Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Høyt fravær Svak faglig utvikling Faglærer: Lærevansker? - Tilpass undervisningen - Meld til spes.ped.tj. - Følg opp vedtak m/IOP Faglærer: Tilpass undervisningen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Høyt fravær Svak faglig utvikling Faglærer: Lærevansker? - Tilpass undervisningen - Meld til spes.ped.tj. - Følg opp vedtak m/IOP Faglærer: Tilpass undervisningen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Høyt fravær Svak faglig utvikling Faglærer: Lærevansker? - Tilpass undervisningen - Meld til spes.ped.tj. - Følg opp vedtak m/IOP Faglærer: Tilpass undervisningen Behov for økt tilrettelegging? - Søk ESS - Meld behov til avd.led. Utfordrende læringsmiljø (gruppe) Faglærer: - Før fravær - Gi ordens- anmerkninger for FS (veil. 5 min) - Vurdere vurderings- grunnlag, og sende IV- varsel via kontoret (veil. 10 % fravær) Uønsket atferd Lite orden Helse- vansker Alle ansatte: - Meld fra ved mistanke om rusmisbruk til nærmeste leder - Ved andre vansker: a) henvis eleven til skolehelsetj./fastlege, b) spørre om å si ifra videre, og ev. varsle kontaktlærer. Kontaktlærer: -Kalle inn til klasselærermøter og diskutere saken. -Ved behov gjennomføre en pedagogisk analyse og prøve ut/evaluere tiltak. -Hvis fortsatt behov for bedring, melde saken til avd.led. Avdelingsleder: - Kalle inn til og lede avklaringssamtale. - Følge opp avtaler/tiltak. Krenkelser, mobbing, konflikter Lav motivasjon Kontaktlærer: - Elev/foreldre- samtale - Varsle ugyldig fravær på SMS til elev/foreldre - Dialog med fag- lærere om oppfølging - Søk støtte hos: a) Rådgiver b) Avd.led. Rådgiver: Rådgiversamtale. Avdelingsleder: - Vurdere avklaringssamtale (se «lav motivasjon»). - Varsle lånekassen ved > 20 dager. Avdelingsleder: - Støtte gjennomføring av pedagogisk analyse. - Melde uløste utfordringer til elevtjenestens støtteteam. Elevtjenestens støtteteam: - Støtte gjennomføring av pedagogisk analyse. - Kartlegge og iverksette tiltak mot gruppe/individer. - Vurdere tilmelding til PPT som systemsak. Rådgiver: - Gjennomføre elevsamtale. - Melde behov for avklaringssamtale til avdelingsleder. - Ev. fylle ut melding om opplærings- avbrudd sammen med eleven. Finn din vei: Gi alternativt opplæringstilbud. Rutinene for spesialundervisning følges i arbeidet. IOP utarbeides etter rektors enkeltvedtak for elever med behov for spesialundervisning. Søknad om tilrettelegging på prøver og eksamen kan brukes av både elever med vedtak om spes. uv. (og dermed IOP), og av elever med andre behov for tilpasning/tilrettelegging. Søknadsskjemaet fylles ut av den enkelte elev og leveres til spes.ped. tjenesten. ELVIS studiesenter (ESS) tilbyr flere ulike støttetiltak iht. oversikt over ESS. Avdelingsleder: - Vurdere behov for tiltak knyttet til ev. utfordrende læringsmiljø - Melde veiledningsbehov til elevtj. - Vurdere org. diff. tiltak. Avdelingsledere: - Ev. delta i ansvarsgruppemøter. - Henvise til skolehelsetj./fastelege for helsefaglig oppfølging. - Følge opp mistanke om rusmisbruk iht. rutine. Rådgivere: - Sos.ped. rådgiving. - Henvise til skolehelsetj./fastelege for helsefaglig oppfølging. - Ved rus utarbeide oppfølgingsavtale. Skolehelsetjenesten: Gi helsefaglig oppfølging, og ved behov henvise videre til fastlege e.a. Alle ansatte: Følg handlingsplikten: 1)Undersøk 2)Grip inn 3)Meld fra Avdelingsleder: - Saksbehandler enkeltvedtak (OPL 9a). - Følger opp tiltak i enkeltvedtak. Forskrift om skolereglement for videregående skoler i Hedmark fylkeskommune beskriver reglene som elevene må følge for å ha god orden. Ev. nedsettelse av karakter i orden gjøres på karaktermøtet, men varsel om mulig nedsettelse må være sendt ut forut for karaktermøtet. 