Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASK – en rettighet. Hva nå? Hva gjør Statped?

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASK – en rettighet. Hva nå? Hva gjør Statped?"— Utskrift av presentasjonen:

1 ASK – en rettighet. Hva nå? Hva gjør Statped?
ASK – en rettighet. Hva nå? Hva gjør Statped? Idun Klette Låhne, avdelingsleder Statped sørøst

2 Meld.St.18 ( ) Meldingen beskriver målet for og hensikten med bestillingen til Statped

3 Statpeds samfunnsmandat
Statpeds samfunnsmandat «Statpeds samfunnsmandat er å bidra til at barn, unge og voksne med særskilte opplæringsbehov gis muligheten til å være aktive deltakere i utdanning, arbeid og samfunnsliv.» (Fra Målbilde for Statped )

4 Hva er målene for Statpeds virksomhet?
Hva er målene for Statpeds virksomhet? Mål 1 - Tjenesteyting Mål 2 – Kunnskapsspredning Mål 3 – Kompetanseutvikling (FoU) (Meld. St. 18, Læring og fellesskap (2010 – 2011))

5 Hvorfor skal Statped omstilles?
Hvorfor skal Statped omstilles? En mer enhetlig praksis mot kommuner og fylkeskommuner – «En dør inn» En mer enhetlig strategi for utvikling og bruk av fag og spisskompetanse En tydeligere fag – og tjenesteprofil for brukere, samarbeidspartnere og ansatte

6 Omstillingen av Statped
Omstillingen av Statped En nasjonal etat underlagt Utdanningsdirektoratet Fra 11 kompetansesentre til en nasjonal etat inndelt i fire flerfaglige regioner ledet av et hovedkontor i Oslo 800 ansatte Omstillingsperiode : interimfase implementeringsfase

7 Organisering av Statped
Organisering av Statped Statped vest Statped nord Statped midt Organisert nasjonalt: Skådalen skole for døvblindefødte (Oslo) A.C. Møller skole og barnehage for barn med hørselshemming (Trondheim) Deltidsopplæring for elever som benytter tegnspråk Utvikling av læringsressurser Statped sørøst

8 Samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og FM
Samarbeid med kommuner, fylkeskommuner og FM Statped er ingen lovpålagt virksomhet Statped skal bistå kommuner og fylkeskommuner i deres oppgave med å oppfylle lov og forskrift på opplæringsfeltet Viktig å gjøre Statped kjent – rammeavtaler med kommuner og fylkeskommuner Statped samarbeider med nasjonale sentre og Fylkesmennene

9 Hvorfor en tydelig fag- og tjenesteprofil?
Hvorfor en tydelig fag- og tjenesteprofil? NAV H Helse Statped Brukeren Fylkes- mannen BUP PPT

10 Statpeds fagområder døvblindhet ervervet hjerneskade hørsel
Statpeds fagområder døvblindhet ervervet hjerneskade hørsel sammensatte lærevansker språk/tale syn Beskrevet i St.meld. 18.

11 Statped som tjenesteyter
Statped som tjenesteyter Rådgivning, veiledning og konsultasjon Kurs, seminarer og workshops Foreldreopplæring Skoler (heltid) og deltidsopplæring Kunnskapsspredning ved hjelp av teknologi Utvikling av velferdsteknologi og læringsressurser Samarbeid med UH-sektoren

12 Hvordan bruke Statped best mulig?
Hvordan bruke Statped best mulig? Kunnskap om at Statped finnes og hvilke tjenester Statped kan bistå kommuner og fylkeskommuner med Tett samarbeid med brukerorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner slik at tjenestetilbudet er i samsvar med behov Ta i bruk ulike tilnærmingsmåter. Eks. sosiale medier (Facebook og Twitter), nettverk, streaming av kurs og konferanser

13 Statpeds arbeid i kommuner- etter søknad
Statpeds arbeid i kommuner- etter søknad Mål: Styrke kunnskapen og handlingskompetansen innen ASK-feltet i to kommuner Gjennomføring: Det ble etablert en ASK-ressursgruppe i hver kommune bestående av personer fra PPT og spes.ped-team. Ressursgruppen deltok på fire samlinger i året over to år. Statped hadde det faglige ansvaret for gjennomføringen, mens kommunene hadde ansvaret for at de aktuelle personene ble fristilt til å delta. Samlingene hadde et praksisnært fokus, og inneholdt en kombinasjon av teori, erfaringsdeling og case-drøftinger.

14 Etter to år hadde deltakerne fått kjennskap til:
terminologi og sentrale områder av fagfeltet kartlegging: hva bør inngå, hvilke metoder og hva slags materiell kan være aktuelt kommunikasjonspartnerens rolle, partnerfortolket kommunikasjon og bruk av støttemateriell hjelpemidler som ofte blir benyttet manuelle og grafiske tegn, kriterier for valg og introduksjon av de første tegnene kommunikasjonsbøker og talemaskiner; organisering, oppbygging og implementering. tilretteleggelse for lese -og skriveopplæring utarbeidelse av mål i IOP og sakkyndig vurdering.

15 Søknad: «Ønske om veiledning og rådgiving i forbindelse med lesing og skriving hos en elev med behov for ASK» Hva gjør Statped? Observasjon av elevens læringssituasjon og bli kjent med elev og nærpersoner Oppstartsmøte: innhenting av opplysninger. Gir informasjon om Statped og vårt arbeid. Legger plan for perioden. Kartlegging relatert til lesing og skriving. Utprøving av tiltak Rådgiving og veiledning Totalt varighet fra ett til to år En talespråklig elev vil i innlæringsperioden lydere høyt når de skriver og de hører og kjenner lydene i ordene. Dette har ikke eleven med behov for ASK anledning til da de ikke snakker. Ordforrådet til elevene påvirker også lese -og skriveprosessen. Elever som ikke snakker er prisgitt nærpersoner som programmerer talemaskiner med tilstrekkelig og relevant ordforråd. Det samme gjeldet de som benytter tegn. Prisgitt at nærpersoner benytter tilstrekkelig og relevante tegn («tegn til tale» eller hva man skal kalle det i dag) For de elevene med behov for ASK som har forutsetninger for å lære seg å lese og skrive er denne ferdigheten noe av det viktigste om ikke det viktigste de kan lære seg. Ved å kunne skrive kan de i prinsippet si hva de vil og dermed ikke være avhengig av det ordforrådet nærpersonene har gitt dem tilgang til. Det vil også være enklere for dem å fullføre skolegang og bli vurdert på «lik» linje med de andre elevene.

16 Hvor går veien videre? I Norge har vi liten erfaring med hvordan elever som mangler talespråket lærer seg å lese og skrive. I Statped har vi hatt prosjekter for å prøve ut metoder og vi holder oss oppdaterte på internasjonal forskning. Behov for å jobbe videre med egen kompetanseutvikling på områdene ASK/ lesing og skriving – videre behov for FoU på feltet.

17  02196


Laste ned ppt "ASK – en rettighet. Hva nå? Hva gjør Statped?"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google