Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Det odontologiske fakultet v/dekanus Magne Raadal F Nytt odontologibygg F Fakultetssammenslutning F Hovedtrekk –Organisasjonen –Budsjettramme –Undervisning.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Det odontologiske fakultet v/dekanus Magne Raadal F Nytt odontologibygg F Fakultetssammenslutning F Hovedtrekk –Organisasjonen –Budsjettramme –Undervisning."— Utskrift av presentasjonen:

1 Det odontologiske fakultet v/dekanus Magne Raadal F Nytt odontologibygg F Fakultetssammenslutning F Hovedtrekk –Organisasjonen –Budsjettramme –Undervisning –Forskning –Formidling F Konklusjoner

2 PKI ”Odontologen” Fellesbygget: Tannpleierutdanningen Biomaterialer/Bivirkningsgruppen Nytt odontologibygg? I tillegg til to nye startløyvingar prioriterar departementet følgjande byggeprosjekt: Bygg for odontologisk fakultet ved Universitetet i Bergen, … Det er gjennomført ekstern kvalitetssikring av byggjeprosjekt ved odontologiutdanninga ved Universitetet i Bergen. Det blir medio september 2005 arbeidd med å fastsetje ei kostnadsramme med utgangspunkt i den eksterne kvalitetssikringa.

3 Nytt odontologibygg

4 Fornying av Årstadvollen

5 ”Helsefakultet” UST Sak 96/04: F Styret ber om at det utarbeides en sak om etablering av et helsefakultet som fremlegges for behandling i styret i løpet av våren 2005. U-direktøren 8.mars 2005: Arbeidsgruppe med representanter fra DOF, DMF og PØA: F Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til en organisatorisk løsning for et fakultet bestående av Det odontologiske fakultet og Det medisinske fakultet 10 møter siden 12. april 2005 Innstilling før jul

6 Viktige problemstillinger i forbindelse med fakultetssammenslutningen F Faglige målsetninger for begge fagområdene Oral helse mer integrert som del av generelle helse Videreutvikle tverrfaglige relasjoner ( medisin, odontologi, farmasi, ernæring, human biologi )  Odontologiske universitetsklinikk: Egen enhet utenfor fakultetet Viktig at den organiseres mer hensiktsmessig enn i dag i forhold til både undervisningsoppgaver og oppgaver som helseinstitusjon Sikre odontologisk egenart slik at faget ikke marginaliseres i et større medisinsk miljø Behov for overgangsordninger Det foreligger et betydelig potensial ved UiB for en kvalitativ videreutvikling av undervisning og forskning i medisinske fag (medisin, odontologi, farmasi, ernæring, human biologi mm.) etter en ”Bergensmodell”

7 Det odontologiske fakultet Struktur Odontologisk institutt: Endodonti Gerodontologi Kariologi Kjeveortopedi Odontologiske biomaterialer Oral farmakologi Oral kirurgi og oral medisin Oral mikrobiologi Oral patologi Pedodonti Periodonti Protetikk Røntgendiagnostikk Samfunnsodontologi Senter for klinisk odontologisk forskning Odontologisk klinikk: Studentklinikker Spesialistklinikk Lisensklinikk Ca. 33.000 konsultasjoner/år

8 Det odontologiske fakultet Ansatte Odontologisk institutt: 42 vitenskapelige stillinger 23 rekrutteringsstillinger 19 stipendiater 4 postdoktorer Odontologisk klinikk: 72 kliniske lærere 60 kliniske hjelpestillinger 19 tekniske tilsatte Administrasjon: 35 SUM: Ca. 248 ansatte (177 årsverk) Fakultetets organisasjon er nylig evaluert eksternt (Rokkansenteret) og man har påpekt grunnlag for vesentlige revisjoner

