Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommuneadministrasjon 10. juni 2008 Rektorane i Bømlo Kommune.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommuneadministrasjon 10. juni 2008 Rektorane i Bømlo Kommune."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommuneadministrasjon 10. juni 2008 Rektorane i Bømlo Kommune 13. juni 2008 Utvalsmøte Oppvekst, kultur, idrett 19. august 2008 UTVIKLINGSSAMLING – Idrettsråd HIK 25.10.2008 Geir Sørenes, leiar Bømlo Idrettsråd Ein open og inkluderande idrett

2 Bremnes IL Bremnes Pistolklubb Bømlo Danseklubb Bømlo Hestesportsklubb Bømlo IL Bømlo Karateklubb Bømlo Motorsportklubb Bømlo OK Bømlo Sportsdykkere Bømlo Sykkelklubb Bømlo Kajakk Klubb* Finnås Sportsklubb Foldrøy Idrettslag Gilje Allidrett Havglimt FK Moster Idrettslag Rubbestadneset IL Bømlo Idrettsråd * Ikkje medlem når strategi vedtatt

3 Ein open og inkluderande idrett 2200 under 20 år 2200 menn 1900 kvinner 4100 medlemskap 1900 over 20 år Bømlo Idrettsråd

4 Ein open og inkluderande idrett Idrettspolitisk dokument Bømlo Idrettsråd Dei viktigaste områda for perioden er å: - gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling verdi prosess, leder og trener utdanning - bedre rammebetingelsane for idretten forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, anlegg - styrke idretten som samfunnsfaktor aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene Idretten og dei frivillige kan imidlertid ikkje ta eit slikt ansvar uten at idretten tilføres ressurser, kompetanse og økonomi utover dagens ramme, fra nye finansieringskilder, for å kunne ta et slikt utvida samfunnsansvar.

5 Ein open og inkluderande idrett ”Idretten er, ved siden av skolen, samfunnets viktigste og største møteplass der barn og ungdom treffer voksne og eldre.” Bømlo Idrettsråd

6 Ein open og inkluderande idrett Sak 6 Me må laga oss ein strategi for idretten i Bømlo Styrevedtak i BIR 4. juni 2007 Bømlo Idrettsråd

7 Ein open og inkluderande idrett Kvifor ein strategi Bømlo Idrettsråd gje brukarane ein bakgrunn og ein kurs for deira handlingsplanar Strategi dokumentet skal fortelja kva idretten i Bømlo står for og kva som er viktig for idretten i Bømlo, kva er det me vil. Handlingsplanen for å oppnå strategien er delt mellom dei ulike aktørane, nemleg idrettslaga, idrettrådet og samarbeidspartnarane. Handlingsplanen er ikkje ein del av strategi dokumentet Ein del av handlingsplanen til Bømlo Idrettsråd vil vera å påvirka dei ulike aktørane til å utforme sine handlingsplanar i tråd med idretten sin strategi.

8 Ein open og inkluderande idrett Plan for å få fram strategien Bømlo Idrettsråd 21.08 - Styremøte for felles forståelse av oppgavene 19.09 - Møte med ledelsen av alle medlemmene i BIR, presentasjon og innledende diskusjoner 03.11 - IR Utviklingssamling Haugesund, presentasjon og tilbakemelding fra andre IR 12.11 - Presentasjon av BIR og planer/strategidokument for Bømlo Kommunestyremøte 26.11 - Møte med medlemmene, tilbakemelding og konkretisering Februar – ferdigstilling av strategidokument Mars – vedtak av strategidokument på årsmøtet til BIR

9 Ein open og inkluderande idrett Kompetanse Verdier LedereAnlegg Medlemmer / Aktive Gje fleire barn og unge eit betre tilbod Prioritere grupper som ikkje finn seg til rette Samarbeidspartnere Trenere Ramme betingelser ein del av samfunnet 10 min Bømlo Idrettsråd

10 All aktivitet skal bygge på grunnverdiar som Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd IdrettsgledeFelleskapHelseÆrlighet Å styrke verdiarbeidet og kjerneverdiane inn mot laga er idretten sitt viktigaste samfunnsbidrag til å skape - gode oppvekstvilkår for barn og ungdom - ei betre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper

11 Kjerneverdiane i idretten er at arbeidet skal preges av FrivillighetDemokrati LojalitetLikeverd All aktivitet skal bygge på grunnverdiar som IdrettsgledeFelleskap HelseÆrlighet Å styrke verdiarbeidet og kjerneverdiane inn mot laga er idretten sitt viktigaste samfunnsbidrag til å skape gode oppvekstvilkår for barn og ungdom ei betre helse og livskvalitet gjennom fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd

12 WORKSHOP om idretten sine verdiar Open samling med idretts interesserte i Bømlo Kommune Olavskulen 19. september 2007, kl 1900 - 2130 Me tar utgangspunk i NIF sitt Idrettspolitiske dokument 2007 – 2011Idrettspolitiske dokument 2007 – 2011 Kl 1850Registrering Kl 1910Velkommen, innleiing Kl 1915Presentasjon Kl 1945Gruppearbeid Kl 2030Pause Kl 2045Presentasjon av gruppe arbeidet Kl 2115Oppsummering Kl 2130Slutt Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd

