Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS Barnehage, 13. og 14. april Kommunesektorens viktigste utviklingspartner Måling, undring og læring Fredrikstad, Oslo, Drammen, Bærum, Kristiansand,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS Barnehage, 13. og 14. april Kommunesektorens viktigste utviklingspartner Måling, undring og læring Fredrikstad, Oslo, Drammen, Bærum, Kristiansand,"— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS Barnehage, 13. og 14. april Kommunesektorens viktigste utviklingspartner Måling, undring og læring Fredrikstad, Oslo, Drammen, Bærum, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø

2 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Presentasjonsrunde

3 ASSS Barnehage Program 13. 04. 2010

4 ASSS Barnehage Program 14. 04. 2010

5 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Disse forventningene hadde dere i desember Indikatorutvikling –Barn m spesielle behov Kvalitet og utdanningskapasitet – få økt denne Kvalitet og god praksis – hva gjør at en når mål? Felles utvikling av forskrifter Samarbeid private og fylkesmannen Få gjort beregninger i flere kommuner ift underfinansiering evnt få gjort dette på samme måte Rapportering på tall kan skje mellom KS og kommunene Samarbeide rundt modelltenkning framover og tilskudd til private

6 ASSS Barnehage Behov og prioritering

7 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Prioritering – netto driftsutgifter Vi ble enige om og ikke fokusere på denne indikatoren – er det fortsatt slik at tallene ikke er gode/nyttige nok?

8 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Dekningsgrad

9 ASSS Barnehage Full dekning – hva er det?

10 ASSS Barnehage Full dekning – hva er det?

11 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Kaffepause, kl. 1400 – 1415

12 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Produktivitet og kvalitet

13 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Produktivitet Produserer vi tjenestene på en kostnadseffektiv (produktiv) måte? Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Dette gjelder artene 690 Fordelte utgifter og 790 Internsalg. Art 710 Sykelønnsrefusjon er også trukket fra selv om sistnevnte er en ekstern refusjon fra staten. Det korrigeres for art 729 MVA- kompensasjon påløpt i driftsregnskapet. Hvor mye ressurser bruker vi i forhold til hvor mange barn, barnas alder og oppholdstid?

14 ASSS Barnehage Dette handler produktivitet målt ved korr. brutto driftsutg per korr oppholdtime om: Utdanning og ansiennitet som påvirker lønnsnivå –Indikatoren: andel førskolelærere og fagutdannede Bemanningsfaktor – ansatte i forhold til barn –Indikatoren: korr oppholdstimer per årsverk i komm bhg Bemanning –Forholdet mellom ekstra ressurser og fleksibilitet i grunnmanning –Størrelse på barnehagen og gruppesammensetning –Ekstra bemanning ift midlertidige bhg (små, turnus skal gå opp) Leder/stedfortreder ressurs (ansatt i tillegg til leder) Kompetanseutvikling Rekruttering (egne veilederstillinger pga mangel på faglig ansatte) Pensjon Sandnes 13. og 14. april 2010

15 ASSS Barnehage Korr brutto driftsutg, f 201, per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

16 ASSS Barnehage Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 2007 - 2009 13 19213 598

17 ASSS Barnehage Andel ansatte med førskolelærerutdanning 2007 - 2009

18 ASSS Barnehage Korrigerte oppholdstimer per årsverk i private barnehager 2007 - 2009

19 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Brukertilfredshet – ned fra i fjor men fortsatt bra!

20 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Produktivitet – og kvalitet noe å lære hos ”naboen”? Oslo – Bergen Kristiansand – Drammen Sandnes - Bærum Stavanger Trondheim Fredrikstad - Tromsø

21 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Produktivitet – og kvalitet noe å lære hos ”naboen”? Bruk 5 minutter i egen kommune og drøft –Hvilke mål har vi for effektivitet og kvalitet i tjenesten? –Hvilke tiltak iverksetter vi for å nå disse målene? –Hva forklarer produktivitetsutviklingen i vår kommune?

22 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Produktivitet – og kvalitet noe å lære hos ”naboen”? Bruk 5 minutter i egen kommune og: –Forbered dere på å intervjue den andre kommunen Dere kan be den andre kommunen redegjøre for sin produktivitetsutvikling og kvalitetstiltak Dere kan be om råd til eget arbeid

23 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Produktivitet – og kvalitet noe å lære hos ”naboen”? Bruk 10 minutter på hver kommune og: –Intervju den andre kommunen Dere kan be den andre kommunen redegjøre for sin produktivitetsutvikling og kvalitetstiltak Dere kan be om råd til eget arbeid

24 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Barn som får ekstra ressurser

25 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Innledning fra Oslo

26 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Barn som får ekstra ressurser - konklusjoner 1.Er den indikatoren vi nå har jobbet med nyttig, slik at vi skal fortsette en årlig registrering? 2.Var registreringen grei? 1.Hvis ikke, hva må gjøres annerledes? 1. Forslag til alternative registreringsmåter må komme skriftlig 3.Hva handler forskjellene om?

