Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang Oppfølging Telling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang Oppfølging Telling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang Oppfølging Telling
Status mars 2012 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel 1

2 Bakgrunn ”Ungdommer som ikke fullfører videregående opplæring sliter med å skaffe seg arbeid. De fleste jobber krever datakunnskaper, språkkunnskaper eller matematikk. Derfor er kampen mot frafall så viktig” Jens Stoltenberg til VG, august 2010

3 Mål Ny GIV er startskotet for ein nasjonal dugnad for å få fleire til å fullføre skulegangen. Alle gode krefter både lokalt og nasjonalt skal dra i same retning. Satsinga Ny GIV vil pågå fram til 2013. Skal gje varige strukturar. Ny GIV eit av Topp tre Varige strukturar Dette prosjektet er ikke lik andre prosjekter, målet er varige strukturer,

4 Overgang Oppfølging Teljing Tre prosjekt
Tilbod til dei 10% svakast presterande elevar Intensiv opplæring i lesing, skriving og rekning Siste halvår i 10. trinn og over i vidaregåande Oppfølging Varig og samordna oppfølging av unge utanfor opplæring og arbeid Dei som er i ferd med å slutte og dei som har vore utanfor ein periode Partar: Skular, oppfølgingsteneste, fagopplæring og NAV Teljing Statistikk Nasjonalt Gjennomføringsbarometer Kursing av lærer fullfinansiert av KD Andre aktiviteter er skoleeiger sitt ansvar i GRF i lesing, skriving og regning

5 Oppfølgings- prosjektet Overgangs- prosjektet
Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 190 mill - krisepakken 50 mill - tidlig innsats Rett til læreplass/ Vg3 i skole Etterutdanning fag- og yrkesopplæring Voksne Praksisbrev Partnerskap og Referansegruppe Oppfølgings- prosjektet Overgangs- prosjektet Hvordan er vi organisert Statistikk, indikatorer, ”tett på” Felles planlegging, koordinering, forskning, referansegruppa 5

6 Ikkje 30 % frafall Mål: 75% fullført i 2015

7 Målsetting Ny GIV-overgang:
Kommunen og fylkeskommunen skal etablere eit varig samarbeid om tiltak for å betre elevane sine føresetander for å fullføre og bestå vidaregåande opplæring Auke motivasjon hjå elevane for og evne til å gjennomføre vidaregåande opplæring. blant anna gjennom ein styrking av deres grunnleggande lese-, skrive- og rekneferdigheiter.

8 Ny GIV Overgang 2011 Ungdomsskoler 8 40 (+8) 42 nye ( + 48 ) 90 vgs 5 vgs 29 ( +5 ) 12 nye ( + 34 ) 46 Kommunar Bergen 13 33 Prosjektleiing 2 mill kr 3 mill kr 4 mill kr Bergen vest + ++ ( 88 elevar ) 10 kl + Sommer- aktivitet vg1 Vg2 Vg3  Læreplass Bergen, Hardanger/Voss og Ytre Midthordaland ( 434 elevar ) sommaraktivitet vg2 HFK ( 600 elevar ) 10 kl + sommar

9 Ny formulering i opplæringslova § 13-3 c
Fylkeskommunen skal, etter oppdrag frå departementet rettleie om og bidra til, kvalitetsutviklingstiltak som kan gi god samanheng mellom grunnskole og vidaregåande opplæring. Som t.d.: Informere, rettleie og spreie erfaringar vekomande kvalitetsutvikling i grunnopplæringa Stimulere til samarbeid Herunder sjå det 13 årige opplæringsløpet i samanheng Spreie informasjon om andre relevante saker innan opplæring 1 jan 2010, etter kvalitetsreformen 9

