Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Innledning – hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Innledning – hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans."— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Innledning – hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans Petter Sejrup Solstrandsamling 9-10. april 2008

2 Ledelses og styringsmodell ved MN-fak I årene 2001-2004 ble det implementert en ny ledelses- og styringsmodell med tilsatte instituttledere, med utvidede fullmakter og virkemidler for faglig ledelse. Et uttalt ansvar for resultater for instituttene ble lagt på de tilsatte lederne De tilsatte lederne fikk en klar leder- og arbeidsgiverrolle, i kontrast til den tidligere ”tillitsvalgt- rollen”

3 Ledelses og styringsmodell ved MN-fak Antall institutter ved fakultetet ble i samme periode redusert. Modellen innebærer ikke tilsvarende formelle endringer knyttet til ledelsen av fakultetsnivået –Har et fakultetsstyre fortsatt –Har todelt ledelse fortsatt (dekanus og fakultetsdirektør) –MEN: reformen har klart medført endringer i fakultetets rolle i forhold til instituttene

4 Tiltak for styrking av instituttlederrollen Fra valgte instituttstyrere til tilsatte instituttledere Innføring av enhetlig ledelse (instituttleder ansvar for både den faglige og den administrative virksomheten) Tildeling av rammebudsjetter (lønn, drift, husleie med mer) (-> Kraftige virkemidler for ledelse) Omgjøring av overordnede kollegiale organer på instituttene (instituttstyrene) til rådgivende organer (instituttråd) Øremerkede ressurser til instituttlederne for å tilrettelegge for egen forskningsaktivitet Etablering av et lederteam med dekanat, instituttledere og fakultetsdirektør

5 Resultater slik fakultetsledelsen ser det Bedre grunnlag for ”ressursoptimalisering” ved at beslutninger tas nærmere den faglige virksomheten Instituttledergruppen er blitt en ”betydelig stemme” (færre ”top down” initiativ i organisasjonen) Det generelle bildet er at instituttlederne har betydelig legitimitet innad på instituttene og utad Flere tverrfaglige initiativ og forpliktelser Fokus på publisering (og publiseringsmønster) Større grad av organisering i forskergrupper En mer systematisk rekrutteringspolitikk

6 Resultater slik fakultetsledelsen ser det Styrket arbeidsgiveransvar på instituttene –Oppfølging av ansatte med problemer –Griper fatt i langvarige personalsaker –Vektlegger også personlige egenskaper i tilsetting i vitenskapelige faste stillinger (tenker arbeidsmiljø) –Tar HMS-ansvar

7 Er det behov for å justere modellen? Etter at MN-fakultetet innførte ordningen med tilsatte instituttledere, har denne blitt innført ved hele UiB (ikke alle har fått de samme fullmaktene – kun MED-fak) Rektoratet har varslet en evaluering av ordningen i 2009, noe som medvirket til at fakultetet først ikke så behov for å gjennomføre en egen evalueringen Fakultetsledelsen endret synspunkt på dette basert bl.a. på innspill fra tre instituttråd forbindelse med andre runde av instituttledertilsettinger (nye åremålsperioder)

8 Fakultetsstyret har vedtatt evaluering En uavhengig spørreundersøkelse blant ansatte ved fakultetet (holdninger til selve modellen, opplevelse av medbestemmelse, innflytelse etc). Også mot samarbeidspartnere internt og eksternt. Innspill fra ulike grupper/aktører gjennom hele prosessen – ”kick off” her på Solstrand Fakultetsdirektøren vil avlegge besøk på alle instituttene for å ha samtaler med de søm ønsker det om erfaringer fra ordningen med tilsatt instituttleder En prosess høsten 2008som skal munne ut i en fakultetsstyrebehandling der en vedtar evt justeringer En bredt sammensatt styringsgruppe

9 Styringsgruppen vil blant annet se på… Problematikk og anbefalinger knyttet til: Rekruttering av instituttledere (prosessen i vid forstand) Instituttlederes fullmakter Instituttrådenes rolle Fakultetets rolle Fakultetsstyrets sammensetning Medbestemmelse

10 Nå vil vi få en del innspill på løpende bånd her, og med en talefør samfunnsviter i salen kan det vel også hende at vi kan få noen interessante analyser fra sidelinjen? Vi vil også få høre litt om prosessen fra NTNU, som jo er spennende i og som kanskje kan få oss til å løfte vårt eget blikk…. Først ut er jo den som vel må sies å mer enn noen annen være vår nåværende modells ”far”


Laste ned ppt "Evaluering av ledelses- og styringsstrukturen ved Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Innledning – hvorfor og hvordan evaluere? av dekanus Hans."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google