Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Telepsykiatri ! Bruk av telestudio ved Blakstad sykehus

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Telepsykiatri ! Bruk av telestudio ved Blakstad sykehus"— Utskrift av presentasjonen:

1 Telepsykiatri ! Bruk av telestudio ved Blakstad sykehus
Telepsykiatrisk prosjekt. Hvor står vi – visjoner og realiteter.

2 Telepsykiatrisk prosjekt.
”Evaluering av telepsykiatriske metoder brukt i alderspsykiatrien i Akershus fylkeskommune”. Prosjektleder : Jorunn Landbakk Prosjektperiode : –

3 Prosjektet hadde sitt utgangspunkt i alderspsykiatrisk avdeling for alderspsykiatri ved Blakstad sykehus, som da var ansvarlig for spesialisthelsetjenesten til befolkningen i Akershus fylkeskommune – med 22 kommuner:Follo 7, Romerike 13 og Asker&Bærum 2

4 Avdelingen står sentralt i forhold til veilednings- og oppfølgingsoppgaver både i forhold til den øvrige spesialisthelsetjeneste, de kommunale tjenester, primærleger og ikke minst enkeltmennesker.

5 Studio ble etablert 3 steder :
Ved Blakstad sykehus Ved Folloklinikken Ved Lillestrømklinikken

6 Prosjektet har lagt til rette for organisert undervisning og veiledning, både mellom andrelinjens ulike nivå, og i forhold til førstelinjetjenesten.

7 Prosjektet ønsket å finne svar på følgende :
Kan bruk av videokonferanse bidra til kompetanseoppbygging og til bedre utnyttelse av spisskompetansen? I hvilken grad kan bruk av videokonferanse være et egnet redskap i det praktiske arbeidet med forvern, behandling og oppfølging?

8 I hvilken grad kan Internett være et egnet redskap for kunnskapsformidling, kontakt og samarbeid?

9 Telepsykiatri i praksis
Hovedtiltak : Etablere kontakt med samarbeidspartnere og få en felles forståelse og en konkret plan for innhold og fremdrift for prosjektet. Kartlegge opplæringsbehov og informere om telepsykiatri.

10 Anbefaling etter prosjektslutt mai 2000 er at :
Utstyret inngår som en del av den daglige driften og blir et hjelpemiddel som øker effektiviteten, bedrer samarbeidet, gir lettere tilgang på ekspertise, bedre utnyttelse av spisskompetanse, samt reduksjon av reisetiden.

11 I tillegg kan det bidra til kompetanseoppbygging gjennom bl. a
I tillegg kan det bidra til kompetanseoppbygging gjennom bl.a. bruk av utstyret i undervisning og veiledning.

12 Innhenting av tilbud og kjøp av utstyr.
Innstallering og opplæring i bruk av videokonferanseutstyr, herunder Internett. Utprøving av de nye tjenestene i forhold til arbeidsform, arbeidsmetode og arbeidsområde.

13 To av forelesernes evaluering:
”Uvant å undervise på denne måten. Mulighet for dialog ble ikke brukt underveis. Begrenset følelse av dialog. Følte at jeg som foreleser måtte være så presis, strukturert og tydelig at det ikke skulle være dialog. Det hadde vært ønskelig å kunne ta opp ”øvelsen” på video, for å lære av hvordan jeg som foreleser fremstår. Stemmebruk, kroppsspråk og lignende”.

14 ”Trenger øvelse på å finne teknikker på å få med tilhørerne
”Trenger øvelse på å finne teknikker på å få med tilhørerne. Deltagerne / tilhørerne i vårt studio, bør se på skjermen, på foreleseren. Det er distraherende når foreleseren blir sett på og ikke kan møte blikket, men må se inn i kameraet”.

15 Konklusjon Som svar på prosjektets problemstilling mener vi:
Videokonferanse kan bidra til kompetanseoppbygging, gjennom undervisning, oppgradert kunnskap og erfaringsutvekslinger. Det er flere som får undervisning da det ofte er enklere å få til fjernundervisning enn det er å organisere en undervisningsdag.

16 Spisskompetansen utnyttes bedre ved at en effektiviserer hverdagen og kan frigi tid til flere pasienter ( mindre reisetid )

17 Videokonferanse er et egnet redskap i det praktiske arbeidet med forvern, behandling og oppfølging.
Møtet blir strukturert og avsluttes på avtalt tidspunkt. Pasienten treffer sin oppfølgende behandler eller sin faste lege før utskriving. Pasient, pårørende og behandlere kan snakke sammen via skjerm.

18 Erfaringsoverføring og veien videre.
Videokonferanse skal være et tillegg til annen behandling. Den menneskelige kontakten i form av møte med pasienten har fortsatt en grunnleggende verdi innen psykiatrien.

19 Pasientene uttrykker at de er fornøyde, og mindre skremt av den nye teknologien, enn man kunne frykte. Faktisk er fagpersonene ofte mer skeptiske, og vår erfaring tilsier at dersom utstyret skal bli brukt slik intensjonen er, må det være ”noen” som har ansvaret for å markedsføre dette hjelpemidlet.