10 Målgruppa 10% svakest presterende elever etter 1. termin i 10. klasse ( med potensial ) Elever med IOP utelukkes ikke, men vurderes i hvert enkelt tilfelle Det samme gjøres med nyankomne minoritetsspråklige elever Svakt presterende elever ved kartlegging vg1 Presterer svakt på kartleggingsprøver = på eller under kritisk grense Vi oppfordrer til at kartleggingsprøver kommer til skolestart. Svakt presterende elever med potensial Elever med IOP utelukkes ikke, men vurderes i hvert enkelt tilfelle Det samme gjøres med nyankomne minoritetsspråklige elever

11 Overgangen er eit kritisk punkt
Vi skal bygge bru Overgangen er eit kritisk punkt 10. klasse Vidaregåande opplæring Intensiv opplæring Videreføres i vgs etter behov Avvik frå opplæringslovea Tilbod til elevar, 10% Yrkesretting av fellesfag Skolering: 2 lærarar pr skole Skolering: 2 lærarar pr skole

12 Tiltak Mer av det samme konkretisering
Intensiv opplæring etter jul 10.trinn 430 elever i gang med Ny GIV per 1. feb. 2012 Omfang 8 – 10 t/u Grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter Læringsstrategier Vurdering for læring Organiseringsform i Primært i egne grupper Ikke for store og ikke for små. Videreføres etter behov i videregående opplæring i vg1 og vg2 Ikke Mer av det samme Men Praksisnær konkretisering

13 Felles kompetanseheving
Faglige kurs 1 matematikk og 1 norsk lærer Felles for de 2 skoleslag dag ( full finansiert fra KD ) Ansvar: de nasjonale sentre Spredning på skolen til alle fag Felles nettverk Ekstra fra HFK Tilbud til 400 lærer i ungdomskole og vgs 1. dag 9 mars 2012 Kick off 2. dag 11 eller 12 april 3. dag 1. eller 2. okt 4. dag 1 eller 2 nov Lærer med: Relasjon til ”10% gruppen” Faglig dyktig Evner å spre kunnskaper i lærergruppen

14 Karaktermessig fremgang Markant i matematikk Økt motivasjon
Resultat Karaktermessig fremgang Markant i matematikk Økt motivasjon Ikke stigmatisering Kartlegging skolestart vgs I snitt har elever med Ny GIV en større fremgang fra halvårsvurderingen 10 kl til stp I kartleggingen på vgs opplever vi at en stor del elever med Ny GIV, skårer bedre enn forventet, på Laksevåg var bare 10 av 16 reelle ”kandidater” til studieverkstedet.

15 Karakterutvikling matematikk ved en av skolene
Våren 2011 Karakter 1 2 3 4 5 6 Antall 1.termin 11 Antall 2.Termin 10 eksamen

16 2,79 3,0 7 % 3,77 3,95 5 % Elever Ny GIV Alle elever pilotskoler
Karakterutvikling Våren 2011 1.termin Standpunkt Utvikling i prosent Elever Ny GIV 2,79 3,0 7 % Alle elever pilotskoler 3,77 3,95 5 %

17 Hva mener foresatte om Ny GIV?
Våren 2011 Ja Nei Vet ikke Ga informasjonen dere fikk i forkant av Ny GIV de opplysningene dere trengte for å kunne ta stilling til tilbudet? 88 % 8 % 4 % Opplever dere at deres barn har hatt faglig utbytte av å delta i Ny GIV? 73 % 27 % Har dere inntrykk av at Ny GIV har bidratt til økt trivsel på skolen for deres barn? 62 % 19 % Mener dere at Ny GIV har hatt positiv innvirkning på deres barns tanker om videre skolegang? 85 % 11 % Vil dere anbefale andre å delta i Ny GIV? 96 %

18 Overgangen 10. trinn til videregående opplæring
Overgangsprosedyre: Elevar frå Ny GIV ordning Identifiserast på VIGO/inntaklistene Telefonkontakt før skulestart Blir inviterte inn på skulen før skulestart Kontakt med NyGIV lærer på videregående skole Blir tilbudt forkurs med vekt på grunnleggande ferdigheiter og studieteknikk Eleven er kjend og skolen kan starte tilpassa opplæring frå dag ein ! Noe om planen beskr

