Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

2010/06/10 TIDLIG INNSATS TIDLIG INNSATS FOR ØKT GJENNOMFØRING - GODE GREP OG ERFARINGER FRA 10 KOMMUNER IDA GRAM 10. JUNI 2010 Alternative title slide.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "2010/06/10 TIDLIG INNSATS TIDLIG INNSATS FOR ØKT GJENNOMFØRING - GODE GREP OG ERFARINGER FRA 10 KOMMUNER IDA GRAM 10. JUNI 2010 Alternative title slide."— Utskrift av presentasjonen:

1 2010/06/10 TIDLIG INNSATS TIDLIG INNSATS FOR ØKT GJENNOMFØRING - GODE GREP OG ERFARINGER FRA 10 KOMMUNER IDA GRAM 10. JUNI 2010 Alternative title slide

2 2010/06/10 TIDLIG INNSATS UTGANGSPUNKT FoU-prosjekt på oppdrag for KS som har til hensikt å identifisere tiltak i oppvekstforløpet som effektivt reduserer antallet ungdommer som faller fra videregående utdanning, med spesielt fokus på gode innsatspunkter Skal resultere i kunnskapsoversikt basert på systematic review – gjennomført av NOVA. Analyse av norsk, nordisk og internasjonal forskning. inspirasjonshefte basert på kvalitativ datainnsamling – gjennomført av Rambøll Management Consulting. Omfatter over 100 intervjuer med representanter fra kommuner, fylkeskommuner, fylkesmannsembeter mv. Fokus på overføringsverdi til andre kommuner 2

3 2010/06/10 TIDLIG INNSATS TIDLIG INNSATS OG FRAFALL FRA VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Frafall er et sentralt problem i Norge Ca 1/3 av elevmassen klarer ikke å fullføre eller er forsinket Konsekvenser på individnivå: Høyere sannsynlighet for arbeidsledighet, uføretrygd, sosial eksklusjon Konsekvenser på samfunnsnivå: Mangel på (faglært) arbeidskraft, økte utgifter til trygdeytelser Tidlig innsats - intervensjon settes inn Tidlig for individet I forkant av problemene i den enkelte livsløpsfase Kontinuerlig innsats på alle trinn 4

4 2010/06/10 TIDLIG INNSATS FRAFALL SKJER IKKE PLUTSELIG… 4 Prosess gjennom hele oppveksten (”is part of a longer process of disengagement from school”, Tyler 2009: 84) Kulminerende og langvarig prosess - negativ spiral Tiltak bør iverksettes både så tidlig som mulig i utviklingsprosessen og så raskt som mulig når et problem dukker opp. Tidlig innsats i barnehagealder og barneskole: Stimulering og oppfølging av kognitive ferdigheter (f. eks. språk- og leseferdigheter) Overgangsfaser er kritiske tidspunkter hvor problemer kan oppstå. Tiltak bør settes i gang tidlig i en ny fase.

5 2010/06/10 TIDLIG INNSATS Frafall (særlig yrkesfag) Skoleprestasjoner + høyt fravær ikke-kognitive ferdigheter Familiebakgrunn/ foreldres utdanning i samspill med etnisitet og kjønn Grunnleggende ferdigheter: kognitiv ikke-kognitiv Småbarnsalder Grunnskole Videregående skole Tidlig innsats i alle faser/overganger av opplæringsløpet Tiltak OPPVEKSTLØPET

6 2010/06/10 TIDLIG INNSATS EKSEMPLER FRA FØLGENDE INNSATSER/PROSJEKTER Helsestasjon BarnehageBarnetrinnet Ungdomstrinnet Videregående opplæring Før fødsel RULF MMM- prosjektet Hindre bortvalg og frafall Innsats overfor flerspråklige i Hordaland Ulsrud videregående skole God oppvekst v/Sande kommune Plan for overgangene i Klepp kommune Helhetlig oppvekstplan Det 13-årige oppvekstløpet Gutter i Finnmark 6

