Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne."— Utskrift av presentasjonen:

1 Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne

2 Mandatets målsettinger En helhetlig gjennomgang av opplæringstilbudet for minoritetsspråklige i barnehage, skole og høyere utdanning. Målet er at:  Barnehagetilbudet skal gi minoritetsspråklige et best mulig grunnlag for utvikling og videre læring  Minoritetsspråklige barn, unge og voksne i grunnopplæringen skal få en likeverdig opplæring, et best mulig læringsutbytte og læringsmiljø  Minoritetsspråklige skal tilegne seg gode, grunnleggende ferdigheter  Det legges et godt grunnlag for at minoritetsspråklige kan delta i arbeidsliv og/eller høyere utdanning 2 Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne

3 Mandat (forts.) Utvalget skal vurdere og foreslå tiltak knyttet til: det ordinære barnehagetilbudet og andre tilbud for minoritetsspråklige barn i førskolealder. former for samarbeid med foreldre og foresatte og vurdere særskilte tilbud om språkstimulering i og utenfor barnehage. å øke minoritetsspråklige barns deltakelse i barnehager og språkstimulerende tilbud i førskolealder. behovet for etterutdanning av førskolelærere i barnehagen og lærere i grunnopplæringen. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne3

4 Utvalgets arbeid Oppnevnt i statsråd 24. oktober 2008 Delinnstilling om barnehage og grunnskole avgitt 21. desember 2009. Utvalgsmøter med innledere fra ulike deler av opplæringssystemet, fagseminarer, omfattende reisevirksomhet. Gjennomgått eksisterende forskning og annen dokumentasjon. Innhentet en større forskningsrapport, flere kortere faglige notater samt statistisk materiale fra SSB Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne4

5 Medlemmer av utvalget Sissel Østberg, rektor, Høgskolen i Oslo, utvalgsleder Hasan Ajnadzic, rektor, Trondheim Bashar Al-Raho, Koordinator MIR, Bodø Anders Bakken, Forsker ved Nova, Oslo Aina Bigestans, Föreståndare og universitetsadjunkt, Sverige Agneta Bolinder, Seniorkonsulent, Utdanningsforbundet Petter de Presno Borthen, Prosjektleder, Hordaland Fylkeskommune Sølvi Ona Gjul, Utdanningsdirektør, Fylkesmannen i Rogaland Nina Tangnæs Grønvold, Seniorrådgiver, LO Helge Jagmann, Bydelsdirektør, Oslo Rita Kumar, tidl. leder, KIM, Trondheim Bodil Labahå, Styrer i Kirkenes barnehage, Sør-Varanger Pernille Pettersen Smith, Regiondirektør, Bufetat Arne Rekdal Olsen, Rådgiver, KS Håvard Vederhus, tidl. leder, Elevorganisasjonen 5 Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne

6 Sentrale perspektiver 1) Tidlig innsats er avgjørende for gode læringsprosesser generelt og språklig utvikling spesielt 2) Å lære andrespråket (norsk) så godt at det fungerer som fullverdig opplæringsspråk er en langvarig prosess 3) Flerspråklighet er en verdi for arbeid i et flerkulturelt samfunn og i dagens internasjonale arbeidsmarked 4) Kompetansebehov i opplæringssektoren 5) Implementeringsutfordringer Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne6

7 Utredningen omfatter:  Innledende del  Hoveddel Barnehage og barn i førskolealder Grunnskole Videregående opplæring Opplæring spesielt organisert for voksne Høyere utdanning  Ulike temaer på tvers av utdanningsnivåene: overganger, kompetanse, læringsmiljø, foreldresamarbeid, læremidler, spesialundervisning, opplæring for barn av asylsøkere og enslige mindreårige asylsøkere. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne7

8 Barnehage og andre tilbud i førskolealder  Positiv utvikling i barnehagedeltakelsen  Det må fortsatt arbeides aktivt for å øke deltakelsen.  Det foreslås gratis tid i barnehage for alle, utfase kontantstøtten, sterkere inntekstgradering og rekrutteringskampanjer Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne8

9 Barn som ikke går i barnehage Tilbud om åpne barnehager skal være tilgjengelige, og alle kommuner bør være forpliktet til å gi slikt tilbud En slik plikt for kommunen bør innføres i barnehageloven Språkgrupper bør være en del av kommunens tilbud til barn som ikke går i barnehage Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne9

