Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Oppgavedeling I spesialisthelsetjenesten Medlemsmøte lokalgruppen NSFLOS Oslo/Akershus 24.9.2014 Vivi-Ann Sandersen.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Oppgavedeling I spesialisthelsetjenesten Medlemsmøte lokalgruppen NSFLOS Oslo/Akershus 24.9.2014 Vivi-Ann Sandersen."— Utskrift av presentasjonen:

1 Oppgavedeling I spesialisthelsetjenesten Medlemsmøte lokalgruppen NSFLOS Oslo/Akershus 24.9.2014 Vivi-Ann Sandersen

2 Helsetjenesten mot 2030 1.Befolkningens sammensetning og behov endres Høyere alder – mennesker >80 år øker med 2 % pr. år Økt behov for behandling i helsevesenet – store sykdomsgrupper dominerer i høy alder og vil øke med 40-60 % frem til 2030 2.Tydeligere krav til dokumentert kvalitet 3.Ansatte i helsetjenesten blir en knapphetsfaktor 4.Behov for ledelse som klarer å utvikle gode omstillingskulturer 5.Spesialisthelsetjenesten får trangere budsjetter og økonomisk vekst bremses Behov for løsninger som gir bedre utnyttelse av samlet kompetanse og ressurser → bedre pasienttilbud!

3 Oppgavedeling Hva forstår vi med dette? –Oppgavefordeling, oppgaveglidning, jobbglidning, ”task shift”, ”skill mix” …….. Mål: Færre flaskehalser, kortere ventetider og bedre pasientbehandling med pasientsikkerhet og kvalitet i høysetet Barrierer: –Profesjonsspesifikke videreutdanninger –Manglende samhandlingskompetanse og tilrettelegging –Manglende kunnskapsdeling og –utveksling –Finansielle, juridiske, tekniske –Organisasjons- og ledelsesstrukturer –Sterk profesjonskultur som skaper for skarpe grenser

4 Oppgavedeling mellom ansatte i spesialisthelsetjenesten Helse- og omsorgsdepartementet ga 10.06.2013 i oppdrag til Helsedirektoratet å utrede oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten. Bakgrunn Tilstrekkelig antall og optimal sammensetning av helsepersonellet er avgjørende for kvalitet og kapasitet og for å sikre fremtidig bærekraft. Det finnes internasjonal erfaring med bruk av helsepersonell i nye eller endrede roller, og i flere land foregår det endringer i rolle- og ansvarsfordelingen mellom helseprofesjoner. I Norge er det gjort flere forsøk med oppgavedeling. Eksempler er etablering av videreutdanning i ultralyd for radiografer og forsøk med å la sykepleiere eller fysioterapeuter overta legeoppgaver på poliklinikker mm. På patologiavdelinger enkelte steder er det opprettet stillinger for patologiassistenter som utfører oppgaver som tidligere var forbeholdt leger. Møteinnkalling HOD, 08.11.2013 til møte 04.12.2013

5 Definisjon: Oppgavedeling ”Oppgavedeling innebærer at arbeidsoppgaver som tidligere har vært tilknyttet en særskilt profesjon, også skal kunne utføres av andre yrkesgrupper for bedre utnyttelse av samlet kompetanse og ressurser” Støre 2013 HOD, 04.12.2013 (fremlegg på møtet)

6 Yrkesgrupper som skal belyses i utredningen Operasjonsteknikere/operasjonssykepleiere Radiografer/radiologer Patologassistenter/patologer Sykepleiere/leger til skopier (fiberoptiske undersøkelser) Fysioterapeuter og sykepleiere/leger i oppfølging og kontroll på poliklinikker Bruk av helsesekretærer og annet merkantilt personell i nye og endrede roller Helsedirektoratet, Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten, 09.2013

7 Informasjonsmøte 10. juni 2013 Representant fra NSF Fagavdelingen og NSFLOS deltok i informasjonsmøtet i Helsedepartementet i juni 2013.

8 Utredningen var tredelt 1.Utarbeide en kunnskapsoppsummering om effekt av endret oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten i Norge og andre land for de oppgavene som er spesifisert nedenfor. Aktuelle endepunkter vil være kvalitet og pasientsikkerhet, ventetider og effekt på kostnader. Hvis publiserte studier beskriver hvordan slike tjenester finansieres, vil det også være av interesse. Frist for levering er 1. september 2013. (Kunnskapssenteret) 2. Kartlegge og beskrive erfaringer fra ulike forsøk med endret oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten i Norge og andre nordiske land. Frist for levering er 1. september 2013. (Helsedirektoratet) 3.Utrede om endret oppgavedeling på områdene som er spesifisert under kan bidra til å redusere ventetid og gi mer effektiv pasientbehandling. Utredningen kan bl.a. basere seg på tilgjengelig ventetidsstatistikk, relevante kvalitetsindikatorer som strykning av planlagte operasjoner og intervjuer med ledere i helseforetak. Frist for levering er 15. november 2013 (endret til 1.12.). (Helsedirektoratet) Helsedirektoratet, Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten, 09.2013

