Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

En fornyet handelsavtale Det er alternativet til dagens EØS-avtale Februar 2015 www.neitileu.no.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "En fornyet handelsavtale Det er alternativet til dagens EØS-avtale Februar 2015 www.neitileu.no."— Utskrift av presentasjonen:

1 En fornyet handelsavtale Det er alternativet til dagens EØS-avtale Februar 2015 www.neitileu.no

2

3 EØS-avtalen har gått ut på dato EØS-avtalen ble inngått i 1992 og trådte i kraft 1. januar 1994. EU overstyrer norsk arbeidsliv. Fri flyt av arbeidskraft i EØS betyr mer sosial dumping. Offentlige anbud i hele EØS- området. Påbudet er dyrt og tungvint for kommuner og fylker. Dårligere mattrygghet. Importen av landbruksvarer fra EU er femdoblet siden avtalen ble inngått.

4 EØS-avtalen har gått ut på dato Avtalen utfordrer selvråderetten Norge avgir suverenitet Avtalen svekker handlefriheten Domstolskontroll fremfor politikk Avtalen har blitt noe annet enn forutsatt

5 Problematiske direktiver og forordninger fra EU på løpende bånd Olje- og gassmarkedsdirektivene Matsminkedirektivene Tjenestedirektivet Postdirektivet (VETO - men omkamp med ny regjering) Vikarbyrådirektivet Helsedirektivet / pasientrettighetsdirektivet Finanstilsyn (til behandling) Offshoredirektivet (til behandling) Jernbanepakke IV (til behandling i EU)

6 EØS er ingen naturlov Vi kan velge en fornyet handels- avtale i stedet

7 En ny og bedre avtale er mulig EØS-avtalen kan sies opp med ett års varsel. Den tidligere frihandelsavtalen gjelder fortsatt. Norge har varer og tjenester EU trenger. Vi er EUs femte viktigste handelspartner. EU inngår handelsavtaler med stadig nye land. EU har over tretti aktive handelsavtaler med blant andre Sveits, Færøyene, Egypt, Mexico og Sør-Korea.

8 Nei til EU har utredet og valgt et alternativ

9 Hovedstolpene i en fornyet handelsavtale En avtale mellom to likeverdige parter, Norge og EU. Kun regler og rettspraksis ved avtaletidspunktet er bindende for partene. Ingen forutsetning om innføring av nytt regelverk. Nye og endrede regler må være gjenstand for en ny avtale mellom partene, eller innføres ensidig etter fritt valg av partene på hvert sitt område. Tollfri handel med industrivarer.

10 Hovedstolpene i en fornyet handelsavtale Gjensidig markedsadgang for tjenester. Avtalen skal ikke gi frihandel eller krav om gradvis liberalisering av handel med landbruksvarer utover det som følger av internasjonale forpliktelser (WTO- regelverket). Avtalen skal ivareta en høy norsk standard for dyre-, plante- og folkehelsa. Ordning for tvisteløsning stat-stat på politisk nivå.

11 Handelsavtalen skal være en likeverdig avtale «Sveits er ikke forpliktet til å innføre EUs lover. Landet tilpasser regelverket til EU- retten der dette er i dets interesse.» Sveitsiske myndigheters informasjonshefte Bilateral agreements Switzerland-EU Integration Office FDFA/FDEA, 2009

12 Handelsavtalen skal være en likeverdig avtale En avtale mellom to likeverdige parter, Norge og EU. Kun regler og rettspraksis ved avtaletidspunktet er bindende for partene. Ingen forutsetning om innføring av nytt regelverk. Nye og endrede regler må være gjenstand for en ny avtale mellom partene, eller innføres ensidig etter fritt valg av partene på hvert sitt område.

13 Tollfri handel med industrivarer Eksport til EU fra utvalgte land, 1980-2009. 1992=100 (basisår). (Kilde: United Nations Comtrade, gjengitt etter NOU 2012:2.)

14 Tollfri handel med industrivarer Tollfrihet før EØS. Frihandelsavtalen ga – og gir – Norge tollfri adgang til EU-markedet for alle industrivarer. Ny avtale setter standard. Norge velge å akseptere tilsvarende produktregler som EU der dette er ønskelig. Handelsavtale sikrer eksporten. Handelen til EU har utviklet seg parallelt for Norge i EØS og for Sveits som har egne handelsavtaler.

15 Gjensidig markedsadgang for tjenester Tjenesteeksport fra Norge til EU og Verden totalt, perioden 2002-2009. (Kilde: Menon Business Economics.)

16 Gjensidig markedsadgang for tjenester Fra fri flyt til like rettigheter. En ny handelsavtale kan forkaste EØS-avtalens krav om markedsliberalisering og anbud. Internasjonale regler finnes. Den gamle frihandelsavtalen omfatter ikke tjenester, men WTO har en egen avtale om tjenestehandel. EU trenger markedsadgang. EU-landene selger mer tjenester til Norge enn omvendt.

