Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Budsjett 2002 Løfterikt for forskningen Stramt for drift og utdanning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Budsjett 2002 Løfterikt for forskningen Stramt for drift og utdanning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Budsjett 2002 Løfterikt for forskningen Stramt for drift og utdanning

2 Budsjett Høgre utdanning Ledig kapasitet i høyere utdanning og endret behov hos brukerne gjør gjør omstilling innen U&H- sektoren nødvendig: Kapasiteten i sektoren er redusert med netto 2948 studieplasser –1891 studieplasser ved universitetene & vit. høgskoler –1057 studieplasser ved de statlige høgskolene Videreføring av studieplasskutt fra 2001 Budsjetteffekt: NOK per studieplass

3 Reduksjon i studieplasser på lavere grad

4 Budsjett 2002 Høgre utdanning Studenttall høsten 2000 for UiB RegistrerteMåltallAvvik Ex.phil UiB ellers Sum UiB Hvorfor kutte i studentmåltallet når det overoppfylles?

5 Budsjett Høgre utdanning Gjennomføring av kvalitetsreformen –Økt studiegjennomstrømning –Bedre oppfølging av studentene –Bedre studiekvalitet –Økt internasjonalisering –Bedre studiefinansiering

6 Budsjett Høgre utdanning Gjennomføring av Kvalitetsreformen Det settes av 100 mill. til oppfølging av reformen

7 Budsjett 2002 Høgre utdanning Vekttallspotten videreføres med 800 mill Effekt av vekttallspotten for de ulike universitetene (endring i forhold til 2001): –UiO: - 5 mill. kroner –UiB: - 6 mill. kroner –NTNU: + 6 mill. kroner –UiTø: + 5 mill. kroner

8 Budsjett Høgre utdanning Økt satsing på studentutveksling Det norske tilskuddet til EUs- utdannings og opplæringsprogram, i hovedsak SOKRATES- programmet og LEONARDO DA VINCI- programmet, øker med ca. 13,4 mill. kroner til totalt 58,5 mill. kroner. Nytt finansieringssystem gir institusjonene 5000 kroner per ut- og innreisende student gjennom utvesklingsavtale/ program.

9 Budsjett 2002 Høgre utdanning Det opprettes forskerlinje ved de medisinske fakultetene: 20 plasser ved UiO 15 plasser ved UiB 12 plasser ved NTNU 6 plasser ved UiTø Finansiering innenfor foreslåtte midler til forskning

10 Budsjett 2002 Oppfølging av tidligere vedtak 100 mill. kroner til videreføring av omstillingsmidler fra –UiB’s andel er ca. 22,29 mill. kroner 25 mill. til ekstra utstyrsmidler bevilges også i –UiB’s andel utgjør 5,5 mill. kroner alle stipendiat- og postdoktorstillinger samt kvinne professoratstillinger gitt i 2001, videreføres med helårsvirkning i nye plasser i psykologi til UiB

11 Budsjett satsing på forskning Forskningsfondet øker med 1 mrd. til totalt 11 mrd. Avkastningen av fondet på 525 mill. kroner fordeles: –350 mill. kroner til NFR (2/3) –175 mill. kroner direkte til institusjonene (1/3)

12 Budsjett satsing på forskning De 175 mill. kronene fordeles som følger : 100 mill. kroner fordeles til vitenskapelig utstyr til universitetene. –UiB’s andel utgjør: 22,3 mill. kroner 75 mill. kroner fordeles til stipendiatstillinger –UiB får 22 nye stipendiatstillinger

13 Budsjett satsing på forskning Det er satt av en pott på 72 mill. kroner til strategisk forskningssatsing. –57 mill. kroner til Universitetene og de vitenskapelige høyskolene –15 mill. kroner til regionale høyskoler UiB’s andel er 11,4 mill. kroner. (En del av disse er øremerket til forskningslinjen på med.fak.)

14 Budsjett satsing på forskning 10 nye professorat - øremerket kvinner UiB får 2 stillinger (halvårseffekt i 2002)

15 Budsjett Norges Forskningsråd Samlet forslag på mill. kroner (+ 9,8%) –885,6 mill. fra KUF (hvorav 179,8 til Adm) (+3,3%) –350,4 mill. kr. fra Forskningsfondet (+ 72,2%) –939,0 mill. kr. fra Næringsdepartementet (+1,8%)

16 Budsjett Norges forskningsråd Føringer på bruken av avkastningen på Forskningsfondet (350 mill. kroner): –100 mill. kroner til FUGE –250 mill. kroner til de fire tematiske områdene: marin forskning IKT helse og medisin skjeringsfeltet energi og miljø –og etablere ordning med senter for fremragende forskning

17 Budsjett Norges forskningsråd Rekrutteringsstillinger - nye satser –Postdoktorer Eksisterende: kroner Nye: kroner –Stipendiater Eksisterende: kroner Nye: kroner

18 Budsjett Næringsdepartementet Forskning og kommersialisering av FoU Protevs: Garanti på inntil 10 mill. kroner for å bidra til ny næringsvirksomhet innen fiskeri- og havbruksnæringen 40,4 mill. kroner til ”Kommersialering av FoU” som bl.a. finansierer FORNY-programmet

19 Budsjett Fiskeridepartementet Nytt forskningsfartøy: 307 mill. kroner avsatt i Det resterende beløp på 55 mill. kroner bevilges i Protevs: Øremerket bevilgning på kroner til aksjekapital (HIs andel).