9 Informasjonsmøte 4. des. 2013 Representant fra NSF Fagavdelingen og NSFLOS deltok i informasjonsmøtet i Helsedepartementet i desember 2013. Følgende resultat fra utredningen ble presentert på møtet:

10 Kunnskapssenteret

11 1.Kunnskapssenteret: Oppsummering av effekt Rapport nr 12-2013 Systematisk oversikt Søkte systematiske oversikter og randomiserte kontrollerte forsøk – resultatet ble vurdert mht kvalitet og følgende ble inkludert: –4 systematiske oversikter + 5 RCT Resultat: identifiserte forskningsdokumentasjon for to av de aktuelle gruppene –Sykepleiere / leger til skopier (fiberoptiske undersøkelser) – ikke store forskjeller mht resultat/utfallsvariabler og livskvalitet hos pasienter –Fysioterapeuter og sykepleiere / leger i oppfølging og kontroll på poliklinikker – ikke store forskjeller i resultat/utfallsvariabler ble funnet For de øvrige gruppene, bl.a. operasjonssykepleiere / operasjonsteknikere, foreligger det ingen dokumentert effekt. Konklusjon: Det er behov for flere studier for å kunne besvare spørsmålet om pasientsikkerheten påvirkes.

12 Helsedirektoratet

13 2. Helsedirektoratet: Kartlegging av erfaringer med endret oppgavedeling i Norge og andre nordiske land Norge: Oppgavedeling mellom kirurg og opr.spl. ved endoskopisk kirurgi med bruk av robot (OUS); man mangler opr.spl. og ikke kirurger. Har vært arbeidet med operasjonsteknikerutdanning siden 1982, vedtatt i Stortinget 1987, forsøk ble planlagt (Telemark) – NSF viste betydelig motstand, viser også til NSFLOS sitt skriv til NSF i 2013, der vi bl.a. sier at andre ikke kan erstatte opr.spl. kompetanse i det kirurgiske teamet. St. Olavs Hospital: ”Den kirurgiske pasient ØNH – bedre flyt” prosjekt der man antar at jobbglidning mellom yrkesgrupper kan gi økt aktivitet. UNN: Forsøk på oppgavedeling har gått i retning av at de fleste arbeidsopp- gaver skal utføres av spesialsykepleiere - tidligere tider. –Når tvinger bruk av sykepleiere, assistenter og instrumentassistenter seg frem for å opprettholde nødvendig drift. Helsedirektoratet, Oppgavedeling i spesialisthelsetjenesten, 09.2013

14 Danmark: Utdanner ikke tilstrekkelig med sykepleiere og fra 2010 har København tilbudt 2,5 år yrkesfaglig utd. til operasjonsteknikere – skal utdanne tre kull frem til 2014. Praktiske oppgaver i operasjons- stuene før, under og etter opr. for å avlaste operasjonssykepleiere. –Fungerer ikke i dag – sykepleiere vil ikke ha dem i opr.avd.: feil å bruke dem i steril assistanse. De ser ikke sammenhengen, bare et ”håndverk”. Sykehusdir. Bente Ourø Rørth, Nordskjællands Hospital, DK – Oslo, 16.9.2014 For øvrig anvendes mye portører og serviceassistenter for å avlaste sykepleierne. Sverige: Sverige har mangel på operasjonssykepleiere og Yrkeshögskolan tilbyr utdanning til ”specialistundersköterska i operation, anestesi og intensivvård” for å avlaste sykepleiere. Helsedir. har ikke funnet frem til aktuelle nåværende prosjekt for dette.

15 Helsedirektoratet

16 3. Utrede av hvorvidt endret oppgavedeling kan bidra til reduserte ventetider og mer effektiv pasientbehandling Mangel på dokumentert effekt, stort sett opplevd – ikke målt, men Kysthospitalet i Hagevik, Helse Bergen viser til sterk reduksjon av utsatte operasjoner grunnet bedre pasient- og arbeidsflyt, pasientinfo. Og forberedelse og planlegging før operasjon (bildediagnostikk/lab) Realkompetanse, tverrprofesjonelt arbeid og gode kvalitetssystem kan ivareta pasientsikkerhet og kvalitet Tverrprofesjonell utdanning? (Universitetet i Tromsø) Helsedirektoratet, 11-2013 Brev fra HOD 10.2013 ”Vurdering av mulig utvidelse av offentlig spesialistgodkjenning” ”I framtidens helsetjeneste er det behov for større fleksibilitet i hvordan helse- og omsorgspersonellet løser oppgavene. Det er behov for oppmyking av profesjonsgrensene, bedre arbeidsdeling og utvidede roller for mange typer helsepersonell. En utvidelse av ordningen med offentlig spesialistgodkjenning er ikke i tråd med disse målene.” Helsedirektoratet, 04.12.2014

