Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgavegjennomgang – fakultetsoppgave, 3. avd. H06 7. november 2006 ved Herman Bruserud.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgavegjennomgang – fakultetsoppgave, 3. avd. H06 7. november 2006 ved Herman Bruserud."— Utskrift av presentasjonen:

1 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgavegjennomgang – fakultetsoppgave, 3. avd. H06 7. november 2006 ved Herman Bruserud

2 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO TVISTER 1. Finanspiraten – Opplevelsesreiser 2. Peder/Martine – Sydenreiser 3. Peder/Martine - Staten

3 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO KRAV i tvist 1 – Finanspiraten - Opplevelsesreiser 1.1 Dekning av utgifter til helikoptertransport 1.2 Avbestilling 1.3 Dekning av utgifter til rutefly 1.4 Overdragelse av kontrakten Felles spørsmål for alle krav i denne tvisten: –Får pakkereiseloven anvendelse på dette forholdet? –Anført med støtte i lovtekst og formål at loven ikke gjelder –Ingen betydning at loven er fravikelig med mindre andre regler er avtalt, jf. § 1-2 – spørsmålet er om den gjelder i det hele tatt

4 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO KRAV i tvist 2 – Peder/Martine - Sydenreiser 2.1 Avbestilling 2.2 Heving 2.3 Erstatning av utlegg til rutefly hjem Ikke tvil om at pakkereiseloven får anvendelse i denne tvisten

5 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Krav i tvist 3 – Peder/Martine - staten 3.1 Betaling av terrortillegg

6 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.0 Får pakkereiseloven anvendelse i tvisten Finanspiraten-Opplevelsesreiser? Loven gjelder for ”pakkereiser”, jf. § 1-1 Ordlyden i § 2-1 – definisjon av ”pakkereise” –Et ”på forhånd tilrettelagt arrangement” som: »Varer i mer enn 24 timer eller omfatter overnatting; og »Selges eller markedsføres til en samlet pris; og »Inneholder minst to av tre elementer: Transport Innkvartering Andre turisttjenester –Problemstillingen er om Finanspiratens reise er ”et på forhånd tilrettelagt arrangement”

7 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.0 Får pakkereiseloven anvendelse i tvisten Finanspiraten-Opplevelsesreiser? Forarbeider (Ot. Prp. Nr. 35 (1994-95) s. 37): –”Der kunden selv setter sammen ytelsene til et arrangement omfattes dette ikke av loven. Det samme gjelder der sammensetningen skjer i samråd med f eks en turoperatør.” Juridisk teori (Sigurdsson1996, s. 43) –Hva som er ”på forhånd tilrettelagt” (innenfor loven) »Reisen er et på forhånd markedsført produkt (pakke) »Reisen settes sammen av standardelementer som arrangøren har utarbeidet på forhånd for at kundene selv kan kombinere –Hva er ikke ”på forhånd tilrettelagt” (utenfor loven) »Reisen settes reisen sammen av annet enn standardelementer etter at kunden henvender seg til arrangøren (skreddersøm)

8 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.0 Får pakkereiseloven anvendelse i tvisten Finanspiraten-Opplevelsesreiser? Ikke et på forhånd markedsført produkt Har kunden selv satt sammen pakkereisen? –Opplevelsesreiser (arrangøren) fikk ”fullstendig frie hender” Er opplegget utarbeidet i ”samråd” med kunden”? –Opplevelsesreiser fikk ”fullstendig frie hender” –Opplegget ble ”godkjent” av Finanspiraten – er det nok? Kombinasjon av standardelementer utarbeidet på forhånd slik at kundene kan velge eller et særskilt opplegg for denne kunden? –Ikke holdepunkter nok i faktum

