Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

- en del av Mat alliansen | UMB - Matforsk - Akvaforsk Innovasjon – Et samspill mellom forskning og næringsliv FORNY-forum 19.-20. April 2005 Øyvind Fylling-Jensen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "- en del av Mat alliansen | UMB - Matforsk - Akvaforsk Innovasjon – Et samspill mellom forskning og næringsliv FORNY-forum 19.-20. April 2005 Øyvind Fylling-Jensen."— Utskrift av presentasjonen:

1 - en del av Mat alliansen | UMB - Matforsk - Akvaforsk Innovasjon – Et samspill mellom forskning og næringsliv FORNY-forum 19.-20. April 2005 Øyvind Fylling-Jensen Administrerende direktør Matforsk AS

2 - en del av Mat alliansen | UMB - Matforsk - Akvaforsk Creativity is not like the weather – You can do something about it Creativity expert John Kao

3 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 3 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Hva er innovasjon?*  Prosessen der produktive ressurser utvikles og tas i bruk for å skape:  høyere kvalitet  lavere kostnader gjennom forbedring av verdikjeden  nye produkter og markeder  Innovasjon har to sider:  skape noe nytt  nyutvikling  ta det nye i bruk  realisering  Innovasjon krever:  endringsvilje  bruk av kunnskap  organisert og uorganisert læring  Det er den interaktive sosiale prosessen og samspillet mellom aktørene som skaper innovasjon og driver innovasjonsprosessen * Kilde: NFR – Matprogrammet 2005

4 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 4 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Norske næringsmiddelbedrifter har økt fokus på produktutvikling*  41 % av næringsmiddelbedriftene har høy prioritet på å styrke sin produktutviklingskompetanse  Konserves produsenter83 %  Fiskemat produsenter75 %  Bakerinæringen40 %  Kjøttnæringen40 %  41 % av næringsmiddelbedriftene har middels prioritet for å styrke sin produktutviklingskompetanse  Av næringsmiddelbedriftene er det derimot kun 8 % som angir høy prioritet i sitt behov for å styrke sin FoU kompetanse,og 43 % som mener dette er en middels prioritert oppgave. 34 % angir at det ikke er en aktuell problemstilling  Er forskningen for langt fra industrien at den ikke er i stand til å løse næringslivets behov ?  Forskes det på områder som ikke skaper verdi for næringsaktørene? * Kilde: Mat og Industri 2005

5 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 5 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Innovasjon i næringsmiddelindustrien*  Antall næringsmiddelbedrifter som har en omsetning av innovasjonsprodukter på mer enn 10 % av omsetning er fallende  Til sammenligning har ABB ca 50 % av sin omsetning fra produkter som er yngre enn tre år  3M sier at minst 30 % av omsetningen skal komme fra nye produkter  Kun 34 % av næringsmiddelbedriftene angir at de har mer enn 10 % av omsetningen fra produkter som er lansert de tre siste årene - I 2003 var tilsvarende tall 46 % og i 2002 hele 54 %  Har norske næringsmiddelbedrifter mistet innovasjonsevnen?  Er innovasjonsprosessene i norske næringsmiddelbedrifter for dårlig  Er det for kostbart å drive innovasjon?  Er virkemiddelapparatet for dårlig?  Norsk industri må øke innovasjonstakten  Innovasjon gjennom økt hastighet  Innovasjon ved å jobbe smartere  Den typiske kunde ønsker forbedringer av eksisterende produkter! * Kilde: Mat og Industri 2005

6 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 6 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Forbrukerne ønsker norske matvarer – produsert av norske råvarer – Det setter krav til innovasjonstakten i industrien Kilde: LMD 2005

7 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 7 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Innovasjon skjer i skjæringspunktet mellom bedrift og kompetansemiljøene – Samspillet er viktig for å øke innovasjonstakten i norsk næringsmiddelindustri Bedrift Matforsk Universitetene Strategisk grunnforskning & Komplementær teknologi Utdanning & Kompetanseoverføring Anvendt forskning & Implementering & Kompetanseoverføring Matalliansen Akvaforsk UMB Matforsk

8 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 8 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Hva slags kompetanse må forskningsinstituttene ha for å bidra i bedriftenes innovasjonsprosess  Forstå kundenes og bransjens råvarer og prosesser  Forstå bransjens markedsmessige utfordringer:  Bransje i vekst  Bransje under press  Det kreves forskjellig type innovasjon i oppgangs- og nedgangstider  I oppgangstider: Produktinnovasjon  I nedgangstider: Kostnadsinnovasjon og verdikjedefokus  Forstå bransjens kunder og trender  Forstå forbrukernes preferanser  Analysere forbrukernes preferanser  Evne å omsette forskningsresultater til verdiskaping i bedriften  Vilje til å prøve å feile  Produktenes livssyklus blir stadig kortere  Kun en brøkdel av produktene som lanseres overlever ett-års krisen

9 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 9 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Innovasjon er et resultat av akkumulert kunnskap og erfaring – Det er derfor viktig å se innovasjonsprosessen som en prosess der man drar nytte av historisk kunnskap – her spiller forskningsinstituttene en viktig rolle Antall prosjekter tid Tidspunkt for beslutning om prosjekt start Kilde: Managing Professionals in Innovative Organizations 1988 10 % 33 %57 % 0 t -0t +0 Akkumulert kunnskap som bidrar til innovasjon Ny kunnskap

10 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 10 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Innovasjon kan ha forskjellig utgangspunkt – samspillet i og med organisasjonen er viktig – fleksible organisasjonsformer er viktig Gjennomføring Allokere ressurser Implementering av løsninger Assimilering Formulere teorier Problem definisjon Planlegging Spredning Utvikle alternative muligheter Identifisere problemer Åpen tilnærming Sammenfatning Teste teorier Ta beslutninger Løse problemer Aktiv Eksperimentell Abstrakt Konseptualisering Reflekterte observasjoner Konkret Erfaring

