Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS Barnehage, 13. og 14. april

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS Barnehage, 13. og 14. april"— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS Barnehage, 13. og 14. april
Kommunesektorens viktigste utviklingspartner Måling, undring og læring Fredrikstad, Oslo, Drammen, Bærum, Kristiansand, Sandnes, Stavanger, Bergen, Trondheim og Tromsø ASSS Barnehage, 13. og 14. april

2 Presentasjonsrunde KOSTRA-samling mai 2009

3 Program Har oppfordret dere til å utfordre de andre, med spørsmål evnt be om innspill osv. Men vi gjør det også gjennom at for hver andre kommune som legger fram får gruppene snakke sammen om det de har hørt og komme med innspill evnt spm., men primært innspill. Det kan være at noen ønsker samarbeid, at de vet om en kommune/barnehage el.lign som har gjort noe av interesse, egne tanker om det som er lagt fram. Barnehageområdet: fase 2 eller ønske om invitasjon til ny runde i 2007 KS Omstilling og konkurranse

4 Program

5 Disse forventningene hadde dere i desember
Indikatorutvikling Barn m spesielle behov Kvalitet og utdanningskapasitet – få økt denne Kvalitet og god praksis – hva gjør at en når mål? Felles utvikling av forskrifter Samarbeid private og fylkesmannen Få gjort beregninger i flere kommuner ift underfinansiering evnt få gjort dette på samme måte Rapportering på tall kan skje mellom KS og kommunene Samarbeide rundt modelltenkning framover og tilskudd til private KOSTRA-samling mai 2009

6 Behov og prioritering

7 Prioritering – netto driftsutgifter
KOSTRA-samling mai 2009 Hva forklarer? Vi ble enige om og ikke fokusere på denne indikatoren – er det fortsatt slik at tallene ikke er gode/nyttige nok? KS Omstilling og konkurranse

8 Dekningsgrad KOSTRA-samling mai 2009

9 Full dekning – hva er det?

10 Full dekning – hva er det?

11 Kaffepause, kl – 1415 KOSTRA-samling mai 2009

12 Produktivitet og kvalitet
KOSTRA-samling mai 2009

13 Produktivitet Produserer vi tjenestene på en kostnadseffektiv (produktiv) måte? Korrigerte brutto driftsutgifter omfatter driftsutgiftene ved kommunens egen tjenesteproduksjon pluss MVA-utgift og avskrivninger, minus dobbeltføringer i de kommunale regnskaper som skyldes viderefordeling av utgifter/internkjøp mv. Dette gjelder artene 690 Fordelte utgifter og 790 Internsalg. Art 710 Sykelønnsrefusjon er også trukket fra selv om sistnevnte er en ekstern refusjon fra staten. Det korrigeres for art 729 MVA-kompensasjon påløpt i driftsregnskapet. Hvor mye ressurser bruker vi i forhold til hvor mange barn, barnas alder og oppholdstid? KOSTRA-samling mai 2009 Korrigerte brutto driftsutgifter= kontoklasse 1, funksjonene som gjelder det enkelte tjenesteområdet, artene[( ) (690,710,729,790)].

14 Dette handler produktivitet målt ved korr
Dette handler produktivitet målt ved korr. brutto driftsutg per korr oppholdtime om: Utdanning og ansiennitet som påvirker lønnsnivå Indikatoren: andel førskolelærere og fagutdannede Bemanningsfaktor – ansatte i forhold til barn Indikatoren: korr oppholdstimer per årsverk i komm bhg Bemanning Forholdet mellom ekstra ressurser og fleksibilitet i grunnmanning Størrelse på barnehagen og gruppesammensetning Ekstra bemanning ift midlertidige bhg (små, turnus skal gå opp) Leder/stedfortreder ressurs (ansatt i tillegg til leder) Kompetanseutvikling Rekruttering (egne veilederstillinger pga mangel på faglig ansatte) Pensjon Sandnes 13. og 14. april 2010

15 Korr brutto driftsutg, f 201, per korrigert oppholdstime i kommunale barnehager

16 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i kommunale barnehager 2007 - 2009
13 192 13 598

