Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet 23 46 01 11

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet 23 46 01 11"— Utskrift av presentasjonen:

1 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

2 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform –Enkeltpersonforetak –ANS/DA –AS Skatt Personlige rettigheter Registrering i Brønnøysundreg Merverdiavgift Finansiering Hvor kan jeg få hjelp?

3 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Hva gjør Servicekontoret? Gir gratis informasjon om start av egen virksomhet Arrangerer kurs og temaseminarer Gir bransjerettet informasjon Koordinerer informasjon fra andre etater/foretak

4 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Type og antall etableringer Oslo registreres det ca. 700 nye bedrifter hver måned. 2004: 9400 nye bedrifter. Oslo og Akershus registreres det ca. 14 000 nye bedrifter hvert år.

5 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Type og antall etableringer

6 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Hva kreves for å starte firma? Du må være myndig Du må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge eller ha en som driver firmaet for deg Stifterne må ikke være under konkurskarantene (Gjelder for AS)

7 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ansvarlig selskap/Delt Ansvar (ANS/DA) Aksjeselskap (AS)

8 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Valg av selskapsform Enkeltpersonsforetak Ansvarlig selskap (ANS/DA) Aksjeselskap (AS) Skal du starte alene kan du velge mellom enkeltpersonsforetak og aksjeselskap. Skal du starte sammen med noen kan dere velge mellom ansvarlig selskap og aksjeselskap.

9 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Enkeltpersonforetak

10 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Enkeltpersonforetak Næringsvirksomhet drevet under fullt personlig ansvar av en enkeltperson (innehaveren) Innehaveren har all myndighet Regnes som selvstendig næringsdrivende Ingen lov om Enkeltpersonforetak

11 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Regnskaps- og bokføringsplikt Regnskaps- og bokføringsplikt. Før regnskap! Ta vare på bilagene! Regnskapet skal sendes til Brønnøysundreg. dersom: –Eiendeler er over 20 millioner –Flere enn 20 ansatte Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill. Regnskapsloven og bokføringsloven: Alle opplysninger om transaksjoner og andre disposisjoner som har betydning for størrelsen og sammensetningen av eiendeler, gjeld eller kostnader skal registreres.

12 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Ansvarlig selskap/Delt ansvar

13 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Ansvarlige selskap (ANS/DA) Selskapsform hvor deltakerne har et ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Regnes som selvstendig næringsdrivende Selskapsloven av 21. Juni 1985 nr 83

14 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Ansvarsformer Ubegrenset ansvar (ANS) Hver enkelt deltaker har ubegrenset personlig ansvar for selskapets samlede forpliktelser Kreditorene kan rette hele kravet mot samtlige deltakere Delt ansvar (DA) Hver enkelt deltaker har ubegrenset ansvar for deler av selskapets forpliktelser. Til sammen svarer de for selskapets samlede forpliktelser. Kreditorene må rette kravet mot hver enkelt deltaker i forhold til dennes ansvarsdel.

15 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Selskapsavtale Det skal opprettes en skriftlig selskapsavtale som skal dateres og underskrives av samtlige deltakere.

16 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Selskapsavtale – min. krav Selskapets firma/navn Navn og adresse for samtlige deltakere Formål Forretningskommune Hvorvidt deltakerne skal gjøre innskudd og i tilfelle den verdi innskutte eiendeler har Deltakernes ansvarsandel i DA må angis

17 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Andre forhold som reguleres av selskapsloven Selskapsmøtet er selskapets øverste myndighet – samtlige deltakere har møterett, avholdes minst en gang i året Styre – valgfritt, evt. velges på selskapsmøtet Daglig leder – valgfritt, evt. velges av deltakerne.

18 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Kompanjongavtale Ikke pålagt å ha kompanjongavtale, men det kan være lurt. Kompanjongavtalen regulerer forhold som; –Inntektsfordeling –Arbeidsfordeling –Daglig leder/styre –Nye deltakere/uttreden av selskapet –Med mer

19 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Regnskaps- og bokføringsplikt Regnskaps- og bokføringsplikt. Før regnskap! Ta vare på bilagene! Regnskapet skal sendes til Brønnøysundreg. dersom: –Omsetning over 5 millioner –Flere enn 5 ansatte –Flere enn 5 deltakere Regnskapet skal oppbevares i 10 år Revisor når omsetning er over 5 mill. Regnskapsloven og bokføringsloven: Alle opplysninger om transaksjoner og andre disposisjoner som har betydning for størrelsen og sammensetningen av eiendeler, gjeld eller kostnader skal registreres.

20 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Faktura

21 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Beregning av skatt De aller fleste faller inn under delingsmodellen Overskuddet deles dermed i to: - Kapitalinntekt (beskattes 28 %) - Arbeidsinnsatsen (28 % ”kapitalskatt”, 10,7 % trygdeavgift og evt. toppskatt på 12 % over 340 700, klasse 1).

