Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring"— Utskrift av presentasjonen:

1 Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring
Presentasjon i Informasjonsmøte rådmannsseksjonene 15. februar Informasjonsmøte virksomhetslederne 16. februar Eldrerådet 29. februar Rådet for funksjonshemmede 1. mars Ungdomsrådet 5. mars Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur 6. mars Drammen og omegn tros- og livssynsforum 7. mars Menighetsmøte Fjell menighet 11. mars

2 KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNS-SAMFUNN
67 % Den norske kirke 18 % andre tros- og livssynssamfunn 15 % ikke medlemmer INNBYGGERNE BRUKERNE Styring og utvikling av lokalsamfunnet KOMMUNEN KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNS-SAMFUNN Aktører i samfunnet og i forhold til enkeltmennesker Forholdet mellom kommunen, innbyggerne og kirke-, tros- og livssynssamfunn Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

3 I motsetning til hva man kan få inntrykk av gjennom media …
Rådmannen foreslår ikke … at Drammen bør avkristnes at kommunen skal blande seg inn i folks tro og livssyn at kommunen skal være verdinøytral at kommunen skal blande seg inn i kirkens myndighet at kommunen skal bryte lover og regler at kommunen skal gi mindre penger til kirken at kommunen vil tvinge ulike religioner til å dele gudshus at kommunen skal overta ansvaret for begravelser Drammen kirkelige fellesråd har vært informert og har påvirket saken i utredningsfasen Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

4 Verdier og roller Kommunen STYRING OG UTVIKLING AV LOKAL-SAMFUNNET
Kommunen TIL RETTELEGGING FOR KIRKE-, TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN Økonomiske tilskudd Dialog og medvirkning Samarbeid om kulturtilbud og sosialarbeid Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn SAMFUNNSAKTØRER TILSKUDDS-MOTTAKERE Innbyggerne og brukerne av kommunale tjenester Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet Frivillighet Kulturtilbud Sosiale tilbud Gravferdsforvaltning Seremonilokaler Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet Frivillighet Kulturtilbud Sosiale tilbud Gravferdsforvaltning Seremonilokaler Byutvikling Mangfold og integrering, tilhørighet og identitet Frivillighet Kulturarbeid Sosialarbeid Gravferdsforvaltning Seremonilokaler TROS- OG LIVSSYNS-NØYTRALITET (likebehandling) Kommunen TIL RETTELEGGING FOR INNBYGGERE OG BRUKERE Innbyggere: Via tilskudd Elever, beboere institusjon, brukere hjemmetjenester: Også praktisk TRO OG LIVSSYN TRO OG LIVSSYN SAMFUNN POLITIKK FAG TROS- OG LIVSSYNS-NØYTRALITET (likebehandling) TROS- OG LIVSSYNS-FRIHET Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

5 Tema for høringen Hvilke verdier skal danne bærebjelker i kommunens forhold til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn? Hvordan bør dialog og medvirkning i saker som berører forholdet mellom kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn styrkes og organiseres? Hvordan bør gravferdsforvaltningen for byens innbyggere organiseres, slik at hensynet til tros- og livssynsnøytralitet ivaretas best mulig? Hvordan kan kommunen og Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn samarbeide om tilrettelegging for utøvelse av innbyggernes og brukernes tros- og livssynsfrihet? Hvordan sikre god prioritering av tilskuddsmidlene mellom religiøs / livssynsmessig aktivitet og eiendomsforvaltning? Hvordan sikre likebehandling og transparens i beregning, budsjettering og utbetaling av tilskudd til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn? Hvordan sikre uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer hovedtyngden av driften? Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

6 1) Verdier Ansvaret for innbyggerne
Ansvaret for Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn Ansvaret for helhetlig styring av samfunns-utvikling og tjenesteyting Tros- og livssynsfrihet for kommunens innbyggere og brukere av kommunale tjenester. Økonomiske rammevilkår som sikrer Den norske kirke mulighet til å realisere statlige mål for kirken. Kommunens tros- og livssynspolitikk bidrar til realisering av kommunale mål for samfunnsutvikling og tjenesteyting. Tros- og livssynsnøytralitet i kommunal forvaltning og tjenesteyting. Økonomisk likebehandling av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn. Grunnmuren: Statlig tros- og livssynspolitikk og menneskerettighetene Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