17 Informasjonsmøte 4. des. 2013 Konklusjon på møtet: ”Med bakgrunn i foreliggende rapporter og igangsatte arbeider, vil dept. ta initiativ som kan stimulere til at sykehusene får en bedre oppgavedeling enn det som er tilfelle i dag. Dept. tar sikte på å bidra til at det blir satt i gang konkrete forsøksprosjekt på områder hvor det eksisterer flaskehalser i behandlingstilbudet i dag, og hvor nasjonale myndigheter er sentrale for å få realisert dette, for eksempel ved å etablere nye utdanningstilbud. I første omgang er det aktuelt å se nærmere på områdene: Operasjonsteknikere / operasjonssykepleiere Radiografer / radiologer (beskrivende radiografer utdannes) Patologassistenter / patologer Sykepleiere / leger i forbindelse med skopiundersøkelser

18 Helsedirektoratet har fått i oppdrag å etablere og lede fire arbeidsgrupper, med representativ deltagelse, som skal utarbeide opplegg for iverksetting av pilotprosjekter på områdene foran. Pilotprosjektene skal bidra til å gi gode svar på hvilken effekt oppgavedeling har, og det skal derfor legges til rette for forskning og evaluering. Frist for innlevering av prosjektbeskr. til Helsedirektoratet: 15.11.2014 Frist for innlevering fra Helsedir. til Helsedept.: 01.12.2014

19 Fordeling av prosjektoppdrag Helse Nord: Oppgavedeling mellom radiografer og radiologer Helse Midt-Norge: Oppgavedeling mellom patologassistenter og patologer Helse Vest: Oppgavedeling mellom sykepleiere og leger i fbm endoscopiundersøkelser Helse Sør-Øst: Bemanning på operasjonsstuer

20 Bemanning på operasjonsstuer OUS har fått pilotprosjektet med bemanning av operasjonsstuer og deltagere i gruppen er: –Helsedir.: Randi Moen Forfang, seniorrådgiver –Leder Bjørn Busund, Avd.leder Kvinneklinikken, KKN/OUS –Avd.leder Anne Kari A. Bø, Operasjonsavd., AKU/OUS –Fagutvikl.spl. Anne-Kate Esbjug, Opr.avd., AKU/OUS –HF-TV Karin Solfeldt (spes.spl. operasjon) OUS –Overlege Dag Tidemann Førland, Gastrokir., KKT/OUS –Rigmor Lukkassen, Renholdsavd., OSS/OUS –Hjelpepleier Sonja Karine Lerdal, Øye pol., KKN/OUS Referansegruppe: repr. fra fagorganisasjoner, RHF- ene, Spekter, pasient- og brukerombud, utdanningssektoren og andre interesser.

21 NSFLOS sitt ståsted Det kirurgiske teamet er satt sammen og samarbeider ut fra ansvar og kompetanse – og utgjør en total kompetanse og helhet. Det som mangler ett sted må erstattes av andre. Opr.spl. kan ikke erstattes av en ”tekniker” uten at andre må ta over ansvar og oppgaver. Oppgaver som går utenom selve pasientbehandlingen inne på opr.stuen kan evt. utøves av annet fagutdannet hjelpepersonell / fagarbeidere, bl.a. lagerhold, instrumentbehandling og sterilisering, spesialrenhold med mer. Bruk av operasjonssykepleiere i både sterilt utøvende og koordinerende funksjon er mest effektivt, gir best utnyttelse av ressursene og forsvarlig kvalitet og pasientsikkerhet. Se www.nsf.no på Faggruppe: Operasjonssykepleiewww.nsf.no

22 NSF om mulige tilnærminger Fokus på bedre organisering av arbeidet, rasjonell drift osv. (redusere strykninger, øke drift) Fagskoleutdanning i spesialrenhold (Helsedir. 2006 – IS-1395) Operasjonstekniker – utdanning 2-3 år (3 kull i Danmark, tidligere i Sverige og Norge/UUS)


Laste ned ppt "Oppgavedeling I spesialisthelsetjenesten Medlemsmøte lokalgruppen NSFLOS Oslo/Akershus 24.9.2014 Vivi-Ann Sandersen."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google