Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Studiedirektør Monica Bakken Studiekvalitet – resultater i 2011 Studiekomitéen 15.03.12.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Studiedirektør Monica Bakken Studiekvalitet – resultater i 2011 Studiekomitéen 15.03.12."— Utskrift av presentasjonen:

1 Studiedirektør Monica Bakken Studiekvalitet – resultater i 2011 Studiekomitéen 15.03.12

2 Hovedprioriteringer og gjennomgående risiko 2020 Gjennomgående risikoer for at UiO ikke når sin strategiske målsetninger Ledelse på alle nivåer Rekruttering av de beste Evne til faglig prioritering Finansiering (utnytte eksternt / internt handlingsrom) Omdømme

3 Målsetting for arbeidet Mer og bedre studiekvalitet, bedre gjennomstrømning. Få til et systematisk og langsiktig arbeid med retning og sammenheng, forankret i ledelse. Igangsette prosjekter i 2011 som over tid vil gi resultater og gi et grunnlag for videre arbeid, ikke minst internasjonalisering i 2012 og innovasjon i 2013. Få fram et økt fokus på arbeidet – studiekvalitet som del av virksomhetsstyring.

4 Idébanken for undervisning og læring http://www.uio.no/studier/om/kvalitet/undervisning/ Nettsidene skal være en inspirasjonskilde for alle som er interessert i undervisning. Ansatte og fagmiljøer bidrar med konkrete og praksisnære eksempler fra egen undervisning. Målsetting: Systematisk erfaringsdeling. Synliggjøring, deling og dokumentering av gode eksempler for ansatte, studenter og andre.

5 KDs utdanningskvalitetspris 2011 Institutt for helse og samfunn (MED), Avdeling for helsefag mottok sammen med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Kunnskapsdepartementets utdanningskvalitetspris i 2011 for prosjektet “Transformasjon av vitenskapelige tenke-, arbeids – og vurderingsformer i masterutdanning”.

6 UiOs læringsmiljøpris 2011 Computers in Science Educations-prosjektet (CSE) ved MN. http://www.mn.uio.no/om/samarbeid/undervisningssamarbeid/c se/ http://www.mn.uio.no/om/samarbeid/undervisningssamarbeid/c se/ Målet med prosjektet Beregningsorientert utdanning, er å integrere realistiske problemstillinger for studenter allerede i begynnerundervisningen. Studentene får gjennom beregningsorientert utdanning praktiske ferdigheter både i det å bruke ferdig programvare for beregninger og selv å programmere beregninger. Det er viktig at beregningsperspektivet kommer inn tidlig i utdanningen, helst i første semester. Slik kan beregninger utnyttes og videreføres i de senere semestrene.

7 Tildeling av SFU – ProTed ved UV http://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/aktuelle- saker/2011/senter-for-fremragende-utdanning.htmlhttp://www.uv.uio.no/ils/forskning/aktuelt/aktuelle- saker/2011/senter-for-fremragende-utdanning.html Centre for Professional learning in Teacher education (ProTed) er tildelt status som Senter for fremragende utdanning. Senteret er et samarbeid mellom lærerutdanningen ved Universitetet i Oslo og Universitetet i Tromsø. Målsetting: Kvalitet i eksisterende lærer-/lektorutdanning og Plan for virksomhet, inkludert planer for innovasjon og spredning.

8 Styrking av Fagområdet for universitetspedagogikk (FUP) 2012-14 Styret øremerket 2 mill 2012-14 for å styrke FUPs virksomhet overfor fakultetene og deres arbeid med studiekvalitet. Hvert fakultet har tilgang på 300 timer konsultasjon årlig til sine prioriterte tiltak. Målsetting: Gi fakultetene et ytterligere trykk på sitt arbeid med studiekvalitet og sikre en god og tett kobling mellom fakultetene og FUP.

9 PILAR (SV) – styrke studentenes arbeidslivsrelevans Orienteringstilbud integrert i studieprogrammet og møter med arbeidsgivere samt eget jobbsøkingstilbud Målsetting: Bidra til at overgangsledigheten reduseres og at flere av UiOs kandidater får relevante jobber. Gi forståelse for bruk av egen kompetanse og jobbmuligheter. Delmål 1: Orientering - få flere studenter til å begynne tidlig med å reflektere over hva slags kompetanser de utvikler + orientere seg mot arbeidslivet. Delmål 2: Jobbsøking - bidra til at flere studenter får gode jobbsøkerferdigheter og starter å søke i god tid før de er ferdige.

