Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Hoppid.no eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommunane og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nettverkssamling 5-6.mars Scandic.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Hoppid.no eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommunane og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nettverkssamling 5-6.mars Scandic."— Utskrift av presentasjonen:

1 hoppid.no eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommunane og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nettverkssamling 5-6.mars Scandic Seilet, Molde

2 Tiltak 2015-2016 Kva skal skje (aktivitet) Når (periode) Kven skal samarbeide Kven har ansvaret Framdrift: Neste steg- Neste møte Gruppearbeid Mål : Møre og Romsdal skal auke sin andel av nasjonale etablerartilskot – Vi vil Mobilisering av fleire gode gründerar!

3 Mål: hoppid.no Tydeleg og oversiktleg 1.linje Rask identifisering av behov hos brukarane God kvalitet på tenesta over heile fylket Auka overlevning og vekst

4 Gruppe 1

5 Tiltak – Få tak i ledige ressurssterke/kunnskapsrike personar. Kontakt NAV-hoppid – Gjer oss meir synlege. Får informasjon ut kontinuerleg – Utnytte gründercamp, etablerarordninga. Synleg i media, huke tak i dei unge – Lean start up. Etablere leanverkstad lokalt, i lag med andre hoppid-kontor, bedrifter, landbrukskontor – Møteplassar: Uforpliktande møteplassar, for eksempel temabaserte foredrag, kaffi og prat (kreative næringar, mat…). Seminar for gründerar – lågterskel – Øyremerke hoppidmidlar for å skape nettverk

6 Gruppe 1 Når: Våren 2015 Bruke regionale kunnskapsparkar Kven samarbeider: – Fleire hoppid-kontor, spesielt i dei små kommunane Ansvar: – Søke om å få midlar til slike lokale nettverkssamlingar – Det lokale hoppid-kontoret har ansvaret for å lage det lokale nettverket Neste steg: – Regionmøte Halsa, Rindal, Surnadal, Sunndal

7 Gruppe 2

8 Barnehage Grunnskulen Gründercamp Elevbedrift Karrieredag (utdanningsinstitusjonane) Forskingsdag Avløysarkurs/gardsbesøk Næringslivet må synleggjere seg sjølve

9 Gruppe 2 Viktig samarbeid: skule – næringsliv – verkemiddelapparat Tiltak 2015-2016: – Interkommunalt samarbeid – Treffpunkt, for eksempel kortreist mat – Fadderordning

10 Gruppe 3

11 AktivitetSamarbeidAnsvarFramdrift Hoppid-dagen 2015: Bruke bedrifter som presenterer utfordringar/behov. Breitt samansett Røyke ut idear og gründerar Hoppid og næringskontora Industrilag/næringslag Handelsforening Vg skule Lag og organisasjonar Premiere gode idear IN og hoppid Investor som legg retningslinkjer Samarbeid Storfjordkommunane Synleggjere mulegheiter Hoppid-kontoraApril

12 Gruppe 4

13 Tiltak: Utadrettede innovasjonsmiljø. Hva: Innovasjonsmiljø skal ut i kommunene, møte bedrifter og næringskonsulenter. Hvem: Knudtzon Senteret, Fræna kommune og Smøla kommune. Når: Første halvår 2015 Neste steg: Avtale møte mellom aktørene

14 Gruppe 4 Tiltak: Samarbeid mellom miljø i kommuner Hva: Samarbeid mellom næringskonsulent og landbruksetat om grunderprosjekter. Miljøene markedsfører seg i fellesskap og inviterer grundere til å ta kontakt. Hvem: Næringskonsulenten i Smøla og landbruksetaten. Når: Ved første mulighet Neste steg: Avtale møte mellom aktørene

15 Gruppe 4 Tiltak: Samarbeid mellom bondelaget og landbruksetat Hva: Bygger på KS sitt program, «Ringvirkninger», om å bygge nettverk og få flere unge inn i landbruk. Hvem: Bondelaget og landbruksetaten i Midsund Når: De nærmeste månedene Neste steg: Ferdig avklart program, oppstartstidspunkt og dato for møte.

16 Gruppe 4 Tiltak: Grunderkafé/grundertreff Hva: Møteplass for kompetanseoverføring og inspirasjon. Synliggjøre virkemiddelapparat, vise gode eksempler og ha tid til kompetanseoverføring og nettverksbygging Hvem: Virkemiddelaktører og kommuner Når: Hele perioden Neste steg: De enkelte miljøene planlegger og koordinerer.

