Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Overgang Oppfølging Telling Status mars 2012 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Overgang Oppfølging Telling Status mars 2012 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel."— Utskrift av presentasjonen:

1 Overgang Oppfølging Telling Status mars 2012 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel

2 Bakgrunn ”Ungdommer som ikke fullfører videregående opplæring sliter med å skaffe seg arbeid. De fleste jobber krever datakunnskaper, språkkunnskaper eller matematikk. Derfor er kampen mot frafall så viktig” Jens Stoltenberg til VG, august 2010

3 Mål  Ny GIV er startskotet for ein nasjonal dugnad for å få fleire til å fullføre skulegangen.  Alle gode krefter både lokalt og nasjonalt skal dra i same retning.  Satsinga Ny GIV vil pågå fram til 2013.  Skal gje varige strukturar.

4 Tre prosjekt Overgang  Tilbod til dei 10% svakast presterande elevar  Intensiv opplæring i lesing, skriving og rekning  Siste halvår i 10. trinn og over i vidaregåande Oppfølging  Varig og samordna oppfølging av unge utanfor opplæring og arbeid  Dei som er i ferd med å slutte og dei som har vore utanfor ein periode  Partar: Skular, oppfølgingsteneste, fagopplæring og NAV Teljing  Statistikk  Nasjonalt  Gjennomføringsbarometer

5 Oppfølgings- prosjektet Overgangs- prosjektet Overgangs- prosjektet Statistikk, indikatorer, ”tett på” Partnerskap og Referansegruppe Felles planlegging, koordinering, forskning, referansegruppa Arbeidslivsfaget Skolelederutdanning Prosjekt til fordypning Innsats for yrkesretting Samfunnskontrakt Læreplasser i offentlig sektor 190 mill - krisepakken 50 mill - tidlig innsats Rett til læreplass/ Vg3 i skole Etterutdanning fag- og yrkesopplæring Voksne Praksisbrev

6 Ikkje 30 % frafall Mål: 75% fullført i 2015

7 Målsetting Ny GIV-overgang:  Kommunen og fylkeskommunen skal etablere eit varig samarbeid om tiltak for å betre elevane sine føresetander for å fullføre og bestå vidaregåande opplæring  Auke motivasjon hjå elevane for og evne til å gjennomføre vidaregåande opplæring. –blant anna gjennom ein styrking av deres grunnleggande lese-, skrive- og rekneferdigheiter.

8 20112011-20122012-20132013-2014 Ungdomsskoler840 (+8)42 nye ( + 48 )90 vgs5 vgs29 ( +5 )12 nye ( + 34 )46 KommunarBergen1333 Prosjektleiing2 mill kr3 mill kr4 mill kr Bergen vest + ++ ( 88 elevar ) 10 kl + Sommer- aktivitet vg1Vg2Vg3 Læreplass Bergen, Hardanger/Voss og Ytre Midthordaland ( 434 elevar ) 10 kl + sommaraktivitet vg1vg2 HFK ( 600 elevar ) 10 kl + sommarvg1 Ny GIV Overgang 2011 - 14

9 Ny formulering i opplæringslova § 13-3 c Som t.d.: Informere, rettleie og spreie erfaringar vekomande kvalitetsutvikling i grunnopplæringa –Stimulere til samarbeid  Herunder sjå det 13 årige opplæringsløpet i samanheng –Spreie informasjon om andre relevante saker innan opplæring Fylkeskommunen skal, etter oppdrag frå departementet rettleie om og bidra til, kvalitetsutviklingstiltak som kan gi god samanheng mellom grunnskole og vidaregåande opplæring.

10 Målgruppa  10% svakest presterende elever etter 1. termin i 10. klasse ( med potensial )  Elever med IOP utelukkes ikke, men vurderes i hvert enkelt tilfelle  Det samme gjøres med nyankomne minoritetsspråklige elever  Svakt presterende elever ved kartlegging vg1

11 Videreføres i vgs etter behov Vi skal bygge bru Tilbod til elevar, 10% Vidaregåande opplæring Overgangen er eit kritisk punkt Skolering: 2 lærarar pr skole 10. klasse Skolering: 2 lærarar pr skole Intensiv opplæring Yrkesretting av fellesfag Avvik frå opplæringslovea