9 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.0 Får pakkereiseloven anvendelse i tvisten Finanspiraten-Opplevelsesreiser? Konklusjon –Usikker løsning (uklart faktum), men jeg heller mot at pakkereiseloven gjelder –Hva gjelder hvis pakkereiseloven IKKE får anvendelse? »Alminnelig kontraktsrett – ikke positivrettslige regler for eksempel til vern av forbruker Veien videre –Konklusjonen om at loven gjelder legges til grunn ved løsningen av de fire hovedspørsmålene –I tillegg spør oppgavene etter subsidiære drøftelser basert på den motsatte konklusjonen, altså at spørsmålene må løses på grunnlag av alminnelig kontraktsrett »Det er da tilstrekkelig å redegjøre for hovedforskjeller i problemstillinger, rettsanvendelse og konklusjoner »Litt spesielt opplegg, men vi er bundet av anførslene »Mange subsidiære drøftelser – viktig å holde tunga rett i munnen Subsidiære drøftelser på vanlig måte - innenfor loven – basert på delkonklusjoner underveis Subsidiære drøftelser – utenfor loven – mer alternative enn subsidiære

10 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.1 Dekning av utgifter til helikoptertransport a)Forutsatt at loven gjelder (prinsipalt) –Første spørsmål: Utgjør manglende helikoptertransport en mangel ved pakkereisen? –Rettslig grunnlag: Pakkereiseloven § 6-1 »Avvik fra det avtalte »Skyldes ikke kunden eller forhold på hans side ---------------- to vanlige og to uvanlige vilkår »Ikke av mindre betydning eller noe man må regne med »Ikke naturgitte forhold som arrangøren ikke burde hatt kjennskap til eller herredømme over –Subsumsjon –Konklusjon: Mangel

11 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.1 Dekning av utgifter til helikoptertransport (forts.) To mangelssanksjoner som kan gi ”dekning” av utgifter: –Prisavslag –Erstatning Prisavslag –Rettslig grunnlag: Pakkereiseloven § 6-2 –Forutsatt at mangelen rent faktisk ikke avhjelpes (primærsanksjon) –Uansett årsak – ikke noe vilkår at avhjelp er krevd først »Men kunden kan ikke avslå tilbud om avhjelp og i stedet kreve prisavslag –En begrensning i plikten til å reklamere i rimelig tid, jf. § 8-1 »Neppe problematisk her – transport måtte ordnes der og da –Konklusjon: Krav på prisavslag

12 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.1 Dekning av utgifter til helikoptertransport (forts.) Størrelsen på prisavslaget, jf. § 6-2 –Hovedregelen er forholdsmessig prisavslag »Hva er det i dette tilfellet? »Kan man anslå en verdi av en tilsvarende reise, men uten den aktuelle helikoptertransporten? –Unntaksregel når kunden selv har avhjulpet mangelen »Avslaget settes lik avhjelpskostnadene »Med mindre det fremstår som urimelig –Konklusjon: Prisavslag lik utgifter til helikoptertransport

13 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.1 Dekning av utgifter til helikoptertransport (forts.) Erstatning –Rettslig grunnlag: Pakkereiseloven § 6-4 jf. § 5-3 nr. 2 –Objektivt erstatningsansvar med mindre følgende, kumulative vilkår er oppfylt (kontrollansvar): »”hindring” Trolig oppfylt »”utenfor arrangørens kontroll” Usikkert om dette kan sies å være innenfor arrangørens egen kontroll Ingen uttrykkelig regel om ”dobbel force majeure” i loven Usikkert om en alminnelig regel – neppe utenfor Helitransports kontroll Trolig ikke oppfylt »”ikke med rimelighet … i betraktning på avtaletiden” Trolig oppfylt »”ikke … unngå eller avverge følgene av” Arrangøren ”noen han er ansvarlig for” – dobbel force majeure i følge forarbeidene (Ot. prp. Nr. 35 (1994-95) s. 46) Klart ikke oppfylt – nok til at objektivt ansvar foreligger –Konklusjon: Erstatningsansvar