17 Andel ansatte med førskolelærerutdanning 2007 - 2009

18 Korrigerte oppholdstimer per årsverk i private barnehager 2007 - 2009

19 Brukertilfredshet – ned fra i fjor men fortsatt bra!
KOSTRA-samling mai 2009 For å få et mer spennende materiale se på andelen 4-6, eller velg ut spesielle spm. KS Omstilling og konkurranse 19

20 Produktivitet – og kvalitet noe å lære hos ”naboen”?
KOSTRA-samling mai 2009 Oslo – Bergen Kristiansand – Drammen Sandnes - Bærum Stavanger Trondheim Fredrikstad - Tromsø

21 Produktivitet – og kvalitet noe å lære hos ”naboen”?
Bruk 5 minutter i egen kommune og drøft Hvilke mål har vi for effektivitet og kvalitet i tjenesten? Hvilke tiltak iverksetter vi for å nå disse målene? Hva forklarer produktivitetsutviklingen i vår kommune? KOSTRA-samling mai 2009

22 Produktivitet – og kvalitet noe å lære hos ”naboen”?
KOSTRA-samling mai 2009 Bruk 5 minutter i egen kommune og: Forbered dere på å intervjue den andre kommunen Dere kan be den andre kommunen redegjøre for sin produktivitetsutvikling og kvalitetstiltak Dere kan be om råd til eget arbeid

23 Produktivitet – og kvalitet noe å lære hos ”naboen”?
KOSTRA-samling mai 2009 Bruk 10 minutter på hver kommune og: Intervju den andre kommunen Dere kan be den andre kommunen redegjøre for sin produktivitetsutvikling og kvalitetstiltak Dere kan be om råd til eget arbeid

24 Barn som får ekstra ressurser
KOSTRA-samling mai 2009

25 Innledning fra Oslo KOSTRA-samling mai 2009

26 Barn som får ekstra ressurser - konklusjoner
KOSTRA-samling mai 2009 Er den indikatoren vi nå har jobbet med nyttig, slik at vi skal fortsette en årlig registrering? Var registreringen grei? Hvis ikke, hva må gjøres annerledes? Forslag til alternative registreringsmåter må komme skriftlig Hva handler forskjellene om? Need to know? KS Omstilling og konkurranse 26

27 Gruppeinndeling Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bærum Kristiansand
KOSTRA-samling mai 2009 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Bærum Kristiansand Fredrikstad Drammen Sandnes Tromsø Den som hadde fødselsdag sist, skriver ned konklusjoner 1 3 2

28 Konklusjoner Utfordringsnotatet
Sykefravær er avklart at vi skal bruke PAI Men mangler Oslo. Bergen rapporterte om feil i tallene. Hva gjør vi? Medarbeiderkartlegging Alle er forpliktet til å ta inn ”Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din?” Skriv på en gul lapp: navn på kommune og når dere gjennomførte medarbeiderkartlegging sist, og når dere skal gjennomføre neste gang Når det gjelder brukerundersøkelser så er det frivillig. Hva gjør vi?

29 Konklusjoner ift Utfordringsnotatet
Indikatorer ift barn som får ekstra ressurser Har vi konkludert på Generelle innspill og kommentarer

30 Kommunal finansiering av private barnehager fra 2011
Konklusjoner

31 Barnehager i flat stuktur
Innspill og evnt konklusjoner

32 Middag på Charles og de

33 Innlemming av barnehagemidler i inntektssystemet for kommunene
KOSTRA-samling mai 2009 KS Omstilling og konkurranse

34 Konklusjoner Utfordringsnotatet
Sykefravær er avklart at vi skal bruke PAI Men mangler Oslo. Bergen rapporterte om feil i tallene. Hva gjør vi? Kommunene sender riktige tall Medarbeiderkartlegging Alle er forpliktet til å ta inn ”Alt i alt, hvor fornøyd er du med arbeidssituasjonen din?” Skriv på en gul lapp: navn på kommune og når dere gjennomførte medarbeiderkartlegging sist, og når dere skal gjennomføre neste gang Når det gjelder brukerundersøkelser så er det frivillig, men vi har blitt enige om at alle skal legge inn alt i alt spm. K sender e-post og ber om opplysninger om dere legger til spm, når dere gjennomfører, om de private er inkl og når resultatet er klart