22 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Skatt – selvstendig næringsdrivende Beregnes forskuddsskatt – innbetales på giro den 15/3, 15/5, 15/9 og 15/11. Må levere næringsoppgave/selskapsoppgave (og evt. deltakeroppgave for ANS/DA) i tillegg til selvangivelsen (31.mars/31.mai). Altinn

23 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Servicekontoret for Næringslivet Næringsetaten Oslo Kommune Forskuddsskatt – RF-1102

24 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Personlige rettigheter – selvstendig næringsdrivende Har andre rettigheter enn ansatte Viktigste forskjeller i forhold til sykepenger, fødselspenger, svangerskapspenger og dagpenger fra Aetat

25 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Sykepenger – selvstendig næringsdrivende Ingen dekning de første 16 virkedager. Fra 17. virkedag - 65% av personinntekten Tilleggsforsikring: -65% fra og med første sykedag (1,8 %) -100% fra og med 17. sykedag (3,1 %) -100% fra og med første sykedag (8,9 %) Premien for tilleggstrygd er fradragsberettiget i selvangivelsen Beregnes ut fra gjennomsnittet av pensjonspoengtallene for de siste tre år Sykepengene er begrenset oppad til 6G (grunnbeløpet i folketrygden). 1G = 60 699,-

26 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Svangerskapspenger – selvstendig næringsdrivende Hvis arbeidet kan forårsake skade på fosteret. 65 % av personinntekten frem til tre uker før termindato. vært i aktivitet i minst to uker før du går ut i svangerskapspermisjon.

27 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Fødselspenger – selvstendig næringsdrivende Aktivitet i minst seks av de siste ti månedene før stønadsperioden starter 65 % av antatt personinntekt fra dag en av permisjonen.

28 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Dagpenger – selvstendig næringsdrivende Selvstendig næringsdrivende har ikke krav på dagpenger Dagpenger fastsettes på grunnlag av arbeidsinntekt. Næringsdrivende har næringsinntekt Personer over 64 år kan få dagpenger på visse vilkår

29 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Aksjeselskap

30 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Aksjeselskap (AS) Eierne (aksjonærene) har begrenset ansvar for selskapets forpliktelser. Ansvaret er begrenset til innskuddet (aksjekapitalen, 100 000) og evt. egenkapitalen i selskapet En eller flere eiere (aksjonærer) Aksjeloven av 13. Juni 1997 nr 44

31 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Stiftelsesdokumenter Navn, adresse og fødsels- eller organisasjonsnummer på alle aksjonæren Antall aksjer som skal tegnes av hver aksjonær Det beløpet som skal betales for hver aksje Tidspunkt for oppgjør av aksjeinnskuddet Hvem som skal være medlem av styret Hvem som skal være selskapets revisor

32 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Stiftelsesdokument forts. Dersom aksjeinnskudd skal gjøres med andre eiendeler enn penger, noen skal gis særskilte rettigheter i forbindelse med stiftelsen eller selskapet skal dekke utgifter ved stiftelsen, må også dette være bestemt i stiftelsesdokumentet Vedtekter Åpningsbalanse

33 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Vedtekter-minimumskrav Selskapets offisielle navn I hvilken kommune selskapet skal ha sitt hovedkontor Selskapets formål Aksjekapitalens størrelse Aksjenes pålydende Antall styremedlemmer Hvilke saker som skal behandles i ordinær generalforsamling Daglig leder

34 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Åpningsbalanse Skal vedlegges stiftelsesdokumentet En registrert eller statsautorisert revisor skal avgi erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens regler. Åpningsbalansen med revisors erklæring skal tidligst være datert fire uker før stiftelsen.

35 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Organer Generalforsamling Styre Daglig leder

36 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Generalforsamling Selskapets øverste organ Alle aksjonærene har møterett Hovedregel: 1 aksje = 1 stemme (A aksje) Godkjenner årsregnskap, årsberetning m.m. Skal holdes før 1. juli (årsregnskapet og årsberetningen - Brønnøysund senest 1. aug.) Kan ha ekstraordinær generalforsamling dersom det er spesielle saker (10 % regelen) Generalforsamlingsprotokoll.

37 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Styre

38 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Styre Alle aksjeselskaper skal ha et styre Styret har ansvaret for forvaltningen av selskapet Krav om møte min. 4 ganger i året Fastsetter planer (strategi) og budsjetter Skal holde seg orientert om den økonomiske situasjonen i selskapet Min. ett medlem samt en vara Styreprotokoll.