20 Ressursperson/-er Det må være personer som både har interesse for å prøve ut nye teknologiske hjelpemidler, har engasjement og som er pådriver i forhold til opplæring og undervisning av andre fagpersoner i bruk av utstyret. Det samme gjelder opplæring og veiledning til de som skal ha fjernundervisning.

21 Erfaringer med bruk av videokonferanse i forskjellige sammenhenger.
Tilbakemeldinger fra personer med erfaringer: Ergoterapeut – jobber i døgnposten: ”Etter å ha blitt vant til å se foredragsholdere på TV-skjermen og at jeg også kan se meg selv i studio på skjermen, opplever jeg stor nytte av teleundervisningen”.

22 ”Er svært glad for tilbudet, det er en rimelig måte å holde seg ajour på, føle seg delaktig i et faglig nettverk og å kunne skape en felles faglig plattform innad i på avdelingen”.

23 Spesialkonsulent, administrasjonen Bærum sykehus: ”Vet at det finnes et studio på Bærum sh., men de har ikke kommet i gang, og har derfor ingen erfaringer”. ”Synes tilbudet om undervisning via telemedisin/videokonferanse høres aktuelt ut og vil tilegne seg kunnskap”.

24 En problematisering: Da telestudioet vårt var plassert på Blakstad benyttet vi ISDN linjer med hastighet 584mgb. I mai 2005 flyttet Alderspsykiatrisk avd. midlertidig inn i nye lokaler på Bondi, i påvente av oppussing på Blakstad. Her benyttes IP over internett som kommunikasjonskanal.

25 Nytt HelseForetak : Bærum sykehus og Blakstad sykehus i felles HF 2003
Selv om vi er i samme helseforetak tar det ca.1/2 time å kjøre bil fra sykehus til sykehus. Vi har mange felles møter. Noen av møtene kunne med fordel vært gjennomført via telestudio. På Bærum har de ISDN linjer, mens vi har IP linje.!! Altså må møter kobles opp via NST.

26 Psykiater ved Folloklinikken:
Henviser til sluttrapporten han sendte i forbindelse med Telepsykiatriprosjektet (2000).Hans erfaring med videokonferanse den gang var som ansvarlig for formidling av undervisningen via videokonferanse til regionens almenleger.

27 Han sørget for at almenleger fra Follo deltok i opplæringen i studioet der.
Har ikke selv forelest. Hadde utelukkende positive erfaringer med bruk av TV. Etter at Follo-regionen ble overført til Aker, har utstyret ikke vært brukt.

28 På Aker var de vant til å bruke telefon-møter, og det ble ikke gjort noe for å anbefale annen teknologi. Utstyret har altså stått ubrukt ved Folloklinikken siden prosjekt-slutt!

29 Lillestrømklinikken:
Konsulent i samråd med avd.overlege: Videokonferanseutstyret har vært i bruk kun 3-4 ganger siden det ble installert i 2000. Uttrykker at de har manglet ressursperson! Alle som deltok i prosjektet ved oppstart har sluttet!

30 De har utstyret enda, men bruker rommet til møtevirksomhet og kontor/annet.

31 oppsummering I tråd med anbefalingen har vi hele tiden prøvd å knytte ressurspersoner til telestudio. Dette har vi i perioder ikke lykkes med. Dette har ført til at telestudio blir lite brukt. Kvaliteten på sendingene er ikke alltid tilfredsstillende. Synkronisering av lyd og bilde er tidvis dårlig.

32 Tidspunkt for undervisning i telestudio kolliderer med andre gjøremål for personalet i døgnavdelingen. Evaluering nødvendig for å avklare om dette er en form for internundervisning vi skal fortsette med.

33 For GRUPPERUNDEN Litt teknisk info.
Slik oppkoblingssystemet er i dag vil det prøve å koble alle på samme hastighet. Dette betyr at hvis NST setter konferansen til 768kbps vil systemet reservere 12 tlf linjer pr. deltager som bruker ISDN linjer. Da det er andre som også bruker systemet kan de ikke gjøre dette siden det vil ta for mange tlf linjer fra andre.

34 De har bedt om en fix som gjør at de kan differensiere hastighetene, men pr. i dag kan de ikke gjøre dette. Å kjøre videokonferanse over det åpne Internett er i prinsippet et lite sjansespill; Intenett er en dynamisk kommunikasjonskanal og man kan ikke reservere båndbredde.

35 Dette betyr at det kan være dagsformen på Internett som bestemmer hvor stor båndbredde som er tilgjengelig til enhver tid. Har man en høyhastighets forbindelse til Internett er dette ikke en garanti for at man får denne hastigheten til enhver tid mellom pkt A og B.

36 Det kan være sekunder der man får lavere hastighet, noe som vil ødelegge en videokonferanse.
Å gå opp i hastighet på forbindelsen vil derfor øke sjansen for at man går over tilgjengelig båndbredde. I noen tilfeller ha de sett at å gå opp i hastighet faktisk gjør kvaliteten verre.

37

38 Bruksanvisninger Bruk korte tekster: max 1 linje!
Del heller opp i flere punkter Eller over flere sider Fargene er hentet fra profilen til: mastersider tabeller lenker

39

40


Laste ned ppt "Telepsykiatri ! Bruk av telestudio ved Blakstad sykehus"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google