Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

BUS2401 Kvalitetsplanlegging og styring Konsekvenser av god kvalitet  Bedre image - økt salg og stordriftsfordeler  Lavere servicekostnader  Lavere.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "BUS2401 Kvalitetsplanlegging og styring Konsekvenser av god kvalitet  Bedre image - økt salg og stordriftsfordeler  Lavere servicekostnader  Lavere."— Utskrift av presentasjonen:

1 BUS2401 Kvalitetsplanlegging og styring Konsekvenser av god kvalitet  Bedre image - økt salg og stordriftsfordeler  Lavere servicekostnader  Lavere inspeksjonskostnader  Mindre omarbeid og vraking  Mindre klager og garantikostnader  Mindre lager  Kortere produksjonstid

2 BUS2402 Hva er kvalitet? Fortrinnlig, best mulig spesifikasjon  Biler fra Rolls-Royce Feilfri (produksjonsbasert definisjon)  Toyota Tilpasset formålet (brukerbasert)  Bil med firehjulstrekk God på målbare ting (produktbasert)  Levetid, tidsrom mellom vedlikehold Forhold mellom nytte og kostnad (verdibasert)  Norwegian, Rema1000

3 BUS2403 Definisjon på kvalitet Kvalitet er gjennomført samsvar med kundens forventninger  Gjennomført  Samsvar  Kundens forventninger (ikke nøkternt behov eller urealistiske ønsker)

4 BUS2404 Kvalitet og kundene Ulike kunder kan ha ulike forventninger Kundene kan oppfatte kvaliteten forskjellig Kan kundene oppfatte den virkelige kvaliteten eller baserer de seg på andre inntrykk?  F.eks. tannlegetjeneste

5 BUS2405 Kundens og produksjonens syn på kvalitet Kundens forventninger Kundens spesifikasjon Bedriftens spesifikasjon Ledelsens produktkonsept Det aktuelle produktet Kundens inntrykk Produktets image Andres erfaringer Tidligere erfaringer 12 3 4 kvalitet Opplevd

6 BUS2406 Hvordan få samsvar mellom kundens og produksjonens syn på kvalitet ? Avvik 1: Forskjell mellom kundespesifikasjon og bedriftens/produksjonens spesifikasjon Avvik 2: Forskjell mellom ledelsens produkt- konsept og produktspesifikasjonen Avvik 3: Forskjell mellom produkt- spesifikasjonen og aktuell kvalitet Avvik 4: Forskjell mellom aktuell kvalitet og image Hvilken avdeling/funksjon i bedriften har ansvar for å fjerne de ulike avvikene?

7 BUS2407 Samsvar med spesifikasjonen I Definer kvalitetskarakteristikkene  Funksjonalitet, utseende, driftssikkerhet, varighet, reparasjonsvennlighet, kundebehandling Definer hvordan karakteristikkene skal måles.  Objektive mål, variabler [kontinuerlig] og attributter [kvalitativ] Hva med ikke målbare karakteristikker? Sett kvalitetsstandarder  Absolutt standard, Akseptabel/uakseptabel

8 BUS2408 Samsvar med spesifikasjonen II Kontroll av kvaliteten mot standardene  Kontroller før eller etter prosessen  Kontroller under prosessen Før kostbar del av prosessen, før prosess-serie der undersøkelse er vanskelig, før tildekking, før det er ”for sent å snu”, før potensielle skader oppstår, før endring av ansvar, etter ustabil delprosess Kontroll av alle enhetene kan være farlig, ødeleggende eller kostbart og garanterer heller ikke at alle feil avdekkes

9 BUS2409 NB! Supplement til kap. 17 er pensum

10 BUS24010 Variasjoner i produksjonsprosessen Selv når prosessen er under full kontroll vil produktene som blir produsert ikke være helt ensartet Produktene vil ha et gjennomsnitt  og et standardavvik . ”Naturlig” tilfeldig variasjon (common causes): 99,7% av verdiene vil ligge innenfor ± 3  (normalfordeling). Større variasjon enn dette må trolig skyldes andre, spesielle grunner (assignable causes)  Systematisk, ikke-tilfeldig variasjon

11 BUS240 Normalfordeling 11

12 BUS24012 Toleransegrenser Spesifikasjonsområde (toleransegrenser) – produsentens grense for akseptabel kvalitet Angis som:  Øvre toleransegrense (Upper tolerance limit, UTL)  Nedre toleransegrense (Lower tolerance limit, LTL)