7 2010/04/07 TIDLIG INNSATS TIDLIG INNSATS I BARNEHAGEN Stikkord: Språkferdigheter Tallforståelse Bruk av mapper Samarbeid med andre aktører Fokusert læring Trygghet Content slide, two columns with image Bilde hentet fra http://www.sande-ve.kommune.no/ 7

8 2010/06/10 TIDLIG INNSATS BARNEHAGEN – HVA ER VIKTIG? Positiv sammenheng mellom tidlig stimulering av språkferdigheter (særlig vokabular) og senere leseferdigheter Både universelle barnehagetilbud av god kvalitet (!) og spesielle tiltak har positiv effekt på barns kognitive ferdigheter Barnehage har en sosial utjevnende effekt, særlig for minoritetsspråklige, barn med lavt utdannede foreldre, barn i fattige familier Varigheten av barnehagedeltakelse har noe å si for disse gruppene - hvis tilbudet er av god kvalitet. Men: Hvordan måle barnehage(-kvalitet), og hvordan vet man hvilke dimensjoner som påvirker bestemte egenskaper? 8

9 2010/06/10 TIDLIG INNSATS BARNEHAGEN – HVA ER VIKTIG? (FORTS.) Tidlig stimulering av andrespråk (i barnehage) særlig viktig for minoritetsspråklige Barn med språkvansker må identifiseres tidlig og motta hjelp tidlig Betydning av morsmålet for andrespråksopplæring: Tospråklig personell i barnehage viktig støtte Minoritetsspråklige barn før de kan kommunisere på andrespråk; må ha sterk støtte i andrespråksundervisning Samarbeid med foreldre: bygge tillitt, skape trygghet i kommunikasjon Familiebarnehage Gratis kjernetid ser ut til å ha en positiv ”effekt” 9

10 2010/06/10 TIDLIG INNSATS EKSEMPLER FRA PRAKSISFELTET God oppvekst/Sande kommune Tiltak fra førfødsel og gjennom hele oppveksten – fokus på å fange opp fødselsdepresjon, Zippis venner, BUF (barne- og ungdomsforebyggende fagteam) Overgangsrutiner og formelt samarbeid Fokus på foreldre og hjem – samtalegruppe ”2 hjem”, De utrolige årene, oppsøkende familietjeneste Innføring av klokketimer i undervisning i grunnskole Skolehelsetjeneste tilstede minimum to dager i uka – også for VGS ”Det var tverrpolitisk enighet om å skape gode oppvekstvilkår, ikke et veldig omstridt område politisk sett. Det har vært lett å skape konsensus.” 10

11 2010/06/10 TIDLIG INNSATS EKSEMPLER FRA PRAKSISFELTET Klepp kommune – Plan for overgangene (Alle) overganger – gitt spesifiserte tiltak og mål, rutiner, tidspunkt, ansvarsfordeling, og timing på tiltakene Overleveringsrutiner – mappe som følger barnet, kontaktlærerbesøk i barnehage, felles progresjonsplaner for matematikk og språk, barnet skal oppleve gjenkjennelse og derigjennom trygghet Formalisert samarbeid – mellom kommuner (SAMBA), mellom sektorer (IHOP), mellom nivåer. For eksempel er fireårskontroll flyttet ut i barnehagen, tverrfaglig observasjon hvor kartleggingsverktøyet ”firfotingen” benyttes aktivt Jobber aktivt med å spre egne erfaringer til andre kommuner ”Det skal være en gjenkjenning fra før og etter overgangen både faglig og sosialt … planen er ikke til å velge bort og er vedtatt politisk” 11

12 2010/04/07 TIDLIG INNSATS TIDLIG INNSATS I GRUNNSKOLEN Stikkord: Kartlegging Tilrettelagt opplæring Fokus på andre leseopplæring Informasjon til VGS Fokus på læringsmiljø Styrke rådgivingstjeneste Content slide, two columns with image Bilde hentet fra http://www.sande-ve.kommune.no/ 12

