Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA SKAL VI SI? KOMMUNIKASJON MED BARN SOM PÅRØRENDE

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA SKAL VI SI? KOMMUNIKASJON MED BARN SOM PÅRØRENDE"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA SKAL VI SI? KOMMUNIKASJON MED BARN SOM PÅRØRENDE
FAGSEMINAR NORSK PSYKOLOGFORENING HEDMARK HAMAR 12. MARS 2015 Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen

2 INNLEDNING: DE MINSTE BARNA
2 ½ ÅR: ALENEMOR DØR OM NATTEN BJØRNSGÅRD BARNEHAGE, KAPP 3 ÅR, GUTT, KJEMPER MOT KREFTBEHANDLING HVA SKAL VI SI TIL DE SMÅ BARNA PÅ KRISESENTERET SNAKKEHJØRNET I BARNEHAGEN 1972

3 Vårt syn på barn - oppdatert
Lydighetsbarnet – førkrigsbarnet Behovsbarnet – barnepsykologiens barn Forskerbarnet – respekt for barnas forstand Det formbare barnet – hjernen bygges Har hjernen noe den skal ha sagt? Arkitekt (genene) – byggmestre (foreldre - nettverk) UVÆR UNDER OPPBYGGINGEN AV HJERNEN

4 BARN SOM LEVER UNDER HARDE VILKÅR (1)
ØKONOMISKE KRISER I FAMILIEN BRANN, TAP AV HUS OG JOBB MATERIELL OG PSYOLOGISK FATTIGDOM BARN PÅ SYKEHUS LANGVARIG SYKE BARN – BARNEHAGE-SKOLE BARN SOM KOMMER FRA KRIG OG FLUKT BARN OG TURBULENTE SKILSMISSER BARN SOM RAMMES AV ULYKKER I FAMILIEN BARN SOM PÅRØRENDE ETTER BRÅ DØD

5 BARN SOM LEVER UNDER HARDE VILKÅR (2)
SELVMORD I FAMILIEN – NETTVERKET ALVORLIG SYKE FORELDRE – SYKE SØSKEN BARN MED PSYKISK SYKE FORELDRE BARN SOM BLIR ALVORLIG MOBBET BARN MED KRIMINELLE FAMILIEMEDLEMMER BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN BARN SOM LEVER MED ALKOHOL - STOFFMISBRUK BARN SOM ER OFFER FOR SEKSUELLE OVERGREP BARN AV NEGATIVT MEDIA-EKSPONERTE FORELDRE

6 RESPEKT FOR BARNAS FORSTAND
TØR VI LA BARN SNAKKE OM ALT? RAPPORT FRA VOKSENSYSTEMET TIL BARNESYSTEMET DET TERAPEUTISKE PERSPEKTIVET DET PEDAGOGISKE PERSPEKTIVET LÆRING FOR LIVET GENERASJONSPLIKTEN – DET STORE BILDET

7 PÅKJENNINGER I BARNDOM - METAUNDERSØKELSER
INTERNALISERING – ANGST OG DEPRESJON EKSTERNALISERING – UTAGERING OG VOLD OMFATTENDE SKOLEPROBLEMER LENGEVARENDE TRAUMESYMPTOMER

8 BARN TRENGER KNAGGER LAGET AV FORSTANDIGE VOKSNE
BARNAS EGNE ER IKKE GODE NOK BARN TRENGER GJENTAGELSER BARNS MODENHET OG ALDER TRENGER OPPDATERT FORSTÅELSE FEILINFORMASJON OG FORVIRRING SJEKK AT DE HAR FORSTÅTT BUDSKAPET

9 FEILINFORMASJON - BRIST
Feilinformasjon og forvirring Feilinformasjon - mangel på informasjon Tilbakeholdning av informasjon For dårlig vurdering av alderstrinn Eller direkte feil forklaring

10 FORVIRRING ER NOE ANNET
Forvirring dreier seg om: Forstyrrer kvaliteten i viktige relasjoner Fører til feiltolking av handlinger i dagliglivet Fører lett til selvbebreidelse – det er min skyld Eller: det er meg det er noe i veien med Skadelig med vedvarende kognitiv dissonans Eksempel selvmord: pappa døde av hjertestans

11 BEKJEMPE FORVIRRING Antonovsky: begripe-forutse-håndtere
Selve verkstedet blir rasert Forvirring forstyrrer selvforståelsen William James: Self understanding klarhet-kontinuitet-kontroll-reflektivitet Kommer senere: Progressiv metode for å forebygge skadene av å leve med uhyggelige familiehemmeligheter

