Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Årsmøte 2013 – Utdanningsforbundet Tynset Lise Beathe Hov Utdanningsforbundet Hedmark.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Årsmøte 2013 – Utdanningsforbundet Tynset Lise Beathe Hov Utdanningsforbundet Hedmark."— Utskrift av presentasjonen:

1 Årsmøte 2013 – Utdanningsforbundet Tynset Lise Beathe Hov Utdanningsforbundet Hedmark

2 s2 Gratulerer!

3 Profesjonsetikk Langsiktig utviklingsarbeid – som vi ønsker skal nå helt ut til arbeidsplassene Etikkperspektivet skal merkes i alt vårt arbeid Lanseringskonferanse sammen med alle høringsinstansene i februar I løpet av våren arrangeres det flere kurs for lærerutdannere, ledere og andre tillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no/profesjonsetikk s3

4 Profesjonsetikk– hentet fra nettsida.. s4

5 Læreplanhøring gjennomgående fag De gjennomgående faga er norsk, engelsk, matte, samfunnsfag og naturfag. Fra 1. – 13. trinn Utdanningsforbundet Hedmark konsentrerte seg om norsk der det lenge har pågått en diskusjon om 1, 2 eller 3 karakterer Vi ønsker presise og tydelige læreplaner som er tilpasset de ulike alderstrinn Planene må gi skole og lærere rom for å bruke sin fagkunnskap og sitt profesjonelle skjønn for å tilpasse undervisningen til ulike elevgrupper og rammefaktorer Delte læreplaner i fellesfag på studieforberedende og yrkesfag er en bedre løsning enn samme læreplan – særlig i engelskfaget s5

6 Læreplanhøring valgfag på ungdomstrinnet Nye valgfag skoleåret 2013/2014: Levande kulturarv Trender og forbruk Natur og miljø Demokrati i praksis Med verda som mål Innsats for andre Trafikk Vi ble bedt om å uttale oss om Natur og miljø – vårt høringssvar kan leses på vår hjemmeside. s6

7 Stortingsvalget 2013 Utdanningsforbundet i Hedmark satser i år på en paneldebatt på storkurset. Debatten den 24. april ledes av Geir Helljesen og stortingskandidater fra de aller fleste partiene har bekreftet sin deltakelse. Vi håper å få NRK Hedmark/Oppland til å dekke debatten. s7

8 Stortingsvalget 2013 Utdanningsforbundet vil bruke valgkamparbeidet til å bygge egen profil og omdømme. Vi vil vise at Utdanningsforbundet er lærerne Utdanningsforbundet har fasit på god barnehage og skole Utdanningsforbundets medlemmer er unikt opptatt av barn og unges beste – og av god barnehage og skole Utdanningsforbundet er konstruktive s8

9 Stortingsmelding 24 – Framtidens barnehage Regjeringen vil Innføre krav om grunnbemanning i barnehagen – innen 2020... Innføre plikt for barnehagene om å tilby språkkartlegging til barn som vurderes å ha særskilt behov for språkinnsats Etablere et system for kompetanseutvikling i barnehagesektoren Ta sikte på at ansvaret for å føre tilsyn med enkeltbarnehager etter barnehageloven overføres fra kommunen til fylkesmannen Ellers er det mange andre forslag med rundere ordlyd: Styrke – satse mer på – på sikt – vurdere – bidra til – utrede – initiere – foreslå – videreføre........ingen av disse forslagene er dårlige – men de er heller ikke forpliktende eller tidfestet.... Og hvor er satsingen på ledelse????? s9

10 Evaluering tariff 2012 og prosess fram mot 2014 God oppslutning rundt prioritering av de med lengst utdanning i tariffoppgjøret i KS Samlet resultat for Utdanningsforbundets medlemmer i lokale forhandlinger i KS er godt Fremdeles utfordringer lokalt når det gjelder fordelingen mellom medlemmer i 4B og 4C Forbedringer påkrevd når det gjelder tilgang til og evne til å bruke lønnsstatistikk og lønnsopplysninger Behov for å revidere og forbedre lokal lønnspolitikk i mange kommuner s10

