Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Kva er viktig for idretten i Bømlo?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Kva er viktig for idretten i Bømlo?"— Utskrift av presentasjonen:

1 Kva er viktig for idretten i Bømlo?
Ein open og inkluderande idrett Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommuneadministrasjon 10. juni 2008 Rektorane i Bømlo Kommune 13. juni 2008 Utvalsmøte Oppvekst, kultur, idrett 19. august 2008 UTVIKLINGSSAMLING – Idrettsråd HIK Geir Sørenes, leiar Bømlo Idrettsråd

2 Bømlo Idrettsråd Bremnes IL Bremnes Pistolklubb Bømlo Danseklubb
Ein open og inkluderande idrett Bremnes IL Bremnes Pistolklubb Bømlo Danseklubb Bømlo Hestesportsklubb Bømlo IL Bømlo Karateklubb Bømlo Motorsportklubb Bømlo OK Bømlo Sportsdykkere Bømlo Sykkelklubb Bømlo Kajakk Klubb* Finnås Sportsklubb Foldrøy Idrettslag Gilje Allidrett Havglimt FK Moster Idrettslag Rubbestadneset IL * Ikkje medlem når strategi vedtatt

3 2200 under 20 år 1900 over 20 år 2200 menn 1900 kvinner
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett 2200 under 20 år 1900 over 20 år 2200 menn 1900 kvinner 4100 medlemskap

4 gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Dei viktigaste områda for perioden er å: gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling verdi prosess, leder og trener utdanning bedre rammebetingelsane for idretten forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, anlegg styrke idretten som samfunnsfaktor aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene Idrettspolitisk dokument Idretten og dei frivillige kan imidlertid ikkje ta eit slikt ansvar uten at idretten tilføres ressurser, kompetanse og økonomi utover dagens ramme, fra nye finansieringskilder, for å kunne ta et slikt utvida samfunnsansvar.

5 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett ”Idretten er, ved siden av skolen, samfunnets viktigste og største møteplass der barn og ungdom treffer voksne og eldre.”

6 Me må laga oss ein strategi for idretten i Bømlo
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Styrevedtak i BIR 4. juni 2007 Sak 6 Me må laga oss ein strategi for idretten i Bømlo

7 gje brukarane ein bakgrunn og ein kurs for deira handlingsplanar
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett gje brukarane ein bakgrunn og ein kurs for deira handlingsplanar Strategi dokumentet skal fortelja kva idretten i Bømlo står for og kva som er viktig for idretten i Bømlo, kva er det me vil. Handlingsplanen for å oppnå strategien er delt mellom dei ulike aktørane, nemleg idrettslaga, idrettrådet og samarbeidspartnarane. Handlingsplanen er ikkje ein del av strategi dokumentet Kvifor ein strategi Ein del av handlingsplanen til Bømlo Idrettsråd vil vera å påvirka dei ulike aktørane til å utforme sine handlingsplanar i tråd med idretten sin strategi.

8 Plan for å få fram strategien
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Styremøte for felles forståelse av oppgavene Møte med ledelsen av alle medlemmene i BIR, presentasjon og innledende diskusjoner IR Utviklingssamling Haugesund, presentasjon og tilbakemelding fra andre IR Presentasjon av BIR og planer/strategidokument for Bømlo Kommunestyremøte Møte med medlemmene, tilbakemelding og konkretisering Februar – ferdigstilling av strategidokument Mars – vedtak av strategidokument på årsmøtet til BIR Plan for å få fram strategien

9 Prioritere grupper som ikkje finn seg til rette
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Samarbeidspartnere Kompetanse Medlemmer / Aktive Gje fleire barn og unge eit betre tilbod Prioritere grupper som ikkje finn seg til rette ein del av samfunnet Trenere Ledere Anlegg Ramme betingelser Verdier 10 min

10 Idrettsglede Felleskap Helse Ærlighet Bømlo Idrettsråd
Ein open og inkluderande idrett All aktivitet skal bygge på grunnverdiar som Idrettsglede Felleskap Helse Ærlighet Å styrke verdiarbeidet og kjerneverdiane inn mot laga er idretten sitt viktigaste samfunnsbidrag til å skape - gode oppvekstvilkår for barn og ungdom - ei betre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper

11 Frivillighet Demokrati Lojalitet Likeverd
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Kjerneverdiane i idretten er at arbeidet skal preges av Frivillighet Demokrati Lojalitet Likeverd All aktivitet skal bygge på grunnverdiar som Idrettsglede Felleskap Helse Ærlighet Å styrke verdiarbeidet og kjerneverdiane inn mot laga er idretten sitt viktigaste samfunnsbidrag til å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom ei betre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper.

