Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Mangfold og fellesskap Dhayalan Velauthapillai Kompetansegruppe for opplæring av minoritetsspråklige elever Bergen kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Mangfold og fellesskap Dhayalan Velauthapillai Kompetansegruppe for opplæring av minoritetsspråklige elever Bergen kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Mangfold og fellesskap Dhayalan Velauthapillai Kompetansegruppe for opplæring av minoritetsspråklige elever Bergen kommune

2 Definisjoner og tall 1.1.2010 Innvandrere: er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre: 459 000 personer Norskfødte med innvandrerforeldre: barna innvandrerpar får etter ankomst til Norge (tidligere kalt etterkommere): 93 000 I alt 552 000, 11 prosent av befolkningen Fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Øst-Europa minus EØS (kalles her: Asia, Afrika etc.) – 261 000 innvandrere og 80 000 norskfødte – 7 prosent av befolkningen

3 Mister innvandrerdefinisjon mange innvandrere? 1.1. 2009: Én av foreldrene er innvandrer: 230 000 personer – Fire av fem har bakgrunn fra Europa ”Tredjegenerasjon”: Rundt 200 personer – Finnes i noen av Oslos sandkasser Barn av én norskfødt med innvandrerforeldre og én innvandrer: 3 400 personer – 2 000 med bakgrunn fra Pakistan, 400 fra Tyrkia

4 500 000 flere på 40 år: Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre 1970-2010

5 Ikke veldig stor andel utenlandsfødte i Norge i OECD-sammenheng. 2006 Kilde: OECD Factbook 2009

6 Flest med bakgrunn fra Polen 1.1.2010

7 Nettoinnvandring 2008-09

8

9 Flere har kommet pga familie og arbeid de siste årene

10 … men flest etablerer familie med en uten innvandrerbakgrunn 1990-2008: 63 000 familieetableringer – 24 000 til innvandrer – 2 000 til norskfødt med innv.forelder – 37 000 til ”øvrige befolkningen”

11 Innvandrerbefolkningen, etter landbakgrunn2 (de 20 største gruppene), 2008 Oslo Bergen StavangerBærum I alt 139 878 I alt23 682 I alt16 636I alt14 293 Pakistan20 313 Polen2 022 Storbritannia1 337Polen1 442 Somalia9 708 Irak1 535 Polen1 272Sverige1 221 Sverige8 118 Vietnam1 229 Tyrkia1 104Danmark 900 Sri Lanka7 127 Chile1 201 Somalia 669Iran 823 Polen6 581 Sri Lanka1 061 Danmark 669Storbritannia 727 Irak6 104 Tyskland 915 Tyskland 601Pakistan 724 Tyrkia5 715 Storbritan 843 Sverige 576Irak 547 Marokko5 566 Bosn-Her 805 Vietnam 552Filippinene 523 Vietnam5 197 Sverige 799 Pakistan 522Tyskland 499 Iran4 984 Somalia 751 Bosnia- Hercegovina 489Afghanistan 379 Filippinene3 480 Danmark 674 Iran 488Russland 368 India3 407 Iran 628 USA 475USA 366 Danmark3 398 Thailand 549 Russland 417Somalia 337 Tyskland2 547 Tyrkia 543 India 364 Bosnia- Hercegovina 332 Bosnia- Hercegovina2 387 USA 493 Irak 341Sri Lanka 292 Kina2 037 Russland 493 Frankrike 335India 277 Storbritannia2 035 India 476 Kina 325Vietnam 262 Afghanistan1 916 Filippinen 470 Thailand 319Finland 209 Chile1 896 Pakistan 388 Kosovo 308Tyrkia 177 Russland1 795 Kina 348 Nederland 273Kosovo 173

12 I alt23 682 Polen2 022 Irak1 535 Vietnam1 229 Chile1 201 Sri Lanka1 061 Tyskland 915 Storbritan 843 Bosn-Her 805 Sverige 799 Somalia 751 Danmark 674 Iran 628 Thailand 549 Tyrkia 543 USA 493 Russland 493 India 476 Bergen

13 Barn 0-17 år sortert etter de 10 hyppigst forekommende nasjonalitetsgruppene. 1. januar 2008 GutterJenter I alt 104 62453 54351 081 Somalia9 6405 0034 637 Pakistan9 2404 7194 521 Irak8 7924 4924 300 Vietnam5 8522 9982 854 Sri Lanka4 9272 5132 414 Tyrkia4 5902 3812 209 Kosovo4 2582 1802 078 Polen3 7341 8991 835 Bosnia- Hercegovina3 5701 8401 730 Iran3 5511 8451 706