11 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 11 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Rådgiveren må forstå bedriftenes verdikjede og utfordringer for å velge riktig modell for innovasjon Effektivitet i plattform eller Prosess Differensiert innovasjon Nye produkter Pioner Innovasjon av løsninger Effektivitet i volum Spredte muligheter Verdikjede optilmalisering Lav unikhet Enkel verdikjede Enkle tilbud Samlende muligheter Produkt- og markeds- innovasjon Avansert unikhet Integrert verdikjede Integrerte tilbud

12 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 12 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Matforsk har organisert sine aktiviteter rundt tre hovedområder etter en verdikjedetankegang Marine råvarer Animalske råvarer Vegetabilske råvarer Sensoriske, kjemiske og statistiske verktøy Cereal råvarer Samarbeid med andre fagmiljøer Forbrukerkunnskap i verdikjeden Forbruker og bedrift Trygge og holdbare matvarer Kostnadseffektiv produksjon Innovasjon Matforsks kjernekompetanse Kvalitet Sammensetning Utnyttelse Analyse Nye råvarer Nye egenskaper - Genom og proteom Utnyttelse av biprodukter Markedsutvikling og trender Forståelse av forbrukerpreferanse og -behov Samspill menneske, mat og kontekst Mat og helse Emballasjedesign Forbrukerens krav til trygg og holdbar mat Risikokommunikasjon Nye prosesser for nye produkter Hurtiganalyser Produktutvikling Prosesskontaminanter og fremmedstoff Hygiene og mikrobiologi i produksjon Sensoriske- og ernæringsparametere Emballering Forbrukerens krav til kvalitet og opplevelse av den ferdige varen Optimalisering av produksjon Ingredienser og hjelpestoffer Optimalisering av sensorisk kvalitet Kvalitetskontroll (SPC, HACCP) Hygiene Holdbarhet Kjemi og smitte Optimalisering av produksjon Kunnskap om forbruker Råvarekunnskap i produksjon

13 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 13 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Matforsks langsiktige forskning er organisert i ni strategiske basisprosjekter – med basis i innspill fra industrien Kostnadseffektiv produksjon Innovasjon Trygge og holdbare matvarer Karbohydrater, matkvalitet og helse Fra proteom til funksjon Biostatistikk og bioinformatikk Effektiv måling av matkvalitet DNA analyser for trygg og sunn mat Bakterier i næringsmiddelindustrien Samspill – menneske, mat og kontekst Emballering og matkvalitet Bioaktive komponenter og hemming av fettoksidasjon i matkvalitet og helse

14 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 14 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Matforsks strategiske basisprosjekter danner basis for klynger av forskningsaktiviteter og satsingsområder – tverrfaglig kompetanse er en viktig arbeidsform i innovasjonsprosessen 9. 8. 7. 6. 5. 4. 2. 3. Basisprosjekter (1-9) Kostnadseffektiv produksjon Innovasjon Trygge og holdbare matvarer Statistikk og datamodellering Mat for bedre helse Trygg og holdbar mat Internasjonalt konkurransedyktig forskning og innovasjon Forbrukerkunnskap Tilleggsfinansierte prosjekter fra NFR/EU og industri Kjernefokus 1.

15 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 15 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Ansvarlig – Romslig – Kompetent – Engasjert – Nyskapende Kostnadseffektiv produksjon – Trygge og holdbare matvarer – Innovasjon Fremragende forskning for morgendagens mat Langsiktig forskning og kompetansebygging Verdiskaping gjennom resultater Menneske – Læring Kompetanse Gode leveranser Økonomi og rammebetingelser Interne Prosesser Rekruttere og utvikle kompetente medarbeidere Fleksibel og dynamisk organisasjon God infrastruktur med godt og trygt arbeidsmiljø Trygge og sikre arbeidsplasser som skaper rom for utvikling Gode idéer og relevante prosjektforlag Prosjektmandat med klare mål og tidsfrister Tverrfaglig og løsningsorientert problemtilnærming Gjennomførings- evne handlekraft og presis levering Resultater som skaper innovasjon og verdi hos kunden Evaluering og Kvalitetssikring Internasjonalt samarbeid Basisprosjekter forankret i næringens behov Brukerstyrte prosjekter Samarbeid med eksterne kompetanse miljøer i nettverk Nærhet til kundene og evnen til å se trender og behov Langsiktig og forutsigbar finansiering av basisprosjekter Tilfredsstillende rammer for konkurranseutsatte prosjekter Investering i tidsriktig og relevant utstyr og kompetanse Kostnadseffektiv drift og ressursbruk Vekst og styrket markedsposisjon

16 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 16 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ

17 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 17 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Eller Lineære modeller for innovasjon er mest vanlig OppdagelseBrukDesignUtvikling Anvendt forskning BehovBrukDesignUtvikling Teknologi søk Prosessene kjøres enten sekvensielt eller parallelt

18 - en del av Mat alliansen : UMB - Matforsk - Akvaforsk Ark nr.: 18 | lørdag, 28. mars 2015 | Forfatter: ØFJ Gjennomføringen følger så en relativ fast struktur Behov Prosjekt gjennomføring Prosjekt- start Evaluering av muligheter Forprosjekt Prosjekt evaluering Prosjekt over- føring


Laste ned ppt "- en del av Mat alliansen | UMB - Matforsk - Akvaforsk Innovasjon – Et samspill mellom forskning og næringsliv FORNY-forum 19.-20. April 2005 Øyvind Fylling-Jensen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google