17 Gruppe 4 Tiltak: «Fra jobbsøker til gründer» Hva: Spesialrettet program for å inspirere og tilrettelegge for at arbeidssøkere skal starte egen virksomhet Hvem: Kommune/fylkeskommune i samråd med virkemiddelapparatet Når: Ved anledning Neste steg: Avklare interesse fra kommune/fylkeskommune

18 Gruppe 5

19 Mål: Styrke nettverket – Gründer-gründer – Gründer-hjelpeapparat – Hjelpeapparat-hjelpeapparat

20 Styrke nettverket AktivitetNårAnsvarSamarbeidspart «Vi ror i same retning»: Felles regionale møte i ROR- kommunar:  Kunnskapspark  Næringshagar  Hoppid  Næringsfora  HiMolde  Landbrukskonto r Mai 2015 Sept. 2015 MKP v/FinnNordveggen v/Solveig Gründersamlingar for ROR-kommunr Foredrag HiMolde 26.03.15 kl. 18 MKP v/Finn Fræna: Ann Helen Dalheim

21 Styrke nettverket AktivitetNårAnsvarSamarbeidspart GründersHeile tidamieApril/mai 2015Nordveggen v/SolveigAukra v/Steinar MRHeile tida IN MR Kommune Alle Fræna: Ann Helen Dalheim Bidra til at nettverk for gründerar på arrangement kan fortsetje Etter arrangementKursarrangør

22 Mål: Marknadsføre og informere om hoppid- tenester i MR AktivitetNårAnsvarSamarbeidspart Felles annonse Kurs Nettverksmøte Kontaktpunkt For region fylke Kva månad. Jamleg når det er mange aktivitetar HiM, MR, May-Britt Hoppid-kontora. Melde inn til ivsse datoar + det hoppid har Meir og betre marknadsmateriell, for eksempel for sosiale medium Juni 2015Hoppid, May-Britt Referansegruppa Nordveggen v/Ane Marte Gründerhistorier «Lov å feile» Kvar månadHoppid, May-BrittHiD kontor melde til visse datoar etter mal frå hoppid. Også tiltak i UE

23 Marknadsføre … AktivitetNårAnsvarSamarbeidspart Undersøke tilfredsheit med tilbodet saman med hoppid-midlar Kvart årHoppid KompetansehevingHaust 2015Hoppid Kan koplast til utdanningstilbod ved HiM som MiD- rettleiarar gjennomfører saman

24 Gruppe 6

25 Gruppearbeid Tiltak Markedsføre hoppid.no konseptet som før Utnytte merkevaren hoppid.no i flere sammenhenger Etablere felles rådgivningsplattform –basiskunnskap, erfaring, gjennomføring Ensartet rådgivningsstruktur i fylket Samordne førstelinjearbeidet i flere kommuner, etablere rådgivningsmiljø, (eliteserierådgiver, fortrinnsvis 100% stillinger) Øke basiskunnskapen omkring tilskuddsordninger, skattelovgivning, kostnadsgenerering, finansiering Mentorordning, erfaringsoverføring Endring av rammevilkår NF, tilpasse dette som «fase 3 – 4» verktøy Bevisstgjøre politikerne på hva de gjennom kommunen er med på å tilby, - bli en del av «hoppid.no selgerkorps»

26 Kva skal skje Ut av kontoret, integrere eller infiltrere ulike miljø Drive rådgivning Gründersamlinger, -gründerkveld Arrangere kurs, -avklaring, -forretningsplan, -salg, -omdømme, - merkevare, -styrearbeid Delta på nettverksarenaer konferanser Bearbeide næringsforeninger, Lions, Rotary mm(seniorer / mentorer) Annonsering, redaksjonell omtale Gründercamp, ungdomsskoler, videregående, høyskoler Delta på sosiale medier

27 Kven skal samarbeide Kunnskapsparker Næringshager Hoppid.no kontor Kommunalt servicekontor, landbrukskontor Kven har Ansvaret Ansvarlig er førstelinjeaktøren / rådgiveren -medarbeideren

28 Gruppe 7

29 TILTAK NR. 1.NETTVERKSAMLINIG FOR GRÛNDERAR INNAN REGIONEN Bakgrunn: Regionane manglar ein sosial møteplass for gründerane Hoppid bør sponse gründertreff - td. årleg for Søre Sunnmøre Invitasjon vert ikkje landa mht. støtte Søre Sunnmøre kan lage ein lage ein mal som kan brukast av andre regionar. Finne midlar til nettverksmøter/sosiale arenaer for gründerar?