14 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.1 Dekning av utgifter til helikoptertransport (forts.) b) Forutsatt at loven ikke gjelder (subsidiært) Rettslig grunnlag: Alminnelig kontraktsrett Prisavslag – en alminnelig sanksjon (gjensidighetsbeføyelse) Størrelsen på avslaget –Utgangspunkt: Avslag lik verdireduksjon »Hva er verdien av en reise uten helikoptertransport? –Alternativ: Avslag lik kostnader til avhjelp »Trolig alminnelig regel når verdien av mangelen vanskelig kan fastlegges på annen måte Samme løsning innenfor og utenfor loven

15 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.1 Dekning av utgifter til helikoptertransport (forts.) Erstatning (alminnelig kontraktsrett) –Ansvarsgrunnlag »Culpa – det alminnelige ansvarsgrunnlaget Rettvendt bevisbyrde (hovedregel) Omvendt bevisbyrde (krever begrunnelse) – trolig tilfelle her »Kontrollansvar – et alminnelig ansvarsgrunnlag? Kanskje ved resultatforpliktelser – neppe ved omsorgsforpliktelser? Kanskje ved generisk bestemte forpliktelser – ikke ved spesieforpliktelser? Usikker løsning her, men generisk bestemt resultatforpliktelse –Identifikasjon »Ved culpa: Kontraktshjelperidentifikasjon Ikke ansvarslettelse selv om deler av oppdraget settes bort til tredjeperson (kontraktshjelperen) »Ved kontrollansvar: ”dobbel force majeure” Først når noe ligger utenfor debitors kontrollsfære Usikkert om en alminnelig regel –Konklusjoner »Samme løsninger innenfor og utenfor loven »Culpa må antas å være et supplement også innenfor loven »Neppe grunnlag for å konstatere culpa her – må falle tilbake på kontrollansvaret – gir ansvar

16 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.2 Avbestilling a)Forutsatt at pakkereiseloven gjelder Spørsmål: Adgang til å avbestille? Rettslig grunnlag: Kontraktens klausul –går foran lovens deklaratoriske regel i § 4-1 –uansett nokså lik ordlyd Bestemmelsen(e) gjelder –Avbestilling før reisen påbegynnes »Hendelser ”på reiseruten” som innebærer ”reell risiko” »Betyr ”på reiseruten” under reisen (etter avreise)? »Mer nærliggende å tolke ”på reiseruten” i motsetning til ”på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette”

17 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.2 Avbestilling Grunnlag for utvidende/analogisk tolking: Avbestillingsrett også under reisen? –Ordlyden inviterer heller til antitetisk tolking –Ingen holdepunkter i forarbeidene –Ingen forskrift er gitt om avbestilling, jf. hjemmel i § 4-2 –Reelle hensyn »Rimelighet? »Konsekvens og balanse – snever hevingsadgang »Avbestilling gir krav på tilbakebetaling av vederlaget Vil ramme arrangørens enda hardere enn ved avbestilling før reisen Må tilbakebetalingsregelen i så fall tilpasses? –Juridisk teori »Krüger i Karnov: Reguleres av mangelsreglene etter at reisen er påbegynt »Sigurdsson: Tilsvarende (forutsetningsvis) –Konklusjon: Ikke avbestillingsrett

18 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.2 Avbestilling (forts.) Vilkår for avbestilling: ”force majeure omstendighet” (subsidiær drøftelse – forutsetter avbestillingsrett under reisen) –”på reisemålet eller i umiddelbar nærhet” »40 mil unna – neppe ”i umiddelbar nærhet” –”siste 14 dager før avreise” »Passer uansett ikke ved avbestilling under reisen –”krigshandlinger” eller ”andre begivenheter som må likestilles” »Bombeeksplosjon »Rettet mot turister »Samme hotellkjede »Den spanske stat blant eierne »Kan likevel neppe ”likestilles” med ”krigshandlinger” –Konklusjon (subsidiær): Ikke avbestillingsrett