1) Ukultur i klassen (se «dårlig læringsmiljø»). 2) Forhold knyttet til enkeltelever. Identifiser utfordringene for den enkelte elev, og iverksett tiltak deretter. Husk at den viktigste faktoren læreren rår over er om eleven opplever at læreren bryr seg om han/henne. Forskrift om skolereglement for videregående skoler i Hedmark fylkeskommune beskriver reglene elevene må følge, og hvilke og hvorledes skolen kan iverksette sanksjoner. Merk at atferdskarakter settes i karaktermøtet og ikke før, men at varsel om mulig nedsettelse av karakteren(-e) må være sendt ut før karaktermøtet. Avvik og uønskede hendelser kan enkelt registreres ved å sende en e-post til hms.elverum.vgs@hedmark.org. hms.elverum.vgs@hedmark.org Beredskapsplanen angir prosedyrer m.v. for alvorlige hendelser. Rutine for skolemiljø er særlig relevant for saksbehandlingen. Her gis mer detaljert beskrivelse av både handlingsplikten og saksbehandlingen, inkludert maler for enkeltvedtak. Skolens handlingsplan og manifest mot mobbing som vedtatt av Skolemiljøutvalget er lagt ved denne rutinen. Retningslinjene for elevmekling er også beskrevet i denne rutinen. Den som krenker, skaper konflikter eller mobber følges opp iht. «uønsket atferd». Rutine for forebygging og håndtering av rus angir konkrete tiltak, og den enkelte ansatte pålegges å følge handlingskort ved hhv. observasjon/mistanke av rusmisbruk, eller observasjon av uvedkommende på skolen. Ved rusmisbruk inngås oppfølgingsavtale/plan med eleven. Skolehelsetjenesten og fastlegen hører under kommunen, og følger egne retningslinjer for behandling av den enkelte sak. Elever som behøver helsefaglig oppfølging av psykiske eller fysiske årsaker, skal henvises til skolehelsetjenesten og/eller fastlege. Rutine for medisinhåndtering angir retningslinjer for skolens ansatte når disse er bedt om å bistå elever med administrasjon av medisinering el.l. Pedagogisk analyse er en tredelt metode som består av: 1)Observasjon og analyse av elevgruppa (med mål om å finne de opprettholdende faktorene til utfordringene) 2)Beslutning om og iverksetting av tiltak 3)Evaluering av tiltak Elevtjenestens støtteteam og PPT følger egne rutiner i sin støtte. Tolærerordninger og deling av grupper er ikke aktuelt før det er gjennomført fullstendig pedagogisk analyse, og støtteteamet har vært inne i saken. Rutine for avslutning av elever beskriver saksgangen nærmere. Dette er en fylkeskommunal rutine, som følges av alle skolene. Alle ansatte: - Irettesett eleven. - Gi ordensanmerkning iht. skolereglementet - Ved behov ta opp forholdet med eleven i en samtale. - Meld ev. bekymring til kontaktlærer. Kontaktlærer: - Ta opp temaet på utviklingssamtaler. - Varsle nedsatt ordenskarakter (veil. 10 anmerkninger). - Ev. egne oppfølgingsmøter med eleven/foreldrene. Kontaktlærer: - Samtaler med