Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

| Håndteringsforskriften Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler 23. Oktober 2014.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "| Håndteringsforskriften Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler 23. Oktober 2014."— Utskrift av presentasjonen:

1 | Håndteringsforskriften Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler 23. Oktober 2014

2 | Nasjonal fagmyndighet for medisinsk utstyr Forvaltnings- og rådgivningsoppgaver Tilsynsmyndighet overfor produsenter, distributører, tekniske kontrollorgan Markedsovervåking  Utstyrsregister  Meldesystem svikt og uhell – nasjonalt og internasjonalt

3 | Medisinsk utstyr Alt utstyr som fra produsentens side er ment å skulle anvendes på mennesker i den hensikt å diagnostisere, forebygge, overvåke, behandle eller lindre sykdom, skade eller handikap. Definisjonen finner dere i lov og forskrift om medisinsk utstyr. Nå også håndteringsforskrift § 4 a)

4 Regelverket 90/385: Aktivt implanterbart MU 93/42: Øvrig medisinsk utstyr 98/79: In vitro diagnostisk MU. + flere gjennomføringsforordninger Lov om medisinsk utstyr Forskrift om medisinsk utstyr | | 4

5 Håndteringsforskriften – prosess Nasjonal forskrift. Ingen EU-direktiver Høringsfrist 14 Oktober 2012 med 33 høringsinnspill Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet 29. november 2013. Ikrafttredelse 1. januar 2014. | | 5

6 Regelverksarbeid. Aktører | | 6 Referanse funksjon

7 1 felles forskrift om håndtering av alt medisinsk utstyr, elektromedisinsk og øvrig medisinsk utstyr Utvider/erstatter forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr Utdype helselovene m/forsvarlighet Brukervennlig for pliktsubjekter Konkret/detaljert regulering | | 7 Hva ønsket vi? Målet

8 Hjemmel Helselovene Lov om medisinsk utstyr § 8 § 8.Bruk Kongen kan gi forskrifter om bruk av medisinsk utstyr, herunder kvalifikasjoner hos bruker. | | 8

9 | | 9

10 | | 10

11 Hvem må rette seg etter håndteringsforskriften? | | 11

12 Aktører | | 12 EU Tilsyns myndighet Produsent Teknisk kontrollorgan Aut. Rep Distributør/ Importør Bruker

13 Hvor er vi med håndteringsforskriften? Ikke hos produsent | | 13 EU direktivene om medisinsk utstyr Lov og forskrift om medisinsk utstyr

14 Hvor er vi? | | 14 Ute i helsetjenesten Virksomhetene Der utstyr brukes

15 § 3.Personelt virkeområde Forskriften gjelder for: helse- og omsorgstjenestens håndtering av medisinsk utstyr for helse- og omsorgstjenesten som stiller medisinsk utstyr til disposisjon for privatpersoner, og | | 15

16 Hvor er vi? DSB også her | | 16

17 Innholdet i håndteringsforskriften | | 17

18 Hva er nytt? Omfatter nå alt medisinsk utstyr Systemforskrift Virksomhetene og ikke helsepersonell Meldeplikten flyttet fra forskrift om medisinsk utstyr Egentilvirkning av MU Gjenbruk av medisinsk engangsutstyr Sammenstilt medisinsk utstyr | | 18

19 Formålet § 1 Formålet med forskriften er å sikre at medisinsk utstyr til enhver tid er sikkert, vedlikeholdes korrekt og brukes forsvarlig i samsvar med sitt formål. | | 19

20 Virkeområde § 2 Forskriften gjelder for: a) håndtering av medisinsk utstyr b) egentilvirket medisinsk utstyr for intern bruk i en helseinstistusjon c) gjenbruk av medisinsk engangsutstyr d) sammenstilt medisinsk utstyr | | 20

21 Hva er håndtering av MU? Anskaffelse Opplæring Plassering/tilkobling, Bruk Vedlikehold/reparasjon Oppbevaring/lagring Kassasjon av medisinsk utstyr. Meldeplikten | | 21

22 §7 Anskaffelse Virksomheten er ansvarlig for å anskaffe medisinsk utstyr som samsvarer med forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr og som er egnet for det tiltenkte bruksområdet. | | 22

