Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Medlemsmøte 11.november 2004 Regjeringens moderniseringsarbeid Moderniseringsarbeidet startet med regjeringen Stoltenberg i 2001.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Medlemsmøte 11.november 2004 Regjeringens moderniseringsarbeid Moderniseringsarbeidet startet med regjeringen Stoltenberg i 2001."— Utskrift av presentasjonen:

1 Medlemsmøte 11.november 2004 Regjeringens moderniseringsarbeid Moderniseringsarbeidet startet med regjeringen Stoltenberg i 2001

2 Medlemsmøte 11.november 2004 Fra ord til handling Regjeringen Bondevik med Arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman- redegjørelse for Stortinget 24. januar 2002 Redegjørelsen ”Fra ord til handling” inneholder: –Regjeringens visjon for offentlig sektor –Mål og prinsipper –Regjeringens satsningsområder

3 Medlemsmøte 11.november 2004 Fra ord til handling Visjon: –Borgerne deltar, kjenner sine rettigheter/ansvar, har tillit til myndighetene –Brukerne får tjenester av god kvalitet, tilpassa behovene –Skattebetalerne vet at pengene blir brukt effektivt –Næringslivet mottar gode tjenester fra offentlig sektor –Ansatte har spennende, utviklende jobber, og føler trygghet og delaktighet i jobbsituasjonen

4 Medlemsmøte 11.november 2004 Fra ord til handling Prinsipper: –Offentlige servicekontorer og elektronisk forvaltning skal være brukerrettede inngangsportaler til offentlig forvaltning. Dette skal skje på tvers av etater. –Regelverket skal være enkelt og ikke større enn høyst nødvendig –Borgere og brukere skal være sikre på at det offentlige opptrer ryddig i sine roller

5 Medlemsmøte 11.november 2004 Et tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov Offentlige tjenester må tilpasses behovene i en sammensatt befolkning –Pengene følger brukeren Fritt sykehusvalg –Brukerevalueringer –Brukerretting Redusert antall øremerkede tilskudd til kommunene Samordning av tjenester, Aetat, Trygdeetat og sosialetat Økt bruk av elektroniske tjenester

6 Medlemsmøte 11.november 2004 Et tjenestetilbud tilpasset den enkeltes behov Mulighet til å velge mer fleksible organisasjonsmodeller –Fristilling av virksomheter Universitet og høyskoleloven Mesta –Grunnskolereformen Lokal disponering av inntil 25% av timetallet Ny friskolelov

7 Medlemsmøte 11.november 2004 En effektiv offentlig sektor Innføre krav om totalkostnadsberegning –Alle typer kostnader skal regnes inn ved offentlige anbud, investeringer og større omlegginger Større formåls- og kostnadseffektivitet –Desentralisering av ansvar og myndighet, også økonomi Sykehusreformen Universitet og høyskoler

8 Medlemsmøte 11.november 2004 En effektiv offentlig sektor Hovedprinsippet er lokal frihet –Fristilling av tjenesteproduksjon i kommunesektoren Mindre øremerking av overføringer fra staten Muligheter til konkurranseutsetting Muligheter til å innføre eiendomsskatt lokalt –Resultatbasert finansiering Høyere utdanning og produksjon av studiepoeng Sykehus og finansiering i forhold til produksjon

9 Medlemsmøte 11.november 2004 En effektiv offentlig sektor Større frihet krever gode ledere –Staten påtar seg ansvaret for veiledning og lederutvikling –Samarbeid mellom referansekommuner for samarbeid, erfaringsutveksling og veiledning Adressa i dag om Kristiansand kommune Større frihet krever bedre tilsyn

10 Medlemsmøte 11.november 2004 En produktivitets- og effektivitets- fremmende offentlig sektor Næringsutvikling gjennom gode, generelle rammevilkår –Gode offentlige tjenester –Konkurranse –Enkle reguleringer Mer spesifikke virkemidler –Regjeringen gjennomgår virkemiddelapparatet i nærings- og distriktspolitikken

11 Medlemsmøte 11.november 2004 En produktivitets- og effektivitets- fremmende offentlig sektor Regjeringen vil ta hele landet i bruk –Gjennomgå hvilke statlige etater som egner seg for utflytting fra Oslo Flytting av statlige tilsyn Opprydding i og forenkling av lover og forskrifter for å øke produktiviteten i privat sektor –Se på bestemmelser knyttet til åpningstid, arbeidstid og arbeidsmiljø Arbeidslivslovutvalgets innstilling

12 Medlemsmøte 11.november 2004 En produktivitets- og effektivitets- fremmende offentlig sektor Et effektivt næringsliv fortsetter konkurranse –Konkurransetilsynet gis større uavhengighet –Konkurransehemmende lover og forskrifter fjernes –Offentlig innkjøpspolitikk blir lagt om i konkurransefremmende retning

13 Medlemsmøte 11.november 2004 En inkluderende og stimulerende personalpolitikk 700 000 ansatte i offentlig sektor Personalpolitikken må sikre bred rekruttering, sikre kompetanse sikre lett omstilling og overgang mellom offentlig og privat sektor.

14 Medlemsmøte 11.november 2004 En inkluderende og stimulerende personalpolitikk –Ansettelses og arbeidsvilkårene for ansatte i offentlig sektor tilfredsstiller ikke disse kravene i dag Forslag til ny Tjenestemannslov Meyers uttalelser om lønnsdanning i offentlig sektor, forslag om et system med større vekt på lokale forhandlinger og mulighet for større lønnsforskjeller.

15 Medlemsmøte 11.november 2004 En inkluderende og stimulerende personalpolitikk –Dokumentet slår fast at ansettelses-, pensjons- og arbeidsvilkår må forandres med sikte på å redusere forskjellene mellom offentlig og privat sektor Forslag til ny Tjenestemannslov –Offentlige og private pensjonsordninger skal harmoniseres Pensjonskommisjonens innstilling

16 Medlemsmøte 11.november 2004 En inkluderende og stimulerende personalpolitikk Statens skal drive en personalpolitikk med aktiv utvikling og oppfølging av hver enkelt ansatt Staten må gå foran som inkluderende arbeidsgiver –Arbeids- og ansettelsesvilkårene skaper unødig stivhet for offentlige ansatte

17 Medlemsmøte 11.november 2004 Prioriterte områder og prosjekter Prioriterte sektorer –Utdanning –Kommunal sektor –Samordning og brukerretting innen arbeid, trygd og sosiale tjenester Trondheim kommune har starta samordning av tjenestene til Aetat, Trygdeetat og Sosialetaten –http://www.trondheim.kommune.no/psmaler/tekst_og_bil de.asp?thisId=1086851623http://www.trondheim.kommune.no/psmaler/tekst_og_bil de.asp?thisId=1086851623

18 Medlemsmøte 11.november 2004 Fra ord til handling Trekker opp visjoner, prinsipper og mål Regjeringen har fremmet mange forslag som kommer inn under målene i dokumentet Regjeringen har på en del områder møtt sterk motstand fra fagbevegelsen Dokumentet uttrykker sterk tro på konkurranse som et effektivitetsfremmende middel


Laste ned ppt "Medlemsmøte 11.november 2004 Regjeringens moderniseringsarbeid Moderniseringsarbeidet startet med regjeringen Stoltenberg i 2001."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google