14 Utdanning

15 Barnehage 21 909 minoritetsspråklige barn i barnehage, andelen har økt med rundt 10 prosentpoeng de siste fire årene (nesten en dobling av antallet) 1373 barnehager ga i 2008 særskilt språkstimulering mot 1226 i 2007 932 barnehager rapporterte i 2008 at de samarbeidet med andre tjenester om dette, mot 834 i 2007

16 Elever med morsmålsopplæring1 og særskilt norskopplæring, etter fylke. 1. oktober 2007 Elever i alt Elever med morsmålsopplæri ng og/eller tospråklig opplæring Elever med særskilt norskopplæring Heile landet 616 38822 08439 856 01 Østfold34 3981 9312 542 02 Akershus73 4262 2233 879 03 Oslo53 7254 30212 176 04 Hedmark23 517 545 895 05 Oppland23 129 627 869 06 Buskerud31 9191 2982 462 07 Vestfold29 8751 2891 710 11 Rogaland58 9892 1593 325 12 Hordaland62 1721 9962 788 14 Sogn og Fjordane15 056 343 610 15 Møre og Romsdal33 521 5611 252 16 Sør-Trøndelag36 5361 4761 825 17 Nord-Trøndelag18 184 256 399 18 Nordland31 805 424 886 19 Troms Romsa20 729 338 465 20 Finnmark Finnmárku10 135 218 303 Svalbard 198-23

17 Grunnskole Skoleåret 2008/2009 41 024 elever fikk særskilt norskopplæring 22 178 elever fikk morsmålsopplæring og/eller tospråklig fagopplæring 15 075 elever fikk opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter Flest elever på barnetrinnet får særskilt opplæring og opplæring etter planen i grunnleggende norsk

18 Tospråklig opplæring i Bergen 1592 elever som mottar tilbud om morsmålsundervisning/to-språklig fagopplæring. I tillegg er det 390 står som søkere.

19 Måling av læringsutbytte Nasjonale prøver Internasjonale undersøkelser: –PISA –TIMSS –PIRLS Standpunktkarakterer og eksamen

20 Skårer dårligere på nasjonale prøver Nesten halvparten av innvandrerelevene på laveste mestringsnivå i regning

21 Svake resultater innen lesing Om lag 48 prosent av innvandrerelevene på femte trinn lå på det laveste mestringsnivået i lesing, mot i underkant av 25 prosent av elever uten innvandrerforeldre.

22

23 Total skår på leseprøvene for majoritets- og minoritetsspråklige elever på fjerde trinn i PIRLS 2006

24 PIRLS undersøkelsen (2006) for fjerde trinn viser…. …at elever med god støtte i hjemme i forhold til leseopplæringen som tilgang til bøker, leseaktiviteter på fritiden og som hadde voksne som de kan snakke norsk med hjemme, oppnådde bedre resultater enn elever som ikke hadde slik støtte.

25 Prestasjoner i de tre fagområdene for majoritetselever og minoritetselever i PISA 2006

26 Variasjoner i karakternivå Første generasjon innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn oppnår et karaktersnitt som er langt lavere i norsk, engelsk og matematikk både i standpunkt og til avgangsprøven enn elever med norsk bakgrunn Andre generasjon innvandrere med vestlig bakgrunn, oppnår derimot en god del bedre karakterer i grunnskolen i engelsk enn elever med norsk bakgrunn, og de har også noe bedre resultater i matematikk Det er stor samanheng mellom foreldres utdanningsnivå og oppnådde resultater

27 Gjennomsnittskarakterer i skiftlige fag for avgangelever fra grunnskolen 2006

28 Elevene oppnår i gjennomsnitt 44,2 skolepoeng ved avgang fra grunnskolen Har en av foreldrene mer enn 4 års høyere utdanning, oppnår elevene i gjennomsnitt 50,3 skolepoeng Har begge foreldrene kun grunnskole oppnår elevene i gjennomsnitt 37,5 skolepoeng Første generasjon innvandrere oppnår i gjennomsnitt 40,1 skolepoeng Andre generasjon innvandrere oppnår i gjennomsnitt 42,3 skolepoeng Innvandrergutter der begge foreldrene kun har grunnskole oppnår i gjennomsnitt 33,6 skolepoeng

