Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

APO-tilbudet Oslo.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "APO-tilbudet Oslo."— Utskrift av presentasjonen:

1 APO-tilbudet Oslo

2 Oppfølgingstjenesten
Opplæringsloven § 3-6. Oppfølgingstenesta Fylkeskommunen skal ha ei oppfølgingsteneste for ungdom som har rett til opplæring etter § 3-1, og som ikkje er i opplæring eller i arbeid. Tenesta gjeld til og med det året dei fyller 21 år. Tenesta omfattar også ungdom som har tapt opplæringsretten etter § 3-8 eller § 4-6.

3 Formålet med oppfølgingstjenesten
Forskrift til opplæringsloven § Formål Formålet med oppfølgingstenesta er å sørgje for at all ungdom som høyrer til målgruppa, jf. § 13-2, får tilbod om opplæring, arbeid eller annen sysselsetjing. Tilbod som blir formidla gjennom oppfølgingstenesta, skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lågare nivå innanfor vidaregåande opplæring. Oppfølgingstenesta kan også arbeide for å redusere fråfallet frå vidaregåande opplæring gjennom samarbeid med rådgivingstenesta i grunnskole og vidaregåande opplæring.

4 APO Arbeid, Produksjon og Opplæring
Tilbud til ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe Kombinasjon av opplæring og arbeidsutplassering Inngår i opplæringsordningen for videregående skole, og elevene bruker sin ungdomsrett

5 APO skoleåret 2009/2010 Ikke én enhetlig modell i Oslo
Opplæring hovedsaklig i fellesfag (norsk, matematikk), varierende forankring i læreplanene for vgs. I mindre grad opplæring i programfag Arbeidsdelen knyttes i ulik grad opp mot opplæringsdelen Skole Antall plasser Hellerud 16 Holtet Manglerud Bjørnholt 8 Sogn 32 Totalt 88

6 Evaluering av APO-tilbudet
Analyse av elevdata som er hentet ut fra de skoleadministrative datasystemene SATS, VIGO og OTTO. Samtaler med ansatte og elever ved de 5 skolene

7 Datamateriale i evalueringen
Data hovedsakelig fra skoleårene 2006/2007, 2007/2008 og 2008/2009 SATS (skoleadministrative system) VIGO (inntakskontorets system) OTTO (oppfølgingstjenestens saksbehandlingssystem) Informasjon på individnivå Inntakshistorikk Fag Karakterer Fravær Frafall Oppnådd kompetanse Historikk for oppfølgingstjenesten, inkl. sysselsetting

8 Evaluering av APO-tilbudet viser:
Elever fra hele byen 70% gutter / 30% jenter Elever med lave inntakspoeng de fleste med karaktersnitt <3 40 % minoritetsspråklige elever Innsøkning: Ca 40 % har vært tatt inn ved skolestart Resten har vært tatt inn underveis i skoleåret Ca 25 % av elevene har stort behov for spesialundervisning

9 Resultater Elevenes sysselsetning 1. år etter APO Skoleår på APO:
2007/2008 2006/2007 2005/2006 Antall elever innom APO 83 70 78 Fortsetter på APO 10 13 8 Startet opp på VG1 34 23 21 Startet opp på VG2 12 6 Annen opplæring 1 2 3 I arbeid  6 Opplæring i bedrift 4 Ukjent sysselsetting 24

10 - Resultater Elever ved APO skoleåret 2005/2006 (78 elever) 11 21 6 34
I skole I arbeid Ukjent syssels. (Ikke fullført vgs) APO/AO Vg1 Vg2 Vg3 2006/2007 (1. år etter APO) 11 21 6 34 2007/2008 (2. år etter APO) - 2008/2009 (3. år etter APO) 1 5 3 7 61

11 Konklusjoner Tilbudene fungerer i for liten grad som et bidrag til at ungdommene fullfører og består. Elevenes grunnleggende skolefaglige og sosiale ferdigheter styrkes ikke godt nok før et nytt møte med den ordinære skolen. Omkring halvparten av elevene forsetter i skole etter året/årene på APO, men kun et fåtall fullfører og består og ender opp med yrkes- eller studiekompetanse APO - tilbudet når ikke godt nok ut til målgruppa. Tiltakene har ledige plasser gjennom hele året UDE har mottatt signaler som kan tyde på at tilbudene oppfattes som stigmatiserende

12 Endringer som er foretatt
Fra skoleåret 2009/2010 ble ingen elever tatt direkte inn til APO gjennom særskiltinntaket Særskiltinntaket omfatter elever med stort behov for spesialundervisning Antall plasser i tilrettelagte grupper økes for å gi disse elevene et bedre tilbud Tilbudene skal være for ungdom i oppfølgingstjenestens målgruppe, og skal fra skoleåret 2010/2011 ikke være søkbare ved inntak til videregående opplæring. Elever skal søke om inntak på utdanningsprogram i tråd med rettigheter i opplæringsloven.

13 Endringer som vurderes
Et tilbud som i større grad ivaretar elever som allerede har falt ut av videregående opplæring og ungdom som aldri har søkt eller påbegynt sin videregående opplæring. Samle tilbudene i større OT-enheter for å utvikle større fagmiljø og større fleksibilitet Utvikle innholdet i tilbudene mot en mer praksisrettet opplæring som tar utgangspunkt i programfagene En struktur som sikrer tett samarbeid mellom frafallsskole og OT-enhet Alle videregående skoler i Oslo er tillagt ansvar for lovpålagte oppgaver knyttet til Opplæringslovens bestemmelser for oppfølgingstjenesten. Det blir ingen endringer i forhold tildette.

14 Aktivitetsplan for videregående skole 2010/2011
Tilbud til ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe APO avvikles som tilbud ved Manglerud vgs, Holtet vgs, Sogn vgs, Hellerud vgs og Bjørnholt vgs. Utdanningsetaten ønsker at alle videregående skoler skal ha rutiner for frafallsforebyggende arbeid. I tillegg etableres egne sentre som skal fungere som en slags ”nav” ved tre skoler. Oppdraget for disse blir å koordinerende arbeidet med ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe. Disse ”sentrene” etableres som nye tilbud til ungdommer i oppfølgingstjenestens målgruppe ved Sogn vgs, Hellerud vgs og Bjørnholt vgs. UDE ønsker større OT-enheter med Større fagmiljø Større fleksibilitet Et tilbud med mer praksisrettet opplæring som tar utgangspunkt i programfagene Sikre tett samarbeid mellom frafallsskole og OT-enhet


Laste ned ppt "APO-tilbudet Oslo."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google