Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16."— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede 1. mars Ungdomsrådet 5. mars Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 6. mars Drammen og omegn tros- og livssynsforum 7. mars Menighetsmøte Fjell menighet 11. mars

2 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk2 INNBYGGERNE 67 % Den norske kirke 18 % andre tros- og livssynssamfunn 15 % ikke medlemmer BRUKERNE KOMMUNEN Styring og utvikling av lokalsamfunnet KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNS- SAMFUNN Aktører i samfunnet og i forhold til enkeltmennesker Forholdet mellom kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn

3 I motsetning til hva man kan få inntrykk av gjennom media … Rådmannen foreslår ikke … – at Drammen bør avkristnes – at kommunen skal blande seg inn i folks tro og livssyn – at kommunen skal være verdinøytral – at kommunen skal blande seg inn i kirkens myndighet – at kommunen skal bryte lover og regler – at kommunen skal gi mindre penger til kirken – at kommunen vil tvinge ulike religioner til å dele gudshus – at kommunen skal overta ansvaret for begravelser Drammen kirkelige fellesråd har vært informert og har påvirket saken i utredningsfasen 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk3

4 Kommunen STYRING OG UTVIKLING AV LOKAL- SAMFUNNET Kommunen TIL RETTELEGGING FOR KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Økonomiske tilskudd Dialog og medvirkning Samarbeid om kulturtilbud og sosialarbeid Kommunen TIL RETTELEGGING FOR KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Økonomiske tilskudd Dialog og medvirkning Samarbeid om kulturtilbud og sosialarbeid Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn SAMFUNNSAKTØRER TILSKUDDS- MOTTAKERE Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn SAMFUNNSAKTØRER TILSKUDDS- MOTTAKERE Innbyggerne og brukerne av kommunale tjenester Verdier og roller 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk4 Kommunen TIL RETTELEGGING FOR INNBYGGERE OG BRUKERE Innbyggere: Via tilskudd Elever, beboere institusjon, brukere hjemmetjenester: Også praktisk Kommunen TIL RETTELEGGING FOR INNBYGGERE OG BRUKERE Innbyggere: Via tilskudd Elever, beboere institusjon, brukere hjemmetjenester: Også praktisk SAMFUNN POLITIKK FAG TROS- OG LIVSSYNS- NØYTRALITET (likebehandling) TROS- OG LIVSSYNS- FRIHET TRO OG LIVSSYN TROS- OG LIVSSYNS- NØYTRALITET (likebehandling) TRO OG LIVSSYN Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet Frivillighet Kulturtilbud Sosiale tilbud Gravferdsforvaltning Seremonilokaler Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet Frivillighet Kulturtilbud Sosiale tilbud Gravferdsforvaltning Seremonilokaler Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet Frivillighet Kulturarbeid Sosialarbeid Gravferdsforvaltning Seremonilokaler Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet Frivillighet Kulturarbeid Sosialarbeid Gravferdsforvaltning Seremonilokaler Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet Frivillighet Kulturtilbud Sosiale tilbud Gravferdsforvaltning Seremonilokaler Byutvikling Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet Frivillighet Kulturtilbud Sosiale tilbud Gravferdsforvaltning Seremonilokaler Byutvikling

5 Tema for høringen 1.Hvilke verdier skal danne bærebjelker i kommunens forhold til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn?Hvilke verdier skal danne bærebjelker i kommunens forhold til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn? 2.Hvordan bør dialog og medvirkning i saker som berører forholdet mellom kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn styrkes og organiseres?Hvordan bør dialog og medvirkning i saker som berører forholdet mellom kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn styrkes og organiseres? 3.Hvordan bør gravferdsforvaltningen for byens innbyggere organiseres, slik at hensynet til tros- og livssynsnøytralitet ivaretas best mulig?Hvordan bør gravferdsforvaltningen for byens innbyggere organiseres, slik at hensynet til tros- og livssynsnøytralitet ivaretas best mulig? 4.Hvordan kan kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn samarbeide om tilrettelegging for utøvelse av innbyggernes og brukernes tros- og livssynsfrihet?Hvordan kan kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn samarbeide om tilrettelegging for utøvelse av innbyggernes og brukernes tros- og livssynsfrihet? 5.Hvordan sikre god prioritering av tilskuddsmidlene mellom religiøs / livssynsmessig aktivitet og eiendomsforvaltning?Hvordan sikre god prioritering av tilskuddsmidlene mellom religiøs / livssynsmessig aktivitet og eiendomsforvaltning? 6.Hvordan sikre likebehandling og transparens i beregning, budsjettering og utbetaling av tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn?Hvordan sikre likebehandling og transparens i beregning, budsjettering og utbetaling av tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn? 7.Hvordan sikre uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer hovedtyngden av driften?Hvordan sikre uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer hovedtyngden av driften? 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk5

6 Ansvaret for innbyggerneAnsvaret for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn Ansvaret for helhetlig styring av samfunns- utvikling og tjenesteyting Tros- og livssynsfrihet for kommunens innbyggere og brukere av kommunale tjenester. Økonomiske rammevilkår som sikrer Den norske kirke mulighet til å realisere statlige mål for kirken. Kommunens tros- og livssynspolitikk bidrar til realisering av kommunale mål for samfunnsutvikling og tjenesteyting. Tros- og livssynsnøytralitet i kommunal forvaltning og tjenesteyting. Økonomisk likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Grunnmuren: Statlig tros- og livssynspolitikk og menneskerettighetene 1) Verdier 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk6