20 Budsjett 2002 Bygg for biologiske basalfag Nybygg (under Statsbyggs budsjettkap. 1540) –Totalramme pr på 984 mill. kr. –Bevilgning i 2002: 311 mill. kr. Utstyr (UiBs budsjettkap. 261) –100 mill. kroner i 2002 –65 mill. kroner bevilget tidligere ( ) Ingen andre UiB-byggesaker omtalt

21 Budsjett Kap. 281 Fjernundervisning SOFF (Sentralorganet for fleksibel læring i høgre utdanning) får 18. mill. kroner - uforandret fra fjernundervisning fleksibelt læringstilbud fullføring av ekstern analyse og evaluering av tidligere SOFF-støttede prosjekter Kompetansereformen Delfinansieringen av kompetanseutviklingsprogram for å utvikle markedet for etter - og videreutdanning videreføres.

22 Budsjett Kap. 281 Norgesnettrådet ”Departementet tek ikkje sikte på å forlengje rådsfunksjonen til Norgesnettrådet ut over ” ” I samsvar med Stortingets behandling av St.meld. Nr. 27( ) vart det foreslått å opprette eit uavhengig akkrediterings- og evalueringsorgan for høgre utdanning frå 1. juli ” ”Oppgåvene vidare til Norgesnettrådet sitt sekretariat vil bli vurdert i samanheng med opprettinga av det nye organet.”

23 Budsjett 2002 UiB Oppsummering Omstilling –Videreføring av omstillingsmidler22,3 mill –Tilskudd Kvalitetsreformen22.3 mill. –Kutt i studieplasser på lavere grad25,5 mill. –Sum19,1 mill. Forskning –2 nye professorat øremerket kvinner 0,6 mill. –22 stipendiater10,6 mill. –Vitenskapelig utstyr22,3 mill. –Strategisk forskning11,4 mill. –SUM44,9 mill

24 Budsjett Intern fordeling UiB Utfordringer Studieplasskutt på 25,5 mill. kroner Inndekning endring vekttallspotten på 6 mill. kroner Økt bygningsdrift knyttet til BT-bygget og Bygg for biologiske basalfag

25 Budsjett Ny finansieringsmodell 56 % Basisbudsjett 22 % Undervisning/resultat - Vekttall - Uteksaminerte kandidater - Utvekslingsstudenter 22 % Forskning - Insentivbasert del - Strategisk del

26 Nytt finansieringssystem Årets budsjett basert på kjente kriterier Markerer overgang til nytt tredelt finansieringssystem T=U + F + B –U baserer seg på et taxametersystem. –F består av en relativ komponent der universitetene konkurrerer innbyrdes samt av stipendiater –B framkommer som differansen mellom totalbudsjett og (U + F)

27 Sammenheng med nåværende system U- delen vil i første omgang være den viktigste. Det er i denne delen universitetssektoren kan vinne eller tape midler. F-delen fordeler mellom institusjonene, men påvirker ikke totalrammen for sektoren. Kan i neste omgang bli aktuelt å løfte ut museer og botaniske hager som en egen del av B (basisbevilgning)

28 Budsjett Nytt finansieringssystem

29 Nytt finansieringssystem- Studiekategorier KategoriStudiumVekt AKliniske studium o.a. 4 BUtøvende musikkutdanning, arkitektur- og designutdanninger o.a. 3 CHovedfag realfag o.a. 2 DHovedfag teorifag, sivilingeniørutdanning, enkelte kostnadskrevende helsefag- og lærerutdanninger, samt praktiske mediefag 1,5 EHelsefag-, lærer-, siviløkonomutdanning, ingeniørutdanning og realfagsutdanninger på lavere grads nivå 1,25 FTeorifag og sosialfaglige utdanninger på lavere grads nivå 1 Pris per vekt I tillegg gis det kroner for hver utvekslingsstudent (opphold min. 3 mnd)

30 Nytt finansieringssystem - Forskning Insentivdelen: –Doktorgradskandidater vekt 0,3 –Hovedfags-, mastergrads- og profesjonskandidater vekt 0,1 –EU-tildelinger vekt 0,03 –NFR-tildelinger vekt 0,17 –Førstestillinger vekt 0,4


Laste ned ppt "Budsjett 2002 Løfterikt for forskningen Stramt for drift og utdanning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google