Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KOMMUNALE REFORMER FOLKESTYRE OG INTERESSEPOLITIKK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KOMMUNALE REFORMER FOLKESTYRE OG INTERESSEPOLITIKK"— Utskrift av presentasjonen:

1 KOMMUNALE REFORMER FOLKESTYRE OG INTERESSEPOLITIKK
Disposisjon: Kommune, demokrati, politikk Deltaking i småe og store kommunar Haldningar til kommunen og kommunepolitikk Partias rolle Politisk rekruttering – vonde og gode sirklar Interessepolitikk Utvikling INNLEGG PÅ SAFO KONFERANSEN JANUAR 2015  Audun Offerdal Audun Offerdal

2 KOMMUNEN ER EIN DEMOKRATISK OG POLITISK INSTITUSJON
FELLESSKAP «VI OG VÅRT» KONFLIKT OG KONSENSUS ALLE ER LIKE KOMPETENTE INGEN TEKNISK KORREKTE LØSNINGER LEKSKJØNN Audun Offerdal Audun Offerdal

3 Tommy og Tigeren Audun Offerdal Audun Offerdal

4 VERDIGRUNNLAGET FOR KOMMUNEINSTITUSJONEN
KVIFOR HAR VI KOMMUNAR? FRIDOM DELTAKING/DEMOKRATI EFFEKTIVITET - IKKJE KOSTNADSEFFEKTIVITET MEN FORDELINGSEFFEKTIVITET. Audun Offerdal Audun Offerdal

5 REGJERINGEN HAR FØLGENDE MÅL FOR REFORMEN:
GODE OG LIKEVERDIG TJENESTER TIL INNBYGGERNE HELHETLIG OG SAMORDNET SAMFUNNSUTVIKLING BÆREKRAFTIGE OG ØKONOMISK ROBUSTE KOMMUNER STYRKET LOKALDEMOKRATI Meldingsdel i kommuneproposisjonen 2015 (Prop. 95 S), s.29 Eg leggje vekt på Lokaldemokrati Audun Offerdal

6 DELTAKING VIKTIG POLITISKE SAKER HAR IKKJE TEKNISK KORREKTE LØYSINGAR.
SAKENE MÅ DERFOR DRØFTAST BÅDE UT FRÅ KVA SOM ER MÅLSETTINGANE OG KORLEIS DEI SKAL REALISERAST BORGARANE VIL HA ULIKT SYN PÅ DETTE BÅDE FORDI DEI HAR ULIKE INTERESSER OG FORDI DEI HAR ULIKE ERFARINGAR. V Valkamp noko meir enn meiningsmåling, Sanner: «Innbyggerundersøkelse ikke bare en rådgivende folkeavstemming» Loven: innbyggerne skal høres. Audun Offerdal Audun Offerdal

7 DELTAKING I STORE OG SMÅ KOMMUNAR
VALINNRETTA DELTAKING: SMÅ KOMMUNAR MEST VALDELTAKING LISTERETTING HATT KOMMUNALE VERV PARTIMEDLEMSKAP VALKAMPEN MEIR LOKAL POLITIKKEN SPEGLAR MEIR DET FOLK MEINAR REPRESENTANTAR I STORE KOMMUNAR MISTER KONTAKTEN MED INNBYGGJARANE Partimedlemskap meir i små pga fleire kommunale verv Småkommunar 19% har eller har hatt verv. 6% samla Kom.rep.: 2011: 10785 Kandidatar: 1999: 85349 2011: 59505 Mindre krav til listene Veljar pr folkevald: 1959 – 103 Audun Offerdal Audun Offerdal

8 DELTAKING I STORE OG SMÅ KOMMUNAR
DELTAKING MELLOM VALA MEIR I SMÅ ENN I STORE KOMMUNAR: PÅVIRKNING AV SAKER KONTAKT MED POLITIKARAR OG ADMINISTRASJON KJENNER LOKALPOLITIKARAR INTERESSE FOR LOKALPOLITIKK LIKT ELLER MEIR I STORE ENN I SMÅ: PROTESTMØTER, DEMONSTRASJONAR, AKSJONAR Audun Offerdal Audun Offerdal

