Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Bjarne Øygard Innovasjon Norge, Møre og Romsdal

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Bjarne Øygard Innovasjon Norge, Møre og Romsdal"— Utskrift av presentasjonen:

1 Bjarne Øygard Innovasjon Norge, Møre og Romsdal
Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Nettverksamling den 5.–6. mars 2015 Bjarne Øygard Innovasjon Norge, Møre og Romsdal

2

3 FORSKRIFT OM BU-TILSKOT (gamal)
§ 1. Formål        Formålet med forskriften er å legge til rette for næringsutvikling som danner grunnlag for langsiktig, lønnsom verdiskaping og desentralisert bosetting med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt.        Forskriften skal også legge til rette for et landbruk der kvinner og menn gis like muligheter.

4 Forskrift om midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket (NY)
§ 1. Formål Formålet med midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket er å legge til rette for langsiktig og lønnsom verdiskaping, samt bidra til sysselsetting, bosetting og et variert landbruk i alle deler av landet med utgangspunkt i landbrukets ressurser generelt og landbrukseiendommen spesielt

5 Forskrift, forts. § 2.Tiltaksområder Innenfor rammer fastsatt ved jordbruksoppgjøret, statsbudsjettet og regionale bygdeutviklingsprogram kan midler til investering og bedriftsutvikling gis til eier av landbrukseiendom eller registrert foretak som støtte til: a)investeringer i forbindelse med etablering, oppgraderinger og modernisering av driftsapparatet, eller b)utvikling av landbruksbaserte næringer

6 Forskrift, forts. § 3.Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå a)Etablering av ny virksomhet (75%) b)Bedriftsutvikling (50%) c)Investeringer i produksjonsanlegg: (33%) d)Rentekostnader: e)Investeringer i økologisk fruktdyrking: (50%) f)Investeringer i forbindelse med generasjonsskifte: (40% for menn 60% for kvinner)

7 Forskrift, forts. § 3.Tiltaksgrupper og tilskuddsnivå, forts. Det kan ikke gis tilskudd til tiltak som er påbegynt før søknad om tilskudd er avgjort, eller tiltak på landbrukseiendommer som i sin helhet eies og drives av stat, fylke eller kommune.

8 Forskrift, forts. § 4.Søknad og utbetaling Søknad om tilskudd skal sendes til kommunen. Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Innovasjon Norge. Innovasjon Norge kan fastsette ytterligere krav til søknaden og sette vilkår for utbetalingen

9 IBU-finansiering Nettverksamling den 5.–6. mars 2015
Bjarne Øygard Innovasjon Norge, Møre og Romsdal

10 Investeringsstønad - IBU
Møre og Romsdal: For alle prosjekt: Tilskot på 20 % - maks kr 1,5 mill Rentestøtte for lån på 75 % - ingen maksgrense Rentestøttesats i 2015: 0,8% Ingen skilje på små og store prosjekt

11 Tilskot ved generasjonsskifte

12 Tilskot ved generasjonsskifte M&R
Må vera mindre enn 5 år sidan overtaking Søkar må ikkje vera eldre enn 35 år Blir gitt til mindre investeringar for å kunne fortsetje om lag same drift som før Maks kostnad kr 1,5 mill Maks tilskot: 40 % Investeringsplan for neste 5 år Blir evt. samordna med BU-tilskot dei neste 5 åra

13 1000-lappane flyg fort

14 BRUKT I 2014

15 Rammevilkår Innovasjon Norge forvaltar BU-tilskot I M&R 2015: ramme
BU-tilskot ,78 mill Låneramme for rentestøtte 76,4 mill Den reduksjonen vi var førespeila vert utsett til 2016

16 LÅN Lavrisikolån Risikolån Rente p.t. 3,65 % nom Innafor 90% av verdi
Verdivurdering frå landbr.forvaltinga i kommunen Evt. takst frå takstmann med landbr.godkj. Samfinansiering med annan bank i større prosjekt Eigenkapital Risikolån Rente p.t. 4,85% nom

17 LÅN Ikkje refinansiering
Ved samfinansiering: delt lån og sidestilt sikkerheit. Alternativt kan anna bank gi grunnfinansiering og IN gir risikolån Krav om byggelån i annan bank ved større prosjekt Krav om ekstern byggeleiing ved større prosjekt

18 Søknad Den finn du på: www.innovasjonnorge.no
Regelen er elektronisk søknad Landbruksforvaltinga er førstelinjeteneste for IN

19 Vedlegg

20 Vedlegg Likningsattest for 2 siste år Næringsoppgåve for 2 siste år
Leigekontrakter på jord og kvote – viktig Leigekontrakter på bygningar Samdriftsavtalar m.m. Driftsplan Kostnadsoverslag Teikningar Verdivurdering (ved lånesøknad)

21 SØKNADANE – kor trykker skoen?
Økonomi – driftsplan Realisme eller ønsketenking? Samanheng mellom det som er oppnådd og det som skal oppnåast? Viktig med gode rådgjevarar som stiller dei kritiske spørsmåla! Ikkje alle rådgjevarar er like dyktige! Er der att vederlag for eige arbeid? Er der tatt høgde for fornying av maskinparken? Kva med evt. kvotekjøp? Eigenkapital?

22 SØKNADANE – kor trykker skoen?
Tekniske planar Planteikningane er oftast gode Er der fullstendige bygningsteikningar? Kor godt er kostnadsoverslaget, og kven har utarbeidd det? Grunnkostnader ofte undervurderte Er der teke med kostnader til opprydding Påbygg er mykje vanskelegare å kostnadsrekne enn nybygg

23 Kommunen sine oppgåver

24 Kommunen sine oppgåver
Vere Innovasjon Norge sin forlenga arm og hjelpe til i søknadsfasen Sjå til at søknaden er komplett. Etterlyse vedlegg, evt. returnere søknaden om den er ufullstendig Kome med uttale til søknaden Dei økonomiske planane Dei tekniske planane Gjennomføringsevne Evt. verdivurdering av eigedommen

25 Forskrift Forskrift om kommunenes saksbehandling vedrørende søknader om finansiering av landbruk og bygdeutvikling gjennom Innovasjon Norge og fylkesmannen. § I omhandlar sakshandsaming på kommunenivå

26 Forskrift II. Takster 1.Innvilgningsmyndigheten kan pålegge kommunen å avholde takst foretatt av landbrukskyndige takstfolk. Innovasjon Norge kan gi retningslinjer for taksten. I spesielle saker kan kommunen benytte spesialkompetanse. Utgifter i forbindelse med takst betales av kommunen 2.Innovasjon Norge kan bestemme at takster avholdt av andre kan legges til grunn for lån i Innovasjon Norge


Laste ned ppt "Bjarne Øygard Innovasjon Norge, Møre og Romsdal"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google