Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Om evalueringen Mandat og formål

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Om evalueringen Mandat og formål"— Utskrift av presentasjonen:

1 Evaluering av prosjektene «AKsjon Helsefagarbeider» og «Bli Helsefagarbeider»

2 Om evalueringen Mandat og formål
Undersøke om prosjektets organisering og metoder har vært treffsikre for å nå målgruppene for prosjektet Undersøke hvorvidt prosjektets tiltak har gitt ønsket resultat med hensyn til hovedmålet om å rekruttere flere helsefagarbeidere Evalueringen ble gjennomført i perioden oktober 2014-januar 2015, på oppdrag for prosjektets styringsgruppe

3 Om evalueringen Metodisk gjennomføring
Dokumentstudier Kvalitative intervjuer Styrings- og prosjektgruppen Aktører i et utvalg fylker og kommuner Fylkesmannsembeter Fylkeskommune Opplæringskontor Videregående skoler Kommuner Helseforetak Private sykehjem Totalt er det gjennomført 55 intervjuer Fokus på opplevd nytte og effekt

4 Om evalueringen Avgrensninger
Et utsnitt – ikke representativt bilde Undersøkelsen er basert på et utvalg fylker og kommuner Størst fokus på den siste prosjektperioden, «Bli helsefagarbeider» Pga. utskiftninger både i prosjektgruppen sentralt og samarbeidsaktører lokalt  Ikke en effektevaluering Fokus på oppfatninger om organisering og tiltak, og den opplevde effekten av dette

5 Om evalueringen Kort om Prosjektene
Prosjektet «Aksjon helsefagarbeider» ble startet i desember 2005, på initiativ fra de tre arbeidsgiverorganisasjonene KS, Spekter og Virke (daværende HSH) Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet var viktige samarbeidspartnere, og finansierte prosjektet. I tillegg ga flere fylkesmannsembeter støtte gjennom Kompetanseløftet 2015. Fokus på oppretting av læreplasser, og innhold og kvalitet i opplæringen I 2010 ble prosjektet omgjort og videreført som «Bli helsefagarbeider», finansiert av Helsedirektoratet alene Prosjektet skulle bidra til å øke rekrutteringen av ungdom og voksne til helsearbeiderfaget Prosjektet har også hatt som mål å bidra til å øke antallet læreplasser i kommuner, HF og private virksomheter, bygge fagets omdømme, og øke kvaliteten i helse- og omsorgstjenesten

6 Hovedfunn Organisering
Arbeidet er i stor grad avhengig av den enkelte prosjektveileder Varierende grad av lokal forankring og involvering Antallet fylker per prosjektveileder og/eller geografisk avstand har påvirket arbeidet Oppleves som en ulempe at ingen av medlemmene i prosjektgruppen selv har vært helsefagarbeidere eller tilsvarende

7 Hovedfunn Tiltak To sentrale tiltak i prosjektet:
Rekrutteringspatruljer Yrkeskonkurranser Konferanser for elever i Vg2 har også vært et viktig tiltak i flere fylker Prosjektveilederne har i tillegg jobbet med informasjonsarbeid på flere arenaer

8 Hovedfunn Rekrutteringspatruljer
Rekrutteringspatruljene oppleves nærmest utelukkende som et positivt tiltak med antatt god virkning på rekruttering av helsefagarbeidere Flere informanter melder om positive tilbakemeldinger fra lærere og skoleledelse ved skolene som er besøkt Flere viser i tillegg til økte søkertall, enten til helse- og oppvekstfag generelt, til Vg2 helsearbeiderfag, eller til lærlingeplass, på skoler der man har hatt besøk av patruljen Som en positiv sideeffekt av tiltaket, trekker flere av informantene frem at deltakerne i patruljene utvikler seg både faglig og personlig gjennom å være med i patruljen Opplæring av patruljene i regi av prosjektet fremheves som en suksessfaktor Enkelte kommuner/fylker har imidlertid ikke hatt en fungerende patrulje i store deler av prosjektperioden

9 Hovedfunn Yrkeskonkurranser
Yrkeskonkurranser oppleves også å være et godt og konstruktivt tiltak Bidrar til å synliggjøre faget, og øke fagets og yrkets omdømme Konkurransene har flere steder utviklet seg til å bli store arrangementer med mange tilskuere, og den lokale pressen har flere steder dekket og rapportert fra disse Bidrar til å vise frem bredden og variasjonen som finnes i fagets arbeidsoppgaver Læringsaspektet ved yrkeskonkurransene trekkes også frem av flere informanter Basert på denne evalueringen synes det noe uklart hvilken betydning tiltaket har for rekrutteringen Forskning viser imidlertid at kjennskap til arbeidsoppgaver i yrket kan forme valg elever tar etter fullført Vg2

10 Hovedfunn Konferanser og informasjonsarbeid
Konferanser for elever i Vg2 har også vært et sentralt tiltak i flere fylker Mål om å informere om læreordningen, få flest mulig elever på Vg2 til å søke om læreplass, og skape en arena der elever fikk mulighet til å møte potensielle fremtidige arbeidsgivere Prosjektveilederne har i tillegg jobbet med informasjonsarbeid på flere arenaer Nasjonale konferanser og utdanningsmesser Kommunikasjon rettet mot arbeidsgivere for å informere om faget, utdanningen, lærlingeordningen, og de ulike tiltakene i prosjektet Informasjonsarbeid overfor ungdomsskoler og rådgivningstjeneste for å informere om utdanningen og faget, og overfor videregående skoler for å motivere elever til å søke læreplass Konferansene og informasjonsarbeidet oppleves som godt, nyttig og informativt