10 Flerspråklig utvikling Betydningen av å ha flerspråklig personale i barnehagen vektlegges Utvalget ønsker formulering i barnehageloven om rett til støtte i bruk av sitt morsmål Mer forskning rundt minoritetsspråklige førskolebarns flerspråklige utvikling anbefales Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne10

11 Kartlegging av språk Utvalget anbefaler først og fremst kartlegging av språkmiljø og av personalets arbeid Pedagogisk dokumentasjon og kartlegging må tilpasses flerspråklige barnegrupper Det bør fortsatt utvikles kartleggingsverktøy som er tilpasset flerspråklige barn Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne11

12 Foreldresamarbeid Tilbud om veiledningskurs i ICDP bør være tilgjengelig for alle kommuner. Utvalget anbefaler veileder i foreldresamarbeid for barnehage og skole som omfatter særlige utfordringer og forslag til tiltak når det gjelder flerspråklige foreldre. Barnehagene må vektlegge hele språkmiljøet rundt barna: barnehagen, tospråklig personale, søsken, venner og foreldre. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne12

13 Overgang Skolens ansvar for å sikre god sammenheng og overgang fra barnehage til skole må forankres i opplæringsloven. Kommunal plikt til rutiner for hvordan overgangen fra barnehage til barneskole skal foregå. Møter mellom barnehager og skoler i forbindelse med overgang må finne sted i barnehagen så lærerne kan få kjennskap til hva barna kommer fra. Barns flerspråklige utvikling må inngå som en sentral del av overgangsrutiner mellom barnehage og skole. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne13

14 Nyankomne barn Nyankomne barn under opplæringspliktig alder skal ha innføringstilbud. Slike innføringstilbud knyttes til ordinær barnehage. Nødvendig at barnehagen besitter tilstrekkelig kompetanse og bemanning. Tilskuddet til nyankomne flyktningers barn utvides til 20 timer pr. uke. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne14

15 Barn av asylsøkere Barnehageplass til barn i asylmottak må rettighetsfestes Barnehagene må ha nok ressurser og barnehagepersonalet må besitte nødvendig kompetanse for å kunne ivareta både barnas og foreldrenes behov For å sikre retten til barnehageplass et reelt innhold, må denne følges opp med tilstrekkelige midler til å dekke foreldrebetalingen Barns fysiske miljø i asylmottak må bedres, f eks ved å etablere lekerom som er tilgjengelig for familiene hele dagen Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne15

16 Kompetansebehov Et betydelig kompetansebehov i opplæringssektoren  Flerkulturell og flerspråklig kompetanse må integreres i alle typer førskolelærer- og lærerutdanning  Satsing på etter- og videreutdanning for førskolelærere og lærere og på leder- og eiersiden  Styrking av kompetansen til tospråklig personale/morsmålslærere  Opprettelse av et senter for forskning på hvordan barn utvikler og lærer flere språk Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne16

17 Kompetanse i barnehagen Kompetanse i norsk som andrespråk, flerspråklighet, flerkulturell pedagogikk, og flerkulturell forståelse legges inn som en obligatorisk del av førskoleutdanningene og i lederutdanning for barnehagene. KOMPASS og ulike deltidsstudier for flerspråklige medarbeidere bør utvides til flere høgskoler og universiteter. Det må tilbys etter- og videreutdanning i generell flerkulturell forståelse og flerspråklighet. Det bør lages et kurs for tospråklige assistenter etter modell av kompetanseutviklingsprosjektet Språklig og kulturelt mangfold i barnehagen i regi av NAFO. Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne17

18 Hovedbudskap: Barnehagedeltakelsen må økes også for de minste Andrespråkslæring og flerkulturelle perspektiver må inn i alle fag og i lederopplæring Behov for et voksenopplæringsløft Flerspråklighet er en verdi for den enkelte og for samfunnet Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne18

19 ”Hvis du snakker til en mann på et språk han forstår, når du hodet hans. Snakker du til ham på hans eget språk, når du hjertet.” ( Nelson Mandela) Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne19


Laste ned ppt "Utvalget for gjennomgang av opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google