Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNALE REFORMER FOLKESTYRE OG INTERESSEPOLITIKK INNLEGG PÅ SAFO KONFERANSEN 24.-25. JANUAR 2015 Audun Offerdal.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNALE REFORMER FOLKESTYRE OG INTERESSEPOLITIKK INNLEGG PÅ SAFO KONFERANSEN 24.-25. JANUAR 2015 Audun Offerdal."— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNALE REFORMER FOLKESTYRE OG INTERESSEPOLITIKK INNLEGG PÅ SAFO KONFERANSEN JANUAR 2015 Audun Offerdal

2 KOMMUNEN ER EIN DEMOKRATISK OG POLITISK INSTITUSJON o FELLESSKAP «VI OG VÅRT» o KONFLIKT OG KONSENSUS o ALLE ER LIKE KOMPETENTE INGEN TEKNISK KORREKTE LØSNINGER LEKSKJØNN Audun Offerdal2

3 Tommy og Tigeren Audun Offerdal3

4 VERDIGRUNNLAGET FOR KOMMUNEINSTITUSJONEN o KVIFOR HAR VI KOMMUNAR? FRIDOM DELTAKING/DEMOKRATI EFFEKTIVITET - IKKJE KOSTNADSEFFEKTIVITET MEN FORDELINGSEFFEKTIVITET. Audun Offerdal

5 REGJERINGEN HAR FØLGENDE MÅL FOR REFORMEN: Audun Offerdal5  GODE OG LIKEVERDIG TJENESTER TIL INNBYGGERNE  HELHETLIG OG SAMORDNET SAMFUNNSUTVIKLING  BÆREKRAFTIGE OG ØKONOMISK ROBUSTE KOMMUNER  STYRKET LOKALDEMOKRATI Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S), s

6 DELTAKING VIKTIG POLITISKE SAKER HAR IKKJE TEKNISK KORREKTE LØYSINGAR. SAKENE MÅ DERFOR DRØFTAST BÅDE UT FRÅ KVA SOM ER MÅLSETTINGANE OG KORLEIS DEI SKAL REALISERAST BORGARANE VIL HA ULIKT SYN PÅ DETTE BÅDE FORDI DEI HAR ULIKE INTERESSER OG FORDI DEI HAR ULIKE ERFARINGAR Audun Offerdal6

7 DELTAKING I STORE OG SMÅ KOMMUNAR VALINNRETTA DELTAKING: o SMÅ KOMMUNAR MEST VALDELTAKING LISTERETTING HATT KOMMUNALE VERV PARTIMEDLEMSKAP VALKAMPEN MEIR LOKAL POLITIKKEN SPEGLAR MEIR DET FOLK MEINAR REPRESENTANTAR I STORE KOMMUNAR MISTER KONTAKTEN MED INNBYGGJARANE Audun Offerdal7

8 DELTAKING I STORE OG SMÅ KOMMUNAR DELTAKING MELLOM VALA o MEIR I SMÅ ENN I STORE KOMMUNAR: PÅVIRKNING AV SAKER KONTAKT MED POLITIKARAR OG ADMINISTRASJON KJENNER LOKALPOLITIKARAR INTERESSE FOR LOKALPOLITIKK o LIKT ELLER MEIR I STORE ENN I SMÅ: PROTESTMØTER, DEMONSTRASJONAR, AKSJONAR Audun Offerdal8

9 DESS MINDRE KOMMUNEN ER I FOLKETAL DESS MEIR DELTEK INNBYGGJARANE I POLITIKKEN PÅ KOMMUNENIVÅ Audun Offerdal9

10 HALDNING TIL KOMMUNEN STOR TILLIT TIL KOMMUNEN OG KOMMUNEPOLITIKARANE BLANT VELJARANE I ALLE KOMMUNAR ER VELJARANE NØGDE MED TENESTENE. GJENNOMGÅANDE MEIR I SMÅE KOMMUNAR Audun Offerdal10

11 PARTIAS ROLLE PARTIA DOMINERER KOMMUNESTYRA PARTIORGANISASJONEN STÅR STERKARE I STORE ENN I SMÅ KOMMUNAR KOMMUNESTYREREPRESENTANTANE ER MEIR PARTILOJALE I STORE ENN I SMÅ KOMMUNAR Audun Offerdal

12 REKRUTTERING TUNGT FOR PARTIA Å FÅ NOK FOLK TIL Å STILLE TIL VAL. LETTARE I STORE KOMMUNAR MANGE TREKKER SEG ETTER EIN VALPERIODE I KOM.STYRET. MEIR I MINDRE KOMMUNAR VOND SIRKEL? ELLER GOD SIRKEL? Audun Offerdal12

