Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014"— Utskrift av presentasjonen:

1 Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014
Kari Mette Aas, Eksamensleder 10 februar 2015 – Forum Nordlandsløftet

2 De beste nyhetene 2014 Andelen av elevkullet fra 2008 som har fullført og bestått på normert tid, gikk opp med 3,1 prosentpoeng sammenlikna med foregående årskull Andelen som har fullført og bestått i løpet av fem år, gikk opp med 1,3 prosentpoeng Framgangen kom i all hovedsak på studieforberedende som hadde en framgang på hele 4,9 prosentpoeng til 83,9 % - kun marginalt under landssnittet Formidlingsåret 2014 var det beste på over ti år – 995 lærlinger (og lærekandidater) ble formidla til læreplass, og1 desember var det godkjent og registrert 1154 nye lærekontrakter Andelen skoleårssluttere gikk i ned til 4,7 % Fraværet synker for andre år på rad Elevundersøkelsen viser framgang i form av fargeendring fra høst 2013 til høst 2014 på ikke mindre enn ti av 18 indikatorer Vi merker oss særlig solid framgang på de sentrale indikatorene relevant opplæring, arbeidsro og skolehelsetjenesten; elevene trives med skolen og lærerne sine og de opplever et trygt miljø Bedre deltakelse og bedre resultat i Lærlingundersøkelsen

3 Gjennomføring i videregående skole
Nasjonal målsetting – stortingsmelding Kvalitet i skolen ( ): Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring med kompetansebevis som anerkjennes for videre studier eller i arbeidslivet. Fylkets overordna mål – fylkestingsvedtak (2013): Innen 2018 skal 75 % av elevene og lærlingene i Nordland gjennomføre og bestå videregående opplæring på normert tid pluss to år.

4 Gjennomføring i videregående skole
Gjennomføring defineres som å fullføre og bestå alle trinn i et fastsatt opplæringsløp, det vil si både opplæring i skole og i bedrift Nasjonal myndigheter måler gjennomføring ved å følge Vg1-kull gjennom fem år Elev-kullets status etter fem år presenteres i kategoriene fullført og bestått på normert tid fullført og bestått på mer enn normert tid (dvs fem år) i opplæring fem år etter påbegynt Vg1 fullført, men ikke bestått slutta Det siste kullet vi har tall for, begynte på Vg1 høsten 2008, og status ble gjort opp 1 oktober 2013:

5 2006-kullet: 61,2 % 2007-kullet: 61,3 % 2008-kullet: 62,6 %

6 Gjennomføring i videregående skole – 2008-kullet
Andelen av elevkullet fra 2008 som har fullført og bestått på normert tid, gikk opp med 3,1 prosentpoeng sammenlikna med foregående årskull Andelen som har fullført og bestått i løpet av fem år, gikk opp med 1,3 prosentpoeng Andelen som avbrøt opplæringsløpet gikk ned med 1,4 prosentpoeng Framgangen kom i all hovedsak på studieforberedende som hadde en framgang på hele 4,9 prosentpoeng til 83,9 % - kun marginalt under landssnittet Yrkesfag hadde noe tilbakegang og ligger nesten 10 prosentpoeng bak landssnittet:

7

8 Gjennomføring i videregående skole – 2008-kullet
På yrkesfag er det store ulikheter mellom utdanningsprogram; ulikhetene skyldes delvis elevenes utgangspunkt, men også tilgangen på læreplasser Det er også kjønnsforskjeller

9

10 Fullføringsgraden blant jenter på studieforberedende er nesten dobbelt så høg som blant gutter på yrkesfag:

11 Fullført og bestått etter ti år
Noen bruker mer enn fem år på å fullføre videregående, derfor har vi også målinger etter ti år Figuren viser siste tilgjengelige kull (2002-kullet) etter fem og ti år: Etterslepet på over 12 prosentpoeng viser at vi har noe svak effektivitet, og mange som når sine mål noe forsinka Nordland ligger nærmere landssnittet i gjennomføring etter ti år enn etter fem år

12 Overganger Tall for overganger mellom trinn viser hvordan elevene beveger seg gjennom videregående opplæring De viser oss noe om hvor stor andel som ligger an til å fullføre Fylkestinget har vedtatt to delmål for overganger: Delmål 1: For overgangen fra Vg1 til Vg2 skal andelen elever med normal progresjon økes fra 80,4 i 2011 til 87 prosent innen 2018 Delmål 2: Andelen elever som går fra Vg2 yrkesfag til lære/Vg3 i skole skal økes fra 60,9 prosent i dag til 75 prosent innen 2018. Den første figuren viser oss hvor de som var Vg1-elever , befant seg 1 oktober 2013

13 Overgang fra Vg1 til Vg2 alle elever
Økende andel repetisjon på lågere trinn kan skyldes noe strengere praktisering av inntaksforskrift (som ble endra fra 2013)