13 BUS24013 Prosesskapabilitet Forholdet mellom toleransebredden og produksjonsprosessens ”naturlige” variasjon på ± 3 . Angir om prosessen er god nok til å holde produktene innenfor toleransegrensene. Kapabiliteten bør være 1,33 eller større

14 BUS240 Prosesskapabilitet II 14  = 1000  = 1 UTL = 1003,6 LTL = 996,4 C p = 1,2

15 BUS240 Prosesskapabilitet III 15  = 1000  = 2 UTL = 1003,6 LTL = 996,4 C p = 0,6

16 BUS240 Prosesskapabilitet IV 16  = 1002  = 1 UTL = 1003,6 LTL = 996,4 C pl = 1,87 C pu = 0,53

17 BUS24017 Statistisk prosesstyring (SPC) Målinger under produksjonsprosessen for å finne ut om produksjonsprosessen er stabil (under kontroll) På hvert måletidspunkt blir det vanligvis foretatt flere enkeltmålinger Deretter beregnes gjennomsnittet X og spredningen (Standardavvik s eller range R)

18 BUS24018 Styringsdiagram Tid Gjennomsnitt Spredning

19 BUS24019 Styringsgrenser (control limits) Angir den ”naturlige” variasjonen i produksjons- prosessen. Vanligvis satt til ± 3  i forhold til gjennomsnittsverdien     -  UCL LCL

20 BUS24020 Oppstart av måleserie Bestem antall målinger per utvalg n = 4.. 6 Finn verdien på  og  (eller R).  Finn først  ved å måle m utvalg (m = 20 - 40)  Beregn R eller  Finn styringsgrensene (UCL og LCL) for gjennomsnittet og spredningen fra tabeller og legg styringsgrensene inn i diagrammene Foreta målinger av nye utvalg underveis i produksjonen. Legg inn resultatene i styringsdiagrammene

21 BUS24021 Sjekk om det er spesielle grunner til variasjonen hvis styringsdiagrammet har … Ett utvalg utenfor kontrollgrensene - skal statistisk sett likevel kunne skje i 0,3% av utvalgene selv med bare ’common causes’ Systematiske svingninger To utvalg på rad nær en styringsgrense Trend i etterfølgende utvalg Merkelig liten variasjon Fem utvalg på rad på samme side av  Plutselig skift i nivå

22 BUS24022 Taguchis tapsfunksjon Er alle resultater som havner mellom LCL og UCL (evt. LTL og UTL) like bra? Skal en slå seg til ro selv om resultatene ligger innenfor styringsgrensene? Taguchis tapsfunksjon  L = tap for ”samfunnet” - produsent og kunde  D = avvik fra mål  C = konstant

23 BUS24023 Six Sigma Kvalitetsprogram startet av Motorola LTL og UTL skal ligge på ± 6  Medfører en prosesskapabilitet på 2 Under gitte tilleggsforutsetninger medfører dette 3,4 feil per million Programmet innebærer også en målrettet opplæring av kvalitetssikringspersonale (à la judosystemet med hvitt/gult/grønt/sort belte)

24 BUS24024 Aksepteringskontroll Formål: Akseptere eller vrake hele partier Produsentrisiko: Sjansen for type I feil, dvs. at et OK parti blir avvist. Konsumentrisiko: Sjansen for type II feil, dvs. at et parti som ikke er OK blir akseptert. Samplingsplan:  Utvalgsstørrelse: n  Akseptabelt antall defekter i et utvalg: c  Antall registrerte defekter i utvalget: x  Aksepter partiet hvis x  c

25 BUS24025 Tradisjonell hypotesetesting i statistikk Din konklusjon H 1 : IQ K  IQ M Din konklusjon H 0 : IQ K = IQ M Hva er verst av type 1-feil eller type 2-feil i forbindelse med hypotesetesting? Virkeligheten IQ K  IQ M IQ K = IQ M Type 1 feil Signifikansnivå  Korrekt beslutning Korrekt beslutning Type 2 feil (Sannsynlighet  ) IQ K : kvinnenes IQ IQ M : menns IQ

26 BUS24026 Typer av beslutninger ved utvalgskontroll (kvalitetskontroll) Produktet er OK Produktet er ikke OK Produktet vrakes Produktet aksepteres Type 1 feil (produsentrisiko) Korrekt beslutning Type 2 feil (konsumentrisiko) Hva er verst av type 1-feil eller type 2-feil nå? Korrekt beslutning