35 Konklusjoner Utfordringsnotatet
Nettodriftsutgifter taes opp med kommunenes representanter i PK Kommunene skriver en kommentar til korr.brutto driftsutg per korr oppholdstime som viser hvilke årstall tallene er ok, og hvilke årstall tallene er forurenset. Vi går en runde til med indikator for barn som får ekstra ressurser og satser på å ta det inn i Utfordringsnotatet til neste år

36 Konklusjoner Utfordringsnotatet
Fou på rapportering melde inn fra bhg tydelige katergorier i skjema og FM ”veiledning/villledning” Konsultasjonsordningen m 3 møte hvor KOSTRA rapp er hovedsak Generelt ift å få mest mulig korrekt rapportering

37 KS videre arbeid ift barnehageområdet
KOSTRA-samling mai 2009 Følger opp opplegget for rapportering ift at kommunene bruker mye tid på dette, mens skjemaene er vanskelig å tolke enhetlig og beskjedene fra Fylkesmennene ulike. Ta det opp prinsipielt og med konkrete eksempler i konsultasjonsordningen Ta det inn i FoU’en

38 Oppsummering og konklusjoner
Arb gr Sandnes, Bærum og Fredrikstad lager program og forbereder samlingen 1. og 2. des Bærum Vår 2011 Fredrikstad Et utvalg fra ASSS som kan jobbe med høringsuttalelsen. Sandnes Trondheim Oslo KOSTRA-samling mai 2009

39 Arbeid fram til neste samling
KOSTRA-samling mai 2009 Utarbeide tilbakemelding til KS på Utfordringsnotatet Frist 28. april

40 Godt jobba og lykke til! KOSTRA-samling mai 2009

41 Oppholdstid 33 timer eller mer
KOSTRA-samling mai 2009

42 Kvalitetsindikatorer KOSTRA - barnehager
Resultatkvalitet Andel barn 1-5 år med barnehageplass Andel barn 1-2 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 1-2 år Andel barn 3-5 år med barnehageplass i forhold til innbyggere 3-5 år Produktkvalitet Tilgjengelighet Andel barnehager med åpningstid fra 0 inntil 6 timer per dag Andel barnehager med åpningstid fra 6 inntil 9 timer per dag Andel barnehager med åpningstid fra 9 inntil 10 timer per dag Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag Strukturkvalitet Andel styrere og pedagogiske ledere med godkjent førskolelærerutdanning Andel assistenter med førskolelærerutd, fagutd, eller annen pedagogisk utdanning Leke- og oppholdsareal per barn i barnehage (m2) KOSTRA-samling mai 2009 KS Omstilling og konkurranse

43 www.bedrekommune.no – målt kvalitet
Andel barnehager som har utviklet lokale kvalitetsindikatorer i samråd med foreldre Andel barnehager som har utviklet lokale kvalitetsindikatorer gjennom separate samtaler med barna Antall individuelle samtaler med foreldre/foresatte pr. barn Antall individuelle samtaler pr. barn Antall samarbeidsutvalgsmøter i rapporteringsåret Halvdags plass (=6 t./dag (korttid) 1-2 dager per uke (=gjelder heldagstilbud) 3-4 dager per uke (=gjelder heldagstilbud) Full uke (=heldagstilbud) KOSTRA-samling mai 2009

44 www.bedrekommune.no – målt kvalitet (74 kommuner 2008)
Andel årsverk i % fordelt på: Førskolelærerutdanning 42,9 Annen relevant høyskoleutdanning, 3 år eller mer 2,7 Fagutdanning som barne og ungdomsarbeider 27,6 Øvrig personale 27,2 Andel barnehager med en metode for systematisk observasjon og kartlegging mht. barnas språk og språkutvikling 98,5 Andel barnehager med en metode for systematisk observasjon og kartlegging mht. barnas sosiale ferdigheter 92,2 Andel barnehager med en plan for kompetanseheving av personalet i barnehagen 79,4 KOSTRA-samling mai 2009


Laste ned ppt "ASSS Barnehage, 13. og 14. april"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google