Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

HVA SKAL VI SI? KOMMUNIKASJON MED BARN SOM PÅRØRENDE FAGSEMINAR NORSK PSYKOLOGFORENING HEDMARK HAMAR 12. MARS 2015 Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi,

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "HVA SKAL VI SI? KOMMUNIKASJON MED BARN SOM PÅRØRENDE FAGSEMINAR NORSK PSYKOLOGFORENING HEDMARK HAMAR 12. MARS 2015 Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi,"— Utskrift av presentasjonen:

1 HVA SKAL VI SI? KOMMUNIKASJON MED BARN SOM PÅRØRENDE FAGSEMINAR NORSK PSYKOLOGFORENING HEDMARK HAMAR 12. MARS 2015 Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi, Bergen

2 INNLEDNING: DE MINSTE BARNA 2 ½ ÅR: ALENEMOR DØR OM NATTEN 2 ½ ÅR: ALENEMOR DØR OM NATTEN BJØRNSGÅRD BARNEHAGE, KAPP BJØRNSGÅRD BARNEHAGE, KAPP 3 ÅR, GUTT, KJEMPER MOT KREFTBEHANDLING 3 ÅR, GUTT, KJEMPER MOT KREFTBEHANDLING HVA SKAL VI SI TIL DE SMÅ BARNA PÅ KRISESENTERET HVA SKAL VI SI TIL DE SMÅ BARNA PÅ KRISESENTERET SNAKKEHJØRNET I BARNEHAGEN 1972 SNAKKEHJØRNET I BARNEHAGEN 1972

3 Vårt syn på barn - oppdatert Lydighetsbarnet – førkrigsbarnet Lydighetsbarnet – førkrigsbarnet Behovsbarnet – barnepsykologiens barn Behovsbarnet – barnepsykologiens barn Forskerbarnet – respekt for barnas forstand Forskerbarnet – respekt for barnas forstand Det formbare barnet – hjernen bygges Det formbare barnet – hjernen bygges Har hjernen noe den skal ha sagt? Har hjernen noe den skal ha sagt? Arkitekt (genene) – byggmestre (foreldre - nettverk) Arkitekt (genene) – byggmestre (foreldre - nettverk) UVÆR UNDER OPPBYGGINGEN AV HJERNEN UVÆR UNDER OPPBYGGINGEN AV HJERNEN

4 BARN SOM LEVER UNDER HARDE VILKÅR (1) ØKONOMISKE KRISER I FAMILIEN ØKONOMISKE KRISER I FAMILIEN BRANN, TAP AV HUS OG JOBB BRANN, TAP AV HUS OG JOBB MATERIELL OG PSYOLOGISK FATTIGDOM MATERIELL OG PSYOLOGISK FATTIGDOM BARN PÅ SYKEHUS BARN PÅ SYKEHUS LANGVARIG SYKE BARN – BARNEHAGE-SKOLE LANGVARIG SYKE BARN – BARNEHAGE-SKOLE BARN SOM KOMMER FRA KRIG OG FLUKT BARN SOM KOMMER FRA KRIG OG FLUKT BARN OG TURBULENTE SKILSMISSER BARN OG TURBULENTE SKILSMISSER BARN SOM RAMMES AV ULYKKER I FAMILIEN BARN SOM RAMMES AV ULYKKER I FAMILIEN BARN SOM PÅRØRENDE ETTER BRÅ DØD BARN SOM PÅRØRENDE ETTER BRÅ DØD

5 BARN SOM LEVER UNDER HARDE VILKÅR (2) SELVMORD I FAMILIEN – NETTVERKET SELVMORD I FAMILIEN – NETTVERKET ALVORLIG SYKE FORELDRE – SYKE SØSKEN ALVORLIG SYKE FORELDRE – SYKE SØSKEN BARN MED PSYKISK SYKE FORELDRE BARN MED PSYKISK SYKE FORELDRE BARN SOM BLIR ALVORLIG MOBBET BARN SOM BLIR ALVORLIG MOBBET BARN MED KRIMINELLE FAMILIEMEDLEMMER BARN MED KRIMINELLE FAMILIEMEDLEMMER BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN BARN SOM LEVER MED VOLD I FAMILIEN BARN SOM LEVER MED ALKOHOL - STOFFMISBRUK BARN SOM LEVER MED ALKOHOL - STOFFMISBRUK BARN SOM ER OFFER FOR SEKSUELLE OVERGREP BARN SOM ER OFFER FOR SEKSUELLE OVERGREP BARN AV NEGATIVT MEDIA-EKSPONERTE FORELDRE BARN AV NEGATIVT MEDIA-EKSPONERTE FORELDRE