14 Overgang fra Vg2 til Vg3 yrkesfag
Overgangen fra Vg2 på yrkesfag er den mest kritiske overgangen med tanke på økt gjennomføring av videregående opplæring Det er her mange ungdommer skal gå fra å være elev på en skole til å bli lærling i en bedrift (noen løp fortsetter med Vg3 i skole) Tilgangen til læreplasser påvirker derfor overgangen i stor grad, og dette er en faktor som for en stor del ligger utafor skoleeiers myndighetsområde Det å ha tilstrekkelig antall læreplasser til alle yrkesfagelever som ønsker det, regnes som den mest kritiske faktoren i bestrebelsene for å få økt gjennomføring i videregående opplæring

15 Overgang fra Vg2 til Vg3 yrkesfag
Kun 57,7 % av de som var elever på Vg2 yrkesfag i var i Vg3 skole eller lære 1 oktober 2013

16 Overgang fra Vg2 til Vg3 yrkesfag
1 = i lære 2 = påbygg/Vg3 studf. 3 = Vg3 y-fag i skole 4 = anna 5 = repetisjon trinn 6 = ute av opplæring per 1 okt 2013

17 Overgang fra Vg2 til Vg3 yrkesfag
Om lag en tredel av kullet er i lære ett år etter at de har gått ut av Vg2 (blå sektor) 26,7 % av kullet er i skole, enten påbygging eller Vg3 yrkesfag (rød og grønn sektor) 42,3 % av kullet har ikke normal progresjon fordi de repeterer Vg2 eller ikke er registrert (turkis og oransje sektor), snittet nasjonalt er på 32,2 %

18 Overgangen Vg2 yrkesfag til Vg3 bedrift/skole Andelen som var ute av opplæring 1 oktober 2013

19 Overgang fra Vg2 til Vg3 yrkesfag
Det er store ulikheter mellom utdanningsprogram:

20 Helsefagarbeidere Kun en liten andel av et elevkull tegner lærekontrakt: … men ca 200 går fra Vg2 til påbygging

21 Formidling til læreplass 2014
Fullføring på yrkesfag er i avgjørende grad avhengig av tilgang på læreplasser Formidlingsåret 2014 var det beste på over ti år – 995 lærlinger (og lærekandidater) ble formidla til læreplass 1 desember var det godkjent og registrert 1154 nye lærekontrakter (noen skaffer læreplass sjøl utenom formidling) Samfunnskontrakten satte som mål at antall lærlinger skulle stige med 20 % fra 2011 til 2015 Det gode formidlingsåret 2014 brakte oss litt nærmere dette målet:

22

23 fra Avisa Nordland 2 februar

24 Gjennomføring på kommunenivå

25 Poeng fra ungdomsskole avgjør om elev fullfører og består Vg1

26 Karakterer på Vg1 - kommunenivå

27 Skoleårssluttere Indikatoren skoleårssluttere sier noe potensielt frafall Slutterandelen har gått ned til 4,7 i skoleåret Det er nedgang på mange utdanningsprogram, men Design og håndverk, Restaurant og matfag samt Service og samferdsel ligger fremdeles høgt

28 Fravær Både dagfraværet og timefraværet går ned for andre år på rad

29 Fravær På yrkesfag er det mye fravær på et par utdanningsprogram med overvekt av jenter

30 Resultater Det er meget stor grad av stabilitet i karakterene både på fylkesnivå og nasjonalt, dette gjelder særlig standpunktkarakterer Eksamenskarakterer varierer noe mer - endringer i oppgaveformatet, sammensetningen av eksamensoppgavene, og hvilke kompetansemål som testes kan ha betydning for karakteren Det er særlig eksamensresultat i matematikk (både fellesfag og programfag) som har store svingninger fra år til år, men man ser de samme svingningsmønstrene i alle fylker, så endringene kan ikke brukes for å trekke slutninger om endringer i Nordland

31 Elevundersøkelsen Elevundersøkelsen ble gjennomført høst 2014, og ble besvart av over elever (82,3 %) Det er svært gledelig at vi ser framgang i form av fargeendring fra høst 2013 til høst 2014 på ikke mindre enn ti av 18 indikatorer Vi merker oss særlig solid framgang på de sentrale indikatorene relevant opplæring, arbeidsro og skolehelsetjenesten De fleste elevene opplever et trygt skolemiljø uten mobbing eller andre krenkelser

32

33 Ca 3 500 elever fra studieforberedende svarte

34 Ca på yrkesfag svarte Elevene på yrkesfag er stort sett svært godt fornøyd, men det er utdanningsprogram med mer problem enn andre

35 Lærlingundersøkelsen
Lærlingundersøkelsen ble gjennomført i perioden oktober-desember Av inviterte besvarte 670, dvs 63 % (i fjor svarte kun 38 %) De som blir invitert, har vært lærlinger i over 11 måneder Nordland ligger på eller over landsnittet på alle indikatorer

36

37 Også blant lærlingene er det store bransjeulikheter

38 Grad av måloppnåelse – fylkeskommunale mål

39


Laste ned ppt "Tilstandsrapport videregående opplæring i Nordland 2014"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google