Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

1 Statens forventninger til kommunene Innlegg på Strategiseminar 2008 12-kommunesamarbeidet i Vestfold 12.Mars 2008 Underdirektør Brynhild Hovde, KRD.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "1 Statens forventninger til kommunene Innlegg på Strategiseminar 2008 12-kommunesamarbeidet i Vestfold 12.Mars 2008 Underdirektør Brynhild Hovde, KRD."— Utskrift av presentasjonen:

1 1 Statens forventninger til kommunene Innlegg på Strategiseminar 2008 12-kommunesamarbeidet i Vestfold 12.Mars 2008 Underdirektør Brynhild Hovde, KRD

2 Kommunal- og regionaldepartementet 2 Tre hovedtema: Prinsippene for statens styring av kommunesektoren Statens forventninger til kommunene Felles utfordringer

3 Kommunal- og regionaldepartementet 3 Utgangspunktet: Kommunene er selvstendige, politisk valgte og styrte forvaltningsorganer Et levende lokaldemokrati er grunnsteinen i folkestyret og en forutsetning for tillit og legitimitet til det nasjonale folkestyret

4 Kommunal- og regionaldepartementet 4 Statlig styring: Balanse mellom nasjonale mål – lokal frihet Det lokale folkestyret må alltid operere innenfor rammene av nasjonale mål; f. eks. Et likeverdig tjenestetilbud Nasjonal økonomisk styring Rettssikkerhet for den enkelte

5 Kommunal- og regionaldepartementet 5 Skolereform Ny forskrift om §§§. Fylkesveterinæren Handlingsplan for yyyyy Handlingsplan for xxxxxx 3-årig satsning på bærekraft HMS Skjønnsmidler Fylkeslegen Utdanningsdirektøren SHDir Livskraftige kommuner Kvalitetskommuner Effektiviseringsnettverk AVTALE om kvalitets- utvikling KS Handlingsplan for yyyyy Avtale om utvikling av kvalitet i zzzzzzzz KOSTRA Veileder i dokbsf jskjj Veileder i dokbsf jskjj Veileder i dokbsf jskjj Fylkesmannen Konsultasjoner Tilsyn Rapportering Barnehagereform Tilpasning til internasjonale standarder

6 Kommunal- og regionaldepartementet 6 Staten – et ”mangehodet troll”? ”En kommune som er vant til å arbeide, tenke og planlegge helhetlig ser med forundring på den sektoriserte stat som sender signaler, krav om rapportering, instrukser og forskrifter fra hver sin tue….” ( Rådmann Rannveig Eidet, Sørum – 2007)

7 Kommunal- og regionaldepartementet 7 Styringsdialog i Trøndelag…

8 Kommunal- og regionaldepartementet 8 Utvikling fra... Lov og regelstyring Øremerkede tilskudd (1974 var det 154 ulike tilskuddsordninger…) Handlingsplaner Mange tilsyn

9 Kommunal- og regionaldepartementet 9 …...til dialog og veiledning Konsultasjoner mellom staten og KS Rammefinansiering/IS Samordning av tilsyn Forenklet juridisk rammeverk Bilaterale avtaler Informasjonsarbeid/nettverk

10 Kommunal- og regionaldepartementet 10 Bilaterale avtaler Bosetting av flyktninger Kvalitetsutvikling i helse- og omsorg Nasjonal rammeavtale om samhandling ¨ Kvalitetsutvikling i grunn- skole opplæringen Rammeavtale om NAV Viderutvikling av barnevernet Bostedsløshet Samarbeidsavtale om landbruks- og næringsutvikling Samarbeidsavtale om miljø- og samfunnsvikling Samarbeidsavtale om grønne energikommuner (tilleggsavtale)

11 Kommunal- og regionaldepartementet 11 KRDs rolle Skal bidra til best mulige rammebetingelser økonomisk og juridisk for kommunene Skal samordne statens politikk overfor kommunene – ulike virkemidler Vi lytter til kommunene/KS Vi samarbeider på mange områder med KS

12 Kommunal- og regionaldepartementet 12 Forventningene: Forventningene knyttet til kommunenes mange roller: Som velferdsprodusent Som myndighetsforvalter Som lokalsamfunnsutvikler Som arbeidsgiver Som demokratisk aktør

13 Kommunal- og regionaldepartementet 13 Regjeringen forventer.. Fornøyde innbyggere/gode velferdstjenester Samfunnsansvarlig drift Gode arbeidsgivere, involverte medarbeidere/godt arbeidsmiljø Effektiv ressursutnyttelse Åpenhet og gjennomsiktighet Høy etisk standard Fokus på klima/energi Kommuneproposisjonen

14 Kommunal- og regionaldepartementet 14 Og kommunene leverer Kommunene prioriterer riktig Fokus på kvalitet og effektivitet og brukerdialog Tjenestene er blitt bedre de siste 5-10 år Bredde og mangfold i velferdstilbudet I front i omstillingsarbeidet

15 Kommunal- og regionaldepartementet 15 …men ”forventningsgap” Stort gap – særlig eldreomsorgen ”Vi har ikkje råd til meir, så dette må vera godt nok…” - Manglende individuell tilpasning av tjenestetilbudet (Tilsynsmelding Statens Helsetilsyn 2007)

16 Kommunal- og regionaldepartementet 16 Hva skaper forventningsgapet? Økt privat velstand – ”rikdommens dilemma” Godt arbeid skaper behov for mer godt arbeid! Øremerking (ECON) Rettighetsfesting Enkeltsaker i media ”Rolling Stones” generasjonen Behovet for skreddersøm Profesjonene forsterker

17 Kommunal- og regionaldepartementet 17 Hva kan staten gjøre? Videreutvikle konsultasjonsordningen Forbedre IS Samordne statlig styring Synliggjøre kommunesektorens gode resultater Stimulere til fornying og kvalitetsutvikling Videreutvikle nasjonale systemer for måling av kvalitet og effektivitet

18 Kommunal- og regionaldepartementet 18 Hva kan kommunene gjøre? Synliggjøre de gode resultatene Tydelighet på hva som leveres Forventningsavklaring i møte med brukeren Offensiv arbeidsgiverpolitikk Utøve god eierstyring Høy etisk standard Ansvarlig finansforvaltning

19 Kommunal- og regionaldepartementet 19 Hva kan kommunene gjøre? Kontinuerlig forbedringskultur Fokus på kvalitet og kvalitetsforbedring i tjenestene Aktivt arbeid for å redusere sykefraværet Redusere ufrivillig deltid Seniorpolitikk

20 Kommunal- og regionaldepartementet 20 Kvalitetskommuneprogrammet Avtale stat-kommune-arb.takerorg Kvalitet i møtet med innbyggeren/redusere sykefraværet Samarbeidspartane lokalt: folkevalde, leiarane og dei tilsette/tillitsvalde Nettverksorganisering Nær 90 med nå – nytt opptak i juni 2008


Laste ned ppt "1 Statens forventninger til kommunene Innlegg på Strategiseminar 2008 12-kommunesamarbeidet i Vestfold 12.Mars 2008 Underdirektør Brynhild Hovde, KRD."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google