30 Gruppe 7 Kva skal skje (aktivitet) – Finne finansiering til nettverkssamlingar for gründerar med sosial arena; – Fagleg innhald og middag – Gründerar har ikkje alltid stort nettverk, og treng ein møteplass. – Fange opp ide-eigarane som kan bli gründerar – Møtedesign viktig for at alle skal få utbytte av samlingane

31 Gruppe 7 NÅR (Periode) Så snart som mogeleg i løpet av året. Kven skal samarbeide? – Hoppid, næringshagar og landbrukskontor på Søre Sunnmøre – Kven har ansvaret? – Hoppid M&R har ansvaret for å får til ei finansieringsordning for slike tltak i partnerskapet. – Kontora i regionen har ansvaret for det faglege og praktiske. – Først og fremst Ålesund Kunnskapspark og Hoppid.

32 Gruppe 7 TILTAK NR. 2 Hoppid-kontora bør også samarbeide meir med Landbrukskontora i regionane. Legg tilrette for nærare samarbeid, og tettare nettverk. Gründerkultur i heile kommunen. Kven har ansvaret? Hoppid i fylket har ansvaret for å samlingar og kompetanseheving.

33 Gruppe 7 TILTAK NR. 3 Bruke media til å få fram dei gode historiene. Fange opp media-oppslag og dele dei. Legge gode saker på heimesidene til Hoppid og dei lokale næringskonora. Presseplan, td. eit gründeroppslag ein gong pr. mnd.

34 Gruppe 7 TILTAK NR. 4 Få fram mislykka etableringane Kan/bør det off. redusere privat risiko? Kva med gode idear som banken ikkje vil støtte. Viktig roll å koble. Idebank/Idebørs

35 Gruppe 7 TILTAK 5. FINANSIERINGS-SEMINAR – Oppdatere Hoppid og andre næringskontor om ulike finansieringsordningar, både Innovasjon Norge, skattefunn og anna kapital. – Td. finst det "GRYTIDLEG KAPITAL, SÅKORNSMIDLAR" – Kjøpe seg inn i risikoprosjekt.

36 Gruppe 8

37 Kva skal skje? – Gründersamlingskveld (ein møteplass/nettverksarena for gründerar og småbedriftseigarar som sit kvar for seg. – Økonomi Illustrator som verkty for samlingar der ein inviterer aktørar frå landbruksnæringa og mindre industribedrifter som har same vurderingsutfordring i høve nyinvesteringar. – Økonomi Illustrator som verkty for samlingar der ein inviterer aktørar frå landbruksnæringa som har er interessert i tilleggsnæring for å kunne være heiltidsbonde og gründerbedrifter frå andre næringar. – Bygdemøter med tema landbruk. – Bygdemøter med tema lokalsamfunnsutvikling/kva kan lyfte aktivitet og inntening i området? – Kartlegging av kvar areal er ein minimumsfaktor og kvar det er ledig areal etter modell frå kva Bondelaget og Rauma kommune har gjort.

38 Gruppe 8 Når? – Gründersamlingskveld på Søre hausten 2015 – Bygdemøter i Ørsta/Volda etter slåtten i haust – Økonomi illustratorkurs (fokus investeringsavklaring)på januar/februar 2016 på Søre – Økonomi illustratorkurs (tilleggsnæring)på mars/april 2016 på Søre – Bygdemøter med tema lokalsamfunnsutvikling etter kommunevalget hausten 2015 – Ressurskartlegging - må avklarast mht finansiering av innsamling av data (kanskje studentoppgåve for HVO IPAS eller eit samarbeid mellom Bondelaget/Bioforsk).

39 Gruppe 8 Kven skal samarbeide? – Samarbeid mellom alle hoppid.no kontora på Sørehoppid.no – Kreativfylket arrangementa kan invitere inn andre næringar. (kontaktpersonar = hoppid.no kontora)hoppid.no

40 Gruppe 8 Kven har ansvaret? Tine er prosjekteigar og Torild Midtkandal prosjektleiar for melkeprosjektet (Bygdemøter etter slåtten i haust) Odd Magne Vinjevoll er ansvarleg for planlegging av bygdemøter der ein kartlegg loklsamfunnsressursane Robert Voldnes ved hoppid.no kontoret på ytre er ansvarleg for gründerkvelden på Søre.hoppid.no Martin Foldal er ansvarleg for å kontakte fylkeskommunen om finansiering av Økonomi Illustrator kursa. Liv Bente Viddal er ansvarleg for å kartlegge moglegheitene for finansiering av ressurskartlegging etter modell frå Rauma

41 Gruppe 8 Neste møte? - Liv Bente kallar inn til oppfylgingsmøte i juni 2015.


Laste ned ppt "Hoppid.no eit samarbeid mellom Møre og Romsdal fylkeskommune, Innovasjon Norge, kommunane og Fylkesmannen i Møre og Romsdal Nettverkssamling 5-6.mars Scandic."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google