19 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.2 Avbestilling (forts.) Virkninger av avbestilling (atter subsidiært – forutsatt avbestillingsrett under reisen og at vilkårene er oppfylt) –Ikke regulert i kontrakten – loven får anvendelse –Etter pakkereiselovens § 4-1 kan hele kontraktssummen kreves tilbakebetalt »Tilbakebetalingsregel er tilpasset avbestilling før reisen påbegynnes »Urimelig om hele kontraktssummen kan kreves tilbake ved avbestilling underveis? »Tilbakebetaling av deler av kontraktssummen passer bedre (ytelse mot ytelse)

20 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.2 Avbestilling (forts.) ”Alternativer” til avbestilling: –Heving, jf. § 6-3 »Vilkår: BÅDE vesentlige mangler OG vesentlig forfeilet formål Foreligger det mangel, jf. § 6-1? –Usikkert I så fall neppe vesentlig mangel I alle fall ikke vesentlig forfeilet formål »Konklusjon: Ikke hevingsrett »Eventuell virkning av heving: Hele vederlaget tilbake –Opphør på grunnlag av bristende forutsetninger »Vilkår Motiverende for kunden Synbar for arrangøren Relevant forutsetning (rimelig at arrangøren har risikoen for den) »Konklusjon: Kan neppe føre fram »Eventuell virkning: Justering av vederlaget (delvis tilbakebetaling)

21 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.2 Avbestilling (forts.) b) Forutsatt at loven ikke gjelder (subsidiært) Avbestilling –Ingen forskjell når det gjelder avbestillingsadgangen, siden kontrakten her må legges til grunn –Men neppe krav på full tilbakebetaling av vederlaget etter alminnelig kontraktsrett – kun delvis tilbakebetaling Heving –Vesentlig kontraktsbrudd er det alminnelige hevningsvilkåret, ikke så strengt som i pakkereiseloven § 6-3 »Neppe hevingsadgang likevel –Delvis heving (ex nunc) og delvis tilbakebetaling er den alminnelige regelen, ikke hele vederlaget som i pakkereiseloven § 6-3

22 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.3 Dekning av utgifter til rutefly a)Forutsatt at loven gjelder Forutsatt medhold i krav om avbestilling (subsidiært) –Ingen bestemmelse i loven om dekning av slike utgifter »Lovens system er avbestilling før reisen påbegynnes »Løsning må tilpasses dersom avbestilling tillates? Forutsatt medhold i hevingskrav (subsidiært) –Krav på vederlagsfri hjemtransport, jf. pakkereiseloven § 6-3 (2) –Eneste mulighet til å få dekket denne utgiften Forutsatt opphør etter forutsetningslæren (subsidiært) –Ikke i seg selv hjemmel for erstatning – krever ansvarsgrunnlag –Foreligger verken culpa eller kontrollansvar Selvstendig krav på erstatning ved mangel –Forutsatt at det foreligger mangel (usikkert) –Kontrollansvar, jf. § 6-4 jf. § 5-3 –Terrorhendelser utenfor kontroll – ansvarsfrihet

23 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.3 Dekning av utgifter til rutefly (forts.) b) Dersom pakkereiseloven ikke gjelder (subsidiært) Forutsatt medhold i krav om avbestilling etter alm. regler –Samme løsning som over – ikke grunnlag for å kreve dekket slike utgifter Forutsatt medhold i krav om heving etter alm. regler –Ingen ulovfestet parallell til pakkereiseloven § 6-3 andre ledd, altså ikke krav på dekning av slike utgifter Forutsatt opphør etter forutsetningslæren –Samme løsning som over – ikke grunnlag for å kreve dekket slike utgifter Selvstendig krav på erstatning ved mangel etter alm. regler –Culpagrunnlag (med omvendt bevisbyrde) »Foreligger ikke culpa –Kontrollansvarsgrunnlag »Samme løsning som foran: Utenfor kontroll – ansvarsfrihet Eneste forskjell innenfor og utenfor loven er ved heving