13 Audun Offerdal13 Den lokale offentligheita fungerer ulikt i store og små kommunar

14 REKRUTTERING AV FUNKSJONSHEMMA FUNKSJONSHEMMA ER UNDERREPRESENTERTE I KOMMUNESTYRA. o 17% AV VELJARANE MOT 10% I KOMMUNESTYRA KVIFOR? o MANGLAR TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMA I KOMMUNESTYRET (HEIS, PARKERING, RAMPAR, DØROPNARAR ETC) o FUNKSJONSHEMMING KREV MEIR AV DEN EINSKILDE BORGAR Audun Offerdal14

15 HVOR GODT ELLER DÅRLIG MENER DU AT MYNDIGHETENE IVARETAR DE FØLGENE OPPGAVENE? SIKRE GOD TILGJENGELIGHET FOR FUNKSJONSHEMMEDE: KOMMUNESTØRRELSE: (TAL INNBYGGJARAR) Over % God Audun Offerdal15 Kjelde: Innbyggerundersøkelsen Difi.

16 HALDNING TIL NAV PROSENT Audun Offerdal16 UNDER MEIR ENN TOTAL STOR TILLIT N LETT Å FÅ KONTAKT N TILRETTE LEGGING FOR FUNKSJ.H N

17 INTERESSEPOLITIKK FUNKSJONSHEMMA: REPRESENTANT FOR SÆRINTERESSER? o ALLE ER «SÆRE». DET FINST IKKJE TEKNISK KORREKTE LØYSINGAR PÅ POLITISKE PROBLEM. DERFOR SNAKKAR VI SAMAN OG DRIVE POLITISK ARBEID o INTERESSEORGANISASJONANE ER EIN STYRKE FOR MEDLEMANE. DEI FÅR ORGANISASJONSERFARING OG POLITISKE RESSURSAR Audun Offerdal17

18 UTVIKLING VED KOMMUNESAMANSLÅING o PROFESJONALISERING AV POLITIKARAR FÆRRE POLITIKARAR SOM BRUKAR MEIR TID PÅ POLITIKK o AVSTANDEN MELLOM DEI STYRANDE OG INNBYGGJARANE BLIR STØRRE Audun Offerdal18

19 EKSPERTUTVALET UTVALET MEINER AT OMFATTANDE KOMMUNESAMANSLÅINGAR VIL KUNNE FØRE TIL (S.125): «LAVERE FORSTÅELSE AV LOKALPOLITIKKEN LAVERE SANNSYNLIGHET FOR AT INNBYGGERNE TAR PÅ SEG POLITISKE VERV TILLITEN TIL LOKALPOLITIKERNE KAN BLI LAVERE FÆRRE FOLKEVALGTE LOKALPOLITIKERE ADMINISTRASJONEN ØKER OG BLIR MER PROFESJONALISERT MAKTEN KAN OPPLEVES Å FORSKYVES FRA POLITISK TIL ADMINISTRATIVT NIVÅ» MEN LIKEVEL(s. 135): «UTVALGETS SAMLEDE VURDERING ER AT ØKT KOMMUNESTØRRELSE VIL KUNNE STYRKE HELLER ENN SVEKKE LOKALDEMOKRATIET, MEN AT MÅTEN LOKALDEMOKRATIET FUNGERER PÅ VIL MÅTTE ENDRES» Audun Offerdal19

20 Litteratur Bernt Aardal (red.): Valgdeltakelse og lokaldemokrati, Oslo 2002, Kommuneforlaget Johannes Bergh og Dag Arne Christensen (red.): Et robust lokaldemokrati – lokalvalget i skyggen av 22.juli 2011, Oslo 2013, Abstrakt forlag Jo Saglie (red.): Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse, Oslo 2009: Abstrakt forlag Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose: Hvordan fungerer lokaldemokratiet? Institutt for statsvitenskap, Univ. i Oslo, KS 2011 Audun Offerdal, Kommunalt demokrati og folkestyre i store og små kommunar., Fagbladet Samfunn & økonomi, nr. 1, 2014 Bas Denters m.fl: Size and Local Democracy, Cheltenham, 2014: Edward Elgar Lawrence E. Rose: «Demokratiteori – forvenytningr og virkelighet», i Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose, Det kommunale laboratorium, Bergen, 2014, Fagbokforlaget, 3.utgave. Ingrid Guldvik, Ole Petter Askheim og Vegard Johansen: «Political citizenship and local political participation for disabled people», Citizenship Studies, vol.17, no 2, 2013 Ingrid Guldvik og Jon Helge Lesjø: Lutter velvilje, men mye gjenstør. Politisk deltakelse blant mennesker med funskjonsnedsettelser. Rapport 06/2011. Høgskolen i Lillehammer Audun Offerdal20


Laste ned ppt "KOMMUNALE REFORMER FOLKESTYRE OG INTERESSEPOLITIKK INNLEGG PÅ SAFO KONFERANSEN 24.-25. JANUAR 2015 Audun Offerdal."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google