Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Primed: Prosjekt Registrering Innleggelser ved Medisinsk avdeling

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Primed: Prosjekt Registrering Innleggelser ved Medisinsk avdeling"— Utskrift av presentasjonen:

1 Primed: Prosjekt Registrering Innleggelser ved Medisinsk avdeling
Drammen Sykehus. Gjennomføres i samarbeid mellom medisinsk avdeling og PKO, (Praksiskonsulentordningen), Drammen sykehus. Styringsgruppe: Einar Husebye, Avdelingssjef medisinsk avdeling, Drammen Sykehus. Trygve Kongshavn, leder praksiskonsulentordningen, Vestre Viken HF. Prosjektledere: Jan Robert Grøndahl, fastlege, praksiskonsulent, medisinsk avdeling. Øystein Fossdal, LIS-lege medisinsk avdeling. Arbeidsgruppe: Torgeir Hauge-Iversen, fastlege, praksiskonsulent. Anne Grethe Skaret, sykepleier, praksiskonsulent. Per Erik Holo, Kvalitetsenheten

2 Bakgrunn og formål: Medisinsk avdeling Drammen Sykehus har 96 senger, og mottar rundt innleggelser i året. Registreringen har som målsetning å kartlegge utvalgte parametere. Hvem som legger inn pasientene. Hvorfra og hvorfor de innlegges. Fordelingen av innleggelsene i ulike alvorlighetsgrader. Mulige alternativer til innleggelse.

3 Avdelingsopphold 2010 - 2014: Antall avdelingsopphold Drammen sykehus
2010 2011 2012 2013 2014 Drammen 25 121 35 203 38 082 37 047 37 813 Antall avdelingsopphold MED-DS MED-DS 8 890 8 639 9 688 9 629 9 596 Endring: -2,8 % 12,1 % -0,6 % -0,3 % Gjennomsnittlig liggetid for avdelingsopphold MED-DS (det er ikke korrigert for pasienter som reiser ut samme dag som innleggelsen; 0 liggedager) 4,1 3,8 4,0 3,9 Liggedøgn: 36 360 35 765 36 911 38 323 37 520

4 Liggetider i Europa. (OECD Health Statistics 2014.)

5 Liggetid ved infarkt:

6 Tidsrom: Uke 34, 18-24 august 2014. – en full uke, alle innleggelser.
Innlagt/poliklinisk: Innmåte: Innlagt: 209 Akutt 237 Kun behandlet i mottak: 47 Planlagt 19 Sum: 256

7 Fordeling alder og kjønn:
Alder (år) 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 66-75 76-85 86+ Totalt Gj snitt Kvinner Antall 14 8 9 11 27 19 26 125 60,7 Andel (%) 5 3 4 7 10 49 Menn 16 15 29 24 17 131 63,4 2 6 51 23 42 48 50 28 256 62,1 20 100

8 Alder - medianverdi 0-65 66+ Totalt Antall 130 126 256 Prosent 51 %
Prosent 51 % 49 % 100 %

9 Liggetid: Liggetid Snitt alle: 3,01 3.01 døgn = 3 døgn 14 minutter
Polikliniske 0,11 0.11 døgn = 2 timer og 38 minutter Innlagte 3,66 3.66 døgn = 3 døgn 15 timer og 50 minutter

10 Innleggende lege/instans:
Polikl Total Ikke opgitt 2 1 % 0 % Fastlege 52 25 % 16 34 % 68 27 % Legevakt 63 30 % 11 23 % 74 29 % Direkte 31 15 % 17 36 % 48 19 % Poliklinikk og åpen retur 49 1 2 % 50 20 % Annen istitusjon 5 % 12 Annen lege SUM 209 100 % 47 256

11 Diagnosefordeling: Tidligere studier:
Trh94: Registrering av alle diagnoser ved utskrivelse fra medisinsk avdeling Trondhjem i 1994, totalt 9075 pas. HOD 98: Registrering av innleggelser fra primærleger i 1998.

12 Innleggelsediagnose / Utskrivningsdiagnose
Kode Innleggelsediagnose / Utskrivningsdiagnose Total HOD98 Trh94 1 Angina pectoris inkl ustabil 15 6 % 4 % 10 % 2 Akutt hjerteinfarkt 7 3 % 13 5 % 7 % 3 Kronisk obstruktiv inkl astma 5 2 % 10 4 Hjerterytmeforstyrrelse 25 22 9 % 0 % Cerebrovasculær sykdom 6 Hjertesvikt, hypertensjon, 12 Pneumoni alle former 17 8 DVT, flebitt 1 % 9 Lungeemboli Diabetes Mellitus 11 Hjerteklaffefeil, endokarditt, perikarditt Forgiftning Observasjon / overflytting 14 Infeksjoner - rosen, sepsis, gastroent, meningitt 18 Synkope/besvimelse 16 Smerter i abdomen 15 % Nedsatt AT, svimmelhet, somnolens, forvirring, vekttap Brystsmerter 42 16 % 21 8 % 20 % 19 Tungpusten 20 Feber, uspes infeksjon Anemi, blødning, inkl GI-blødn Cancer, utredning eller forverrelse 23 Nyresykdom 24 Diagnose ikke angitt Andre 51 % Totalt 256 100 %