13 frivillighetalle mennesker idrettslagets rolle i lokalsamfunnetdemokratiønsker og behov idrettens barnerettigheterlojalitetpositiv verdiskaper alkohol i idrettsammenhenglikeverddrivkraft i samfunnet dopingmidlerglede funksjonshemmedefelleskap innvandrerehelseidrett for alle mosjonærlighet eldre toleranse forståelseåpne tilbudlokal verdiskapning erkjennelseinkluderende tilbudfrivillig engasjement diskrimineringdifferensierte tilbudsamfunnsbidrag trakasseringoppvekstvilkår hetshelse og livskvalitet kjønnfunksjonshemmingalle aldersgrupper etnisk bakgrunnreligion seksuell orientering Ein open og inkluderande idrett Verdi prosess Olavskulen 19. september 2007 – 30 stk Bømlo Idrettsråd

14 Verdi prosess Ein open og inkluderande idrett Stikkord Innspel frå deltakarane 1 frivillighet - dugnad - engasjement - tidsramma - kvar sin eigen lykkesmed, samfunnsutviklinga - omd ø mme 2 idrettslagets rolle i lokalsamfunnet - er limet i lokalsamfunnet - omfavnar mange - st ø rste frivillige barne og ungdomsarbeide - samligstad / m ø testad 3 alle mennesker - eit ideal - urealistisk - alders betinga - barn og ungdom – best 4 demokrati - open for alle – inkluderande - betingar at fleire/mange deltar 5 ø nsker og behov - midlar - fleire innvolverer seg Bømlo Idrettsråd

15 Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument KOMPETANSE VERDI å gjennomføra ein verdi- og kompetansebasert utvikling (1/1) (verdi prosess, leder og trener utdanning) Bevistgjere våre verdier, synleggjere felles verdiar Stor fokus på utdanning, - aktivitetsleder kurs - leder kurs - trener kurs Utveksle kompetanse gjennom samarbeid med - Skule (pedagogikk, lek og læring, gymnastikk, kostlære..) - Helsevesen (fysioterapi, helsesyster, kosthold..) - Anlegg (vedlikehold, bygging, finansiering..) Bømlo Idrettsråd

16 å bedre rammebetingelsane for idretten (1/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) Klubbanlegg - Kvert lag sitt klubbhus (eller bruksrett) Skuleanlegg - Gymnastikksaler - Uteområde for aktivitet, leikeapparat, ballbinger, O-kart - Turløyper, stavgang Senteranlegg (Bremnes, Rubb, Finnås, Moster og Bømlo) - Kunstgrasbane - Stor idrettshall - Aerobic/spinning Sentrale anlegg - Fridrett - Hallsport (handball, volleyball,...) - Motorsport - Svømming/stup - Hestesport - Skyting Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument AKTIVITET ANL Kva anlegg og aktivitetar treng me Bømlo Idrettsråd

17 å bedre rammebetingelsane for idretten (2/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) Skape identitet - Felles arrangement liste - Aktivitets hefte / web Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument Idretten i Bømlo AKTIVITET Bømlo Idrettsråd

18 å bedre rammebetingelsane for idretten (3/3) (forutsigbare rammevilkår, samarbeidspartnere, aktiviteter og anlegg) Faste samarbeidspartnere for idretten i Bømlo - Kommune - Finnås Kraftlag - Lokalt næringsliv - Norsk Tipping Stikkord for kommune - Idrett i skule og SFO - Bømlo kultur og idrettskule - Støtte til frivillig arbeid - Vedlikehold av anlegg Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument PARTNER Bømlo Idrettsråd

19 Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument Bømlo Idrettsråd Idrett i skule og SFO For å gjera idretten enda meir tilgjengeleg for dei minste ser idretten i Bømlo det som viktig at det blir satsa meir på idrett innan skulen og SFO. Idretten i Bømlo har mange felles punkter med skuleverket og skulekvardagen. Me har sett fordelane av å samhandle om drift, utbygging og bruk av eksisterande og nye idrettsanlegg. Samarbeidet med skuleverket aukar rekrutteringa til idretten. Idretten i Bømlo vil væra ein aktiv pådrivar og medspelar for å styrke fysisk aktivitet i skuleverket og i ein utvida skulekvardag. Det må opprettast eit nært samarbeid med skule eininga for å sikre at skulane har - nok idrettsleg kompetanse - fysisk aktivitet ein time kvar dag - stimulerer til idrettsleg aktivitet - tar i bruk anlegg og aktivitetar i nærområdet Ved alle skular bør det vera eit idrettsleg tilbod for SFO. Dette tilbodet må lages i samarbeid med dei lokale idrettslaga.