19 Forkurs på videregående skole
Videregående skoler kontakter eleven primo august 2 dages forkurs ved 4 av 5 videregående skoler FØR skolestart 70% Takket ja til tilbud om forkurs Døme på forkurs: Bli kjent Skoleekskursjon Studieverksted It`s learning – kalender, mapper, prosjekter Ulike hjelpemidler i fagene – ordbok, kalkulator, nettressurser Grunnleggende begrep I norsk og matte Bli kjent med bøkene Konkurranse: Finne ting i bøker Oppfriskningsøkter Quiz Lunsj/frukt Bra motivasjon God relasjonsbygning

20 Rollen som Ny GIV lærer på vgs
Underviser målgruppen i et TPO regi Faglig og studieteknisk ressursperson spesielt for elever der har været i gang med Ny GIV på 10. trinn Spredning av oppnådde kunnskaper i forbindelse med Ny GIV skoleringen til hele skolen Undervise i fagene siden Vektning av oppgavene avtales internt på skolen

21 Prosjektkoordinatorer
Hver skole ( vgs og ungdomsskole ) peker ut en prosjektkoordinator. Koordinatoren er skolens kontaktperson i forhold til prosjektledelsen og vil bli invitert til et par møter med prosjektledelsen i løpet av året. Prosjektkoordinator vil primært ha ansvar for å legge til rette for og støtte Ny GIV-aktiviteten på egen skole og for tilbakemelding og rapportering til prosjektledelsen. Prosjektkoordinatorer vil bli invitert til felles møte for koordinatorer og rektorer:

22 Suksesskriterier Motivasjon Ikke mer av det samme Lærer som Undring
Start med frivillighet på 10 trinn Ikke mer av det samme Lærer som kan bygge gode relasjoner Gi mestringsopplevelser Undring Forskning påviser at nivå differensiering ikke fremmer læring. Oppnår mestringsopplevelser Men elevene er fornøyde Ingen stimatisering Elever etterspør ”NyGIV gruppe aktiviteter” i vgs § 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper        I opplæringa skal elevane delast i klassar eller basisgrupper som skal vareta deira behov for sosialt tilhør. For delar av opplæringa kan elevane delast i andre grupper etter behov. Til vanleg skal organiseringa ikkje skje etter fagleg nivå, kjønn eller etnisk tilhør. Klassane, basisgruppene og gruppene må ikkje vere større enn det som er pedagogisk og tryggleiksmessig forsvarleg

23 Elever med NyGIV fordelt på mange skoler
Status Ny Giv 10 august 2011 Elever med NyGIV fordelt på mange skoler Skole ASKØY VIDEREGÅENDE SKOLE 1 AUSTEVOLL VIDAREGÅANDE SKULE BJØRGVIN VIDEREGÅENDE SKOLE 5 FYLLINGSDALEN VIDEREGÅENDE SKOLE 13 LAKSEVÅG VIDEREGÅENDE SKOLE 16 LØNBORG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 NORHEIMSUND VIDAREGÅANDE SKULE OLSVIKÅSEN VIDERGÅENDE SKOLE 11 OS VIDAREGÅANDE SKULE SANDSLI VIDEREGÅENDE SKOLE 4 SLÅTTHAUG VIDEREGÅENDE SKOLE SOTRA VIDAREGÅANDE SKULE, AVD. BILDØY STEND VIDAREGÅANDE SKULE ÅRSTAD VIDEREGÅENDE SKOLE 23 ÅSANE VIDEREGÅENDE SKOLE 85

24 Tilbud i forhold til ønske
Ønskenr NyGIV  NyGIV Alle HFK 1 51 60 % 86 % 2 14 16 % 8 % 3 5 6 % 3 % 4 9 11 % 2 % 4 % 1 % 6 8 85

25 Tilbud på programområder
Kursnavn NyGIV   NyGIV Alle HFK Bygg og anleggsteknikk 17 20 % 7 % Design og håndverk 5 6 % 4 % Elektrofag 4 5 % 8 % Helse- og sosialfag 16 19 % 11 % Medier og kommunikasjon 1 1 % Mus/dans/drama - drama 3 % Naturbruk 2 2 % Restaurant- og matfag 7 Service og samferdsel Studiespesialisering 14 16 % 39 % Teknikk og ind. produksjon 12 % 85 100 % 3. Inntakk rett før skolestart, fra skolestart til 1 sept er der mange skole og program bytt !

