Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

KURS FOR VERGER I TANA FYLKESMANNEN I FINNMARK

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "KURS FOR VERGER I TANA FYLKESMANNEN I FINNMARK"— Utskrift av presentasjonen:

1 KURS FOR VERGER I TANA FYLKESMANNEN I FINNMARK
v/ Angel Shalini Arulanandam og Katrine Erlandsen

2 FOR DEG ER DET AKTUELT AT VI SNAKKER OM…
INNLEDNING – STATUS VERGEMÅL GENERELT OM VERGEMÅL HVEM KAN VÆRE VERGE VERGENS ROLLE MINE VERGEMÅL OG E-LÆRINGSMODULEN ØKONOMI FREMTIDSFULLMAKT OG LEGALFULLMAKT FYLKESMANNENS SKAL OPPSUMMERING

3 INNLEDNING – STATUS VERGEMÅL
Avvikling av overformynderiene i kommunene Lokal vergemålsmyndighet er lagt til Fylkesmannen Etablert sentral vergemålsmyndighet, ved Statens sivilrettsforvaltning (SRF) Tilsynsmyndighet

4 Oppstart av en vergemålssak
eget tiltak fylkesmannen/ lokal vergemålsmyndighet begjæring melding

5 GENERELT OM VERGEMÅL Begjæring, melding, av eget tiltak
Fylkesmannen fatter vedtak om vergemål Fylkesmannen oppnevner verge Fylkesmannen fastsetter vergens mandat

6 Hvem kan få verge? Over 18 år Diagnose - legeerklæring
§ 20 Over 18 år Diagnose - legeerklæring Ikke i stand til å ivareta egne interesser Behov!

7 § 21 Vergemål omfatter Økonomiske interesser Personlige interesser Eller en kombinasjon av både personlige og økonomiske interesser I vedtaket fastslås mandatet til vergen Vergemålet skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig

8 Hva gjør en økonomisk verge?
Være personens fullmektig i økonomiske anliggender Ivareta personens økonomiske interesser Mottar inntekter Betaler regninger Fylle ut selvangivelse Sørge for nødvendige innkjøp Ta vare på økonomiske verdier; Hus, bil, fondsandeler osv. Foto: hvordanblirik.com

9 Personlig verge Personlig verge skal ivareta personlige interesser
Søke om ulike kommunale tjenester (bolig, stønader, etc) Klage på eventuelle vedtak Beslutninger etter helse- og sosiallovgivningen En koordinator (for person med Individuell plan) fyller i stor utstrekning rollen til en personlig verge Ikke nødvendig med personlig verge dersom man har koordinator – kan være nødvendig med økonomisk verge

10 Hvem kan være verge Over 18 år Egnet for vervet
§ 28og 29 Hvem kan være verge Over 18 år Egnet for vervet Politiattest (ikke for nærstående eller søsken) Kredittsjekk Må samtykke i oppnevningen Ikke selv være under vergemål Kan frasi seg oppdraget Kan være verge for flere

11 Forskjellige verger Alminnelig Fast Midlertidig verge verge verge
Se vergemålsloven § 26 om fast verger

12 Vergens rolle Vergen skal innenfor sitt mandat bistå vergetrengende med å ivareta sine interesser Vergen må: Høre hva person med vergemål mener, og personen må tas med på råd der det er mulig, § 33 Forvalte vergetrengendes eiendeler etter § 36 Søke om samtykke fra Fylkesmannen til en del disposisjoner (kapittel 6: salg, kjøp, lån, arveforskudd, pantsettelse, utleie, mm.) Vurdere behovet for å rådføre seg med Fylkesmannen

13 Inhabilitet og midlertidige vergeoppdrag
Habilitet, vergemålsloven § 34 Hvis vergen er inhabil må det oppnevnes midlertidig verge Typiske midlertidige oppdrag; skiftesaker, søknader om Fylkesmannens samtykke, dommeravhør

14 Opphør av vervet som verge
Vergemålsloven § 29 Vergen kan når som helst be om å bli fritatt fra vervet som verge Fylkesmannen kan frata en oppnevnt verge vervet som verge mars/ april 2013 VERGEMÅL

15 Godtgjøring Utgangspunkt Hvem skal dekke godtgjøring?
Søknad til Fylkesmannen Særlig om faste verger – avtale med faste verger

16 GODTGJØRING Dekning Alminnelige Verger Faste verger Økonomiske (ø)
3500 7500 Personlige (P) 2000 4500 Ø+P 4000 10 000 Timesats 200 400 Advokater: den offentlige salærsatsen benyttes

17 Utgiftsdekning Fast sats Reguleres årlig
Fylkesmannen kan gi ytterligere dekning etter søknad

18 E-læringsmodul og dine vergemål
Vergemålsportalen: Innlogging for vergen er øverst til høyre på forsiden På mine vergemål finner du… Ønskelig at du som er verge gjennomfører e-læringsmodulen.