elev/foreldre (ev. sammen med avd.led.). - Varsle nedsatt atferdskarakter (veil. 5 milde, 1 moderat eller 1 alvorlig anm.). Alle ansatte: - Gi anmerkninger. - Meld avvik og uønskede hendelser. Avdelingsleder: - Støtter kontaktlærer, og saksbehandler ev. vedtak etter skolereglementet. Spes.ped.tj.: 1. Kartlegging 2. Utprøving av tiltak 3. Vurdere tilmelding til PPT 4. Saksbehandle enkeltvedtak 5. Veilede faglærere i IOP. Elevtjenesten: - Tilrettelegging i ESS. - Veilede i tilpasset opplæring. - Hvis aktuelt melde til PPT. I arbeidet med å redusere fraværet, er det viktig å identifisere årsaken(-e): PPT: Gi systemveiledning. Rektor: - Fatter enkeltvedtak (OPL kap 9a). - Iverksetter systemtiltak, bl.a. etter råd fra SMU. Elevmeklere: Mekler i konflikter mellom elever. Faglærer: - Samtale med elev. - Bortvis fra timen om nødvendig (meldes til avd.led.) Rektor: Fatter ev. vedtak etter skolereglementet Rektor: Fatter ev. enkeltvedtak om spesialundervisning Kontaktlærer: - Utviklingsorientert støtte til eleven. - Avklare praktiske tilrettelegginger i skolehverdagen. - Hvis aktuelt informere og ha dialog med lærere/medelever. - Delta i ev. ansvarsgruppemøter. - Følge opp ev. medisinering iht. rutine Kontaktlærer: -Holde seg orientert om situasjonen for enkeltelever -Bistå spes.ped. tj. i ev. klasselærermøter / foreldresamarbeid -Ta opp temaet i utviklingssamtaler Kontaktlærer: -Holde seg oppdatert om situasjonen for enkeltelever -Bistå avd.led. ved ev. klasselærermøter Veiledning i tilpasset opplæring (TPO) innebærer kartlegging og veiledning av både lærer og elev i forhold til mulige tilpasninger knyttet til mål, vurdering og arbeidsformer. Organisatoriske differensieringstiltak utenfor ESS kan unntaksvis være aktuelt, og gis da i en tidsavgrenset periode i form av ekstra undervisningstimer eller innsetting av tolærer. Slike tiltak er kun aktuelle for å ivareta elevens rett til minste årstimetall, eller etter veiledning i TPO. Faglærer: -Ta opp saken med klassen (ev. bruk mal for undervisningsvurdering). -Ved fortsatt behov etter dette, meld til kontaktlærer. Faglærer: - Samtale med eleven. - Avtal og følg opp tiltak. - Melde til kontaktlærer ved behov for ytterligere oppfølging. Kontaktlærer: - Gjennomføre samtale med elev og foreldre, og ev. ta opp temaet i utviklingssamtaler. - Avtale og følge opp tiltak. - Melde til rådgiver ved behov for ytterligere oppfølging. - Ev. følge opp tiltak etter avklaringssamtale. Oppfølgingstjeneste-veileder: - Delta på avklaringssamtaler. - Oppfølging ved opplæringsavbrudd. PPT: Gi systemveiledning. Kontaktlærer: - Utviklingsorientert støtte til alle involverte elever. - Følge opp tiltak i enkeltvedtak. Skolemiljøutvalget (SMU): Følger systematisk opp skolemiljøet, og gir råd om tiltak. Fylkessjef: Fatter ev. vedtak om bortvisning ut skoleåret. Avdelingsleder: - Gjennomgå skolereglementet for alle elevene. - Nivellere behandlingen av karakter i orden på karaktermøtene (NG veil. 15-20 anm., LG veil. 20+ anm. – men obs må vurderes individuelt og skjønnsmessig)


Laste ned ppt "Høyt fravær Svak faglig utvikling Faglærer: Lærevansker? - Tilpass undervisningen - Meld til spes.ped.tj. - Følg opp vedtak m/IOP Faglærer: Tilpass undervisningen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google