9 Det odontologiske fakultet Studenter Tannlegestudiet (mastergrad): Opptaksramme: 48 pr. år Kull 1: 54 Kull 2: 57 Kull 3: 46 Kull 4: 41 Kull 5: 46 Tannpleierstudiet (bachelorgrad): Opptaksramme: 21 pr. år Kull 1: 23 Kull 2: 19 Kull 3: 15 Kvalifiseringsprogr. (”lisens”): Opptaksramme: 8 pr. år Pr. dato: 7 Spesialistutdanning: Pr. dato: 32 Forskerutdanningskandidater: Pr. dato: Engelskspråklig mastergrad: 7 Doktorgrad: 26 SUM: 373 studenter Ingen ves. endringer i produktivitet Ikke fullfinansiert fra 2005/6 Eksternt finansierte utdanninger Målsetning: 5 doktorgrader/år 2005: 6-7

10 Tannlegeutdanningen: Ca. 300.000 pr. stud./år Det odontologiske fakultet Budsjett Budsjettramme: Rammebevilgning fra UFD (via UIB): 95,4 mil Pasientinntekter:16,0 mill Annen ekstern finansiering:14,2 mill SUM125,6 mill Fakultet: 39,6 mill (31%) Institutt: 37,0 mill (30%) Klinikk: 49,0 mill (39%) Pasientrelatert: 2,5 mill (17%) Lisensutdanning:4,0 mill (28%) Spesialistutdanning: 4,2 mill (30%) NFR:2,0 mill (14%) Andre prosjekt:1,5 mill (11%)

11 Finansiering av profesjonsstudiene i odontologi og medisin (Utarbeidet av DOF, UiO) Profesjonsstudiet i odontologi (5 år) Profesjonsstudiet i medisin (6 år) Tildeling fra UFD102.000 pr student pr år (kostnadsklasse A) 510.000 612.000 Tildeling fra HOD til universitetssyke- husene 215.000 pr student pr år i 4 år 0 860.000 Sum totalt pr student Gjennom studiet 510.0001.472.000

12 Forskningsstrategi F ”Spissing” av forskningsstrategien fra 2002/2003 F Senter for klinisk odontologisk forskning / forskningsleder F 5 forskergrupper basert på tematisk forskningsfelt F Deltagelse i 4 tverrfaglige forskerskoler fra 2005 Senter for internasjonal helse Inflammasjon og immunologi (Brögelmann) Integrert nevrovitenskap Translasjonell kreftforskning + målsetning: Biomaterialer Senter for klinisk odontologisk forskning

13 Forskningsmessige problemstillinger F 20 stipendiatstillinger og 2 postdoktorstillinger er en håpløs skjev fordeling i forhold til –Rekrutteringskrisen –Fordelingen professor/postdoktor/stipendiat i forskningsmiljøene F Vanskelig med ekstern finansiering i odontologi: –Ingen forskningsmidler i tannhelsetjenesten –Vanskelig å nå opp i konkurranse med medisinske fag F Omdisponeringer innenfor fakultetets ramme vanskelig så lenge den kliniske delen av profesjonsutdanningene er så kostbar USTs vedtak om omdisponeringer innen 4-5% av budsjettene: DOF vil vurdere det i lys av den eksterne evalueringen som del av en eventuell fakultetssammenslutning

14 Formidling F Viktig del av DOFs formidlingsaktivitet: –Etterutdanning i regi av Tannlegeforeningen –Nært faglig samarbeid med Tannlegeforeningen og Den offentlige tannhelsetjenesten F Forskningsdagene 2003-2004-2005

15 Konklusjoner F Reformtid på DOF. –Målsetning: Faglig utvikling av odontologi som et medisinsk fagområde og oral helse som del av generelle helse F Dagens situasjon preget av usikkerhet – knyttet til nytt bygg, evaluering og eventuell fakultetssammenslutning F VIKTIGST i en omstillingsperiode: –Opprettholde og videreutvikle gode faglige miljøer med høy vitenskapelig kompetanse som startkapital for ”den nye tid”


Laste ned ppt "Det odontologiske fakultet v/dekanus Magne Raadal F Nytt odontologibygg F Fakultetssammenslutning F Hovedtrekk –Organisasjonen –Budsjettramme –Undervisning."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google