27 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Gruppeinndeling Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bærum Kristiansand Fredrikstad Drammen Sandnes Tromsø Den som hadde fødselsdag sist, skriver ned konklusjoner 1 2 3

28 ASSS Barnehage Konklusjoner Utfordringsnotatet Sykefravær er avklart at vi skal bruke PAI –Men mangler Oslo. Bergen rapporterte om feil i tallene. Hva gjør vi? Medarbeiderkartlegging –Alle er forpliktet til å ta inn ”Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din?” Skriv på en gul lapp: navn på kommune og når dere gjennomførte medarbeiderkartlegging sist, og når dere skal gjennomføre neste gang Når det gjelder brukerundersøkelser så er det frivillig. Hva gjør vi?

29 ASSS Barnehage Konklusjoner ift Utfordringsnotatet Indikatorer ift barn som får ekstra ressurser –Har vi konkludert på Generelle innspill og kommentarer

30 ASSS Barnehage Kommunal finansiering av private barnehager fra 2011 Konklusjoner

31 ASSS Barnehage Barnehager i flat stuktur Innspill og evnt konklusjoner

32 ASSS Barnehage Middag på Charles og de

33 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Innlemming av barnehagemidler i inntektssystemet for kommunene

34 ASSS Barnehage Konklusjoner Utfordringsnotatet Sykefravær er avklart at vi skal bruke PAI –Men mangler Oslo. Bergen rapporterte om feil i tallene. Hva gjør vi? Kommunene sender riktige tall Medarbeiderkartlegging –Alle er forpliktet til å ta inn ”Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din?” Skriv på en gul lapp: navn på kommune og når dere gjennomførte medarbeiderkartlegging sist, og når dere skal gjennomføre neste gang Når det gjelder brukerundersøkelser så er det frivillig, men vi har blitt enige om at alle skal legge inn alt i alt spm. K sender e-post og ber om opplysninger om dere legger til spm, når dere gjennomfører, om de private er inkl og når resultatet er klart

35 ASSS Barnehage Konklusjoner Utfordringsnotatet Nettodriftsutgifter taes opp med kommunenes representanter i PK Kommunene skriver en kommentar til korr.brutto driftsutg per korr oppholdstime som viser hvilke årstall tallene er ok, og hvilke årstall tallene er forurenset. Vi går en runde til med indikator for barn som får ekstra ressurser og satser på å ta det inn i Utfordringsnotatet til neste år

36 ASSS Barnehage Konklusjoner Utfordringsnotatet Fou på rapportering melde inn fra bhg tydelige katergorier i skjema og FM ”veiledning/villledning” Konsultasjonsordningen m 3 møte hvor KOSTRA rapp er hovedsak –Generelt ift å få mest mulig korrekt rapportering

37 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 KS videre arbeid ift barnehageområdet Følger opp opplegget for rapportering ift at kommunene bruker mye tid på dette, mens skjemaene er vanskelig å tolke enhetlig og beskjedene fra Fylkesmennene ulike. –Ta det opp prinsipielt og med konkrete eksempler i konsultasjonsordningen –Ta det inn i FoU’en

38 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Oppsummering og konklusjoner Arb gr Sandnes, Bærum og Fredrikstad lager program og forbereder samlingen 1. og 2. des Bærum Vår 2011 Fredrikstad Et utvalg fra ASSS som kan jobbe med høringsuttalelsen. Sandnes Trondheim Oslo

39 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Arbeid fram til neste samling Utarbeide tilbakemelding til KS på Utfordringsnotatet Frist 28. april

40 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Godt jobba og lykke til!

41 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Oppholdstid 33 timer eller mer

42 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 Kvalitetsindikatorer KOSTRA - barnehager Resultatkvalitet Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Produktkvalitet Tilgjengelighet Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag Strukturkvalitet Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2)

43 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 www.bedrekommune.nowww.bedrekommune.no – målt kvalitet Andel barnehager som har utviklet lokale kvalitetsindikatorer i samråd med foreldre Andel barnehager som har utviklet lokale kvalitetsindikatorer gjennom separate samtaler med barna Antall individuelle samtaler med foreldre/foresatte pr. barn Antall individuelle samtaler pr. barn Antall samarbeidsutvalgsmøter i rapporteringsåret Halvdags plass (=6 t./dag (korttid) 1-2 dager per uke (=gjelder heldagstilbud) 3-4 dager per uke (=gjelder heldagstilbud) Full uke (=heldagstilbud)

44 ASSS Barnehage KOSTRA-samling 25.-26. mai 2009 www.bedrekommune.nowww.bedrekommune.no – målt kvalitet (74 kommuner 2008) Andel årsverk i % fordelt på: –Førskolelærerutdanning42,9 –Annen relevant høyskoleutdanning, 3 år eller mer2,7 –Fagutdanning som barne og ungdomsarbeider 27,6 –Øvrig personale27,2 Andel barnehager med en metode for systematisk observasjon og kartlegging mht. barnas språk og språkutvikling98,5 Andel barnehager med en metode for systematisk observasjon og kartlegging mht. barnas sosiale ferdigheter92,2 Andel barnehager med en plan for kompetanseheving av personalet i barnehagen79,4


Laste ned ppt "ASSS Barnehage, 13. og 14. april Kommunesektorens viktigste utviklingspartner Måling, undring og læring Fredrikstad, Oslo, Drammen, Bærum, Kristiansand,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google