6 RESPEKT FOR BARNAS FORSTAND TØR VI LA BARN SNAKKE OM ALT? TØR VI LA BARN SNAKKE OM ALT? RAPPORT FRA VOKSENSYSTEMET TIL BARNESYSTEMET RAPPORT FRA VOKSENSYSTEMET TIL BARNESYSTEMET DET TERAPEUTISKE PERSPEKTIVET DET TERAPEUTISKE PERSPEKTIVET DET PEDAGOGISKE PERSPEKTIVET DET PEDAGOGISKE PERSPEKTIVET LÆRING FOR LIVET LÆRING FOR LIVET GENERASJONSPLIKTEN – DET STORE BILDET GENERASJONSPLIKTEN – DET STORE BILDET

7 PÅKJENNINGER I BARNDOM - METAUNDERSØKELSER INTERNALISERING – ANGST OG DEPRESJON INTERNALISERING – ANGST OG DEPRESJON EKSTERNALISERING – UTAGERING OG VOLD EKSTERNALISERING – UTAGERING OG VOLD OMFATTENDE SKOLEPROBLEMER OMFATTENDE SKOLEPROBLEMER LENGEVARENDE TRAUMESYMPTOMER LENGEVARENDE TRAUMESYMPTOMER

8 BARN TRENGER KNAGGER LAGET AV FORSTANDIGE VOKSNE LAGET AV FORSTANDIGE VOKSNE BARNAS EGNE ER IKKE GODE NOK BARNAS EGNE ER IKKE GODE NOK BARN TRENGER GJENTAGELSER BARN TRENGER GJENTAGELSER BARNS MODENHET OG ALDER BARNS MODENHET OG ALDER TRENGER OPPDATERT FORSTÅELSE TRENGER OPPDATERT FORSTÅELSE FEILINFORMASJON OG FORVIRRING FEILINFORMASJON OG FORVIRRING SJEKK AT DE HAR FORSTÅTT BUDSKAPET SJEKK AT DE HAR FORSTÅTT BUDSKAPET

9 FEILINFORMASJON - BRIST Feilinformasjon og forvirring Feilinformasjon og forvirring Feilinformasjon - mangel på informasjon Feilinformasjon - mangel på informasjon Tilbakeholdning av informasjon Tilbakeholdning av informasjon For dårlig vurdering av alderstrinn For dårlig vurdering av alderstrinn Eller direkte feil forklaring Eller direkte feil forklaring

10 FORVIRRING ER NOE ANNET Forvirring dreier seg om: Forvirring dreier seg om: Forstyrrer kvaliteten i viktige relasjoner Forstyrrer kvaliteten i viktige relasjoner Fører til feiltolking av handlinger i dagliglivet Fører til feiltolking av handlinger i dagliglivet Fører lett til selvbebreidelse – det er min skyld Fører lett til selvbebreidelse – det er min skyld Eller: det er meg det er noe i veien med Eller: det er meg det er noe i veien med Skadelig med vedvarende kognitiv dissonans Skadelig med vedvarende kognitiv dissonans Eksempel selvmord: pappa døde av hjertestans Eksempel selvmord: pappa døde av hjertestans

11 BEKJEMPE FORVIRRING Antonovsky: begripe-forutse-håndtere Antonovsky: begripe-forutse-håndtere Selve verkstedet blir rasert Selve verkstedet blir rasert Forvirring forstyrrer selvforståelsen Forvirring forstyrrer selvforståelsen William James: Self understanding William James: Self understanding klarhet-kontinuitet-kontroll-reflektivitet klarhet-kontinuitet-kontroll-reflektivitet Kommer senere: Progressiv metode for å forebygge skadene av å leve med uhyggelige familiehemmeligheter Kommer senere: Progressiv metode for å forebygge skadene av å leve med uhyggelige familiehemmeligheter