27 BUS24027 Operasjonskarakteristikk (OC) 0,0200,040,060,080,1 Virkelig feilandel Aksepteringssannsynlighet 0 1 Ønsket karakteristikk Virkelig karakteristikk ved begrenset utvalgsstørrelse Ønske: Kun akseptere partier med feilandel under 0,04

28 BUS24028 Bestemming av samplingsplan 0,0200,040,060,080,1 Virkelig feilandel Aksepteringssannsynlighet 0 1 Acceptable quality level, AQL: 0,02 Lot tolerance percentage defective, LTPD: 0,07 Produsentrisiko: 0,05 Konsumentrisiko: 0,10 Tabeller viser at disse verdiene oppnås ved samplingsplanen: n = 130, c = 5

29 BUS24029 Utvikling av kvalitetsstyring Inspeksjon  feildeteksjon, utbedring Kvalitetskontroll  Statistiske metoder, prosessytelse, kvalitetsstandarder Kvalitetssikring  Kvalitetssystemer, kvalitetskostnader, problemløsning, kvalitetsplanlegging Total kvalitetsledelse (TKL, TQM)  Involvering av hele organisasjonen, kvalitetsstrategi, gruppearbeid, myndighet, involverer kunder og leverandører

30 BUS24030 TKL-filosofien Møte kundenes behov og forventninger  Kundene en del av organisasjonen Dekker hele organisasjonen  Interne leverandører og kunder  Mikrooperasjoner, definere krav og behov  Kostnader ved feiloppretting i ulike stadier  Interne avtaler om servicenivå, ansvarsområder og prestasjonsmål Alle i organisasjonen bidrar til kvalitet  Kvalitet ved kilden  Ingen skal gjøre feil, alle kan forbedre eget og andres arbeid, se på personalet som en ressurs

31 BUS24031 TKL-filosofien II Ta hensyn til alle kvalitetskostnader  Forhindringskostnader (identifisering, design, trening, SPC)  Vurderingskostnader (datainnsamling, rapporter)  Interne feilkostnader (vraking, ekstraarbeid, tid, konsentrasjon)  Eksterne feilkostnader (goodwill, garanti og erstatning, behov for slingringsmonn)  TKL legger vekt på forhindringsarbeid Gjør ting riktig med en gang  Fra korrigering til forebygging

32 BUS24032 “Optimal” kvalitet - tradisjonell modell Ressurser brukt på kvalitet Kostnader — Totalkostnader — Konsekvenser — Kvalitetsskaping

33 BUS24033 Kritikk av tradisjonell modell Er feil og dårlig kvalitet akseptabelt? Kjenner vi kostnadene? Feilkostnader er underestimert  Forstyrrelse, bruker opp ledelsens tid, tap av konsentrasjon og tillit  Utgjør 10-30 % av produksjonskostnader Kvalitet skal være en integrert del av arbeidet  Ikke kvalitet gjennom inspeksjon Tradisjonell tilnærming er lite utfordrende

34 BUS240 Final Thought IBM Canada Ltd. ordered some parts from a new supplier in Japan. The acceptable quality level allowed for 1.5% defects. The Japanese firm sent the order with a few parts packaged separately, and the following letter... © 1995 Corel Corp.

35 BUS240 Final Thought Dear IBM: We don’t know why you want 1.5% defective parts, but for your convenience we have packaged them separately. Sincerely, NN © 1995 Corel Corp.

36 BUS24036 TQM - kvalitet Ressurser brukt på kvalitet Kostnader — Totalkostnader — Konsekvenser — Kvalitetsskaping

37 BUS24037 Utvikling av feilkostnader Tid Kvalitetskostnader Vurdering Interne feilkostnader Forhindringskostnader Eksterne feilkostnader Start TKL

38 BUS24038 TKL-filosofien III Kvalitetssystemer og prosedyrer  Selskapets kvalitetsmanual  Prosedyremanualer  Arbeidsinstruksjoner og spesifikasjoner Kvalitetssystemet ISO 9000  ISO 9000, ISO 9001 og ISO 9004  Tredjeparts vurdering og revisjoner Andre kvalitetssystemer  ISO 14000 (Miljøpåvirkning)  ISO/TS 16949 (QS9000, ISO9000 for bilindustrien)  HACCP/ISO 22000 (Matsikkerhet) Hazard Analysis and Critical Control Point


Laste ned ppt "BUS2401 Kvalitetsplanlegging og styring Konsekvenser av god kvalitet  Bedre image - økt salg og stordriftsfordeler  Lavere servicekostnader  Lavere."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google