39 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Daglig leder Daglig leder gjennomfører styrets vedtatte strategi gjennom daglig ledelse av bedriften Dersom aksjekapital under 3 millioner er det valgfritt å ha daglig leder Daglig leder velges av styret.

40 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Regnskapsplikt Har full regnskapsplikt Krav til revisor Jfr. Regnskapsloven, Bokføringsloven og Aksjeloven.

41 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Skatt Hovedregelen er 28% selskapsskatt Dersom eierne/aksjonærene tar ut lønn skal de trekkes i skatt på grunnlag av vanlig skattekort Selskapet må betale arbeidsgiveravgift (14,1 %) Utbytte er skattefritt for aksjonærene Selskapet skatter etterskuddsvis, året etter inntektsåret Delingsmodellen dersom eier mer enn 2/3 av selskapet

42 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Personlige rettigheter Du regnes som ansatt i ditt eget selskap og har av den grunn personlige rettigheter som ”vanlig” ansatt 100% sykepenger fra første dag (Selskapet betaler sykepengene de første 16 dagene) Krav på dagpenger

43 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Registrering av foretaket – gjelder alle selskapsformer Gjøres i Brønnøysundregistrene, på fastsatt blankett eller elektronisk på www.brreg.no Saksbehandlingstid ca 1 uke, men dette varierer Når firmaet er registrert vil du få organisasjonsnummer og firmaattest* Dersom enkeltpersonforetaket skal selge innkjøpte varer eller du skal ha flere enn fem ansatte, må du registrere deg i Foretaksregisteret. *Gjelder ikke i Enhetsregisteret.

44 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Registreringsskjema

45 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Hva koster det å registrere firmaet? Enkeltpersonforetak 2 500,-* Ansvarlig selskap2 500,- Aksjeselskap6 000,- * Enhetsregisteret er gratis

46 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Krav til firmanavn Det skal ikke være villedende Må inneholde minst tre bokstaver fra det norske alfabetet Kan ikke alene bestå av navn på et land, fylke eller en kommune Enkeltpersonforetak må ha med etternavnet til innehaver i firmanavnet

47 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Firmanavn Du kan ikke ta patent på firmanavnet (gjelder kun tekniske løsninger). Varemerkebeskyttelse er mulig – navnet må være særpreget og ikke kunne forveksles med andre registrerte navn eller foretaksnavn. Representerer din identitet i markedet. Søknadsavgift på 2.300 kr – varer i 10 år.

48 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Merverdiavgiftsloven - mval.

49 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Merverdiavgiftsloven - mval.

50 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Merverdiavgift; MVA (moms)

51 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet MVA manntallet

52 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Mva-oppgaven

53 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Skal du ha ansatte? Registrer de ansatte i Arbeidstakerregisteret Registrer din bedrift i Arbeidsgiverregisteret og hos Arbeidstilsynet Tegn yrkesskadeforsikring for de ansatte i et privat forsikringsselskap Lag ansettelsesavtaler for alle arbeidsforhold Opprett egen konto for skattetrekk i banken (forskuddstrekk av lønn til ansatte) Betale arbeidsgiveravgift (14,1 %) Håndtere de ansattes feriepenger Lag HMS-plan (helse, miljø og sikkerhet) forbedriften.

54 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Finansiering - Egenkapital og fremmedkapital Oppsparte midler Lån Tilskudd Investorer

55 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Offentlig finansiering Innovasjon Norge Etablererstipend/inkubatorstipend, lån, OFU/IFU- kontrakter Støtte til undersøkelse av internasjonalt marked Tilskudd til patentsøknader Nettverkskreditt Designstøtte (Norsk Designråd) Bygdeutviklingsmidler

56 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Offentlig finansiering forts. Oslo kommune, Servicekontoret for næringslivet Støtte til spesialrådgivning (Max kr 25.000) Etablererprisen (100 000 kr til beste nyetablerte bedrift) Aetat – Dagpenger under etablering Forny SkatteFUNN Offentlig såkornkapital/inkubatorer EU-prosjekter (lån og finansiell støtte)

57 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Hvor kan du få hjelp? Servicekontoret for næringslivet – 23 46 01 11 Etablerersentrene i Akershus – 64 82 22 67 Innovasjon Norge – 22 00 25 00 Bedin (Narviktelefonen) – 800 33 840 Patentstyret – 22 38 73 00 Norsk Designråd – 23 29 25 50 Andre

58 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet Linker Brønnøysund:www.brreg.no Bedin:www.bedin.no Innovasjon Norge:www.invanor.no Patentstyret:www.patentstyret.no Lovdata:www.lovdata.no Andre: www.spor-oss.no

59 Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no


Laste ned ppt "Oslo kommune Servicekontoret for næringslivet NÆRINGSETATEN OSLO KOMMUNE Servicekontoret for næringslivet 23 46 01 11"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google