10 IKT-prosjektet på UV Utvalget jobber både med utarbeidelse av strategier for og implementering av IKT-støttet praksis på bestemte emner: http://www.uv.uio.no/studier/ressurser/ikt- undervisning/utvalget/ http://www.uv.uio.no/studier/ressurser/ikt- undervisning/utvalget/ Målsetting: Et bærende prinsipp for utvalget er å se på teknologisk infrastruktur og pedagogisk praksis som gjensidig konstituerende for økt studiekvalitet. Betrakte digitale teknologier som en kulturell utvidelse; de gjør det mulig å overskride begrensninger i eksisterende praksiser, eller utvikle nye.

11 Utvalgte tiltak fra fakultetene Igangsetting av ny studiemodell på master i rettsvitenskap. Signaturemner IKOS/HF: http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MONA1000/index.xml http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/MONA1000/index.xml Humaniora på mobilen, ”Borrehallen”: http://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/inventio/inventio http://www.hf.uio.no/imk/forskning/prosjekter/inventio/inventio Klinisk veiledningspedagogikk, OD. Igangsetting av master i Organisering, ledelse og arbeid, SV. UTFORSK - utforskningsbasert naturfagundervisning, NHM.

12 Studiestart En større lokal forankring av studentmottaket: Velkomst og faddertreff i studieprogrammenes regi, etterfulgt av felles seremoni på universitetsplassen. Flere fakulteter har et utvidet studiestartsopplegg for tettere oppfølging av førsteårsstudentene. Målsetting: Sikre en god faglig og sosial inkludering fra studiestart. Gi et god start på studiene og bidra til å forhindre frafall.

13 Rekrutteringskampanje på Facebook http://www.facebook.com/blikjentmeduio "Spør en fadder”-opplegg der UiO-studenter svarer på spørsmål om sin studiehverdag fra utdanningssøkende. I tillegg til tradisjonelle infokanaler som trykket brosjyre, skolebesøk og utdanningsmesser, møter UiO utdanningssøkende mer via sosiale medier. Målsetting: Treffe unge utdanningssøkende ”der de er” og gi dem mulighet til å bli kjent med UiOs mangfoldige studentmiljø.

14 Rapporter, undersøkelser og konferanser 2011 Studieløp og mobilitet: http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/sta/undersokelser/studielop/index.htmlhttp://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/sta/undersokelser/studielop/index.html Arbeidsgiverundersøkelsen 2010: http://www.hf.uio.no/om/strategi/arbeidsmarkedsrapporter/arbei dsgiverundersokelsen2010/ http://www.hf.uio.no/om/strategi/arbeidsmarkedsrapporter/arbei dsgiverundersokelsen2010/ SHOT-undersøkelsen (SiO): lenke Jubileumskonferansen Forskningsuniversitetet som lærested 3.3.11. UiOs studiekvalitetsseminar 29.9.11.

15 Oppsummering 15 Rammekvalitet: studiestart, Forvei (MN) Programkvalitet: FUP, ProTed Undervisningskvalitet: FUP, ProTed, Idébanken, IKT, forskningsbasert utd, nye vurderingsformer Resultatkvalitet: PILAR (SV), arbeidsgiver- undersøkelse Styringskvalitet: Årshjul program, virksomhets- styring, fakta, erfaringsdeling, utdanningsledelse Inntakskvalitet: Facebook

16 Tiltak knyttet til styringskvalitet Styret fordelte i 2010 15 mill til bedre oppfølging av studenter i 2011. Omlegging av årlig kvalitetsrapportering (del av virksomhetsstyring). Årshjul for programportefølje og opptaksrammer : http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/sta/emner_og_program/etablering_endrin g_nedlegging/aarshjul/index.html http://www.uio.no/for- ansatte/arbeidsstotte/sta/emner_og_program/etablering_endrin g_nedlegging/aarshjul/index.html Igangsetting av studiepoengsanalysen Utdanningsledelse Maunimo – Kartlegging av internasjonal mobilitet

17 Suksessfaktorer Tydelige mål i SP2020 og årsplaner sentralt og lokalt. Prioriteringene forankres i ledelse på alle nivåer. Prioriteringene gjenfinnes i budsjettene. Bruk av pilotprosjekter. Aktiv erfaringsdeling på mange arenaer. Kontinuerlig synliggjøring på mange arenaer At vi iverksetter tiltak ut i fra fakta. I sum: Systematisk og langsiktig arbeid - med retning og sammenheng - forankret i ledelse.


Laste ned ppt "Studiedirektør Monica Bakken Studiekvalitet – resultater i 2011 Studiekomitéen 15.03.12."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google