12 VI HAR LOVET Å FØLGE OPP SYKDOM I FAMILIEN
ÅRSAKER SYMPTOMER BEHANDLING FORLØP PROGNOSE KONTAKT MED BARNET

13 NOEN PÅMINNINGER HVA DET KAN HANDLE OM
Depresjon – depressive reaksjoner Selvmordsfare - selvskading Angsttilstander – panikkreaksjoner – fobier Psykoser – psykotiske reaksjoner Søvnproblemer – som blir til sykdom Stressreaksjoner – mange symptomer Rusproblemer – årsaker og avhengighet Fysiske sykdommer – psykiske symptomer Alderdomsbetingede – syke besteforeldre Spiseforstyrrelser hos mor – forklaring til barna

14 BARNEKONVENSJONEN ARTIKKEL 12 – DEL 1
Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

15 BARNEKOVENSJONEN ARTIKKEL 12 DEL 2
For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

16 BARNEKONVENSJONEN TOLKNING AV ARTIKKEL 12
Barns rett til å bli informert og hørt er ett av de fire generelle prinsipper i Barnekonvensjonen, og det skal derfor integreres i alle de andre rettighetene, samtidig som artikkelen gir barnet en frittstående rettighet. Artikkel 12 går imidlertid ikke så langt at den gir barnet rett til selvbestemmelse.

17 BARN BARNEKONVENSJONEN ARTIKKEL 39
”Partene (statene) skal treffe all egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for: Enhver form for vanskjøtsel, utnytting eller misbruk; tortur eller enhver form for grusom eller nedverdigende behandling eller straff; eller væpnede konflikter. Slik rehabilitering skal finne sted i et miljø som fremmer barnets helse, selvrespekt og verdighet.”

18 RETT TIL INFORMASJON? Artikkel 12 inneholder ikke noen uttrykkelig rett til informasjon, men det er meningsløst å skulle uttrykke et syn uten i noen grad å kjenne saken. Barnet må følgelig ha krav på informasjon. Njål Høstmælingen i ”BARNEKONVENSJONEN” – Universitetsforlaget, 2008 Jfr. Barnevernloven § 6.3 og Barneloven § 31

19 BARNEKONVENSJONEN ART 13
Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.

20 Helsepersonelloven § 10A
”Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikten, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling, og mulighet for samvær.” GJELDER IKKE HVIS PERSONEN DØR!

21 SPESIALISTHELSETJENESTE LOVEN § 3-7A RES 1501 - 2009
Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Departementet kan gi nærmere bestemmelser bom barneansvarlig personell i forskrift.

22 BARNEVERNLOVEN 6.3 BARNS RETTIGHETER UNDER SAKSBEHANDLINGEN
”Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.”

23 BARNS MEDVIRKNING – NYTT PRINSIPP I BARNEVERNET
NY STORTINGSMELDING AV PROP. 106 L – ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN «Rett til medvirkning for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter og gi uttrykk for disse. Bestemmelsen omfatter alle forhold som berører barnet og gjelder for alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven.»

24 Barnelova § 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd
”etterkvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreier seg om, skal foreldra høyra kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet.” Alder og modenhet blir nevnt

25

26 Andre bøker om samtaler med barn
Haldor Øvreeide: samtaler med barn, 2.utg., Høyskoleforlaget, 2000 Magne Raundalen & Jon-Håkon Schultz: Krisepedagogikk, Universitetsforlaget, 2006 HJELP! Pappa slår. Barnebok med veileder Pedagogisk Forum, 2008 Magne Raundalen: Barna på Krisesenteret – en samtaleguide Pedagogisk Forum 2008

27 FIRE EKSEMPLER FRA BARNEHAGE OG SKOLE
SKRANEVATNET SKOLE, BERGEN LONEVÅG SKULE, OSTERØY BJØRNSGÅRD BARNEHAGE, KAPP BARNESKOLE TØNSBERG

28 EN PROGRESSIV METODE FOREBYGGE ET LIV MED SKADELIGE FAMILIEHEMMELIGHETER 4 ÅR: PAPPA HAR DREPT 5 ÅR: MAMMA SKAL I FENGSEL 6 ÅR: PAPPA HAR SATT FYR PÅ SEG

29 OM Å FORBEREDE EN VANSKELIG FORKLARING
ALDERSTRINN ER VIKTIG SJEKKE UT ER VIKTIG BEGREPER ER VIKTIGE TANKESYKDOMMER RYDDEMASKINEN SETTE FOTEN PÅ BREMSENE FEIL PÅ BRUKSANVISNINGEN

30 HVA SKAL VI SI OM SELVMORD
EKSEMPEL FRA BARNEHAGE & SKOLE MÅ HA SIKKER INFORMASJON FOREBYGGE RYKTESKAPING HVA SIER POLITIET FORSTÅELIGE BEGREPER SKAL BARNA GÅ PÅ GRAVEN?