13 2010/06/10 TIDLIG INNSATS GRUNNSKOLEN – HVA ER VIKTIG? Alle trinn i grunnskolen er viktige i arbeidet mot frafall Kartlegging av grunnleggende ferdigheter og oppfølging når problemer dukker opp Styrke lærerens rolle: formulere klare mål for elevene, følge opp og gi dem følelse av mestring Svake elever profiterer mest på et godt læringsmiljø Et godt læringsmiljø ser ut til å bidra til reduksjon av sosial ulikhet Skape gode overganger for elevene; særlig fokus på overganger som sårbare faser 13

14 2010/06/10 TIDLIG INNSATS GRUNNSKOLEN – HVA ER VIKTIG? (FORTS.) Styrke rådgivingstjeneste i slutten av ungdomsskolen (elevene må forberede valg) Styrke nettverk både med skoleeksterne og interne aktører Styrke nærværsfaktorer for å redusere fravær 14

15 2010/06/10 TIDLIG INNSATS EKSEMPLER FRA PRAKSISFELTET Helhetlig oppvekstplan i Verdal Basisteam på ungdomsskole følger opp ungdom som står i fare for å droppe ut. Fokuserer på å gi eleven gode mestringsopplevelser Ruskartlegging og holdningsskapende arbeid benyttes for å redusere bruk av rusmidler blant unge Det 13-årige opplæringsløpet i Bamble ”Utdanningsbok” for den enkelte elev dokumenterer elevens ønsker og tanker om fremtidig yrke. Danne utgangspunkt for samtaler fra og med 6. klasse til videregående skole Utprøving av pedagogiske ideer – fokus på elevens styrker og forbedre læringsmiljø ved å støtte opp om det eleven er god på – Mange Intelligenser 15

16 2010/06/10 TIDLIG INNSATS EKSEMPLER FRA PRAKSISFELTET Gutter i Finnmark Undervisning tilrettelagt for teoritrette ungdommer, spesielt gutter Inndeling i gutte- og jentegrupper – i tillegg lesetrening, skoletrening Mestring, Motivasjon og Måloppnåelse (MMM) i Kristiansand ”Riskdetektor er et kartleggingsverktøy som brukes i ungdomsskolen - et godt utgangspunkt for samtaler med foreldre med barn i risikosonen Avgiverskolen får også et bedre grunnlag for å gjennomføre karriere- og yrkesveiledning, og rådgiverne kan også hjelpe elever med lav motivasjon til å velge riktig skole og rett studieretning ”Før var det mye ustrukturert drøfting mellom skolenivåene om hvem som hadde ansvar for frafall … Nå er det blitt mye mer strukturert og forutsigbar kommunikasjon om tematikken” 16

17 2010/04/07 TIDLIG INNSATS TIDLIG INNSATS I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Stikkord: Klare avtaler Involvere foreldre Kartlegging Informasjonsutveksling med ungdomsskole Tett oppfølging Content slide, two columns with image (Bildet er hentet fra www.russ.no )www.russ.no 17

18 2010/06/10 TIDLIG INNSATS VIDEREGÅENDE OPPLÆRING – HVA ER VIKTIG? Styrke yrkes- og utdanningsveiledning Øke samarbeid med foreldre Informasjonsutveksling og samarbeid om utsatte elever mellom ungdomsskole og VGS Fokus på å få til en god skolestart Kartlegging av elevens grunnleggende ferdigheter i Vg1 Oppfølging (f. eks. gjennom intensivkurs i matte) Planlagte, alternative opplæringsløp som fører til kompetanse på lavere nivå 18

19 2010/06/10 TIDLIG INNSATS VIDEREGÅENDE OPPLÆRING – HVA ER VIKTIG? Tett oppfølging Strukturelle tiltak Fokus på relasjonen mellom lærer og elev Evalueringen av tiltak i Satsing mot frafall (SINTEF) peker på at det ikke finnes noe revolusjonerende enkelttiltak. Det er langsiktig og målrettet arbeid på mange fronter samtidig som fører til positive resultater. 19