9 DESS MINDRE KOMMUNEN ER I FOLKETAL DESS MEIR DELTEK INNBYGGJARANE I POLITIKKEN PÅ KOMMUNENIVÅ
Larry Rose 2014:»Funnene (fra Denters m.fl.2014) peker entydig i en retning: Det er ingen bevis for påstander om at lokaldemokratiske tilstander blir bedre sett med innbyggernes øyne når kommunestørrelsen øker. Enten har kommunestørrelse ingen (statistisk signifikant)betydning eller effekten er den motsatte: med økende kommunestørrelse avtar måleverdiene for flere indikatorer på lokaldemokrati. Dette gjelder alt fra innbyggernes lokalpolitiske interesse, lokalpolitisk kunnskap og kompetanse, til tillit til de folkevalgte , tilfredshet med lokale tjenester og flere typer politisk deltakere. Prosjektet tar høyde for betydningen av forskjeller i sammensetning av innbyggerne i kommuner av ulik størrelse og for ingen av resultatene er dette utslagsgivende» s Audun Offerdal Audun Offerdal

10 HALDNING TIL KOMMUNEN STOR TILLIT TIL KOMMUNEN OG KOMMUNEPOLITIKARANE BLANT VELJARANE I ALLE KOMMUNAR ER VELJARANE NØGDE MED TENESTENE. GJENNOMGÅANDE MEIR I SMÅE KOMMUNAR Audun Offerdal Audun Offerdal

11 PARTIAS ROLLE PARTIA DOMINERER KOMMUNESTYRA
PARTIORGANISASJONEN STÅR STERKARE I STORE ENN I SMÅ KOMMUNAR KOMMUNESTYREREPRESENTANTANE ER MEIR PARTILOJALE I STORE ENN I SMÅ KOMMUNAR Partimedlemskap går ned 1980 : 2008: Partistøtte aukar 2004: 270 mill kr 2012: 403 mill kr tilsvarande 347 mill 2004 kr. Audun Offerdal Audun Offerdal

12 REKRUTTERING TUNGT FOR PARTIA Å FÅ NOK FOLK TIL Å STILLE TIL VAL. LETTARE I STORE KOMMUNAR MANGE TREKKER SEG ETTER EIN VALPERIODE I KOM.STYRET. MEIR I MINDRE KOMMUNAR VOND SIRKEL? ELLER GOD SIRKEL? Audun Offerdal Audun Offerdal

13 Den lokale offentligheita fungerer ulikt i store og små kommunar
To politiske system Små Kommunar: Deltakande demokrati Stor deltaking Mange kan tenkje seg verv Mange har eller har hatt verv Kommunen er nærare innbyggjarane i små kommunar Store kommunar: Elitedemokrati Partia sterkare Fleire kommunalpolitikarar har politiske ambisjonar Færre representantar trekkjer seg Representantane blir oppfatta å vere dyktigare i store enn i småe kommunar Kven vil tene og tape på kommunesamanslåing? Audun Offerdal Audun Offerdal

14 REKRUTTERING AV FUNKSJONSHEMMA
FUNKSJONSHEMMA ER UNDERREPRESENTERTE I KOMMUNESTYRA. 17% AV VELJARANE MOT 10% I KOMMUNESTYRA KVIFOR? MANGLAR TILRETTELEGGING FOR FUNKSJONSHEMMA I KOMMUNESTYRET (HEIS, PARKERING, RAMPAR, DØROPNARAR ETC) FUNKSJONSHEMMING KREV MEIR AV DEN EINSKILDE BORGAR Audun Offerdal Audun Offerdal

15 HVOR GODT ELLER DÅRLIG MENER DU AT MYNDIGHETENE IVARETAR DE FØLGENE OPPGAVENE?
SIKRE GOD TILGJENGELIGHET FOR FUNKSJONSHEMMEDE: KOMMUNESTØRRELSE: (TAL INNBYGGJARAR) 0-5000 Over % God 60 59 58 54 Kjelde: Innbyggerundersøkelsen Difi. Audun Offerdal Audun Offerdal