24 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.4 Overdragelse av kontrakten Spørsmål om rett til å overdra kontrakten –Forutsatt ikke medhold i krav om avbestilling (eller annet opphør) – altså en prinsipal drøftelse a)Forutsatt at loven gjelder Rettslig grunnlag: pakkereiseloven § 4-4 –Gjelder etter ordlyden kun overdragelse før reisen påbegynnes –Grunnlag for utvidende/analogisk tolking (under reisen)? »Klar ordlyd tilsier heller antitetisk tolking »Krav om varsel i rimelig tid - praktiske forhold »Ekstra omkostninger - ikke avgjørende, jf. § 4-4 (2) Konklusjon: Ikke rett til å overdra kontrakten under reisen –Utelukker også supplering med ulovfestet regel om overdragelse

25 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 1.4 Overdragelse av kontrakten (forts.) b) Forutsatt at loven ikke gjelder (eller ikke er uttømmende)(subsidiært) Alminnelig regel at formuesrettigheter kan overdras – også rettigheter etter uoppfylte kontrakter Ikke noe alminnelig krav om samtykke –Særlige grunner her (praktiske forhold, ikke uten betydning for arrangøren hvem som deltar på reisen, forsikringsmessige forhold, visumforhold (Schengen))? Forpliktelser kan ikke overdras uten samtykke –Reisen er betalt på forskudd av Finanspiraten –Tilbud om kontant betaling fra engelskmennene er uten betydning for spørsmålet om eventuell kredittrisiko –Andre forpliktelser? Konklusjon: Ikke rett til å overdra?

26 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2.1 Avbestilling (Ås-Sydenreiser) Pakkereiseloven gjelder, jf. § 2-1 –Martine er kunde i lovens forstand, jf. § 2-3 Rettslig grunnlag: Pakkereiseloven § 4-1 –Force majeure før reisen tar til –Vilkårene er drøftet foran under 1.2 – samme spørsmål – samme hendelse – fortsatt tvilsomt om vilkårene er oppfylt –Uansett ikke avbestillingsrett dersom kunden kjente eller måtte kjenne til hendelsene ved avtaleinngåelsen, jf. § 4-1 (3) »Kan neppe legges til grunn Konklusjon: Ikke avbestillingsrett

27 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2.1 Avbestilling (Ås-Sydenreiser)(forts.) Alternativ til avbestilling: Tilbakekall re integra –Analogisk anvendelse av avtaleloven § 39 »Løftet (aksepten av Sydenreisers tilbud er også et løfte om å betale vederlaget) må tilbakekalles innen forholdsvis kort tid »Løftegiveren (Peder Ås) må ha særlige grunner for å tilbakekalle »Adressaten (Sydenreiser) må ikke ha innrettet seg –Ikke utenkelig at dette grunnlaget kan føre frem

28 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2.2 Heving (Ås-Sydenreiser) Rettslig grunnlag: Pakkereiseloven § 6-3 jf. § 6-1 Først spørsmål om forholdene enkeltvis eller samlet utgjør en mangel etter § 6-1 –Musserende vin i stedet for ekte champagne –Korte senger »Peder var 2 meter – uvanlig lang »Martine var kunde – få kvinner er så lange –Krangel fra naborommet –Bråk fra gaten »Hotellet lå rolig til i følge brosjyren »Peder hadde uansett ikke lest brosjyren (kausalitet) »Kausalitetskrav også etter pakkereiseloven § 3-2 –Småting – tvilsomt om det samlet sett foreligger en mangel Deretter spørsmål om mangelen gir hevingsrett –Krav om ”vesentlige mangler” OG ”vesentlig forfeilet formål” »Ikke oppfylt –Mangelen kunne uansett vært avhjulpet dersom Peder hadde reklamert (§ 8-1) Konklusjon: Ikke hevingsrett