20 Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument Bømlo Idrettsråd Bømlo kultur og idrettskule Bømlo har i dag ein veletablert kulturskule. Idretten i Bømlo vil at det i planperioden skal avklarast ein modell for å innlemma idretten i denne skulen eller liknande løysingar. Kommunen sikrar ressursar for idrettsfagleg kompetanse innan skule og SFO. Idretteskulen sin kompetanse inneber også pedagogikk, fysioterapi og helse. Idretten i Bømlo nyttar seg av kompetansen i idrettskulen for å styrke sitt arbeid med barn og unge ved kompetanseoverføring til trenere og leiarar.

21 Ein open og inkluderande idrett Strategi dokument Bømlo Idrettsråd Støtte til frivillig arbeid Idretten i Bømlo vil styrke støtta til det frivillige arbeidet. Krava til eit idrettslag er i dag som krava til ein bedrift og det frivillige arbeidet som styreleiar er ofte meir som ein dagleg leiar. Idretten vil at kommune, idrettslaga og andre samarbeidspartnarar i løpet av perioden utviklar ein modell for ein støttefunksjon for idretten i Bømlo. Denne støtteordninga må jobbe med saker som - administrasjon av felles arrangement - idrettkonsulentens oppgåver - samarbeid med kommune einingane helse og oppvekst - leder/sekretær oppgåver for laga - administrere utdanning av leiarar / trenere

22 Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd Tenk deg at: Kompetanse er så viktig at Bømlo løyver kr 100 000 til opplæring av trenarar og leiarar – Idrettsakademi (HIK løyver kr 100 000 som ein pilot for IKS) Samordning av tjenester, 16 x 20 000 = 320 000 for regnskapsføring Idrettskule i Bomlohallen, idrettspedagoger for BUS, videregående, Svortland, de andre skulane, samordning med fysioterapi Idrett inngår i den kommunale helseplan Idrett inngår i bedriftenes HMS planer

23 å styrke idretten som samfunnsfaktor (1/1) (aktiv oppvekst i skulen, bedre folkehelse gjennom aktivitet i lagene) Å fremme god helse i befolkninga - Ved å gje eit allsidig og differensiert tilbod til alle aldersgrupper er idrettslaga med på å fremma ei god helse i befolkninga. Idretten sin verdiskaping - Idretten i Bømlo har ein stipulert arbeids innsats på ca 30 - 35 årsverk. Regner ein kr 300 000 per årsverk utgjer dette ca 9 - 11 millionar kroner Lokalsamfunna - Idretten i Bømlo ser på seg sjølv som ein vesentleg faktor til å halda samen lokalsamfunna. Idrettslaga representerer ein god samling og møtestad for bebuarane i lokalsamfunna, samtidig som dei er med å skape ein identitet til Bømlo. Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd

24 Ein open og inkluderande idrett Bømlo Idrettsråd Målet som NIF har valt for perioden og som set ord på våre felles utfordringar er «Ein open og inkluderande idrett» Med ein slik fokusering ønskjer norsk idrett og idretten på Bømlo å: -Gje fleire barn og ungdom eit betre tilbod - Prioritere grupper som ikkje finn seg godt nok til rette i idrettslaga - Vise respekt for menneskeverdet og sikre like muligheiter for vekst og utvikling - Auke det frivillige engasjementet og den lokale verdiskapinga Det overordna målet for strategien til Idretten i Bømlo er på linje med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komitè sine målsetningar.

25 Ein open og inkluderande idrett Prioriteringar Bømlo Idrettsråd å auke talet av medlemmer spesiell satsing på barn og unge, funksjonshemma og innvandrarar samt eldre. å auke kjennskapen til verdiane i idretten og korleis idretten påverkar samfunnet å auke satsinga på trener og leder utdanninga å auke idretten sin verdiskaping på Bømlo å auke aktivitetsnivået blant Bømlo sin befolkning i skulekvardag og i fritid å skape identitet til idretten i Bømlo Idretten i Bømlo vil i perioden prioritere

26 Ein open og inkluderande idrett Kva nå Bømlo Idrettsråd ”implementere” strategi - informere og invitere til samarbeid - handlingsplaner i laga (årsmelding) Identitet til idretten i Bømlo - felles profilereing >>>> - arrangements oversikt Idretten sine verdiar - idrettsglede, helse, felleskap, ærlighet Idretten i Bømlo Ein open og inkluderande idrett

27 Bømlo Idrettsråd vil vera eit samarbeidsorgan for - Idretten i Bømlo - Idretten i Bømlo og Bømlo Kommune - Idretten i Bømlo og NIF (HIK) Kontakt oss – bruk oss Ein open og inkluderande idrett Idretten i Bømlo Takk for merksemda http://bomloidrett.net Bømlo Idrettsråd


Laste ned ppt "Strategisk dokument for åra 2008 – 2012 Kva er viktig for idretten i Bømlo? Presentasjon for Kommuneadministrasjon 10. juni 2008 Rektorane i Bømlo Kommune."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google