Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Orientering om barnevernet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Orientering om barnevernet"— Utskrift av presentasjonen:

1 Orientering om barnevernet
Omstillingsprosess Saksbehandling og rutiner Akuttsak/omsorgssak Evaluering og tilsyn

2 Omstillingsprosessen

3 Begrunnelse Styrke kommunens tilbud til barna
Barn skal få bedre hjelp tidligere Tidlig innsats forebygger behov for tjenester fra barnevernet Utvikle flere og bedre tiltak og tjenester Utnytte kommunens ressurser mer effektivt Redusere kommunens utgifter til kjøp av tjenester fra private aktører Kompensere for at staten bygger ned sitt tilbud

4 Konsekvenser Større omstillingsprosesser skaper ofte ulike reaksjoner blant de ansatte Brev fra tidligere og en gruppe nåværende ansatte til fylkesmannen 13. november og 4. desember Møte med fylkesmannen 12. desember 2014 Fylkesmannens konklusjon: ”Ikke behov eller grunnlag for ytterligere tilsynsmessig oppfølging av Drammen kommune med utgangspunkt i de mottatte henvendelsene”.

5 Håndtering Det er avholdt en rekke informasjonsmøter for de ansatte
Ledertettheten er økt Synergi helse er involvert Tillitsvalgte er involvert Vernerunde er gjennomført Det er redegjort for den faglige kritikken i møte med fylkesmannen

6 Særskilt om brevene til fylkesmannen
Fylkesmannen har mottatt to brev fra hhv. tidligere og nåværende ansatte i barnevernet I brevene kritiseres ledelsen, organiseringen, arbeidsmiljøet, at saksbehandlingen ikke er faglig forsvarlig, økonomi og det pågående omstillingsarbeidet

7 Organisasjonskart f.o.m. 1.2.2015
Adm. leder Elisabeth Lyshaug Tlf: Fagleder Kari Dehli Halvorsen tlf: Seksjonsleder Bragernes Belinda Aasberg Tlf: Seksjonsleder Fjell/Konnerud Ann Kristin Løwe Jensen Tlf: Seksjonsleder Strømsø Eva Buvik Skedsmo Tlf: Konst. seksjonsleder Fosterhjem Therese N Knutsen Tlf: Teamleder 2 Ann Kristin Frivoll Tlf: Leder Mottak

8 Saksbehandling og rutiner

9 Barnevernets saksbehandling
Mediesakene har avdekket at barnevernets rutiner ikke alltid blir fulgt Det settes nå i gang et opplæringsprogram for alle ansatte for å sikre at forvaltningslovens regler og barnevernets rutiner er kjent og følges. Opplæringsopplegget for nyansatte gjennomgås for å sikre kunnskapen om lovverk og rutiner Når det gjelder saksbehandleren som er nevnt i media, var vedkommende ansatt i et engasjement som gikk ut Det er altså ikke slik at denne saksbehandleren har blitt sagt opp For å forhindre feilsending av brev og andre feil knyttet til datasystemet, er rutinene endret slik at færre personer kan legge opplysninger inn i systemet

10 Akuttsak/omsorgssak

11 Anbud og valg av Mette Yvonne Larsen
Saker for retten eller fylkesnemnda føres normalt av kommuneadvokaten Når kommuneadvokaten ikke har kapasitet til å ta saken, settes oppdraget ut til eksterne Mette Yvonne Larsen valgt som kommuneadvokatens representant etter ordinær anbudsrunde

12 Akuttplassering av spedbarn
Et vedtak om å akuttplassere et barn er basert på et barnevernfaglig og juridisk skjønn Som på andre områder, vil det kunne være faglig uenighet både om de barnevernfaglige og de juridiske vurderingene I denne saken vurderte barnevernet det slik at de hadde plikt til å handle for å sikre barnet hjelp og omsorg Akuttvedtaket ble godkjent i fylkesnemnda

13 Akuttplassering vs omsorgsovertakelse
Barnevernet skal sikre barn som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, nødvendig hjelp og omsorg til rett tid (barnevernloven) Saker om omsorgsovertakelse er svært følsomme, og det er helt naturlig at foreldre og andre har innvendinger mot barnevernets vedtak Når det gjaldt spørsmålet om varig omsorgsovertakelse, kom fylkesnemnda til at vilkårene ikke var oppfylt, og barnet ble tilbakeført til mor

14 Evaluering, tilsyn og revisjon

15 Evaluering, tilsyn og revisjon
Rådmannen Rådmannen innhenter tilbud fra eksterne kompetansemiljøer. Evalueringen skal legge vekt på hvordan organisering, forvaltning og tjenesteflyt kan fremme et best mulig tilbud til barna. Evalueringen skal også identifisere forbedringsområder, og skissere forslag til hvordan forbedringer kan iverksettes Fylkesmannen På oppdrag fra Statens helsetilsyn, skal fylkesmannen gjennomføre tilsyn med barnevernet i utvalgte kommuner i Buskerud i mai. Som største kommune i Buskerud, er Drammen blant kommunene som er plukket ut for tilsyn. Tema for tilsynet er gjennomgåelse av meldinger og tilbakemelding til melder. Buskerud Kommunerevisjon (BKR) På oppdrag fra kontrollutvalget skal BKR gjennomføre en forvaltningsrevisjon av barnevernet. Revisjonen skal omhandle kvalitetsutvikling innen omsorgstiltak og samarbeid om disse tiltakene med det øvrige tjenesteapparatet

16 Tidslinje for evaluering, tilsyn og revisjon
Mars/april - juli August - desember Primo mai Rådmann Fylkesmann Kommunerevisjon? Fylkesmannen og BKR ønsker å samarbeide med Drammen kommune om tidspunkt for tilsyn og revisjon, for å minske belastningen på barnevernet


Laste ned ppt "Orientering om barnevernet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google