Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Sigrid Lyngstøl 2005 1  Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet:  Hvordan forstår vi vansken ?  Hvordan utreder vi ? ISP 2005 Tospråklig.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Sigrid Lyngstøl 2005 1  Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet:  Hvordan forstår vi vansken ?  Hvordan utreder vi ? ISP 2005 Tospråklig."— Utskrift av presentasjonen:

1 Sigrid Lyngstøl 2005 1  Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet:  Hvordan forstår vi vansken ?  Hvordan utreder vi ? ISP 2005 Tospråklig utvikling og minoritetsspråklighet

2 Sigrid Lyngstøl 2005 2 Språk – kommunikasjon Språk er verbal kommunikasjon, et symbolsystem knyttet til ord (verbum = ord), altså tale, skrift og tegn Nonverbal kommunikasjon er : ekstralingvistisk kommunikasjon, formidlet med stemmen, ikke knyttet til ord, og naturlige tegn, paralingvistisk kommunikasjon, tonehøyde, stemmestyrke, taletempo og rytme og kroppsspråk (Linell 1978)

3 Sigrid Lyngstøl 2005 3 Likeverdige aspekter ved språk (Bloom & Lahey, 1978)

4 Sigrid Lyngstøl 2005 4 Prossessering av språk Etter Susanne Freltofte Hjernens funktion, I: Spesialpedagogikk nr 7, 1994 Ref. ”Hjernen”,Luria 1973 og ”Assessment of Cognitive processes”, Das et. al. 1998.

5 Sigrid Lyngstøl 2005 5 Språkfunksjoner, (Halliday, 1975)  Personlig ”dette er meg”9 mnd.  Interaksjonell ”du og jeg”11 mnd.  Instrumentell ”jeg vil ha”11 mnd.  Regulerende ”gjør som jeg sier”13 mnd.  Heuristisk ”hvorfor ?”13 mnd.  Imaginativ ”la oss late som”16 mnd.  Informativ 21 mnd

6 Sigrid Lyngstøl 2005 6 Språk i vekst - - Skole- språk oftere situasjons- uavhengig mindre bundet til kontekst (Ref.: Cummins CALP) Skrift- språk dekon- tekstualisert situasjons- uavhengig Språk i skolen Daglig- språk kontekst- bundet situasjons- avhengig (Ref.: Cummins BICS)

7 Sigrid Lyngstøl 2005 7 Språkholdninger  Holdninger til en sosial eller etnisk gruppe  Holdninger til språket som gruppa snakker  Holdninger til enkeltbrukere av språket Ref.: Universal forestilling om språk, Baca og Cervantes 1998

8 Sigrid Lyngstøl 2005 8 Tospråklighet  Tospråklighet innebærer å være i en situasjon der individet lever med to språk, har tilgang til to språk og kan bruke begge språkene når det er behov for det.  Når et individ behersker sine to språk så godt at de kan brukes fullstendig etter som situasjonen krever det, snakker vi om funksjonell tospråklighet.  Å oppnå funksjonell tospråklighet er et mål for svært mange over hele verden (ref. M 87 og L 97)  I verdenssammenheng er det mer vanlig å være tospråklig enn enspråklig

9 Sigrid Lyngstøl 2005 9 Minoritetsspråklighet  Å være minoritetsspråklig innebærer å være to- eller flerspråklig med et morsmål som ikke er majoritetsspråk i samfunnet.  Å bytte morsmål, enten over tid eller brått, som for eksempel ved utenlandsadopsjon, er også en minoritetsspråklig situasjon

10 Sigrid Lyngstøl 2005 10 CLD-individets kontekst Baca og Cervantes,1998

11 Sigrid Lyngstøl 2005 11 Språkutvikling  Ulik forskning og psykologisk skole forklarer s.u. forskjellig (Skinner, Osgood, Chomsky, Vygotsky, Piaget, Lahey, Bruner)  Felles forståelse nå:  Menneskehjernen er predisponert for språk og reagerer spesielt på språklige impulser, (arv:art & individ)  Språkmiljøet er helt avgjørende for tolkning, mening, forståelse og språkutvikling  Mennesket sosialiseres gjennom språk og lærer/utvikler språk gjennom sosialisering

12 Sigrid Lyngstøl 2005 12 Språkutvikling hos tospråklige  fødsel møter språk 2 alderdom/død Norskfødt, enspråklig Norsk----------------------------------------------------------------------------------- Tospråklig barn, 1 Morsmål----------------------------------------------------------------------------------- Norsk----------------------------------------------------------------------------------- Tospråklig barn, 2 Morsmål----------------------------------------------------------------------------------- Norsk- - - - -- --- ---- ------ -------------------------------------------- Utenlandsadoptert Morsmål 1………………………….. Morsmål 2……………………………………………………….

