Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I"— Utskrift av presentasjonen:

1 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Pål Rongved (kursansvarlig) Avd. for farmasøytisk kjemi, Farmasøytisk institutt (kontor Fysikk Øst rom 193)   Kontor: Mobil: FRM1050 april 2007

2 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Hva er dette kurset? I dette emnet videreføres kunnskapene fra tidligere emner i generell og organisk kjemi, biologi samfunnsfarmasi legemiddelkjemi med særlig vekt på å lære om de viktigste legemiddelgruppene. Dette emnet er det første som tar dere grundig inn i selve legemidlenes kjemi, farmakognosi relevant cellebiologi mikrobiologi farmakologi relevant fysiologi. FRM1050 april 2007

3 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Kurshefte Det er laget et kurshefte for dette kurset som inneholder mer informasjon (grønt hefte i hyllen utenfor instituttkontoret). Anbefalt litteratur er gitt i kursheftet, læringsmål for hver uke likeså. FRM1050 april 2007

4 FRM1050 april 2007

5 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Det siste emnet i vårsemesteret i det nye farmasistudiet Knytter legemiddelkjemien sammen med den basale farmakologien for de enkelte substanser: Kjemi og biologi hånd i hånd! Emnet går over 9 uker (fra slutten av april til midten av juni) og inneholder noen av de viktigste legemiddelgruppene som brukes i Norge i dag. Holdninger: Ha en reflektert holdning til at vår forståelse av virkningsmekanismene for legemidler bygger på naturvitenskapelig forskning. Ha en reflektert og kritisk holdning til “løse” påstander om virkningsmekanismene til legemidler. FRM1050 april 2007

6 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Dere skal etter endt emne forstå at legemidler virker gjennom interaksjon med kroppens forskjellige målmolekyler (transportproteiner, ionekanaler, reseptorer, enzymer, etc.) og at en terapeutisk effekt kan oppnås ved å inhibere eller stimulere disse målmolekylenes aktivitet. Listen over legemiddeleksempler inneholder både syntetiske og naturlig forekommende stoffer. Overordnede mål: dere skal etter emnet FRM1050 ha nådd visse læringsmål innen kunnskaper, ferdigheter og holdninger: Se Kursheftet sidene 3-5 FRM1050 april 2007

7 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Emnets oppbygning I. Emnet innledes med en ukes generell del, hvor følgende temaer vil bli gjennomgått: Hvordan påvirkes celler av kjemiske stoffer Hvordan legemiddelsubstanser påvirker reseptorer og målmolekyler (transportmekanismer, ionekanaler, reseptorer, og enzymer) i celler. Reseptortyper. Generelt om biotilgjengelighet, compartments, distribusjon, eliminasjon og doseringsregime av legemidler Farmakokinetikk FRM1050 april 2007

8 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
II. Spesiell del som er legemiddelgruppe-inndelt. Varighet 9 uker. Her integreres legemiddelkjemi farmakognosi cellebiologi mikrobiologi farmakologi under legemiddelgruppene Legemiddeleksemplene er valgt ut etter flere kriterier: mye i bruk, godt dokumentert virkningsmekanisme, historie etc). Varighet for hver legemiddelgruppe blir 1-2 uker. FRM1050 april 2007

9 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
II. Spesiell del som er legemiddelgruppe-inndelt. Varighet 9 uker Legemiddel-gruppene er inndelt på følgende måte: Legemidler med effekt på ionetransport (diuretika, hjerteglykosider, protonpumpehemmere) Legemidler med effekt på spenningsopererte kanaler (Na+, Ca2+ kanaler, lokalanestetika, kalsiumkanal-blokkere, hjerte/kar) Legemidler som påvirker dannelsen eller nedbrytningen av fibrin (Antibakterielle, antivirale og andre antiinfektiva Legemidler som påvirker cancer - antineoplastiske legemidler FRM1050 april 2007

10 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Hva skal dere lære? “Emnet skal gi deg som student kunnskap og forståelse innen legemiddelkjemi, farmakognosi, cellebiologi, farmakologi og mikrobiologi, for å kunne vurdere struktur-aktivitetsforhold og molekylære virkningsmekanismer for de nevnte hovedgruppene av legemidler. Du skal også kjenne til testsystemer for legemiddeleffekter, isolering og dyrking av bakterier.” FRM1050 april 2007

11 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Undervisningsformer Emnets undervisning vil bli gitt i form av forelesninger, kollokvier, laboratoriekurs, regneøvelser og arbeid i PBL-grupper (se nettside FRM1050). Forelesninger – foregår i plenum med en foreleser tilstede. Ikke obligatorisk. Kollokvier – 3 grupper (se nettside FRM1050). Ikke obligatorisk, men: kollokviebesvarelser skal inngå i mappen. Laboratoriekurs – en variant hvor faglærer gjennomfører det eksperimentelle arbeid og studentene observerer. I den andre varianten skal studentene selv gjennomføre det praktiske arbeidet for å oppøve ferdigheter på laboratoriet Obligatorisk fremmøte. Rapportene skal inngå i mappen. PBL (problembasert læring) - Obligatorisk fremmøte. Inngår i mappen. FRM1050 april 2007

12 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Kollokvier studentene deles i 3 grupper på ca 20 (se kursets nettside) og arbeider sammen på grupperom. Oppgaver blir utlevert på ukens forelesning eller legges ut på nettet i god tid. Gruppene kan arbeide alene i nærvær av faglærer en time før oppgavene oppsummeres av faglærer i plenum. Ikke obligatorisk fremmøte, men: kollokviebesvarelser skal inngå i mappen (leveres den respektive lærer som hadde forelesningen). FRM1050 april 2007

13 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Vurdering (eksamen) I uke 9 og emnets siste uke (25) avholdes en tverrfaglig skriftlig vurdering. Godkjent tilstedeværelse på emnets obligatoriske elementer er nødvendig for å kunne gå opp til tverrfaglig skriftlig vurdering. For stort fravær på labkurs eller på PBL-oppgaver medfører at studenten ikke får tverrfaglig sluttvurdering. Faglige elementer fra kollokvier og laboratoriekurs vil inngå i den tverrfaglige vurderingen sammen med den skriftlige eksamenen. Både kjemi og biologi må være bestått for å få bestått eksamen. FRM1050 april 2007

14 FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I
Setningen i kursheftet (side 7) om ”avsluttende skriftlig vurdering bestått/ikke bestått med bokstav ”feedback” ” er feil og skal ut. Avsluttende skriftlig vurdering: 20. juni 2007 (5 timer, bedømmelse vil bli gitt som bokstavkarakter). FRM1050 april 2007

15 Undervisere ved kurs FRM1030 i 2007:
Kjemisk Seksjon Pål Rongved   (Kursansvarlig) Arne Jørgen Aasen Jo Klaveness Karl E. Malterud Berit S. Paulsen Biologi:   Harald T. Johansen Anders Åsberg Ragnhild Paulsen Hege Christensen Ole Andreas Økstad FRM1050 april 2007

16 VELKOMMEN! FRM1050 april 2007

17 Navnelister PBL Grupper FRM1050 V07
FRM1050 april 2007


Laste ned ppt "FRM1050 – Legemiddelsubstansene og hvordan de virker Del I"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google