av næringsministeren

16 Nye nettsider skal gi mer helhetlig oversikt over tilbud mot næringslivet

17 Agenda Ny portefølje av innovasjonsvirkemidler Samspill med Innovasjon Norge og SIVA Forskningsmeldingens prioriteringer

18 Sentrene skal videreutvikle regionale bedrifts- og kunnskapsmiljøer med internasjonal fokus og potensial.(..) Sentrene vil være helt sentrale i Regjeringens regional- og innovasjonspolitikk Bedre koordinering av virkemidler Tre konkrete oppfølgingspunkter til et samlet virkemiddelapparat Innovasjonssentra (NCE) Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal utrede mulige tiltak som kan gjøre det attraktivt for internasjonale bedrifter å investere i forsknings- og utviklingsvirksomhet i Norge Konkret bestilling mht. Norge som FoU land ”Regjeringen forventer at institusjonene i sitt videre samarbeid forenkler og forbedrer sine tjenester og virkemidler slik at de fremstår som mer enhetlig for kunder og brukere”

19 Innovasjon Norge: Visjon: Vi gir lokale ideer globale muligheter Norges forskningsråd: Visjon: Forskning flytter grenser SIVA: Visjon: Sterke regionale verdiskapingsmiljø Samspill for innovasjon Vi skal møte næringslivets behov Tydelige roller og ansvar

20 Treffsikkert i forhold til utfordringene Mobiliserende for økt innovasjon Tilgjengelig og enkelt for næringslivet Effektiv bruk av våre og bedriftenes ressurser Prioritere de beste ideene Styrke norsk konkurransekraft Flere nyskapende bedrifter Styrke de mest innovative Kjenne til muligheter Forstå hva som kreves Færre og mer oversiktlige tjenester Kjennetegn ved et velfungerende virkemiddelapparat

21 Eksempel: Felles ”brukerport”


Laste ned ppt "Forskningsmelding, virkemidler, innovasjon og kommersialisering FORNY forum Knut B. Haanæs Divisjon for innovasjon Norges forskningsråd Bergen, 14/9-2005."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google