Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID RAPPORT.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID RAPPORT."— Utskrift av presentasjonen:

1 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID RAPPORT

2 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID ARBEIDSGRUPPE Svend Åge SvendsenHorten Tore FinnerudRe Torgeir BettumNøtterøy Viggo EmdalTønsberg Bjørn MyhreSandefjord (leder)

3 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID MANDAT 1.Utarbeide bakgrunnsmateriale for en dialog med Statens Vegvesen og Vestfold Fylkeskommune om veiholders ansvar for belysning av egne veier. 2.Synliggjøre avtalealternativer og fysiske tiltak som vil lette konkuranseutsetting av veilystjenester på sikt. Herunder formellekrav og begrensninger. 3.Utarbeide felles veilysnorm. 4.Synliggjøre kraft- og nettleiepriser spesifikt for veilys, samt foreslå optimale innkjøpsordninger innenfor en totalt kjøpsavtale.

4 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID 1. Veiholders eierskap til veilys Fire veiholdere Staten:Europa- og riksveier Fylket: Fylkesveier Kommune:Kommunale veier Private:Private veier

5 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID HOLDNINGER Fylkeskommunen aksepterer prinsippet at veilyset er et trafikksikkerhetsmiddel som veiholder har ansvar for, men erkjenner ikke at det lyset som eksiterer et fylkeskommunalt ansvar. Vegvesenet i Vestfold uttrykker klart at lyset langs fylkesveiene bør være fylkeskommunens ansvar. Østfold har overtatt og Akershus overtatt veier med ÅDT mer enn 3000 kjt. Staten er enig i prinsippet men avventer to-deling av veinettet.

6 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID Konklusjoner Familjøene er enig i at veilys er et trafikksikkerhetsmiddel som tilhører den enkelte veiholder. Fylkeskommunen er ikke villig til å ta den økonomiske konsekvensen av dette. Det må øves press på fylkeskommunen på høyt politisk og administrativt nivå.

7 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID

8 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Konkurranseutsetting av veilys

9 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Prosjektoppgaven Skagerak Nett AS er enerådende som leverandør av veilystjenester i 12K området. Kommunene selv sitter igjen med liten kompetanse på veilysområdet etter at elverkene skiftet eier. Mål: Synliggjøre avtalealternativer og fysiske tiltak som vil lette konkurranseutsetting av veilystjenester på sikt. Herunder formelle krav og begrensinger. Utarbeide et felles forslag til anbudsgrunnlag.

10 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Bakgrunn Veilys representerer 40% - 45% av vedlikeholdskostnadene for kommunale veier. Kommunene overtok ansvaret for veilys da elverkene ble solgt – uten tilføring av noen form for ressurser Samtlige kommuner eks. Horten eier veilyset og har drifts og vedlikeholdsavtale med Skagerak Elektro

11 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Bakgrunn forts. Skagerak Nett AS har foretatt en virksomhetsoverdragelse av veilysoppgavene til Skagerak Elektro AS 1.06.2006 Statens vegvesen har konkurranseutsatt drift og vedlikehold – 10% til 15% kostnadsreduksjon Grenlandskommunene eier ikke veilyset og vil forhandle frem en forvaltnings og driftsavtale med Skagerak Nett AS

12 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Eierskap kommuner Vedlikeholdskost nader Strømkjøp Sum drift og vedlikehold Ant lyspunkt totalt km belyst vei Veilys kapital % Andel Hof117 000133 000250 000580238 050 0001 % Holmestrand211 000239 000450 000520217 350 0001 % Re196 000401 000597 0001 3455418 900 0003 % Horten1 150 0001 000 0002 150 0004 29517260 200 00011 % Tønsberg1 968 0002 232 0004 200 0006 71226893 800 00017 % Nøtterøy786 0001 192 0121 978 0123 85015453 900 00010 % Tjøme394 000500 000894 0001 6006422 400 0004 % Andebu170 000192 000362 000562227 700 0001 % Stokke422 000478 000900 0002 0818329 050 0005 % Sandefjord1 300 6902 141 0123 441 7028 249330115 500 00021 % Larvik3 255 0002 796 0006 051 0009 000360126 000 00023 % Lardal43 600102 400146 000287113 850 0001 % Sum 12 K10 013 29011 406 42421 419 71439 0811 562546 700 000100 %

13 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Eieroppgaver Økonomi og budsjett, Eierskap av: veilysnett og utstyr, styringssystem for veilyset, veilyskartbase, Bestemme: veilysnormal / standarder, driftstandarder / servicemål feks tenning og slukking av områder. Kjøp av energi.

14 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Forvaltningsoppgaver Administrasjon og økonomirapportering Utarbeide: forslag til budsjett og årlige fornyelse/reinvesteringer, anbudsgrunnlag for konkurranseutsetting av drift og vedlikehold, Oppfølging av: drifts- og vedlikeholdskontrakter, veilysstyringen, og ajourføring av veilyskartbase, Godkjenne nye utbyggingsplaner, overtagelse av nye veilysprosjekter til drift og vedlikehold, Utvikling og optimalisering av veilystjenester og veilysutstyr mm. Driftslederfunksjon pga integrert forsyningsnett og fordelingsnett veilys

15 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Vedlikeholds og driftsoppgaver Rutinemessig rapportering av drifts og vedlikeholdsavtalen (dokumentasjon på utførte oppgaver, feilmeldinger, klager mm). Utføre: drift og vedlikehold av utstyr (pæreskift, rengjøring skjermer og reflektorer, rutinemessig ettersyn), bestilte reinvesteringer, feilretting / utbedring av kable/linjefeil, rydding av linjer, rapportere innmålte av veilyskartdata, kontroll- og tilstandsoppgaver (stolpekontroll og el kontroll). Inngå: rammeavtaler på materiell og entreprenørtjenester, avtale med Skagerak Nett AS om driftslederansvar og administrasjon av fellesføringer, Feilmeldings-og beredskapstjeneste / vaktordning,