12 Tiltak  Intensiv opplæring etter jul 10.trinn –430 elever i gang med Ny GIV per 1. feb. 2012  Omfang 8 – 10 t/u –Grunnleggende lese-, skrive- og regneferdigheter –Læringsstrategier –Vurdering for læring  Organiseringsform i –Primært i egne grupper Ikke for store og ikke for små.  Videreføres etter behov i videregående opplæring i vg1 og vg2  Ikke Mer av det samme  Men Praksisnær konkretisering

13 Felles kompetanseheving  Faglige kurs –1 matematikk og 1 norsk lærer –Felles for de 2 skoleslag –3 + 2 + 1 dag ( full finansiert fra KD ) –Ansvar: de nasjonale sentre  Spredning på skolen til alle fag  Felles nettverk Ekstra fra HFK  Tilbud til 400 lærer i ungdomskole og vgs  1. dag 9 mars 2012 Kick off  2. dag 11 eller 12 april  3. dag 1. eller 2. okt  4. dag 1 eller 2 nov

14 Resultat  Karaktermessig fremgang  Markant i matematikk  Økt motivasjon  Ikke stigmatisering  Kartlegging skolestart vgs

15 Karakterutvikling matematikk ved en av skolene Karakter 1 2 3 4 5 6 Antall 1.termin 11 1 Antall 2.Termin 1 10 1 eksamen 3 5 Våren 2011

16 Karakterutvikling 1.terminStandpunktUtvikling i prosent Elever Ny GIV 2,793,07 % Alle elever pilotskoler 3,773,955 % Våren 2011

17 Hva mener foresatte om Ny GIV? JaNeiVet ikke Ga informasjonen dere fikk i forkant av Ny GIV de opplysningene dere trengte for å kunne ta stilling til tilbudet? 88 % 8 % 4 % Opplever dere at deres barn har hatt faglig utbytte av å delta i Ny GIV? 73 % 0 27 % Har dere inntrykk av at Ny GIV har bidratt til økt trivsel på skolen for deres barn? 62 % 19 % Mener dere at Ny GIV har hatt positiv innvirkning på deres barns tanker om videre skolegang? 85 % 4 % 11 % Vil dere anbefale andre å delta i Ny GIV? 96 % 4 % 0 Våren 2011

18 Overgangen 10. trinn til videregående opplæring Overgangsprosedyre: Elevar frå Ny GIV ordning  Identifiserast på VIGO/inntaklistene  Telefonkontakt før skulestart  Blir inviterte inn på skulen før skulestart  Kontakt med NyGIV lærer på videregående skole  Blir tilbudt forkurs med vekt på grunnleggande ferdigheiter og studieteknikk  Eleven er kjend og skolen kan starte tilpassa opplæring frå dag ein !

19 Forkurs på videregående skole  Videregående skoler kontakter eleven primo august  2 dages forkurs ved 4 av 5 videregående skoler FØR skolestart  70% Takket ja til tilbud om forkurs  Døme på forkurs: –Bli kjent –Skoleekskursjon –Studieverksted –It`s learning – kalender, mapper, prosjekter –Ulike hjelpemidler i fagene – ordbok, kalkulator, nettressurser –Grunnleggende begrep  I norsk og matte –Bli kjent med bøkene  Konkurranse: Finne ting i bøker –Oppfriskningsøkter  Quiz –Lunsj/frukt  Bra motivasjon  God relasjonsbygning

20 Rollen som Ny GIV lærer på vgs  Underviser målgruppen i et TPO regi  Faglig og studieteknisk ressursperson spesielt for elever der har været i gang med Ny GIV på 10. trinn  Spredning av oppnådde kunnskaper i forbindelse med Ny GIV skoleringen til hele skolen  Undervise i fagene siden Vektning av oppgavene avtales internt på skolen

21 Prosjektkoordinatorer  Hver skole ( vgs og ungdomsskole ) peker ut en prosjektkoordinator. Koordinatoren er skolens kontaktperson i forhold til prosjektledelsen og vil bli invitert til et par møter med prosjektledelsen i løpet av året.  Prosjektkoordinator vil primært ha ansvar for å legge til rette for og støtte Ny GIV-aktiviteten på egen skole og for tilbakemelding og rapportering til prosjektledelsen.  Prosjektkoordinatorer vil bli invitert til felles møte for koordinatorer og rektorer:

22 Suksesskriterier  Motivasjon –Start med frivillighet på 10 trinn  Ikke mer av det samme  Lærer som –kan bygge gode relasjoner –Gi mestringsopplevelser  Undring –Forskning påviser at nivå differensiering ikke fremmer læring. –Oppnår mestringsopplevelser –Men elevene er fornøyde –Ingen stimatisering –Elever etterspør ”NyGIV gruppe aktiviteter” i vgs