12 WORKSHOP om idretten sine verdiar
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett WORKSHOP om idretten sine verdiar Open samling med idretts interesserte i Bømlo Kommune Olavskulen 19. september 2007, kl Me tar utgangspunk i NIF sitt Idrettspolitiske dokument 2007 – 2011 Kl 1850 Registrering Kl 1910 Velkommen, innleiing Kl 1915 Presentasjon Kl 1945 Gruppearbeid Kl 2030 Pause Kl 2045 Presentasjon av gruppe arbeidet Kl 2115 Oppsummering Kl 2130 Slutt

13 Bømlo Idrettsråd Verdi prosess Ein open og inkluderande idrett
Olavskulen 19. september 2007 – 30 stk frivillighet alle mennesker idrettslagets rolle i lokalsamfunnet demokrati ønsker og behov idrettens barnerettigheter lojalitet positiv verdiskaper alkohol i idrettsammenheng likeverd drivkraft i samfunnet dopingmidler glede funksjonshemmede felleskap innvandrere helse idrett for alle mosjon ærlighet eldre toleranse forståelse åpne tilbud lokal verdiskapning erkjennelse inkluderende tilbud frivillig engasjement diskriminering differensierte tilbud samfunnsbidrag trakassering oppvekstvilkår hets helse og livskvalitet kjønn funksjonshemming alle aldersgrupper etnisk bakgrunn religion seksuell orientering

14 Bømlo Idrettsråd Verdi prosess Ein open og inkluderande idrett
Stikkord Innspel frå deltakarane 1 frivillighet - dugnad - engasjement - tidsramma - kvar sin eigen lykkesmed, samfunnsutviklinga - omdømme 2 idrettslagets rolle i lokalsamfunnet - er limet i lokalsamfunnet - omfavnar mange - største frivillige barne og ungdomsarbeide - samligstad / møtestad 3 alle mennesker - eit ideal - urealistisk - alders betinga - barn og ungdom – best 4 demokrati - open for alle – inkluderande - betingar at fleire/mange deltar 5 ønsker og behov - midlar - fleire innvolverer seg

15 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett å gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling (1/1) (verdi prosess, leder og trener utdanning) Bevistgjere våre verdier, synleggjere felles verdiar Stor fokus på utdanning, aktivitetsleder kurs leder kurs trener kurs Utveksle kompetanse gjennom samarbeid med Skule (pedagogikk, lek og læring, gymnastikk, kostlære..) Helsevesen (fysioterapi, helsesyster, kosthold ..) Anlegg (vedlikehold, bygging, finansiering ..) KOMPETANSE VERDI Strategi dokument

16 Bømlo Idrettsråd Kva anlegg og aktivitetar treng me
Ein open og inkluderande idrett å bedre rammebetingelsane for idretten (1/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) Klubbanlegg Kvert lag sitt klubbhus (eller bruksrett) Skuleanlegg Gymnastikksaler Uteområde for aktivitet, leikeapparat, ballbinger, O-kart Turløyper, stavgang Senteranlegg (Bremnes, Rubb, Finnås, Moster og Bømlo) Kunstgrasbane Stor idrettshall Aerobic/spinning Sentrale anlegg - Fridrett Hallsport (handball, volleyball, ...) Motorsport Svømming/stup Hestesport Skyting AKTIVITET ANL Kva anlegg og aktivitetar treng me Strategi dokument

17 - Felles arrangement liste Aktivitets hefte / web
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett å bedre rammebetingelsane for idretten (2/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) Skape identitet - Felles arrangement liste Aktivitets hefte / web AKTIVITET Idretten i Bømlo Strategi dokument

18 Bømlo Idrettsråd å bedre rammebetingelsane for idretten (3/3)
Ein open og inkluderande idrett å bedre rammebetingelsane for idretten (3/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) Faste samarbeidspartnere for idretten i Bømlo - Kommune - Finnås Kraftlag - Lokalt næringsliv - Norsk Tipping Stikkord for kommune - Idrett i skule og SFO - Bømlo kultur og idrettskule - Støtte til frivillig arbeid - Vedlikehold av anlegg PARTNER Strategi dokument

19 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett Idrett i skule og SFO
For å gjera idretten enda meir tilgjengeleg for dei minste ser idretten i Bømlo det som viktig at det blir satsa meir på idrett innan skulen og SFO. Idretten i Bømlo har mange felles punkter med skuleverket og skulekvardagen. Me har sett fordelane av å samhandle om drift, utbygging og bruk av eksisterande og nye idrettsanlegg. Samarbeidet med skuleverket aukar rekrutteringa til idretten. Idretten i Bømlo vil væra ein aktiv pådrivar og medspelar for å styrke fysisk aktivitet i skuleverket og i ein utvida skulekvardag. Det må opprettast eit nært samarbeid med skule eininga for å sikre at skulane har - nok idrettsleg kompetanse - fysisk aktivitet ein time kvar dag - stimulerer til idrettsleg aktivitet tar i bruk anlegg og aktivitetar i nærområdet Ved alle skular bør det vera eit idrettsleg tilbod for SFO. Dette tilbodet må lages i samarbeid med dei lokale idrettslaga. Strategi dokument

