Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS SAMLING SOSIALTJENESTEN FREDRIKSTAD 10. –

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS SAMLING SOSIALTJENESTEN FREDRIKSTAD 10. –"— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS SAMLING SOSIALTJENESTEN FREDRIKSTAD 10. – 11. 11. 2009
TEMA: HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN Situasjonsbilde Planprosess Særskilte rustiltak Statistikkarbeid Gry Haugland, spesialkonsulent, Omsorg og sosiale tjenester

2 SITUASJONSBILDE - RUS Problematisk levekårsstatistikk (7.3) Postindustri Type rusmidler Alkohol. Cannabis. Heroin. Amfetamin. Kokain. Anabole Steroider Sterkere, rimeligere rusmidler (pris og tilgjengelighet) Brattere avvikskurve for de unge Flere med alvorlige fysiske skader og kognitiv svikt Ressurskrevende - langsiktig rehabilitering og varige bistandsbehov Færre og kortere institusjonsinnleggelser. Ventetid på tiltak i HF Fr.stad: 400 aktive, 800 med behov for helse – og sosiale tjenester August 2009: 267 aktive klienter i rusavdelingen. Økning ca 4 nye i uka 70 – 80 LAR klienter. Vil trolig øke med nye statlige retningslinjer 2010 % av barnevernsvedtak er rusrelatert (185 vedtak av 529) NAV – Ny organisering, ingen statistikk (ca 80 i arbeidstiltak) Feltpleien: 40 brukere pr dag sprøyter pr mnd. 640 samtaler pr år

3 HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 – 2012 (04.12.08)
Planen er helhetlig og folkehelserettet Hovedmål: Å redusere de negative konsekvensene som rusmiddelbruk har for enkeltpersoner og for samfunnet 12 effektmål fordelt på 4 fagområder Planen er delt i 4 fagbaserte plandeler: Forebygging, Behandling, Omsorg og Alkoholpolitiske retningslinjer Hoveddelen kan leses separat. Avsluttes med økonomikapittel og tiltaksmatrise i forhold til effektmål Planen er litterær i form og bygger på profesjonsetiske prinsipper Planen skal være et faglig verktøy i hverdagen

4 VIKTIGE GREP I PLANUTVIKLINGEN
Avsett ressurser Velg metode for planutvikling Sikre politisk og administrativ forankring Vær lojal mot statlige føringer Opptrappingsplan. Veileder, IS -1362 Sikre prosessbistand Fylkesmannens nye rusrådgivere nasjonale kompetansesentre Artikkel om rusplanprosessen i Fr.stad Kommunetorget.no

5 PROSESSMETODE: Appreciative Inquiry
Sosiologisk aksjonsforskning Anerkjenn: teori, forskning, erfaring Undersøk: vis interesse, lytt, etterspør Involver: Nye aktører – ”ferske fjes” Vis entusiasme – ha håp Metodiske virkemidler Oppstarkonferanse: skape interesse – gi tema autoritet Oppsøkende virksomhet. Kartlegging av erfaringsempiri Dialogmøter. Frivillig sektor og organisasjoner i rusfeltet Tverrfaglige rådgivende grupper på fagområdene i plan

6 BRUKERMEDVIRKNING Effektmål: Tjenestemottakerne har reell brukermedvirkning i utvikling av individuelt tilpassede tjenester Innflytelse på strukturelt nivå Rådgivningsfunksjon Brukerdialoger på grunnplanet Brukerundersøkelser (KS) Rettsikkerhet og medborgerskap (ombud) Etablering av Samarbeidsforum med Frivillig sektor – 11 organisasjoner Brukernes erfaringer Gir Praksisbaserte erfaringer kunnskapsbaserte Forsking og teori tiltak i planen

7 ØKONOMI – ”akilleshæl”
Beskjedent rusbudsjett, mill (jf Kostra kommuner) Nær halvparten til Blå Kors og Kirkens Bymisjon Markant behov for økte ressurser. Planforslag - 18 stillinger Svakt vedtak i bystyret. Mangelfull økonomisk støtte Nåværende situasjon: Budsjettkutt og reduserte tjenester Planens redningsplanke 7 ulike statlige rustilskudd - STYRK, LAV, LAR, Avdir/NAV, Husbanken Øremerket tilskudd til rustiltak over 4 år = 7 mill / 10 årsverk Muliggjør iverksetting av nye rustiltak på satsningsområder Budsjettkutt: Stor utfordring å sikre statlige tiltak, samt nivå og kvalitet på tjenestene

8 SÆRSKILTE TILTAK I RUSFELTET Effektmål: Tjenestemottakerne møter en tilgjengelig, kompetent og samordnet rus og psykiatritjeneste Virksomhet for rus, psykiatri, bolig og flyktningarbeid Ny organisering av rus - og psykiatritjenester Sikre bedre kvalitet, tilgjengelighet, ressursbruk Virksomhetsleder Tone Holskil Fagutvikler/ nestleder: Wenche Øiestad Boligavdeling Avdelingsleder: Lisbeth Jaaval Psykiatriboliger Agate Hammeren Flyktning Birgit Kjellås Aktivitet Konst. avd.leder: Gro Aaserød Rus Tom Gunnar Nilsen Psykiatri Ingrid Dahl

9 AKOHOLLOVENS VIRKEMIDLER
Effektmål: Antall rusrelaterte skader reduseres Interkommunale samarbeidsprosjekter Fr.stad, Sarpsborg, Hvaler + Politiet og Næringen Ansvarlig vertskap prosjekt: 6 kurs deltagere Kontrollprosjekt: Nye metoder for kontrollvirksomhet Spillterminaler: Informasjonsbrev. Dialogmøte med spillstedene. Samarbeid med Norsk Tipping. Samarbeidsforum: Bransje, Politi, Kommune Gode Internkontrollsystemer i bransjen Nedre Glomma regionen – Felles skjenkepolitikk ?

