Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

VED Inger Lise Høvik Trond-Erik Eriksen Ola Selvaag Elisabeth Lande

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "VED Inger Lise Høvik Trond-Erik Eriksen Ola Selvaag Elisabeth Lande"— Utskrift av presentasjonen:

1 VED Inger Lise Høvik Trond-Erik Eriksen Ola Selvaag Elisabeth Lande
INNKJØPSOPPLÆRING VED Inger Lise Høvik Trond-Erik Eriksen Ola Selvaag Elisabeth Lande

2 HVORFOR ER OPPLÆRING I INNKJØPSARBEID VIKTIG FOR OFK ?
Vi må forsikre oss om at vi bruker midlene vi er tildelt slik at vi gjør det «beste» kjøpet. OFK forvalter store verdier gjennom kjøp av varer og tjenester. Lovpålagt å følge bestemte prosedyrer og å vise samfunnsansvar. Formålet – lov om offentlige anskaffelser § 1: Bidra til økt verdiskapning Sikre effektiv ressursbruk Forretningsmessighet og likebehandling

3 Regnskap 2013 Utgifter drift + investering 2013 Tall i 1000
Lønn og sosiale utgifter ,- Kjøp av varer og tjenester (drift) ,- Varer og tjenester (investering) ,- Overføringer ,- Avskrivninger, renteutgifter mm. ,- Fordelte utgifter ,- SUM UTGIFTER 49 % av OFKs utgiftene går til kjøp av varer og tjenester.

4 Innkjøpsstrategi for OFK
Innkjøp skal bidra til økt verdiskaping i fylkeskommunen Innkjøp er et lederansvar Forutsetter innkjøpskompetanse i alle deler av organisasjonen OFK skal ta samfunnsansvar; dvs. stille krav til universell utforming, miljøhensyn, etisk handel, norske lønns og arbeidsvilkår OFK skal samarbeide med andre offentlige virksomheter Bidra til læring og utvikling av regionens leverandører OFKs rammeavtaler skal være godt kjent av alle brukere Rutiner og arbeidsprosesser skal være enkle og effektive

5 Ansvar Fylkesrådmannen må gjennom sin utøvelse av ledelse se til at organisasjonen gjennomfører innkjøpsarbeidet i samsvar med strategi og gjeldende bestemmelser. Alle ledere i fylkeskommunen har ansvar for at anskaffelsene på egen enhet følger vedtatt strategi, og at enheten innehar tilstrekkelig kompetanse på området.

6 Grunnleggende prinsipper for anskaffelsesprosedyren – LOA § 5
Ikke-diskriminering Konkurranse Likebehandling Forutberegnelighet Gjennomsiktighet Etterprøvbarhet Forretningsmessighet Proporsjonalitet/forholdsmessighet

7 Kravet til likebehandling / ikke diskriminering
Viktigste av de grunnleggende kravene Alle skal ha like muligheter til å delta in konkurranse om oppdrag. Gjelder overfor utenlandske og norske leverandører Faktisk og formell likebehandling Åpen og skjult forskjellsbehandling Forbud mot diskriminering på bakgrunn av nasjonalitet. MEN, det betyr ikke at fylkeskommunen ikke kan stille krav!!! F. eks krav til språk, krav til responstid, krav til oppmøte ol.

8 Kravet til konkurranse
Anskaffelsen ”skal så langt som mulig være basert på konkurranse” Hva betyr så det? Virkemiddel for effektive anskaffelser Gjelder også ved direkte anskaffelser under terskelverdiene

9 Kravet til forutberegnelighet
Uten regler er utgangspunktet ingen forutberegnelighet (”spiller du fotball, så spiller du fotball”) Når flere konkurrerer må forutsetningene klargjøres Hva skal kjøpes, krav til produktet Krav til prosedyre Klare krav til deltakelse i konkurransen, kvalifikasjonskrav Krav til tildelingsvurdering, tildelingskriterier Opplys hvordan tilbudene blir sammenlignet, GRIPs evalueringsmodell Form og innhold graderes også etter krav til gjennomsiktighet og god forretningsskikk

10 Gjennomsiktighet/etterprøvbarhet
Åpenhet i anbudsprosessen Kontroll av at oppdragsgiver opptrer i henhold til reglene Kravet medfører at alt i anskaffelsesprosessen skal kunne dokumenteres. Skriv referater, fra interne møter, møter med leverandør, vurderinger ifm. evaluering av tilbud mm. All dokumentasjon skal arkiveres i arkivsystemet. Krav til å skrive anskaffelsesprotokoll. Alltid ved verdi over Se mal på våre hjemmesider: Revisjonens kommentar – dette er vi for dårlige til. Dokumentasjonen må være klar, entydig og utfyllende


Laste ned ppt "VED Inger Lise Høvik Trond-Erik Eriksen Ola Selvaag Elisabeth Lande"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google