13 Uttrekk fra diagnosetabellen:
Innlagt Polikl Total HOD98 Trh94 Spesifikke diagnoser ( ) 123 59 % 25 53 % 148 58 % 174 68 % 47 % 42 % Symptomdiagnoser (15-20) 67 32 % 7 15 % 74 29 % 34 13 % 50 % 6 % Ikke angitt og andre (24-25) 19 9 % 15 48 19 % 3 % 51 % SUM 209 100 % 47 256 Hjertesykdommer 84 40 % 12 26 % 96 38 % 87 34 % 28 % Lungesykdommer 27 1 2 % 28 11 % 32 20 % Infeksjoner (untatt pneumoni og endo/perikarditt) 18 3 21 8 % 26 10 % 4 % 1 %

14 Analysering av henvisningsskriv fra fastleger og legevakt.
Innlagt fra fastlege og legevakt: 142 Antall henvisningsskriv: 137 (mangler 5 stk) Skrivene gjennomgås i fagråd for å analysere: Foreligger en klar henvisningsgrunn? Kunne man valgt et annet alternativ enn innleggelse? Samholdes med triagering gjort i akuttmottaket: Alvorlighetsgrad målt etter to ulike validerte graderingsverktøy som brukes hhv på sengeposter og akuttmottaket. (MEWS og MTS). Kan man se en sammenheng mellom graderingen og hvilke innleggelser som kunne vært unngått, er dette et mulig verktøy for primærleger?

15 Alternativ til innleggelse:
H Innlegges 116 84,7 % A Venteskriv 2 1,5 % B Time neste 1 0,7 % C Rekv suppl us D Konferanse med sykehuslege 4 2,9 % E Hjem 0,0 % F Tilsyn hjemme G KAD /obs 11 8,0 % Ikke definert. 137 100,0 % Alternativer summert: A+E+F Hjem, evt med tiltak B+C Oppfølgende avtale 3 2,2 % Konferanse Sum 20 14,6 %

16 Innleggelse eller alternativ?
ØF THI JRG Konkl 1 G G H H G A Venteskriv 2 G B H G BG G B Time neste 3 CG CG C Rekv us 4 H B B H H D Konf 5 CD CD H/C E Hjem 6 H D F Tilsyn hjemme 7 D D H/D KAD /obs 8 B B Innleggelse 9 DG D 10 CDG G 11 12 13 G A B,A,G 14 G D (-) G 15 16 H E 17 H C 18 0 0 19 A A 20 21 22 23 24 25 26 G H 27 HE H 28 29 H A

17 Triage i mottak Det benyttes to ulike metoder for triage på Drammen sykehus. 159 pasienter er korrekt gradert med begge metoder. Av disse er 105 innlagt av fastlege/legevakt .

18 Mews (brukes normalt på sengepostene)
Mews (brukes normalt på sengepostene). Registrering av 5 vitale parametere:

19 Manchester Triage System, (brukes i akuttmottaket
Manchester Triage System, (brukes i akuttmottaket.) System med flyt-skjema for ca 60 ulike symptomdiagnoser.

20

21 Kan triage brukes som sorteringsverktøy for innleggelser?
MTS MEWS Hastegrad Triage Innleggelse Alternativ 1 umiddelbart 0 min >4 4 2 haster veldig 10 min 40 3 3-4 14 2 3 haster 60 min 37 7 17 1 4 kan vente 120min 28 6 5 haster ikke 240min 30 92 13 93

22 Konklusjoner: Vurderingen om innleggelse eller ikke i akutte situasjoner er ofte komplisert og sammensatt. Det finnes ingen enkel kartleggingsmetode som er bedre enn primærlegenes faglige skjønn. I noen tilfeller kan en faglig konferanse mellom primærlege og sykehuslege være nyttig. Den som har ansvaret for pasienten må også være den som gjør bestemmelsen.

23 Videre studier: Hvilke faktorer påvirker valget om innleggelse?
Hvor stor andel av pasientkonsultasjoner i primærhelsetjenesten fører til innleggelse? Hvor mange av innleggelsene skyldes ønske om gardering, frykt for å ta feil, behov for å dele ansvar – kontra rent medisinske vurderinger? Kan faglige verktøy være med på å skape mer objektive kriterier og retningslinjer for valget av innleggelse eller andre alternativer?


Laste ned ppt "Primed: Prosjekt Registrering Innleggelser ved Medisinsk avdeling"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google