20 2010/06/10 TIDLIG INNSATS EKSEMPLER FRA PRAKSISFELTET Innsats overfor flerspråklige i Hordaland Informasjonsmøte ifm skolestart for minoritetsspråklige elever og deres foresatte tolket til ca 25 språk Sommerskole - Elever som stryker i matematikk og norsk i løpet av VG 1 tilbys å avlegge eksamen etter to uker med intensiv undervisning i løpet av sin sommerferie Ressurs = Ungdom, Lærer, Foresatte (RULF) i Ringsaker Alle foresatte og elever i førsteklasse blir invitert til samtale med kontaktlærer Hvert møte avrundes med en signert målsettingsavtale for første skoleår Avtalen er en kontrakt mellom elev, foresatt og lærer om hva eleven skal oppnå i løpet av skoleåret 20

21 2010/06/10 TIDLIG INNSATS EKSEMPLER FRA PRAKSISFELTET Bortvalg og frafall i Østfold Tett oppfølging ved fravær, gode oppstartssamtaler Mulighet for omvalg helt fram til jul, tilrettelagte løp ivaretar mestring Ulsrud videregående skole Før skolestart tar Ulsrud videregående skole kontakt med avgiverskolene for informasjon om alle elever Databasen brukes i klasselærerråd hvor lærerne diskuterer enkeltelever med tanke på tilpasset opplæring Matematikkgrupper etter ferdighetsnivå ”En elev som føler at ingen inkluderer ham, som er ensom og som ikke får tilbakemelding, slutter jo. Det som er bra med tiltakene på Ulsrud, er at skolen får bedre kontakt med eleven. Vi elever føler oss tryggere og trives bedre på skolen” 21

22 2010/06/10 TIDLIG INNSATS OPPSUMMERING ALLE OVERGANGER FRAMSTÅR SOM SVÆRT VIKTIGE HELHETLIG TILNÆRMING PÅ MANGE FRONTER ER NØDVENDIG SOSIAL ULIKHET ER VANSKELIGE Å PÅVIRKE VIA HJEM, MEN ET POSITIVT LÆRINGSMILJØ I SKOLE OG BARNEHAGE KAN BIDRA TIL UTJEVNING SYSTEMATIKK OG FORMALISERT SAMARBEID GIR OVERSIKTELIGE ARBEIDSFORHOLD EVIDENSBASERTE TILTAK KAN VÆRE GODE ALTERNATIVER – FOR EKSEMPEL DE UTROLIGE ÅRENE 22

23 2010/06/10 TIDLIG INNSATS NOEN VIKTIGE ERFARINGER FRA PRAKSISFELTET Avtalebaserte tiltak – forplikter skole + elev + foreldre/foresatte Etablere felles rutiner, møtepunkter og kontaktpersoner Forpliktende samarbeid som involverer aktører på lokalt og sentralt nivå har gode betingelser For eksempel partnerskapsavtaler mellom kommuner, fylkeskommuner og Fylkesmannen  for eksempel ”God Oppvekst” Praktisering av ”trinnvis” målgruppe for ulike tiltak gjør at flere kan motta tilpasset hjelp Alle elever  identifisert(e) målgruppe(r) Mange tiltak er benyttet med hell og kan lett tilpasses den enkelte kommune Det er svært vanskelig å måle resultater og effekt av arbeid med tidlig innsats generelt, og i forhold til frafall spesielt… Content slide 23

24 2010/04/07 TIDLIG INNSATS GODE GREP/SUKSESSKRITERIER ”Tett på!” Fokus på språkutvikling Spesielle tiltak overfor minoritetsspråklige Gode overganger ”Her skal det være plass til alle” Ildsjeler God ledelse og klare mål Sikker finansiering Åpen dialog Content slide, two columns with image 24

25 2010/06/10 TIDLIG INNSATS TAKK FOR MEG! 25 Spørsmål? Kontakt idag@r-m.com


Laste ned ppt "2010/06/10 TIDLIG INNSATS TIDLIG INNSATS FOR ØKT GJENNOMFØRING - GODE GREP OG ERFARINGER FRA 10 KOMMUNER IDA GRAM 10. JUNI 2010 Alternative title slide."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google