10 FOREBYGGING Effektmål:. Arbeidet er samordnet og helhetlig
FOREBYGGING Effektmål: Arbeidet er samordnet og helhetlig Tiltakene er rettet mot foreldre, barn/unge, risikoutsatte Færre ungdommer utvikler rusavhengighet Tidlig intervensjon. Kvello modellen i 11 barnehager Utekontaktens kurative arbeid: Jente - og guttegrupper (20) Familieperspektiv: Samarbeid med LMS i Fr.stad Tiltak for barn av foreldre med rus/psykiatri problemer Sosialt forebyggende arbeid i vg skole. Fylkeskommune og NAV NYTT TILTAK - FOREBYGGENDE RUSARBEID 2 ungdomskontakter på ungdomskolene Gaustad, Cicignon, Kvernhuset, Borge Bindeledd ved behov: ungdom, foreldre, skole og hjelpeapparatet Organisert i Barnevernet Kontaktpersoner Therese Helgesen og Erik Kruse

11 NYTT TILTAK – Hasjavvenningskurs Marianne Otterstad
BEHANDLING Effektmål: Rusavhengige tilbys helhetlige tjenester som bidrar til habilitering, rehabilitering og god omsorg for de med varige skader Endringsfokusert rådgivning. Individuell behandling / IP - ansvarsgrupper Tvang som ledd i behandling (ca 10 saker). Gravide rusavhengige LAR tiltak. 71 brukere - 28 på venteliste. Nye statlige retningslinjer 2010 Ettervernet – med og uten medikamenter (ca. 40 brukere) Midlertidig Omsorgsinstitusjoner – i påvente av behandlingstiltak i HF NYTT TILTAK – Hasjavvenningskurs Marianne Otterstad 7 ukers kurs. 3 kursledere Målgrupper over 18 år Max 8 deltagere pr. kurs Tverretatlig samarbeid Rus, Helsevern, Barnevern, Kommunelege, BUP, SMP, HIØ Forskning på abstinensproblemer. Samarbeid med Sykehuset Sørlandet Fagnettverk - fagsamlinger: Kr.sand, Oslo, Trondheim. Sverige

12 REHABILITERING / OMSORG
BOLIG – Paradigmeskifte ”Alle skal bo” 72 etablerte boliger for rus/psykiatri Miljøarbeidertjenesten (6,5 årsverk). Ressursmangel: nye, tyngre brukere Husbankens boligprogram – nytt program 2010 NYTT TILTAK - Boligsosialt team (5) Eileen Hansen og Rita Larsen Boligetablering – sikre bolig / forhindre utkastelser Boligsirkulasjon - bruke Husbankens virkemidler. Samarbeide med NAV, Namsmannen, Teknisk drift. Rus/psyk. avd. Oppøve boevne: Boligskole NYTT TILTAK – Samfunnskontakten Eirin Hermansen Informasjon ved etablering av boliger og kontakt med nærmiljøet Konfliktløsning i eget bomiljø og i nabolaget Utvikle godt naboskap. Dugnad – Velforening – Aktiviteter / delaktighet

13 REHABILITERING: NYE TILTAK
Fengselskoordinator - Christine Nygård Faglig interkommunalt nettverk – praktisk samhandling Gjengangere (22): bolig - rus, psykiatri, helse, økonomi, arbeid, nettverk Samarbeid internt og eksternt om enkeltklienter – IP / ansvarsgrupper LAR Aktiv rehabilitering - Anders Tangen Kartlegging arbeid/utdanning/aktivitet. Tiltak (36). LAR–Aktiv. Prekvalifisering Arbeidskvalifisering 4 nye NAV prosjekter – statlig finansierte. ”Rus-loser”, innvandrere, KVP Arbeidstiltak for drop - out i vg skole (8/10). Samarbeidsprosjekt Lavterskel Lavterskel arbeidstiltak i regi av Kirkens Bymisjon og Blå Kors. Feltpleien: 2 årsverk. Prosjekt i 6 år. Kommunal innsats 25 % årsverk ”Kulturdråpen”. Tilgjengelige kulturtilbud. Egenaktivitet – eks: teater mv.

14 Utfordringer i rusfeltet
Ressurser – antall årsverk er avgjørende Kompetanseutvikling – kommunale fagmoduler Sikre statlig finansierte rustiltak – modernitet Forebyggende rusenhet – redusere tilvekst Ambulante, tilgjengelige tjenester Oppfølging i bolig - terskelløse tiltak Samhandling med Helseforetaket og NAV By - og Levekårsutviklingen. Langsiktig ”Tenketank” arbeid GOD STATISTIKK GRUNNLAG FOR PLANLEGGING SATSNINGSOMRÅDE I PLANEN


Laste ned ppt "ASSS SAMLING SOSIALTJENESTEN FREDRIKSTAD 10. –"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google