23 Status Ny Giv 10 august 2011 Skole ASK Ø Y VIDEREG Å ENDE SKOLE1 AUSTEVOLL VIDAREG Å ANDE SKULE1 BJ Ø RGVIN VIDEREG Å ENDE SKOLE5 FYLLINGSDALEN VIDEREG Å ENDE SKOLE13 LAKSEV Å G VIDEREG Å ENDE SKOLE16 L Ø NBORG VIDEREG Å ENDE SKOLE2 NORHEIMSUND VIDAREG Å ANDE SKULE1 OLSVIK Å SEN VIDERG Å ENDE SKOLE11 OS VIDAREG Å ANDE SKULE1 SANDSLI VIDEREG Å ENDE SKOLE4 SL Å TTHAUG VIDEREG Å ENDE SKOLE1 SOTRA VIDAREG Å ANDE SKULE, AVD. BILD Ø Y1 STEND VIDAREG Å ANDE SKULE1 Å RSTAD VIDEREG Å ENDE SKOLE23 Å SANE VIDEREG Å ENDE SKOLE4 85 Elever med NyGIV fordelt på mange skoler

24 Tilbud i forhold til ønske Ø nskenrNyGIV Alle HFK 15160 %86 % 21416 %8 % 356 %3 % 4911 %2 % 534 %1 % 622 % 811 % 85

25 Tilbud på programområder KursnavnNyGIV Alle HFK Bygg og anleggsteknikk1720 %7 % Design og h å ndverk56 %4 % Elektrofag45 %8 % Helse- og sosialfag1619 %11 % Medier og kommunikasjon11 %4 % Mus/dans/drama - drama11 %3 % Naturbruk22 %3 % Restaurant- og matfag78 %3 % Service og samferdsel22 %4 % Studiespesialisering1416 %39 % Teknikk og ind. produksjon1619 %12 % 85100 %

26 Karakter utvikling. Elever fra Ny GIV 10 kl. til vgs Hal å rsvurdering jan 2012, vg1Standpunkt og ex juni 2011, 10 klasse Snitt 1-6Antall IVSnitt 1-6utviklingen Elever Fyllingsdalen videreg å ende skole 3,3243,16 0,16 12 Laksev å g videreg å ende skole 2,93132,99 -0,06 16 Å sane videreg å ende skole 2,58102,69 -0,11 5 Å rstad videreg å ende skole 2,64112,9 -0,26 20 Olsvik å sen videreg å ende skole 2,7102,95 -0,24 9 Andre skoler med ny giv2,6672,95 -0,29 15

27 Status på Ny GIV: Av 88 elever fra våren 2011  ( jvf prognosetall ):  7 sluttet i skoleåret og søker dermed vg1 igjen  15 andre søker også vg1 igjen  av de 22 som søker vg1 igjen vil 11 prøve nytt programområde  66 elever søker vg2 og 4 tar planlagt vg1 over 2 år:  70 av 88 = 80% går ”vanlig” progresjon

28 Utfordringer  Flere elever trenger alternative,fleksible og avklarende utdanningsløp  Vi har Studieverksteder på 10 skoler, men mange overfylte  August 2012 mottar vi 430 elever fra Ny GIV intensivopplæringen våren 2012, samt de 22 fra NyGIV 2011 og 66 elever fortsetter i Vg2.  Skolene kan innen 1 april søke prosjektmidler, til så vel prosjekter for rettselever med skoleplass som rettselever uten skoleplass

29 Kritiske faktorar  Tro på prosjektet  Ledelses engasjement  ”Dei rette lærarane”  God informasjon i heile skolen  God informasjon til elevar og føresette  Praktisk tilrettelegging (rom, materiell...)  Gi gruppa status  Mestringsopplevingar

30 Karakterer fra grunnskolen har stor betydning for gjennomføring Husk alle i risikogruppen Ny GIV

31 Repetisjon / omvalg okt 2009-okt 2010 UtdanningsprogramRepetisjon/omvalg vg1vg2vg3 BABygg/anleggsteknikk5528 DHDesign/håndverksfag61205 ELElektrofag713212 HSHelse- og sosialfag74454 IDIdrettsfag524 MDMusikk/dans/drama341 MKMedier/kommunikasjon1253 NANaturbruk2052 RMRestaurant/matfag3412 SSService/samferdsel2911 STStudiespesialisering1127174 TPTeknikk/industriell produksjon7461 PBPåbygg til generell st.komp 142 Alle program550296247 1093

