Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Barnehagekontoret Styrermøte 3.Desember 2009. Barnehagekontoret AGENDA 08.30 : Velkommen! Kommunalsjefen informerer Informasjon fra MIB-gruppen 09.00.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Barnehagekontoret Styrermøte 3.Desember 2009. Barnehagekontoret AGENDA 08.30 : Velkommen! Kommunalsjefen informerer Informasjon fra MIB-gruppen 09.00."— Utskrift av presentasjonen:

1 Barnehagekontoret Styrermøte 3.Desember 2009

2 Barnehagekontoret AGENDA 08.30 : Velkommen! Kommunalsjefen informerer Informasjon fra MIB-gruppen 09.00 – 12.00: Flerkulturell arbeidshverdag” v. Kjersti Børsum 12.00 – 12.45: Lett lunsj 12.45 – 13.30 Eurovision Song Contest 13.30 Årsmeldingene – rapportering kostraskjema pr.15.12.09 Tidlig innsats – oppfølging – videreføring av prosessen – nye satsningsområder Opptak – tilbakemeldinger fra nettverkene og prosessen i 2010 Midler til barn med nedsatt funksjonsevne

3 Barnehagekontoret Årsmeldingsskjema 15.12.09

4 Barnehagekontoret Utfylling skjer mellom 15. og 17.desember Alle felt MÅ fylles inn Bruk hjelpetekstene aktivt Se på godkjenningsskjema for barnehagen din P. 1.2. Kontaktperson; den som fyller ut skjemaet skal ha sitt navn her P. 8A Faglig veileder skal plasseres under ”styrer”. Hvert ”hus” skal ha styrerressurs. Del opp samlet styrerressurs (styrer og evnt.faglig veileder) over alle ”hus” Annet personale: De som arbeider med barn med nedsatt funksjonshemmede, begge lovverk Antall barn som faktisk går i barnehagen 15.12.09

5 Barnehagekontoret Barnehagene i Bærum: Satsningsområde 2006 – 2009: Implementere rammeplanen i alle barnehagene HOVEDMÅL Alle barnehagene i Bærum har implementert rammeplanen innen desember 2009. DELMÅL 1. Personalet har kompetanse på rammeplanen. 2. Alle barnehager har en årsplan som viser at loven og rammeplanen er implementert. 3. Det er utviklet sentrale og lokale prosjekter som bidrar til implementering av rammeplanen. 4. Barn, foreldre og personale skal delta.

6 Barnehagekontoret Årsplanen skal inneholde Hvordan barnehagene arbeider med: Omsorg, oppdragelse, lek og læring. Hvordan gjør vi det? Dokumentasjon og vurdering Lokale kulturbegivenheter Overgang fra barnehage til skole Beskrive overgangen mellom barnehage – barnehage - familiebarnehage Barns medvirkning Progresjon i fagområdene

7 Barnehagekontoret Tilsynstema 2008 - 2009 Barns medvirkning Tilsynstema 2009 - 2010 Barns medvirkning

8 Barnehagekontoret Tilbakemelding skriftlig tilsyn

9 Barnehagekontoret Kompetansepakke

10 Barnehagekontoret Språksenter Etablering av språksenter som et tiltak rettet mot alle barn med språkhemming og språkvansker

11 Barnehagekontoret 781 781 6 6 TIDLIG INNSATS 2 2 543 543 Samarbeid PPT/ bhg/skole Pedagogisk bruk av IKT Minoritets- språklige Likestilling Læring i fellesskap Forebygging (omsorgssvikt) Småbarn Dokumentasjon og vurdering Læring i fellesskap SPRÅK MATTE SOSIAL KOMPETANSE Rutiner for overganger Pedagogisk bruk av IKT Prosjekt med HiO Minoritets- språklige Samarbeid PPT/ bhg/skole Forebygging Prosjekt: Omsorgs-svikt Tverrfaglig utvalg Sammen for barn og unge Dokumentasjon og vurdering Inkluderende fellesskap Barn under 3 år Barn under 3 år Etikk i Dokumentasjons- arbeidet Språk 4 Barn med nedsatt funksjonsevne