17 Trygg mat og bærekraftig landbruk Foto:Thomas-Leth Olsen

18 Trygg mat og bærekraftig landbruk Tollvernet er nødvendig. En ny handelsavtalen skal ikke gi frihandel eller krav om videre liberalisering av handel med landbruksvarer. Matimporten fra EU har eksplodert. Importen fra EU er femdoblet siden avtalen ble inngått – og mer enn doblet bare de siste 10 årene. Norge skal kunne innføre egne matkrav der det er ønskelig, blant annet ut fra kvalitet og helse. Med matsminkedirektivene i EØS ble en rekke tilsetningsstoffer som hadde vært forbudt godkjent i matvarene.

19 Høy standard for helse EØS-avtalen ble i 1998 utvidet med en veterinæravtale. Norge måtte fjerne grensekontrollen av levende dyr, kjøtt, fisk og meieriprodukter fra andre EU/EØS-land. Dermed var matvarene prisgitt kontrollen i andre land. Veterinær grensekontroll gjeninnføres. Den nye handelsavtalen skal ivareta en høy norsk standard for dyre-, plante- og folkehelse.

20 Tvisteløsning på politisk nivå Norge fristilles fra overvåkingsorganet ESA og EFTA- domstolen. Den nye handelsavtalen skal ikke ha et selvstendig håndhevingsorgan. Konflikter løses i forhandlinger mellom Norge og EU. Investorer og selskaper gis ikke noen særskilt rett til å gå til søksmål for fremtidig tapt fortjeneste (ISDS).

21 Fortsatt samarbeid om forskning og studier I perioden 2014-2020 skal Norge betale rundt 18 milliarder kroner til EUs forskningsprogram Horisont 2020.

22 Fortsatt samarbeid om forskning og studier Norge og EU samarbeidet om forskning lenge før EØS-avtalen. Vi skal utenfor EØS delta som fullverdig medlem i EUs forskning- og studieutvekslingsprogrammer. Utbyttet kan bli bedre. Norge har betalt mye mer til EUs forskningsprogrammer enn hva norske forskere og institusjoner har hentet tilbake. Forhandlingene om en ny handelsavtale vil gjøre det mulig å diskutere forutsetningene for og prioriteringene i de programmene som Norge deltar i.

23 Handelsavtaler som fungerer «Vi finner at de største eksportørene til EU i mindre grad er avhengige av EØS- avtalens vilkår, sammenlignet med et eventuelt innhold i en moderne bilateral handelsavtale.» Menon Business Economics Rapporten Norge og EØS: Handelsmønstere og rammer for samhandel i EØS-avtalen Menon-publikasjon nr 17/2013

24 KOREU-avtalen Avtale mellom EU og Sør-Korea, undertegnet i 2011. KOREU-avtalen dekker følgende områder: Fri handel med varer, fri handel med tjenester, offentlige anbud og innkjøp samt beskyttelse av intellektuelle rettigheter (IPR) Avtalen fjerner all toll på industrivarer. 99 prosent av alle tollsatser fjernes over en fem års periode. En av de viktigste delene av avtalen gjelder avvikling og regulering av tekniske handelshindre. På tjenesteområdet går avtalen lenger enn WTOs GATS-avtale, særlig på områdene finans, telekom, maritime tjenester og e-handel. Mekanismen for tvisteløsning i avtalen er basert på WTOs tvisteløsningsordning, men den antas å kunne håndtere sakene mye raskere enn WTO.

25 Sveits-avtalene «Siden forholdet til Sveits er vel gjennomregulert av frihandelsavtalen (1972) og de 18 underavtaler, så er et eventuelt arbeid med å få i stand tilsvarende ordninger for Norge ikke spesielt krevende. (...) En frihandelsløsning a la Sveits eksisterer allerede. Dersom Norge, Island og Liechtenstein trer ut av EØS, vil dette følgelig være plattformen som EU og EFTA-landene vil måtte falle tilbake på. Alle «Felleskomiteer» vil enkelt kunne omdannes til en EU-EFTA-komite med det samme ansvarsområde som tidligere. Eneste forskjell blir da at EFTA-landene må bli enige om sitt felles syn før de møter i komiteen. For EU blir situasjonen nøyaktig som tidligere. Dette er – hva denne rapportens forfattere kan bedømme – ikke urealistisk.» Peter Ørebech og Torbjørn Trondsen Rapporten Et frihandelsrettslig alternativ til EØS Universitetet i Tromsø 2014

26 Takk for oppmerksomheten www.neitileu.no


Laste ned ppt "En fornyet handelsavtale Det er alternativet til dagens EØS-avtale Februar 2015 www.neitileu.no."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google