Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Utdanningsetaten APO-tilbudet Oslo. Oslo kommune Utdanningsetaten Oppfølgingstjenesten Opplæringsloven § 3-6. Oppfølgingstenesta Fylkeskommunen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Utdanningsetaten APO-tilbudet Oslo. Oslo kommune Utdanningsetaten Oppfølgingstjenesten Opplæringsloven § 3-6. Oppfølgingstenesta Fylkeskommunen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Utdanningsetaten APO-tilbudet Oslo

2 Oslo kommune Utdanningsetaten Oppfølgingstjenesten Opplæringsloven § 3-6. Oppfølgingstenesta Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til opplæring etter § 3-1, og som ikkje er i opplæring eller i arbeid. Tenesta gjeld til og med det året dei fyller 21 år. Tenesta omfattar også ungdom som har tapt opplæringsretten etter § 3-8 eller § 4-6.

3 Oslo kommune Utdanningsetaten Forskrift til opplæringsloven § 13-1. Formål Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid eller annen sysselsetjing. Tilbod som blir formidla gjennom oppfølgingstenesta, skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå innanfor vidaregåande opplæring. Oppfølgingstenesta kan også arbeide for å redusere fråfallet frå vidaregåande opplæring gjennom samarbeid med rådgivingstenesta i grunnskole og vidaregåande opplæring. Formålet med oppfølgingstjenesten

4 Oslo kommune Utdanningsetaten APO Arbeid, Produksjon og Opplæring Tilbud til ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Kombinasjon av opplæring og arbeidsutplassering Inngår i opplæringsordningen for videregående skole, og elevene bruker sin ungdomsrett

5 Oslo kommune Utdanningsetaten APO skoleåret 2009/2010 Ikke én enhetlig modell i Oslo Opplæring hovedsaklig i fellesfag (norsk, matematikk), varierende forankring i læreplanene for vgs. I mindre grad opplæring i programfag Arbeidsdelen knyttes i ulik grad opp mot opplæringsdelen SkoleAntall plasser Hellerud16 Holtet16 Manglerud16 Bjørnholt8 Sogn32 Totalt88

6 Oslo kommune Utdanningsetaten Evaluering av APO-tilbudet Analyse av elevdata som er hentet ut fra de skoleadministrative datasystemene SATS, VIGO og OTTO. Samtaler med ansatte og elever ved de 5 skolene

7 Oslo kommune Utdanningsetaten Datamateriale i evalueringen Data hovedsakelig fra skoleårene 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 –SATS (skoleadministrative system) –VIGO (inntakskontorets system) –OTTO (oppfølgingstjenestens saksbehandlingssystem) Informasjon på individnivå –Inntakshistorikk –Fag –Karakterer –Fravær –Frafall –Oppnådd kompetanse –Historikk for oppfølgingstjenesten, inkl. sysselsetting

8 Oslo kommune Utdanningsetaten Evaluering av APO-tilbudet viser: Elever fra hele byen 70% gutter / 30% jenter Elever med lave inntakspoeng de fleste med karaktersnitt <3 40 % minoritetsspråklige elever Innsøkning: –Ca 40 % har vært tatt inn ved skolestart –Resten har vært tatt inn underveis i skoleåret –Ca 25 % av elevene har stort behov for spesialundervisning

9 Oslo kommune Utdanningsetaten Resultater Elevenes sysselsetning 1. år etter APO Skoleår på APO:2007/20082006/20072005/2006 Antall elever innom APO837078 Fortsetter på APO10138 Startet opp på VG1342321 Startet opp på VG213126 Annen opplæring123 I arbeid16 6 Opplæring i bedrift 4 Ukjent sysselsetting241034

10 Oslo kommune Utdanningsetaten Resultater Elever ved APO skoleåret 2005/2006 (78 elever) I skole I arbeid Ukjent syssels. (Ikke fullført vgs) APO/AOVg1Vg2Vg3 2006/2007 (1. år etter APO) 11216 634 2007/2008 (2. år etter APO) ------ 2008/2009 (3. år etter APO) 15 3761

11 Oslo kommune Utdanningsetaten Konklusjoner Tilbudene fungerer i for liten grad som et bidrag til at ungdommene fullfører og består. Elevenes grunnleggende skolefaglige og sosiale ferdigheter styrkes ikke godt nok før et nytt møte med den ordinære skolen. Omkring halvparten av elevene forsetter i skole etter året/årene på APO, men kun et fåtall fullfører og består og ender opp med yrkes- eller studiekompetanse APO - tilbudet når ikke godt nok ut til målgruppa. Tiltakene har ledige plasser gjennom hele året UDE har mottatt signaler som kan tyde på at tilbudene oppfattes som stigmatiserende

12 Oslo kommune Utdanningsetaten Endringer som er foretatt Fra skoleåret 2009/2010 ble ingen elever tatt direkte inn til APO gjennom særskiltinntaket –Særskiltinntaket omfatter elever med stort behov for spesialundervisning –Antall plasser i tilrettelagte grupper økes for å gi disse elevene et bedre tilbud Tilbudene skal være for ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe, og skal fra skoleåret 2010/2011 ikke være søkbare ved inntak til videregående opplæring. Elever skal søke om inntak på utdanningsprogram i tråd med rettigheter i opplæringsloven.

13 Oslo kommune Utdanningsetaten Endringer som vurderes Et tilbud som i større grad ivaretar elever som allerede har falt ut av videregående opplæring og ungdom som aldri har søkt eller påbegynt sin videregående opplæring. Samle tilbudene i større OT-enheter for å utvikle større fagmiljø og større fleksibilitet Utvikle innholdet i tilbudene mot en mer praksisrettet opplæring som tar utgangspunkt i programfagene En struktur som sikrer tett samarbeid mellom frafallsskole og OT-enhet Alle videregående skoler i Oslo er tillagt ansvar for lovpålagte oppgaver knyttet til Opplæringslovens bestemmelser for oppfølgingstjenesten. Det blir ingen endringer i forhold tildette.

14 Oslo kommune Utdanningsetaten Aktivitetsplan for videregående skole 2010/2011 Tilbud til ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe APO avvikles som tilbud ved Manglerud vgs, Holtet vgs, Sogn vgs, Hellerud vgs og Bjørnholt vgs. Utdanningsetaten ønsker at alle videregående skoler skal ha rutiner for frafallsforebyggende arbeid. I tillegg etableres egne sentre som skal fungere som en slags ”nav” ved tre skoler. Oppdraget for disse blir å koordinerende arbeidet med ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe. Disse ”sentrene” etableres som nye tilbud til ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe ved Sogn vgs, Hellerud vgs og Bjørnholt vgs. UDE ønsker større OT-enheter med Større fagmiljø Større fleksibilitet Et tilbud med mer praksisrettet opplæring som tar utgangspunkt i programfagene Sikre tett samarbeid mellom frafallsskole og OT-enhet


Laste ned ppt "Oslo kommune Utdanningsetaten APO-tilbudet Oslo. Oslo kommune Utdanningsetaten Oppfølgingstjenesten Opplæringsloven § 3-6. Oppfølgingstenesta Fylkeskommunen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google