19 Økonomi Forvaltning av finansielle eiendeler Søknad om utbetaling
Regnskapsplikt

20 Forvaltning av finansielle eiendeler - Person med verge kan ha 3 typer kontoer
Brukskonto Disponeres av person med vergemål Vergen har IKKE regnskapsplikt! Vergekonto Disponeres av person med vergemål og vergen Vergen HAR regnskapsplikt Kapitalkonto Disponeres av Fylkesmannen Vergen har IKKE regnskapsplikt

21 Hva kan en økonomisk verge råde over?
Opptil 2G = kr ,- Dette forenkler hverdagen til vergen og personen med verge

22 Forvaltning av finansielle eiendeler
Vergen kan som utgangspunkt forvalte finansielle eiendeler under 2G Fylkesmannen forvalter finansielle eiendeler over 2G. Dette krever som utgangspunkt samtykke fra personen under vergemål Unntak: Fylkesmannen kan beslutte at dette skal fravikes i enkeltsaker Vergen kan på vegne av personen under vergemål søke om uttak av midler

23 Plassering av midler som skal forvaltes av Fylkesmannen
De ulike bankene tilbyr ulike kontoer/ produkter Vergen skal melde fra om valg av bank og kontotype Sentral myndighet bestemmer hvilke banker som kan benyttes

24 Nærmere om søknad om utbetaling av midler
Vergemålsloven § 37: Vergen kan sende søknad til Fylkesmannen om utbetaling av kapital på vegne av personen under vergemål

25 Regnskapsplikt Regnskapsplikten omfatter:
Fullstendighetserklæring fra vergen Selvangivelse Kontoutskrifter Års-oppgaver Forklare transaksjoner dersom det ikke fremkommer av kontoutskriften Ikke nødvendig med regnskap over inn- og utbetalinger

26 Regnskapsplikt fortsetter….
Når en verge forvalter eiendeler på vegne av person under vergemål, har vergen regnskapsplikt for disse eiendelene Samboere og ektefeller som er verger er som utgangspunkt fritatt for regnskapsplikten. Andre som tidligere har fått fritak må søke Fylkesmannen om fritak Fylkesmannen vil, etter søknad, vurdere på nytt om det er grunnlag for fritak fra regnskapsplikten

27 Fylkesmannen kan frita for regnskapsplikt dersom
person med verge bor hos sine foreldre, og en eller begge foreldrene er oppnevnt som verger det ikke synes nødvendig på grunn av størrelsen på formue og inntekt som vergen forvalter

28 Bilag og kvitteringer Skal ikke sendes til Fylkesmannen
Skal oppbevares av vergen i 3 år etter utløp av regnskapsåret

29 Utvidet regnskapsplikt
Fylkesmannen kan pålegge utvidet regnskapsplikt Fylkesmannen skal pålegge utvidet regnskapsplikt når vergemålet omfatter drift av fast eiendom eller annen ervervsvirksomhet

30 Frist for å levere regnskap
For 2015 og framover: Frist for å sende inn vergeregnskap er 30. april hvert år for foregående år.

31 To andre ordninger Fremtidsfullmakt Legalfullmakt
Ny vergemålslov regulerer ikke bare vergemål: Fremtidsfullmakt Legalfullmakt

32 Fremtidsfullmakt Blir ikke opprettet vergemål Skriftlig fullmakt
Kapittel 10 Fremtidsfullmakt Blir ikke opprettet vergemål Skriftlig fullmakt Opprettet av personen selv I samsvar med gitte formkrav Utføres av utnevnt fullmektig Fylkesmannen kan stadfeste Fylkesmannen kan overprøve en fremtidsfullmakt som ikke fungerer, for eksempel etter bekymringsmelding fra legen Gir uttrykk for personens vilje

33 Eksempel på forenklet fremtidsfullmakt:
Fremtidsfullmakt Båtsfjord, Jeg vil at min sønn Hans skal være min framtidsfullmektig og styre mine saker i økonomiske forhold. Jeg vil at alt skal ordnes slik jeg pleier, og at alle mine barnebarn skal få kr 1000,- til jul og bursdag, samt kr til dåp, konfirmasjon og bryllup. Ett år etter at jeg har fått varig opphold på pleieinstitusjon el., ønsker jeg at mine verdipapirer og faste eiendommer skal selges. Verdiene ellers skal fordeles etter min død. Peder Ås (egenhendig underskrift i to vitners nærvær) Vitner: Marte Svenneby og Ola Nordmann (underskrift)

34 Legalfullmakt Gir en nærstående rett til å representere et familiemedlem som på grunn av sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred ikke lenger selv kan ivareta sine økonomiske interesser. § 94 Poenget er at man skal unngå innblanding av det offentlige så lenge man kan! Blir ikke opprettet vergemål eller annet skriftlig dokument Nødvendig med legeerklæring over helsetilstand og bekreftelse på familietilknytning for praktisk nyttegjøring

35 Legalfullmakt fortsettelse
Hvem er nærstående: Ektefelle/samboer Barn Barnebarn Foreldre Sinnslidelse eller alvorlig svekket helbred: Samme krav som ved opprettelse av vergemål Ordlyden nevner særskilt demens Gjelder bare økonomiske forhold: Bolig og daglige underhold Betaling av skatter og avgifter, samt låneforpliktelser

36 NAV kan bistå Økonomisk veiledning
Informasjon om ytelser den vergetrengende kan ha krav på Hjelp til søknadsprosesser Bistand og veiledning til helseproblemer Bolig for vergetrengende Råd og veiledning til rusmisbrukere

37 Fylkesmannen skal Føre tilsyn med vergene Veilede vergene
Gi nødvendig opplæring, veiledning og bistand Gjøre læringshefte og håndbok tilgjengelig Arrangere opplæringssamlinger Være tilgjengelig for vergene Gi raske tilbakemeldinger der det kreves Delta på møter Oppdatere og informere internettsidene

38 Kontaktinformasjon for ansatte på vergemålsseksjonen hos Fylkesmannen i Finnmark:
e-post: Telefonnummer sentralbord: Hjemmeside (Fylkesmannen i Finnmark): Hjemmeside vergemål (sentralt):


Laste ned ppt "KURS FOR VERGER I TANA FYLKESMANNEN I FINNMARK"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google