7 Verdier (forts) 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk7 Kirke-, tros- og livssynssamfunn har en viktig samfunnsrolle og stor betydning for enkeltmennesker Mangfold og integrering i den flerkulturelle byen Dialogarbeid, tilhørighet og trygghet Frivillighet Omfattende ”dugnadsånd”, viktig for både giver og mottaker Byutvikling og kulturvern Signalbygg, kulturbærere Kulturarbeid og sosialt arbeid Omfattende tilbud og innsats fra kirke-, tros- og livssynssamfunn Gravferdsforvaltning Gjelder hele befolkningen, ritualer har stor betydning Seremonier og seremonilokaler Tilbake

8 2) Dialog og medvirkning Styrket kontakt mellom bystyrekomiteen for byutvikling og kultur og kirke-, tros- og livssynssamfunn – Årlige møter med Drammen kirkelige fellesråd og Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) – DOTL inviteres til å fungere som forum for medvirkning – Ikke talerett i budsjettmøtene i politiske organer § Alle tilskuddsmottakere henvises til ordinære kanaler for påvirkning, ingen særbehandling av Den norske kirke Samfunnsutvikling – felles innsatsområder Saker som gjelder/berører kirke-, tros- og livssynssamfunn Kommunens budsjett, påvirkning av ressursbruk og prioriteringer 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk8 Tilbake

9 3) Forvaltning og drift av gravplasser og krematorium Kommunen er gravferdsmyndighet, – forutsatt avtale mellom kirken og kommunen § – Normalmodellen: Den norske kirke er gravferdsmyndighet Tjenestene gjelder alle innbyggere Gravferdsloven – Tilrettelegging for andre tros- og livssynssamfunn – Tros- og livssynsnøytral språkbruk 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk9 Tilbake

10 4) Tilrettelegging for utøvelse av tros- og livssynsfrihet Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn ivaretar religiøse og livssynsmessige behov Elever, beboere og brukere skjermes for uønsket religiøs påvirkning – Ingen begrensning på tradisjonell feiring av høytider, fornuftighet i forhold til symboler, klær og mat, fokus på brukernes behov Ryddige rammer rundt samarbeid om kulturarbeid og sosialt arbeid – Tjenester i regi av kirke-, tros- og livssynssamfunn: Ordinære tilskuddsordninger – Kommunale tjenester: Bestiller-utfører- organisering Kommunen tilrettelegger for utøvelse av tros- og livssynsfrihet – Skoler, institusjoner, hjemmetjenester Kommunen er tros- og livssynsnøytral i sin forvaltning og tjenesteyting – Alle behandles likt, uansett tro og livssyn 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk10 Tilbake

11 5) Kjernevirksomhet og eiendomsforvaltning Den norske kirke oppfordres til å vurdere antall kirkebygg – Kirkens egen vurdering og beslutning! § Kirke- tros- og livssynssamfunn oppfordres til å vurdere sambruk av bygninger og lokaler – Deres egen vurdering og beslutning! – Bygninger og lokaler er mye mer enn religiøse bygninger – Innebærer ikke uønsket ”religionsblanding” Vedlikehold av kirkebygg er ressurskrevende Kapasitet til deling Mer til eiendomsdrift gir mindre til kjernevirksomhet 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk11 Tilbake

12 6) Likebehandling og transparens i tilskuddsforvaltningen Tilskudd pr medlem synliggjøres Beregningsgrunnlaget synliggjøres ”Hodeprisen” blir en av faktorene som vurderes ved fastsetting av tilskudd til kirken § – Ikke ”stykkprisfinansiering” Kirken tar opp lån selv – Kommunen dekker kostnadene gjennom tilskuddet § – Ingen forskjell for kirken. Kirken skaffer presteboliger selv § Tilskuddet til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn skal være like stort, regnet pr medlem (lovpålagt) Jevnere tilskudd fra år til år 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk12 Tilbake

13 7) Uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer Prinsipielt bør ansvaret for finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn overføres til staten Forsøksordning? Statskirken er ”kommunekirke” – Kommunen betaler 2/3 av kirkens driftsutgifter – Kommunen betaler 100 % av kirkens investeringer – Kirken er den største tilskuddsmottakeren i kommunen Kommunen har ingen mulighet til å påvirke bruken av tilskuddene – Størrelsen på tilskuddet til kirken bestemmer størrelsen på tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk13 Tilbake

14 Videre behandling NårHvorHva 7. feb Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Beslutning om saksgang 8. feb - 31. mars Åpen høring Alle uttalelser følger saken 8. mai Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Behandling, innstilling 15. maiBystyretBehandling, vedtak Implementering Økonomikonsekvenser innarbeides i økonomiplan 2013-2016 Nytt forvaltningsregime fra og med budsjettarbeidet høsten 2012 13.2.2012Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk14


Laste ned ppt "Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google