12 Barnehagekontoret Hva har vi av føringer fra stat og kommune?

13 Barnehagekontoret 2007-2009: Implementering av rammeplan i alle barnehager og kompetanseutvikling for personalet

14 Barnehagekontoret

15 Utvalgets forslag, noen punkter Barnehage- og skoleeier får plikt til kontinuerlig og systematisk oppfølging av barns og elevers utvikling, læring og læringsmiljø. Det utvikles en ressursbank med varierte verktøy som en støtte for barnehager og skoler i oppfølgingen av barn og elever. Kommunen får plikt til å sikre språkkartlegging av barn omkring fylte tre, fire og fem år. For tospråklige barn må begge språk kartlegges. Læringsboka innføres som felles verktøy for tidlig innsats og oppfølging. Boka følger barnets og elevens utvikling, læring og læringsmiljø gjennom barnehage, grunnskole og videregående opplæring. Dokumentasjons- og rapporteringsarbeid i barnehage og skole begrenses til det som tjener barnets og elevens utvikling, læring og læringsmiljø. Omfanget av dokumentasjons- og rapporteringssystemer må derfor gjennomgås med sikte på å skape mer sammenheng og frigjøre ressurser til lærings- og utviklingsarbeid.

16 Barnehagekontoret Satsingsområder for Bærum kommune Barnehage – skole Tidlig innsats – bedre resultater –Læring i fellesskap (helhetlig opplæring - HOL) Språk/Matematikk/Sosial kompetanse –Språk i fokus –Matte i det lange løp Barnehage – barnevern Tverrfaglig samarbeid barn og unge Barnehage – helsestasjon Språk 4 –Fortsetter prosjekt Barnehage – barnehagekontoret Etikk i dokumentasjonsarbeidet IKT – Digitale verktøy i arbeidet med barna (nytt prosjekt)

17 Barnehagekontoret Kvalitetsmelding Felles barnehage og skole

18 Barnehagekontoret Tilskudd til barn med nedsatt funksjonsevne Barnehageloven Budsjett vår 2010: –17 006 320 Budsjett høst 2010: –14 553 470 For våren har vi fordelt 3270 timer pr. uke

19 Barnehagekontoret Opptak 2010 Forslag til forbedringer Nettverkene sender innspill til anne-grethe.skeie@baerum.kommune.no innen 20.oktober Opptak er et av temaene på styrermøtet i desember

20 Barnehagekontoret Hovedopptaket 2010

21 Barnehagekontoret Effektive opptaksmøter Godt forberedt Godt samarbeid Like enkelt og uproblematisk som tidligere Unødig venting på de private barnehagene. For lite informasjon om barn som trenger spesiell oppfølging Dexter ikke alltid oppdatert Var ukjent at aldersprioritering var tatt bort Plasstilbud i barnehager langt unna Ved overkapasitet - viktig at kommunale og private likebehandles Treghet i registrering av svar Treghet i melding ledige plasser etter oppsigelser Tilbakemelding og evaluering

22 Barnehagekontoret Nytt i årets opptak Raskere og mer effektive møter –Første og andre valg av barnehage – Andre runde tildeler som tidligere Søskenprioriteringen i de kommunale barnehagene Utvidede rettigheter for de private barnehagene

23 Barnehagekontoret Hovedopptak Første runde - uke 6 & 7 Andre runde - uke 15 & 16 Familiebarnehageopptaket - uke 17 & 18 Brev med eksakte dager sendes ut neste uke

24 Barnehagekontoret Prøveprosjekt med mulighet for å søke barnehageplass på tvers av kommunegrensene Fra 01.01.2010 åpnes opp for denne muligheten, gjennom et prøveprosjekt. I Vestregionen deltar kommunene: Asker, Bærum og Hole. I forbindelse med hovedopptaket i 2010 vil det prøves ut en ordning hvor også søkere fra andre kommuner har mulighet for å få barnehageplass. Det forutsettes imidlertid at kommunens egne innbyggere får tildelt plass først. Hensikten med prøveprosjektet er å øke tilgjengeligheten og brukervennligheten på kommunale tjenester. Erfaring fra bl.a. Danmark, viser at dette er en ordning som ikke er veldig mye brukt, men at den betyr mye for de innbyggerne som har behov for det. På bakgrunn av de erfaringene man høster i prosjektet, vil man danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen.

25 Barnehagekontoret Dexter tips Barn med tilbud om plass

26 Barnehagekontoret Dexter tips Barn som har fått sluttdato


Laste ned ppt "Barnehagekontoret Styrermøte 3.Desember 2009. Barnehagekontoret AGENDA 08.30 : Velkommen! Kommunalsjefen informerer Informasjon fra MIB-gruppen 09.00."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google