23 § 8.Opplæring av brukere Nødvendig opplæring for korrekt og sikker bruk Informasjon om farer knyttet til bruk av utstyret og relevante forholdsregler. Ved nyanskaffelse, nyansettelse, bruk av vikar og som vedlikehold av den opplæring som allerede er gitt. Systematisk og dokumentert. | | 23

24 § 9.Plassering og tilkobling Medisinsk utstyr skal være installert og tilkoblet slik at det fungerer som forutsatt og kan brukes og betjenes uten fare. | | 24

25 § 10.Bruk Medisinsk utstyr skal brukes i samsvar med utstyrets vedlagte anvisninger. | | 25

26 § 11.Vedlikehold og reparasjoner Planlagt, systematisert og basert på utstyrets anvisninger og en vurdering av risiko, slik at utstyret til enhver tid er sikkert og kan brukes uten fare. Utført vedlikehold, endringer og reparasjoner av medisinsk utstyr skal dokumenteres. | | 26

27 § 12.Oppbevaring og lagring Medisinsk utstyr skal oppbevares og lagres i samsvar med utstyrets vedlagte anvisninger. | | 27

28 § 16.Meldeplikt Uten unødig opphold gi melding om hendelser med utstyret har ført til eller kunne ha ført til død, eller alvorlig forverring av en pasients, brukers eller annen persons helsetilstand. Aktuelt medisinsk utstyr skal ikke kastes og identiteten til det medisinske utstyret skal kunne spores. | | 28

29 Medisinsk engangsutstyr § 5.Gjenbruk av medisinsk engangsutstyr Virksomhet som gjenbruker medisinsk engangsutstyr, anses å være en produsent og utstyret skal oppfylle kravene i forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr Medisinsk engangsutstyr definert §4h) | | 29

30 Egentilvirket medisinsk utstyr IN-house unntaket. Forskrift om medisinsk utstyr gjelder ikke for utstyr som produseres og brukes internt i helseinstitusjonen og som samtidig ikke utnyttes kommersielt jf. FMU§ 1- 3 f). «In-house» unntaket er nå regulert i håndteringsforskriften | | 30

31 Hva er egentilvirket medisinsk utstyr? | | 31 MU Definert i§ 4h Utstyr som produseres og brukes: Internt i helseinstitusjon Ordinære oppgaver Ikke utnyttes kommersielt

32 Hva er kravene til egentilvirket MU? § 13 Oppfylle de grunnleggende kravene i forskrift om medisinsk utstyr vedlegg I. Skal ikke CE-merkes | | 32

33 Grunnleggende krav A. Generelle krav Høyt sikkerhetsnivå Formålstjenlighet Avveiing av fordeler mot ulemper Ytelser i overensstemmelse med produsentens påstander B. Spesifikke - krav til konstruksjon og produksjon Materialsikkerhet Biologisk kompatibilitet Akseptabelt renhetsnivå Mekanisk sikkerhet Elektromagnetisk kompatibilitet Brann- og eksplosjonssikkerhet Nøyaktighet og stabilitet Strålebeskyttelse Alarmfunksjoner Elektrisk sikkerhet Merking Bruksanvisning | | 33

34 Dokumentasjon om egentilvirket § 14. Kunne legge fram fremlegge oversikt over egentilvirket utstyr teknisk dokumentasjon og en erklæring på at de grunnleggende kravene i forskrift 15. desember 2005 nr. 1690 om medisinsk utstyr er oppfylt | | 34

35 Hvordan håndtere egentilvirket utstyr? § 15 Håndtering av egentilvirket medisinsk utstyr skal oppfylle de samme kravene som håndtering av CE-merket MU: a) Opplæring av brukere b) Plassering og tilkobling c) Bruk d) Vedlikehold og reparasjoner e) Oppbevaring og lagring f) Meldeplikt g) Tilgang og kassasjon | | 35

36 Hvem fører tilsyn med hva? Statens Helsetilsyn og fylkesmannen helse og omsorgstjenestens håndtering av utstyr ved ytelse av helsehjelp DSB offentlig og private virksomhets håndtering av elektromedisinsk utstyr Hdir gjenbruk av engangsutstyr og egentilvirket/sammenstilt MU som ikke er elektro medisinsk. | | 36

37 | Takk for oss!


Laste ned ppt "| Håndteringsforskriften Nasjonal nettverksgruppe for behandlingshjelpemidler 23. Oktober 2014."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google