11 Tariff 2013 Krav sendt Unio: En forsvarlig økonomisk ramme, basert på frontfagsmodellen, som gir en lønnsutvikling for ansatte i kommunal sektor som minst er på linje med lønnsutviklingen for arbeidere og funksjonærer i industrien Sentrale lønnsforhandlinger med et generelt prosentvis tillegg Særskilte sentrale lønnstiltak for skoleverket som sikrer at også lærerne i tariffperioden får en lønnsutvikling som er på linje med øvrige ansatte i kommunene At lokale lønnstillegg i henhold til bestemmelsene i kap. 4 skal komme i tillegg til de til enhver tid gjeldende minstelønnssatser gjennom hele tariffperioden s11

12 Arbeidstid – skole Spørreundersøkelse om praktisering av endringen i de lokale arbeidstidsavtalene for skoleåret 2012/2013. Undersøkelsen gikk til alle ATV’er i grunnopplæringa – svarprosent: 55 % i grunnskolen og 71 % i vgs. Rapport fra undersøkelsen kom 1. mars: Et stort flertall svarer at det er satt av 6 dager til planlegging og at de er fornøyd med bruken av dagene. Graden av fornøydhet er størst der bruken er drøftet i forkant. Ca. halvparten svarer at tidspottressursen er økt og at det i stor grad kommer kontaktlærerne til gode. Ca. 20 % oppgir at økningen ikke er fullfinansiert http://www.opprop.net/striden_om_danske_lareres_arbeidstid s12

13 Arbeidstid – barnehage Rambølls undersøkelse for partssammensatt utvalg Både styrere og pedagogiske ledere mener at barnehagelærere har behov for mer enn fire timer til sine faglige oppgaver Færre pedagogiske ledere er fornøyd med bruken av de fire timene Styrerne og de pedagogiske lederne har ulik oppfatning av om avtalen bidrar til økt kvalitet i barnehagen Mangel på arbeidsrom er en viktig hindring fra å ta avtalen i bruk og flytte planleggingstiden inn i barnehagen Tid for reforhandling er satt til juni 2013 s13

14 Pensjon Utdanningsforbundet arbeider for en trygg og solidarisk pensjon for alle medlemmer Der vi har tariffavtaler i privat sektor, har våre medlemmer i dag en ytelsesbasert, tariffestet pensjonsordning Regjeringen ønsket påslagsmodell som i privat sektor, men ytelsesbasert bruttoordning bevart pga. bred enighet på arbeidstakersiden Noen arbeidstakerorganisasjoner ønsker å gjenoppta forhandlingene med regjeringen om pensjonssystemet i offentlig sektor Utredningen når det gjelder tilpasning til ny uførepensjon går som normalt og kommer på høring om kort tid s14

15 Voksenopplæring Landsmøtet har vedtatt at det skal opprettes et eget område for voksenopplæringen på nettsidene Voksenopplæring delvis hjemlet i opplæringsloven, delvis (og i økende grad) i introduksjonsloven – dette er en utfordring Tariffavtalebestemmelsene er, tross press fra arbeidsgiverne, i dag de samme for voksenopplæringen som for den øvrige grunnopplæringen Den kanskje største utfordringen innenfor lønns- og arbeidsvilkår i voksenopplæringen er voksenopplæringselevenes manglende rett til kontaktlærer – dette må det i så fall arbeides med mot KD Kveldstillegg er en vanskelig sak, ettersom det å prioritere dette i tariffoppgjøret i hovedsak treffer arbeidstakere som ikke er våre medlemmer s15

16 Lærervurdering s16


Laste ned ppt "Årsmøte 2013 – Utdanningsforbundet Tynset Lise Beathe Hov Utdanningsforbundet Hedmark."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google