16 HALDNING TIL NAV PROSENT
UNDER 5000 MEIR ENN TOTAL STOR TILLIT 47 31 32 30 33 N 194 473 554 372 1593 LETT Å FÅ KONTAKT 53 41 36 40 176 415 498 334 1423 TILRETTELEGGING FOR FUNKSJ.H. 90 80 81 71 95 186 150 511 Samla tilfredshet gir same resultat som Stor tillit Audun Offerdal Audun Offerdal

17 INTERESSEPOLITIKK FUNKSJONSHEMMA: REPRESENTANT FOR SÆRINTERESSER?
ALLE ER «SÆRE». DET FINST IKKJE TEKNISK KORREKTE LØYSINGAR PÅ POLITISKE PROBLEM. DERFOR SNAKKAR VI SAMAN OG DRIVE POLITISK ARBEID INTERESSEORGANISASJONANE ER EIN STYRKE FOR MEDLEMANE. DEI FÅR ORGANISASJONSERFARING OG POLITISKE RESSURSAR. Demokrati: Vere med å styre sjøl, men ikkje for nært, Inhabilitet, Audun Offerdal Audun Offerdal

18 UTVIKLING VED KOMMUNESAMANSLÅING
PROFESJONALISERING AV POLITIKARAR FÆRRE POLITIKARAR SOM BRUKAR MEIR TID PÅ POLITIKK AVSTANDEN MELLOM DEI STYRANDE OG INNBYGGJARANE BLIR STØRRE Audun Offerdal Audun Offerdal

19 EKSPERTUTVALET UTVALET MEINER AT OMFATTANDE KOMMUNESAMANSLÅINGAR VIL KUNNE FØRE TIL (S.125): «LAVERE FORSTÅELSE AV LOKALPOLITIKKEN LAVERE SANNSYNLIGHET FOR AT INNBYGGERNE TAR PÅ SEG POLITISKE VERV TILLITEN TIL LOKALPOLITIKERNE KAN BLI LAVERE FÆRRE FOLKEVALGTE LOKALPOLITIKERE ADMINISTRASJONEN ØKER OG BLIR MER PROFESJONALISERT MAKTEN KAN OPPLEVES Å FORSKYVES FRA POLITISK TIL ADMINISTRATIVT NIVÅ» MEN LIKEVEL(s. 135): «UTVALGETS SAMLEDE VURDERING ER AT ØKT KOMMUNESTØRRELSE VIL KUNNE STYRKE HELLER ENN SVEKKE LOKALDEMOKRATIET, MEN AT MÅTEN LOKALDEMOKRATIET FUNGERER PÅ VIL MÅTTE ENDRES» Audun Offerdal Audun Offerdal

20 Litteratur Bernt Aardal (red.): Valgdeltakelse og lokaldemokrati, Oslo 2002, Kommuneforlaget Johannes Bergh og Dag Arne Christensen (red.): Et robust lokaldemokrati – lokalvalget i skyggen av 22.juli 2011, Oslo 2013, Abstrakt forlag Jo Saglie (red.): Det nære demokratiet – lokalvalg og lokal deltakelse, Oslo 2009: Abstrakt forlag Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose: Hvordan fungerer lokaldemokratiet? Institutt for statsvitenskap, Univ. i Oslo, KS 2011 Audun Offerdal, Kommunalt demokrati og folkestyre i store og små kommunar., Fagbladet Samfunn & økonomi, nr. 1, 2014 Bas Denters m.fl: Size and Local Democracy, Cheltenham, 2014: Edward Elgar Lawrence E. Rose: «Demokratiteori – forvenytningr og virkelighet», i Harald Baldersheim og Lawrence E. Rose, Det kommunale laboratorium, Bergen, 2014, Fagbokforlaget, 3.utgave. Ingrid Guldvik, Ole Petter Askheim og Vegard Johansen: «Political citizenship and local political participation for disabled people», Citizenship Studies, vol.17, no 2, 2013 Ingrid Guldvik og Jon Helge Lesjø: Lutter velvilje, men mye gjenstør. Politisk deltakelse blant mennesker med funskjonsnedsettelser. Rapport 06/2011. Høgskolen i Lillehammer. Audun Offerdal Audun Offerdal


Laste ned ppt "KOMMUNALE REFORMER FOLKESTYRE OG INTERESSEPOLITIKK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google