11 Hovedfunn Vurdering av måloppnåelse
Majoriteten av informantene er positive til prosjektet og tiltakene Har satt fokus på faget og yrket Har gitt god hjelp og støtte på lokalt nivå Tilgjengelig statistikk indikerer at arbeidet har gitt resultater Det store flertallet av sysselsatte helsefagarbeidere jobber i kommunal sektor Gjenspeiles også i tilgjengelige læreplasser

12 Hovedfunn Sentrale Barrierer
Manglende kontinuitet i prosjektarbeidet Manglende erkjennelse av, eller bevissthet om, behovet for helsefagarbeidere Deltidsproblematikk Går ut over rekruttering av ungdom, og vanskeliggjør voksne ufaglærtes mulighet til å oppfylle praksiskrav innen rimelig tid Utydelig/ukjent fag (omdømme)

13 Hovedfunn Anbefalinger for veien videre
Forsterket informasjons- og påvirkningsarbeid Fokus på kvalitet i utdanning og læretid Fortsette med rekrutteringspatruljer og yrkeskonkurranser Utvikle tiltak overfor voksne ufaglærte Lokal forankring og tilpasning av tiltak og innsatser

14 Hovedfunn Anbefalinger
1. Forsterket informasjons- og påvirkningsarbeid Noe av det som ser ut til å hindre flere i å velge helsearbeiderfaget, eller velge å gå ut i lære etter å ha valgt faget i første omgang, handler om de mulighetene som ligger frem i tid Dersom det ikke finnes læreplasser, jobber, eller tilstrekkelig store stillinger, er det nærliggende å anta at ungdom ikke vil velge helsearbeiderfaget Det samme gjelder voksne ufaglærte: dersom det tar for lang tid å fullføre praksiskravet, vil ikke dette fremstå som et attraktivt alternativ for denne gruppen Det vil derfor være viktig å jobbe aktivt overfor arbeidsgivere og lokale beslutningsmyndigheter for å legge forholdene bedre til rette for dette

15 Hovedfunn Anbefalinger
2. Fokus på kvalitet i utdanning og læretid Samtidig som det pekes på manglende jobber og/eller læreplasser, påpeker flere av informantene at de fleste kompetente og ansvarsbevisste lærlinger får både lærlingeplass og jobb Flere av informantene, i både kommuner og helseforetak, påpeker at en vesentlig andel av lærlingene oppleves å ha for lav kompetanse Det finnes imidlertid flere gode eksempler på kompetanseheving lokalt, til etterfølgelse for andre Spredning av kunnskap om gode lokale løsninger for kvalitets- og kompetanseheving i utdanningen og læretiden foreslås derfor som et fokusområde i fremtiden

16 Hovedfunn Anbefalinger
3. Fortsette med rekrutteringspatruljer og yrkeskonkurranser Funn fra evalueringen tyder på at de to tiltakene rekrutteringspatruljer og yrkeskonkurranser i all hovedsak oppleves som gode tiltak Mens patruljene synes å virke positivt på rekruttering til faget og til lærlingeplass, synes yrkeskonkurransene i all hovedsak å bidra til å skape blest om faget, styrke fagets omdømme, synliggjøre fagets muligheter, og bidra til læring Det er vår vurdering at disse tiltakene bør videreføres, dersom de fungerer godt og dersom det aktuelle fylket/kommunen har et faktisk behov for nye helsefagarbeidere (og har tilgjengelige stillinger til å dekke dette behovet)

17 Hovedfunn Anbefalinger
4. Utvikle tiltak overfor voksne ufaglærte Prosjektet har i utgangspunktet hatt et vesentlig større måltall for voksne (3000) enn ungdom (1500) Likevel er inntrykket fra evalueringen at de aller fleste fylker og kommuner hovedsakelig har rettet sin innsats mot ungdom (rekrutteringspatruljer, yrkeskonferanser, rekrutteringskonferanser) Flere av informantene har også uttrykt et ønske om mer hjelp til å inspirere voksne ufaglærte til å ta fagbrev, og å få flere verktøy til å hjelpe dem gjennom denne prosessen Selv om det gjøres mye for å kvalifisere voksne ufaglærte på lokalt nivå, bør dette prioriteres i større grad på sentralt nivå (med konkrete tiltak) dersom dette skal fortsette å være et sentralt mål for arbeidet

18 Hovedfunn Anbefalinger
5. Lokal forankring og tilpasning av tiltak og innsatser Uavhengig av hvilke innsatser som iverksettes i fremtiden, er det helt sentralt at disse forankres lokalt, at nødvendige aktører involveres, og at samarbeidet får en viss kontinuitet og forutsigbarhet på lokalt nivå I tillegg er det viktig å tilpasse innsatsene til lokale utfordringer og behov: selv om det vises til en fremtidig underdekning av helsefagarbeidere på nasjonalt nivå, opplever ikke alle at dette behovet har manifestert seg i deres kommune Fremtidige innsatser bør derfor i større grad vekte innsatsen opp mot den faktiske situasjonen på lokalt nivå (deretter kan det avgjøres om innsatsen skal rettes mot økte søkertall, flere læreplasser, flere/større stillinger, og/eller kvalifisering av voksne ufaglærte)

19 End slide Endslide


Laste ned ppt "Om evalueringen Mandat og formål"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google