29 Den klassedelte skolen Elever ved de «hviteste» Osloskolene er vinnere på eksamen på ungdomsskolen. Elever ved innvandringsdominerte skoler er taperne! Dagsavisen, 03. juni 2009 I norsk er snittet 3,9 ved «hvite» skoler, mot 2,9 ved skolene med høyest andel minoritetsspråklige elever. I matematikk er snittet på henholdsvis 4,0 og 2,8. I engelsk er snittkarakteren 4,5 ved de «hvite» skolene mot 3,6 på motstykket

30 Minoritetselevenes situasjon i skolen - ”i motbakke med driv” Forskning om elever med minoritetsbakgrunn i flere land viser at de har svakere faglige resultater enn majoritetselever Minoritetselever bruker gjennomsnittlig mer tid på skolearbeid enn majoritetselever De oppgir også større bruk av læringsstrategier og større motivasjon for å lære

31 Videregående skole Skoleåret 2008/2009 Elevene i Vg 1 6,3 % av var ikke-vestlige innvandrere 3,3 % var ikke-vestlige etterkommere 88 av 460 vg skoler hadde over 11 % elever med innvandrerbakgrunn I Oslo hadde tre vg-skoler mer enn 60 % elever med innvandrerbakgrunn Færre elever i vg enn i grunnskolen får opplæring etter læreplan i grunnleggende norsk

32

33

34

35 Fullføring av videregående i løpet av fem år. 2001-kullet ”Førstegenerasjon” og ”etterkommer” har ikke-vestlig bakgrunn. ”Skandinav” er etnisk norsk, dansk eller svensk. Gjelder alle figurer om videregående

36 Fullføring i løpet av 5 år. Begynt i studieforberedende

37 Fullføring av videregående i løpet av 5 år. Begynt i yrkesfag

38 Fullføring, studieforberedende, etter foreldres utdanningsnivå (beregnet)

39 Høyereutdanning Økning fra 4000 – 7000 i antall studenter (19- 24 år) med innvandrerbakgrunn fra 2000- 2005 Ca 18 % av alle ikke-vestlige førstegenerasjonsinnvandrere tok høyere utdanning (01.05.2005) 32,4 % av alle ikke-vestlige etterkommere tok høyere utdanning – mot 31 % i hele befolkningen

40 Aftenposten 20. juli 2009: Åtte av ti fullfører videregående Det er veldig hyggelig med en gladnyhet, sier Dunia Bouyambib med marokkanske foreldre (t.v.) og Sidrah Iqbal med foreldre fra Pakistan, som begge studerer på Blindern. FOTO: CARL MARTIN NORDBY

41 Innenfor hvert karaktersjikt har minoritetsungdom, og spesielt etterkommerne, mye større tilbøyelighet til å begynne på elitestudier enn etnisk norske. Det samme gjelder når vi ser på ulike nivåer på foreldrenes utdanning. Samtidig, på andre typer utdanninger, som ingeniørutdanning og økonomi og administrasjon, finner vi forholdsvis flere av minoritetsungdom enn av majoritetsungdom med relativt svake karakterer. Begge deler er uttrykk for høye ambisjoner: Kommer en inn på elitestudier, velger en det i større grad enn etnisk norsk ungdom gjør. Har en svake eller middels karakterer, så begynner en likefullt i høyere utdanning (hvis mulig), og da for eksempel ofte på ingeniørstudier.

42

43

44

45 Beregnet gjennomsnittlig studiepoengsproduksjon per år

46 Læreplaner i norsk for språklige minoriteter L97 Alders og trinn basert Hovedmomenter Mål – Lytte og tale, Lese = og skrive, Kunnskap om språklæring, Kunnskap om språk og kultur Kunnskapsløfte Aldersuavhengig og Nivåbasert (3 nivåer tilpasset CEFRL) Kompetansemål Grunnleggende ferdigheter Hovedområder : Lytte og tale, Lese og skrive, Språklæring, språk og kultur


Laste ned ppt "Mangfold og fellesskap Dhayalan Velauthapillai Kompetansegruppe for opplæring av minoritetsspråklige elever Bergen kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google