12 VI HAR LOVET Å FØLGE OPP SYKDOM I FAMILIEN ÅRSAKER ÅRSAKER SYMPTOMER SYMPTOMER BEHANDLING BEHANDLING FORLØP FORLØP PROGNOSE PROGNOSE KONTAKT MED BARNET KONTAKT MED BARNET

13 NOEN PÅMINNINGER HVA DET KAN HANDLE OM Depresjon – depressive reaksjoner Depresjon – depressive reaksjoner Selvmordsfare - selvskading Selvmordsfare - selvskading Angsttilstander – panikkreaksjoner – fobier Angsttilstander – panikkreaksjoner – fobier Psykoser – psykotiske reaksjoner Psykoser – psykotiske reaksjoner Søvnproblemer – som blir til sykdom Søvnproblemer – som blir til sykdom Stressreaksjoner – mange symptomer Stressreaksjoner – mange symptomer Rusproblemer – årsaker og avhengighet Rusproblemer – årsaker og avhengighet Fysiske sykdommer – psykiske symptomer Fysiske sykdommer – psykiske symptomer Alderdomsbetingede – syke besteforeldre Alderdomsbetingede – syke besteforeldre Spiseforstyrrelser hos mor – forklaring til barna Spiseforstyrrelser hos mor – forklaring til barna

14 BARNEKONVENSJONEN ARTIKKEL 12 – DEL 1 DEL 1: DEL 1: Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet. Partene skal garantere et barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, retten til fritt å gi uttrykk for disse synspunkter i alle forhold som vedrører barnet, og tillegge barnets synspunkter behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet.

15 BARNEKOVENSJONEN ARTIKKEL 12 DEL 2 DEL 2: DEL 2: For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett. For dette formål skal barnet særlig gis anledning til å bli hørt i enhver rettslig og administrativ saksbehandling som angår barnet, enten direkte eller gjennom en representant eller et egnet organ, på en måte som er i samsvar med saksbehandlingsreglene i nasjonal rett.

16 BARNEKONVENSJONEN TOLKNING AV ARTIKKEL 12 Barns rett til å bli informert og hørt er ett av de fire generelle prinsipper i Barnekonvensjonen, og det skal derfor integreres i alle de andre rettighetene, samtidig som artikkelen gir barnet en frittstående rettighet. Artikkel 12 går imidlertid ikke så langt at den gir barnet rett til selvbestemmelse. Barns rett til å bli informert og hørt er ett av de fire generelle prinsipper i Barnekonvensjonen, og det skal derfor integreres i alle de andre rettighetene, samtidig som artikkelen gir barnet en frittstående rettighet. Artikkel 12 går imidlertid ikke så langt at den gir barnet rett til selvbestemmelse.

17 BARN BARNEKONVENSJONEN ARTIKKEL 39 ”Partene (statene) skal treffe all egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for: ”Partene (statene) skal treffe all egnede tiltak for å fremme fysisk og psykisk rehabilitering og sosial reintegrering av et barn som har vært utsatt for: Enhver form for vanskjøtsel, utnytting eller misbruk; tortur eller enhver form for grusom eller nedverdigende behandling eller straff; eller væpnede konflikter. Slik rehabilitering skal finne sted i et miljø som fremmer barnets helse, selvrespekt og verdighet.”

18 RETT TIL INFORMASJON? Artikkel 12 inneholder ikke noen uttrykkelig rett til informasjon, men det er meningsløst å skulle uttrykke et syn uten i noen grad å kjenne saken. Barnet må følgelig ha krav på informasjon. Artikkel 12 inneholder ikke noen uttrykkelig rett til informasjon, men det er meningsløst å skulle uttrykke et syn uten i noen grad å kjenne saken. Barnet må følgelig ha krav på informasjon. Njål Høstmælingen i ”BARNEKONVENSJONEN” – Universitetsforlaget, 2008 Njål Høstmælingen i ”BARNEKONVENSJONEN” – Universitetsforlaget, 2008 Jfr. Barnevernloven § 6.3 og Barneloven § 31 Jfr. Barnevernloven § 6.3 og Barneloven § 31

19 BARNEKONVENSJONEN ART 13 Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge. Barnet skal ha rett til ytringsfrihet; denne skal omfatte frihet til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer av ethvert slag uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.