13 Sigrid Lyngstøl 2005 13 Tospråklig utvikling  Additiv utvikling  Subtraktiv utvikling S1S2 S1S2 tid

14 Sigrid Lyngstøl 2005 14 Begrepsdannelse hos tospråklige Cummins 1984 --------------------------------- --------------------------------- ----------------------------------- S2 S1 Begrep

15 Sigrid Lyngstøl 2005 15 Toterskelteorien Toukamaa og Skutnabb-Kangas 1977 se Engen et al.2004 Barnet har adekvat kompetanse i begge språkene og høster kognitive fordeler ved sin tospråklighet (3) (divergent tenkning) ------------------------------------------------------------------- Barnet har adekvat kompetanse i et av sine språk, men ikke i begge. Det har ingen negativ konsekvens(2) for kognisjon ------------------------------------------------------------------- Barnet har utilstrekkelig kompetanse på begge sine språk. Dette har negativ konsekvens for kognisjon og læring.(1)

16 Sigrid Lyngstøl 2005 16 Språktypologi - bruken av bøyningsendelser - ordstilling Analytisk språkSyntetisk språk vietnamesiskengelsk norsk tysk tyrkisk

17 Sigrid Lyngstøl 2005 17 Mellomspråk og målspråk  Kodeveksling (tagging, setningsveksling og setningsintern veksling)  Holdninger til kodeveksling  ”Halvspråklighet”,  Språkbad (immersion),  Språkdrukning (emmersion),  Bevaring: statisk bevaring – utviklende bevaring

18 Sigrid Lyngstøl 2005 18 Språkvansker  Reseptive og/eller ekspressive vansker med verbal kommunikasjon, vansker med ord: tale, skrift og/eller tegn  Feiltolkninger  Normalt, forsinket eller avvikende språk?

19 Sigrid Lyngstøl 2005 19 Hypoteser for å forklare vansker 1. Tospråklighet gjør læring vanskelig/språk dårlig 2. Barnet har spesifikke språkvansker 3. Barnet har lærevansker 4. Kulturforskjeller gjør læring og skolegang vanskelig 5. Barnet har vansker knyttet til å lære andrespråket sitt – en pedagogisk påført vanske

20 Sigrid Lyngstøl 2005 20 Hvorfor utrede?  Vi vil optimalisere elevens læring og utvikling ved:  Å beskrive eleven  Å beskrive læringsmiljøet/ene  Å beskrive formelle og uformelle interaksjoner  Å beskrive hva eleven kan/får til og ikke kan/ikke får til  Å forsøke å forklare framgang og stagnasjon  Å fremme forslag til pedagogiske og spesialpedagogiske tiltak som skal gjennomføres og evalueres

21 Sigrid Lyngstøl 2005 21 Individuelle utredninger  Normalitet og avvik  Sortering eller beskrivelser  Sosiale konstruksjoner  Utredning vs. kartlegging og testing  Kvalitative og kvantitative data  Ulike informanter  Ulike datainnsamlingsmetoder  Pålitelighet: objektivitet, verdier og normer

22 Sigrid Lyngstøl 2005 22 Funksjonsutredning  Med bakgrunn i hypoteser om elevens læringsforutsetninger, søkes informasjon om et utvalg nevropsykologiske funksjoner  Us., tester og deltester velges fra større testbatterier m.m.

23 Sigrid Lyngstøl 2005 23 Språkutredning Som del av individuell utredning og i et holistisk perspektiv  Kvalitativ og kvantitativ us av  Pragmatikk  Semantikk, reseptiv og ekspressiv  Språkets formside, reseptivt og ekspressivt  Fonologi  Morfologi  Syntaks

24 Sigrid Lyngstøl 2005 24 Språkutredning hos minoritetsspråklige elever  Kartlegge og beskrive elevens norsk  Kartlegge og beskrive øvrige språk  Elevens beskrivelse  Informasjon fra ”s.o.”  Observere og teste der det er mulig Bruk av morsmålslærer og tolk

25 Sigrid Lyngstøl 2005 25 Analyse og vurdering  Alle funn sorteres m.h.t.:  Grad av samsvar mellom evnenivå, språklig nivå i de ulike språk og kvalitative aspekter innen hvert av språkene – språktypologisk vurdering,  Funksjoner – profil  Språkfeilkategorier  Prosesseringstyper

26 Sigrid Lyngstøl 2005 26 Eksempel på funksjonskart, Lyngstøl 1997

27 Sigrid Lyngstøl 2005 27 Eksempel på funksjonskart, L yngstøl 2003

28 Sigrid Lyngstøl 2005 28 Litteraturhenvisninger Baca, L.M. et al. 1998: The bilingual special education interface. New Jersey: Merill. Bloom, L. et al. 1978: Language development and languagedsorders. New York: Wiley. Cummins, J. 1984: Bilingualism and special education: Issues in assessment and pedagogy. Clevdon:Avon multilingual matters Das, J.P. et al. 1998: Assessment of cognitive processes. Massachusetts Allyn and Bacon. Engen, T.O. et al. 2004: Tospråklighet, minoritetsspråk og minoritetsundervisning. Oslo: Gyldendal Freltofte, S. 1994: Hjernens funktion. I:Spesialpedagogikk nr. 7 Halliday, M.A.K. 1975: Learning how to mean. London: Edward Arnold Linell, P.1978: Manniskans språk. Lund: Liber

29 Sigrid Lyngstøl 2005 29 Litteraturhenvisninger forts.: Luria, A.R. 1973: Hjernen. En introduksjon til neuropsykologien. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck. Lyngstøl, S. 1997: Karakteristiske trekk ved språket hos en gruppe barn med sammensatte lærevansker. En kvalitativ analyse etter funksjonsutredninger. Prosjektrapport. Oslo: Torshov kompetansesenter. Lyngstøl, S. 2002: ITPA results for language impaired bilingual and language impaired monolingual children. Paper. Oslo:Bredtvet kompetansesenter/ Washington DC: IDA International Conference. Lyngstøl, S. 2003: Språkvansker hos minoritetsspråklige skolebarn. I: Spesialpedagogikk nr. 6. ss. 22 –33.


Laste ned ppt "Sigrid Lyngstøl 2005 1  Når det minoritetsspråklige barnet ikke lærer som forventet:  Hvordan forstår vi vansken ?  Hvordan utreder vi ? ISP 2005 Tospråklig."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google