26 Karakter utvikling. Elever fra Ny GIV 10 kl. til vgs
Halårsvurdering jan 2012, vg1 Standpunkt og ex juni 2011, 10 klasse Snitt 1-6 Antall IV utviklingen Elever  Fyllingsdalen videregående skole 3,32 4 3,16 0,16 12 Laksevåg videregående skole 2,93 13 2,99 -0,06 16 Åsane 2,58 10 2,69 -0,11 5 Årstad 2,64 11 2,9 -0,26 20 Olsvikåsen 2,71 2,95 -0,24 9 Andre skoler med ny giv 2,66 7 -0,29 15

27 Status på Ny GIV: Av 88 elever fra våren 2011 ( jvf prognosetall ): 7 sluttet i skoleåret og søker dermed vg1 igjen 15 andre søker også vg1 igjen av de 22 som søker vg1 igjen vil 11 prøve nytt programområde 66 elever søker vg2 og 4 tar planlagt vg1 over 2 år: 70 av 88 = 80% går ”vanlig” progresjon

28 Flere elever trenger alternative,fleksible og avklarende utdanningsløp
Utfordringer Flere elever trenger alternative,fleksible og avklarende utdanningsløp Vi har Studieverksteder på 10 skoler, men mange overfylte August 2012 mottar vi 430 elever fra Ny GIV intensivopplæringen våren 2012, samt de 22 fra NyGIV 2011 og 66 elever fortsetter i Vg2. Skolene kan innen 1 april søke prosjektmidler, til så vel prosjekter for rettselever med skoleplass som rettselever uten skoleplass

29 God informasjon i heile skolen God informasjon til elevar og føresette
Kritiske faktorar Tro på prosjektet Ledelses engasjement ”Dei rette lærarane” God informasjon i heile skolen God informasjon til elevar og føresette Praktisk tilrettelegging (rom, materiell...) Gi gruppa status Mestringsopplevingar

30 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring
Ny GIV Husk alle i risikogruppen Ny GIV eleven har som regel under 30 grunnskolepoeng, men i innsats for å få flere til å fullføre vgo jobber vi med alle elever i risikogruppen, FYR-prosjektet er et av tiltakene

31 Repetisjon / omvalg okt 2009-okt 2010
Utdanningsprogram Repetisjon/omvalg vg1 vg2 vg3 BA Bygg/anleggsteknikk 55 28 DH Design/håndverksfag 61 20 5 EL Elektrofag 71 32 12 HS Helse- og sosialfag 74 45 4 ID Idrettsfag 2 MD Musikk/dans/drama 3 1 MK Medier/kommunikasjon NA Naturbruk RM Restaurant/matfag 34 SS Service/samferdsel 29 11 ST Studiespesialisering 112 TP Teknikk/industriell produksjon PB Påbygg til generell st.komp 142 Alle program 550 296 247 1093

32 Ikke i vgo etter vg1 eller vg2, eller stryk etter vg3
Utdanningsprogram Ikke i vgo etter Ikke bestått   vg1 vg2 vg3 BA Bygg/anleggsteknikk 60 106 DH Design/håndverksfag 46 65 12 EL Elektrofag 34 73 37 HS Helse- og sosialfag 112 234 13 ID Idrettsfag 1 22 MD Musikk/dans/drama 9 2 MK Medier/kommunikasjon 8 17 NA Naturbruk 19 RM Restaurant/matfag 23 41 SS Service/samferdsel 38 54 ST Studiespesialisering 169 94 457 TP Teknikk/industriell produksjon 114 176 PB Påbygg til generell st.komp 530 Alle program 633 881 1114 2628