20 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett
Bømlo kultur og idrettskule Bømlo har i dag ein veletablert kulturskule. Idretten i Bømlo vil at det i planperioden skal avklarast ein modell for å innlemma idretten i denne skulen eller liknande løysingar. Kommunen sikrar ressursar for idrettsfagleg kompetanse innan skule og SFO. Idretteskulen sin kompetanse inneber også pedagogikk, fysioterapi og helse. Idretten i Bømlo nyttar seg av kompetansen i idrettskulen for å styrke sitt arbeid med barn og unge ved kompetanseoverføring til trenere og leiarar. Strategi dokument

21 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett
Støtte til frivillig arbeid Idretten i Bømlo vil styrke støtta til det frivillige arbeidet. Krava til eit idrettslag er i dag som krava til ein bedrift og det frivillige arbeidet som styreleiar er ofte meir som ein dagleg leiar. Idretten vil at kommune, idrettslaga og andre samarbeidspartnarar i løpet av perioden utviklar ein modell for ein støttefunksjon for idretten i Bømlo. Denne støtteordninga må jobbe med saker som administrasjon av felles arrangement idrettkonsulentens oppgåver samarbeid med kommune einingane helse og oppvekst leder/sekretær oppgåver for laga administrere utdanning av leiarar / trenere Strategi dokument

22 Tenk deg at: Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett
Kompetanse er så viktig at Bømlo løyver kr til opplæring av trenarar og leiarar – Idrettsakademi (HIK løyver kr som ein pilot for IKS) Samordning av tjenester, 16 x = for regnskapsføring Idrettskule i Bomlohallen, idrettspedagoger for BUS, videregående, Svortland, de andre skulane, samordning med fysioterapi Idrett inngår i den kommunale helseplan Idrett inngår i bedriftenes HMS planer

23 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett
å styrke idretten som samfunnsfaktor (1/1) (aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene) Å fremme god helse i befolkninga - Ved å gje eit allsidig og differensiert tilbod til alle aldersgrupper er idrettslaga med på å fremma ei god helse i befolkninga. Idretten sin verdiskaping - Idretten i Bømlo har ein stipulert arbeids innsats på ca årsverk. Regner ein kr per årsverk utgjer dette ca millionar kroner Lokalsamfunna - Idretten i Bømlo ser på seg sjølv som ein vesentleg faktor til å halda samen lokalsamfunna. Idrettslaga representerer ein god samling og møtestad for bebuarane i lokalsamfunna, samtidig som dei er med å skape ein identitet til Bømlo.

24 Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett
Målet som NIF har valt for perioden og som set ord på våre felles utfordringar er «Ein open og inkluderande idrett» Med ein slik fokusering ønskjer norsk idrett og idretten på Bømlo å: Gje fleire barn og ungdom eit betre tilbod Prioritere grupper som ikkje finn seg godt nok til rette i idrettslaga Vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheiter for vekst og utvikling Auke det frivillige engasjementet og den lokale verdiskapinga Det overordna målet for strategien til Idretten i Bømlo er på linje med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè sine målsetningar.

25 Bømlo Idrettsråd Prioriteringar Ein open og inkluderande idrett
å auke talet av medlemmer spesiell satsing på barn og unge, funksjonshemma og innvandrarar samt eldre. å auke kjennskapen til verdiane i idretten og korleis idretten påverkar samfunnet å auke satsinga på trener og leder utdanninga å auke idretten sin verdiskaping på Bømlo å auke aktivitetsnivået blant Bømlo sin befolkning i skulekvardag og i fritid å skape identitet til idretten i Bømlo Prioriteringar Idretten i Bømlo vil i perioden prioritere

26 ”implementere” strategi - informere og invitere til samarbeid
Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett ”implementere” strategi - informere og invitere til samarbeid - handlingsplaner i laga (årsmelding) Identitet til idretten i Bømlo - felles profilereing >> arrangements oversikt Idretten sine verdiar idrettsglede, helse, felleskap, ærlighet Kva nå Ein open og inkluderande idrett Idretten i Bømlo

27 Bømlo Idrettsråd vil vera eit samarbeidsorgan for - Idretten i Bømlo
Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd vil vera eit samarbeidsorgan for - Idretten i Bømlo Idretten i Bømlo og Bømlo Kommune Idretten i Bømlo og NIF (HIK) Kontakt oss – bruk oss Idretten i Bømlo Takk for merksemda


Laste ned ppt "Kva er viktig for idretten i Bømlo?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google