16 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Linjer og kabelnett Veilyset forsynes med linjer og kabelnett på ulike måter, anslagsvis 30 % via Skagerak Netts luftsnett med en blank kommunal tennledning (1-polet) 68 - 69 % med en kommunal ledning eller kabel som er direkte knyttet til Skagerak Nett enten i kiosk eller skap (2-polet) 1-2 % i eget separat kommunalt nett med målt forbruk

17 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Dokumentasjon av veilys installasjoner Kommunene har dårlig dokumentasjon av installasjoner Dårlig dokumentasjon gjør det vanskelig for eksterne entreprenører - samtidig er risiko for store tillegg til kontrakten sannsynlig Igangsetting av dokumentasjon må prioriteres

18 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Alternative organisasjonsmodeller 1.Modifisert dagens modell 2.Selskapsmodellen 3.Vertskommunemodellen 4.Konkurranseutsetting av forvaltningsavtale inkl. vedlikehold og driftsavtale 5.Fremforhandlet forvaltningsavtale med Skagerak Nett AS

19 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Økonomi Veilyskapitalen i Vestfoldkommunene er ca 550 mill. Vedlikeholdskostnadene årlig er på til sammen ca 10 mill. Det er ingen sikre tall for dagens kostnader på forvaltningen. Oppfølging av en ny kontrakt vil inneholde forhold som krever noe mer ressurser for å oppnå ønsket virkning av avtalen, ca 1 årsverk. I tillegg vil det være behov for å møte nye myndighetskrav, ny teknologi samt ønsker fra eierkommunene.

20 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Økonomi (forts.) Forventningene til reduksjon etter konkurranseutsetningen av drift- og vedlikeholdet vil trolig ligge på 10 % til 15 % (resultat fra statens vegvesen) Det krever imidlertid en god oppfølging av kontraktene.

21 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Kostnadsanslag på forvaltningskostnader ÅrsverkKostnader i dag kr Kostnader ny organisering kr Kommunenes samlende kostnad som kommunene i dag utfører av forvaltnings og eieroppgaver 1600 000500 000 Andel forvaltningsoppgaver i drifts og vedlikeholdskontrakt0,5 - 1500 000 Økt behov for oppfølging av kontrakter mm 0600 000 Konsulentbistand til bestemte oppgaver 050 000 Reduksjon konkurranseutsetting 0-550 000 Sum forvaltningskostnader 1 100 000

22 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Vurderinger Veilys er viktig for trafikksikkerhet og trygghet Kompetanse og resurser må styrkes som en følge tap ved salg av e-verk. Konkuransetsetting av forvaltning er for kosnadsusikkert nå.

23 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Vurderinger (forts.) Modifisert dagens modell hvor forvaltningsoppgaver inkluderes. Risiko ved at liten lokalkunnskap både hos entreprenør og kommuner Vertskommune og selskapsmodell. Foretrekker vertskommune pga. nærhet til veiteknisk miljø.

24 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Vurderinger (forts.) Andre forhold Samordning i 12k-veiforum Viktig med god dokumentasjon Nødvendig med ekstern hjelp. Prekvalifisering av konsulent

25 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Konklusjoner 1.Vertskommunemodell 2.Balanse i kostnader med en kostnadsreduksjon på konkurransutsettingen med kr 550 000 3.Igangsettelser av ”prosjekt dokumentasjon av veilysnettet” 4.Samordning og utvikling av veilysoppgaver tillegges mandatet til veiforum

26 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 Fremdrift Prosjekt dokumentasjon av veilys Politisk behandling prosjektrapport veilys Politisk behandling vertskommunesamarbeid Tilsetting i vertskommunen Rammeavtale konsulent Utarbeidelse av anbudsdokumenter Inngåelse av drifts- og vedlikeholdsavtale- Politisk behandling? Igangsetting ny entreprenør 01.01.09 ?

27 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID Veilysnorm Baserer seg på tidligere norm brukt i kommunen mener tilpasset vegvesenets normaler

28 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID Innkjøpsordninger kraft, linjeleie Kraft kjøpes felles i markedet. Dette anbefales videreført. Linjeleie. Alternativ med 2 timer frakobling gir minst 11% lavere nettleie.

29 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID Forslag til vedtak 1.Rapport om ”veilys 12k” datert 08.06.07 legges til grunn for det videre samarbeid om veilysområdet innen 12k. Dette innebærer at det utpekes en vertskommune for veilysspørsmål slik som beskrevet i rapporten. 2.Det fremmes en sak for Vestfold fylkeskommune med krav om at fylkeskommunen overtar eierskap for veilyset langs fylkesveiene. Prosjektgruppen for veilys utarbeider forslag til sak. 3.Vertskommunen gis i oppdrag å konkurranseutsette drift- og vedlikehold av veilyset for 12k- kommunene.

30 12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID Forslag til vedtak 4.Forslag til ”Kommunal veilysnormal 12-k” datert 08.03.07 anbefales som normal for 12k-kommunene. 5.Tariff for linjeleie (nettleietariff) NUL3 benyttes til drift av veilys. 6.Det løpende samarbeid om veilys vil foregå innenfor rammen av 12k veifaglig forum. 7.Saken oversendes kommunene for videre behandling. Prosjektgruppen for veilys utarbeider forslag til felles kommunestyresak.


Laste ned ppt "12K-veilys - Bjørn Myhre - 14. juni 2007 12K - VEILYSSAMARBEID RAPPORT."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google