31 Undervisning om vold i familien
Erfaringer fra møte med 3. og 8. klasse FN-rapportens anbefalinger til skolen: Oppdage for å beskytte Undervise for å forebygge Følge med og sikre at de får lovet hjelp

32 TRE VISE VEIVISERE AARON ANTONOVSKY JAMES PENNEBAKER LEONARD BERKOWITZ

33 DØDEN – DET STORE ALVORET
MESTERVERK FRA ATLE DYREGROV: «Hva skjer når vi dør?» Gyldendal 2010 Denne boken har jeg nå alltid med meg når jeg snakker med barn som er pårørende etter dødsfall i familien. Dessverre har jeg den ikke her og nå, fordi to barn jeg snakket med nylig, spurte om de kunne få den!

34 PERSONLIG START BESTEMOR ER DØD TRE BARNEBARN I BERGEN
MOR TIL MIN DATTER MIN EKTEFELLE FØRSTE MELDING PÅ GRAVEN FØRSTE SOMMER PÅ GRAVEN FØRSTE JUL

35 BESTEMOR ER DØD

36 DEN FØRSTE SOMMEREN

37 NYTTÅRSAFTEN PÅ BESTEMORS GRAV I HJARTDAL

38 TERAPEUTISK SAMTALE MED BARN – MIN HUSKELISTE
FELLESFORSTÅTT PLATTFORM TURTAKING – MIN TUR – DIN TUR BEKREFTE DET BARNET SIER FØLGE OPP BUDSKAPET FØLGE ETTER BARNET BEKREFTE OG DELE FØLELSER FORKLARINGER – KNAGGER

39 BALANSEN: PASSIV - AKTIV
OM Å SNAKKE SÅ BARN LYTTER, OG LYTTE SÅ BARN SNAKKER SNAKKER DU SOM ET LEKSIKON, SER BARNET SEG OM ETTER DØREN SITTER DU HELT TAUS, TØR IKKE BARNET SNAKKE MED DEG HUSK DU HAR TO ØRER OG EN MUNN. DU SKAL LYTTE DOBBELT SÅ LENGE

40 BARN SOM IKKE VIL SNAKKE
EKSEMPEL PÅ ENKEL DE-FOKUSERING LAGE EN HISTORIE SAMMEN SNAKKE OM HVORFOR DET ER VANSKELIG Å SNAKKE TA ANSVAR FOR SAMTALEN FRA START PROSESSORIENTERT SKRIVNING PSYKOLOGISK TRENING

41 DEN TAUSE UNGDOMMEN 1 ER DE TILSTEDE MOT SIN EGEN VILJE?
TA HELE ANSVARET FRA START BLIR DETTE EN DÅRLIG SAMTALE, ER DET IKKE DIN FEIL, MEN MIN KANSKJE HAR DU FÅTT FEIL PSYKOLOG VI KAN KANSKJE SNAKKE LITT OM HVORFOR DET ER VANSKELIG? HVA DU IKKE VIL SNAKKE OM

42 DEN TAUSE UNGDOMMEN 2 DET HANDLER OM Å RYDDE I TANKENE
DA HAR DU TO VALG DU KAN VELGE Å RYDDE I KJELLEREN HVA BETYR DET? ELLER DU KAN VELGE Å RYDDE LOFTET HVOR TROR DU DET ER BESTE Å STARTE?

43 JENTER OG GUTTER - TILPASSE
DE OPPGAVEORIENTERTE GUTTENE OM Å KOMME I GANG DE VERBALE JENTENE OM IKKE Å GÅ FOR FORT FRAM

44 HVA ER VIKTIGST FOR DE SMÅ BARNA?
FORELØPIG SVAR: DET VIKTIGSTE FOR DE SMÅ BARNA ER TODELT: DE TRENGER Å FÅ EN FORSTÅELSE AV ÅRSAKENE TIL DET SOM HAR HENDT. DERNEST HVILKE PRAKTISKE FØLGER DETTE FÅR FOR DEM. JFR. FORSKNING PÅ SMÅ BARN - SKILSMISSE HVA SKJER MED MEG NÅ – PÅ UTSIDEN OG PÅ INNSIDEN?

45 Sammenheng i livet - Antonovsky
Når der verste har hendt – helsebeskyttende faktorer Det som hendte ble begripelig Verden ble forutsigbar igjen Hendelsene ble håndterbare Det var meningsfylt Aaron Antonovsky: The Mystery of Health, 1990 Svensk utg. 1992: Hälsans Mysterium Dansk utg. 2004: Helbredets mysterium


Laste ned ppt "HVA SKAL VI SI? KOMMUNIKASJON MED BARN SOM PÅRØRENDE"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google