32 Ikke i vgo etter vg1 eller vg2, eller stryk etter vg3 UtdanningsprogramIkke i vgo etterIkke bestått vg1vg2vg3 BABygg/anleggsteknikk60106 DHDesign/håndverksfag466512 ELElektrofag347337 HSHelse- og sosialfag11223413 IDIdrettsfag1122 MDMusikk/dans/drama9212 MKMedier/kommunikasjon81317 NANaturbruk192212 RMRestaurant/matfag2341 SSService/samferdsel3854 STStudiespesialisering16994457 TPTeknikk/industriell produksjon1141762 PBPåbygg til generell st.komp 530 Alle program6338811114 2628

33 Overgang vg2 Ordinær progresjon er; gå i lære eller fortsette på vg3 På studieforberedende er ordinær progresjon på 92-97%

34 Vil «tvinge» flere tiendeklassinger ut i sommerjobb Sommermånedene kan være kritiske for de elevene som sliter mest.  Vi foreslår nå et opplegg der vi subsidierer –sommerjobber, –sommerskole eller –forkurs  til de elevene som er aller mest i faresonen for å ikke gjennomføre videregående opplæring, utdyper kunnskapsministeren  Publisert 09.03.11 - 10:23, endret 11.03.11 - 00:41 (VG NETT) Kunnskapsministeren satser 5 millioner på nytt ungdomsskoleprosjekt

35 Sommer med NyGiv 20112012 Læring og sommerjobb i samarbeid med Røde Kors AskøyAskøy, Voss ?, Fjell? Kontakt- og kaféordning Bergen?? Minifolkehøgskole på Nordhordland folkehøgskule 1-7 aug 20116.-13. aug 2012 Tilbud om forkurs før skolestart På 4 vgsPå……

36 Hvem er i fare for frafall ? Noko indikasjonar er  Stort fråvær  Dårlege karakter frå ungdomsskulen / kunnskapsnivå / kunnskapshull  Elevar der ikkje har fått 1.ønskje oppfylt  Foreldres utdanningsnivå  Minoritetsspråklege  Busituasjon  Elevar på særskilt inntak  Elevar med meldeskjema

37 Nærværsfaktorer FRAVÆRSFAKTOR  UMIDDELBARE GRUNNENE ELEVER HAR TIL Å VELGE BORT SKOLEN NÆRVÆRSFAKTORER  GODE MESTRINGSOPPLEVELSER  TILPASSET UNDERVISNING  MOTIVASJON  FØLELSE AV TILHØRIGHET OG VENNSKAP  INDIVIDUELL OPPFØLGING  SYNLIGHET  TRYGGHET  OPPLEVD FAGLIG FREMGANG  MEDBESTEMMELSE  GODE RAMMER FOR HVERDAGEN  +++ Frå rapporten: Intet menneske er ein Øy, Evaluering tiltak satsning mot fråfall

38 Citat af Søren Kierkegaard: Dansk Filosof, cand. theol. og magister 1813 - 1855 At hjælpe er at forstå. ”Hvis det skal lykkes mig at føre et menneske mod et bestemt mål, må jeg først finde derhen,hvor han befinder sig og begynde lige der.”

39 Ny GIV overgang er fleire prosjekt  Ny GIV overgang: –Fase 1 –Fase 2 –Fase 3  Sommer med Ny GIV  Ny GIV FYR-prosjekt –Fellesfag, Yrkesretting, Relevans  Ny GIV for alle –Kompetansehevning av 400 lærer

40 FYR-prosjekt: Fellesfag, yrkesretting, relevans 1.Innsamling 2.Bearbeiding 3.Utprøving 4.Spredning HFK: Fagenes Arbeids Utvalg Nasjonalt: NDLA Åsane vgs er knutepunktskole

41 Statistikk www.regjeringen.no/nygiv www.hordaland.no/nygiv

42 Prosjektledelse 2011-12 NyGIV overgang Prosjektleder Ytre Midthordaland Anne.Swensson@fjell.kommune.no Prosjektleder Hardanger / Voss Elin.Klette@voss.kommune.no Prosjektleder Bergen kommune Kjersti.werner@bergen.kommune.no Prosjektleder Hordaland fylkeskommune knud-erik.gissel@post.hfk.no www.hordaland.no/nygiv


Laste ned ppt "Overgang Oppfølging Telling Status mars 2012 v. Prosjektleder Knud-Erik Gissel."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google