33 Overgang vg2 Ordinær progresjon er; gå i lære eller fortsette på vg3
På studieforberedende er ordinær progresjon på 92-97%

34 Vil «tvinge» flere tiendeklassinger ut i sommerjobb
Kunnskapsministeren satser 5 millioner på nytt ungdomsskoleprosjekt Sommermånedene kan være kritiske for de elevene som sliter mest. Vi foreslår nå et opplegg der vi subsidierer sommerjobber, sommerskole eller forkurs til de elevene som er aller mest i faresonen for å ikke gjennomføre videregående opplæring, utdyper kunnskapsministeren Publisert :23, endret :41 (VG NETT)

35 Sommer med NyGiv 2011 2012 Askøy Askøy, Voss ?, Fjell? Bergen ??
Læring og sommerjobb i samarbeid med Røde Kors Askøy Askøy, Voss ?, Fjell? Kontakt- og kaféordning Bergen ?? Minifolkehøgskole på Nordhordland folkehøgskule 1-7 aug 2011 aug 2012 Tilbud om forkurs før skolestart På 4 vgs På……

36 Hvem er i fare for frafall ?
Noko indikasjonar er Stort fråvær Dårlege karakter frå ungdomsskulen / kunnskapsnivå / kunnskapshull Elevar der ikkje har fått 1.ønskje oppfylt Foreldres utdanningsnivå Minoritetsspråklege Busituasjon Elevar på særskilt inntak Elevar med meldeskjema 36

37 Nærværsfaktorer FRAVÆRSFAKTOR NÆRVÆRSFAKTORER
UMIDDELBARE GRUNNENE ELEVER HAR TIL Å VELGE BORT SKOLEN NÆRVÆRSFAKTORER GODE MESTRINGSOPPLEVELSER TILPASSET UNDERVISNING MOTIVASJON FØLELSE AV TILHØRIGHET OG VENNSKAP INDIVIDUELL OPPFØLGING SYNLIGHET TRYGGHET OPPLEVD FAGLIG FREMGANG MEDBESTEMMELSE GODE RAMMER FOR HVERDAGEN +++ Frå rapporten: Intet menneske er ein Øy, Evaluering tiltak satsning mot fråfall

38 ”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål,
Citat af Søren Kierkegaard: Dansk Filosof, cand. theol. og magister At hjælpe er at forstå. ”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen,hvor han befinder sig og begynde lige der.” Den, som ikke kan det, snyder sig selv, når han tror, at han kan hjælpe andre. For at hjælpe nogen, må jeg visselig forstå mere, end han gør, men først og fremmest forstå, hvad han forstår. Hvis jeg ikke kan det, så hjælper det ikke, at jeg kan og ved mere. Vil jeg alligevel vise, hvor meget jeg kan, så skyldes det, at jeg er forfængelig og hovmodig, og at jeg egentlig gerne vil blive beundret af andre i stedet for at hjælpe. 38

39 Ny GIV overgang er fleire prosjekt
Fase 1 Fase 2 Fase 3 Sommer med Ny GIV Ny GIV FYR-prosjekt Fellesfag, Yrkesretting, Relevans Ny GIV for alle Kompetansehevning av 400 lærer

40 FYR-prosjekt: Fellesfag, yrkesretting, relevans
Åsane vgs er knutepunktskole Innsamling Bearbeiding Utprøving Spredning HFK: Fagenes Arbeids Utvalg Nasjonalt: NDLA

41 Statistikk

42 Prosjektledelse 2011-12 NyGIV overgang
Prosjektleder Ytre Midthordaland Hardanger / Voss Bergen kommune Hordaland fylkeskommune


Laste ned ppt "Overgang Oppfølging Telling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google