7 Verdier (forts) Kirke-, tros- og livssynssamfunn har en viktig samfunnsrolle og stor betydning for enkeltmennesker Mangfold og integrering i den flerkulturelle byen Dialogarbeid, tilhørighet og trygghet Frivillighet Omfattende ”dugnadsånd”, viktig for både giver og mottaker Byutvikling og kulturvern Signalbygg, kulturbærere Kulturarbeid og sosialt arbeid Omfattende tilbud og innsats fra kirke-, tros- og livssynssamfunn Gravferdsforvaltning Gjelder hele befolkningen, ritualer har stor betydning Seremonier og seremonilokaler Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Tilbake

8 2) Dialog og medvirkning
Styrket kontakt mellom bystyrekomiteen for byutvikling og kultur og kirke-, tros- og livssynssamfunn Årlige møter med Drammen kirkelige fellesråd og Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) DOTL inviteres til å fungere som forum for medvirkning Ikke talerett i budsjettmøtene i politiske organer § Alle tilskuddsmottakere henvises til ordinære kanaler for påvirkning, ingen særbehandling av Den norske kirke Samfunnsutvikling – felles innsatsområder Saker som gjelder/berører kirke-, tros- og livssynssamfunn Kommunens budsjett, påvirkning av ressursbruk og prioriteringer Tilbake Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

9 3) Forvaltning og drift av gravplasser og krematorium
Kommunen er gravferdsmyndighet, forutsatt avtale mellom kirken og kommunen § Normalmodellen: Den norske kirke er gravferdsmyndighet Tjenestene gjelder alle innbyggere Gravferdsloven Tilrettelegging for andre tros- og livssynssamfunn Tros- og livssynsnøytral språkbruk Tilbake Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

10 4) Tilrettelegging for utøvelse av tros- og livssynsfrihet
Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn ivaretar religiøse og livssynsmessige behov Elever, beboere og brukere skjermes for uønsket religiøs påvirkning Ingen begrensning på tradisjonell feiring av høytider, fornuftighet i forhold til symboler, klær og mat, fokus på brukernes behov Ryddige rammer rundt samarbeid om kulturarbeid og sosialt arbeid Tjenester i regi av kirke-, tros- og livssynssamfunn: Ordinære tilskuddsordninger Kommunale tjenester: Bestiller-utfører-organisering Kommunen tilrettelegger for utøvelse av tros- og livssynsfrihet Skoler, institusjoner, hjemmetjenester Kommunen er tros- og livssynsnøytral i sin forvaltning og tjenesteyting Alle behandles likt, uansett tro og livssyn Tilbake Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

11 5) Kjernevirksomhet og eiendomsforvaltning
Den norske kirke oppfordres til å vurdere antall kirkebygg Kirkens egen vurdering og beslutning! § Kirke- tros- og livssynssamfunn oppfordres til å vurdere sambruk av bygninger og lokaler Deres egen vurdering og beslutning! Bygninger og lokaler er mye mer enn religiøse bygninger Innebærer ikke uønsket ”religionsblanding” Vedlikehold av kirkebygg er ressurskrevende Kapasitet til deling Mer til eiendomsdrift gir mindre til kjernevirksomhet Tilbake Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

12 6) Likebehandling og transparens i tilskuddsforvaltningen
Tilskudd pr medlem synliggjøres Beregningsgrunnlaget synliggjøres ”Hodeprisen” blir en av faktorene som vurderes ved fastsetting av tilskudd til kirken § Ikke ”stykkprisfinansiering” Kirken tar opp lån selv Kommunen dekker kostnadene gjennom tilskuddet § Ingen forskjell for kirken. Kirken skaffer presteboliger selv § Tilskuddet til Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn skal være like stort, regnet pr medlem (lovpålagt) Jevnere tilskudd fra år til år Tilbake Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

13 7) Uavhengighet for Den norske kirke når kommunen finansierer
Prinsipielt bør ansvaret for finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn overføres til staten Forsøksordning? Statskirken er ”kommunekirke” Kommunen betaler 2/3 av kirkens driftsutgifter Kommunen betaler 100 % av kirkens investeringer Kirken er den største tilskuddsmottakeren i kommunen Kommunen har ingen mulighet til å påvirke bruken av tilskuddene Størrelsen på tilskuddet til kirken bestemmer størrelsen på tilskuddet til andre tros- og livssynssamfunn Tilbake Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk

14 Videre behandling Når Hvor Hva 7. feb
Bystyrekomiteen for byutvikling og kultur Beslutning om saksgang 8. feb mars Åpen høring Alle uttalelser følger saken 8. mai Behandling, innstilling 15. mai Bystyret Behandling, vedtak Implementering Økonomikonsekvenser innarbeides i økonomiplan Nytt forvaltningsregime fra og med budsjettarbeidet høsten 2012 Høring, Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk


Laste ned ppt "Drammen kommunes tros- og livssynspolitikk Høring"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google