29 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 2.3 Erstatning for utlegg til rutefly hjem Forutsatt ikke medhold i hevingskrav (prinsipalt) –Rettslig grunnlag: Pakkereiseloven § 6-4 – erstatning som følge av mangler »Tvilsomt om det foreligger mangler jf. drøftelsen foran »Uansett neppe reklamert i tide jf. § 8-1 Kunne fått annet hotell i stedet »Isolert sett foreligger kontrollansvarsgrunnlag, jf. § 6-4 jf. § 5-3 »Uansett ikke tilstrekkelig årsakssammenheng mellom manglene og utgiftene til hjemreise Forutsatt medhold i hevingskravet (subsidiært) –Rettslig grunnlag: Pakkereiseloven § 6-3 siste ledd »Objektivt ansvar for utgifter til hjemreise

30 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3.1 Betaling av terrortillegg Spørsmålet er om pakkereiseloven § 3-5 gir hjemmel for forskriften –§ 3-5 gir hjemmel for forskrift om to ting: »Vilkår i pakkereiseavtaler »Opplysninger i avtaler og markedsføring etter kap. 3 –Ingen hjemmel for å pålegge avgifter (!)

31 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3.1 Betaling av terrortillegg (forts.) Forutsatt at pakkereiseloven gir hjemmel oppstår flere subsidiære spørsmål A) Forhåndsvarsling –Skulle forskriften vært forhåndsvarslet eller kan det unnlates i medhold av fvl. § 37 andre ledd jf. fjerde ledd bokstav a)? »”ikke … praktisk gjennomførlig” »Neppe holdbar begrunnelse –Unnlatt forhåndsvarsling er eventuelt en saksbehandlingsfeil »Kan medføre ugyldighet dersom feilen har innvirket på innholdet i forskriften »Lite trolig at så er tilfelle

32 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3.1 Betaling av terrortillegg (forts.) B) Er forskriften kunngjort riktig? –Som hovedregel krav om kunngjøring i Norsk Lovtidend, jf. fvl. § 38 første ledd bokstav c). –Kan etter fvl. § 38 tredje ledd foregå på annen måte (men ikke unnlates helt) dersom »kunngjøring i Norsk Lovtidend ”ikke er formålstjenlig”, og »forskriften gjelder ”en bestemt hendelse” eller skal gjelde ”for bare kort tid” »Generelt terrortillegg som får anvendelse på et ubestemt antall reiser (irrelevant om forskriften er utløst av én bestemt hendelse) »Ubestemt varighet »Vilkårene for unntak er ikke oppfylt og forskriften skulle vært kunngjort i Norsk Lovtidend

33 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3.1 Betaling av terrortillegg (forts.) Hvilke virkninger får mangelfull eller manglende kunngjøring (fvl. § 39)? –Forskriften kan som hovedregel ikke påberopes –Dette gjelder likevel ikke dersom den er gjort kjent på annen måte for offentligheten eller når den er kjent for den som den påberopes overfor. –Peder og Martine kjente ikke til forskriften før de landet –Oppslag på flyplassen – usikkert om dette er nok

34 © DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO 3.1 Betaling av terrortillegg (forts.) C) Tilbakevirkning i strid med grl. § 97? –Forskriften ble vedtatt søndag morgen »Martines billett ble kjøpt lørdag kveld, med utreise søndag morgen Billett bestilt/kjøpt før vedtakelsen av forskriften –Hjemreise søndag ettermiddag (etter vedtakelsen) »Martine: Ny billett eller endring av retur? I så fall kjøpt før eller etter vedtakelsen av forskriften? »Peder: Ny billett(?) Kjøpt før eller etter at forskriften ble vedtatt? –Usikkert ut fra faktum om det formelt foreligger tilbakevirkning i strid med grl. § 97, men temmelig nært i praksis


Laste ned ppt "© DET JURIDISKE FAKULTET UNIVERSITETET I OSLO Oppgavegjennomgang – fakultetsoppgave, 3. avd. H06 7. november 2006 ved Herman Bruserud."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google