20 Helsepersonelloven § 10A ”Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikten, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling, og mulighet for samvær.” ”Når det er nødvendig for å ivareta barnets behov, skal helsepersonellet bidra til at barnet og personer som har omsorg for barnet, i overensstemmelse med reglene om taushetsplikten, gis informasjon om pasientens sykdomstilstand, behandling, og mulighet for samvær.” GJELDER IKKE HVIS PERSONEN DØR! GJELDER IKKE HVIS PERSONEN DØR!

21 SPESIALISTHELSETJENESTE LOVEN § 3-7A RES 1501 - 2009 Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Helseinstitusjoner som omfattes av denne loven, skal i nødvendig utstrekning ha barneansvarlig personell med ansvar for å fremme og koordinere helsepersonells oppfølging av mindreårige barn av psykisk syke, rusmiddelavhengige og alvorlig somatisk syke eller skadde pasienter. Departementet kan gi nærmere bestemmelser bom barneansvarlig personell i forskrift. Departementet kan gi nærmere bestemmelser bom barneansvarlig personell i forskrift.

22 BARNEVERNLOVEN 6.3 BARNS RETTIGHETER UNDER SAKSBEHANDLINGEN BARNS RETTIGHETER UNDER SAKSBEHANDLINGEN ”Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.” ”Et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, skal informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne. Barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet.”

23 BARNS MEDVIRKNING – NYTT PRINSIPP I BARNEVERNET NY STORTINGSMELDING AV 5.4. 2013 NY STORTINGSMELDING AV 5.4. 2013 PROP. 106 L – ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN PROP. 106 L – ENDRINGER I BARNEVERNLOVEN «Rett til medvirkning for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter og gi uttrykk for disse. Bestemmelsen omfatter alle forhold som berører barnet og gjelder for alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven.» «Rett til medvirkning for alle barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter og gi uttrykk for disse. Bestemmelsen omfatter alle forhold som berører barnet og gjelder for alle instanser som har oppgaver etter barnevernloven.»

24 Barnelova § 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd § 31 Rett for barnet til å vere med på avgjerd ”etterkvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreier seg om, skal foreldra høyra kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet.” ”etterkvart som barnet blir i stand til å danne seg eigne synspunkt på det saka dreier seg om, skal foreldra høyra kva barnet har å seie før dei tek avgjerd om personlege tilhøve for barnet.” Alder og modenhet blir nevnt Alder og modenhet blir nevnt

25

26 Andre bøker om samtaler med barn Haldor Øvreeide: samtaler med barn, 2.utg., Høyskoleforlaget, 2000 Haldor Øvreeide: samtaler med barn, 2.utg., Høyskoleforlaget, 2000 Magne Raundalen & Jon-Håkon Schultz: Magne Raundalen & Jon-Håkon Schultz: Krisepedagogikk, Universitetsforlaget, 2006 HJELP! Pappa slår. Barnebok med veileder HJELP! Pappa slår. Barnebok med veileder Pedagogisk Forum, 2008 Magne Raundalen: Barna på Krisesenteret – en samtaleguide Magne Raundalen: Barna på Krisesenteret – en samtaleguide Pedagogisk Forum 2008

27 FIRE EKSEMPLER FRA BARNEHAGE OG SKOLE SKRANEVATNET SKOLE, BERGEN SKRANEVATNET SKOLE, BERGEN LONEVÅG SKULE, OSTERØY LONEVÅG SKULE, OSTERØY BJØRNSGÅRD BARNEHAGE, KAPP BJØRNSGÅRD BARNEHAGE, KAPP BARNESKOLE TØNSBERG BARNESKOLE TØNSBERG

28 EN PROGRESSIV METODE FOREBYGGE ET LIV MED SKADELIGE FAMILIEHEMMELIGHETER FOREBYGGE ET LIV MED SKADELIGE FAMILIEHEMMELIGHETER 4 ÅR: PAPPA HAR DREPT 4 ÅR: PAPPA HAR DREPT 5 ÅR: MAMMA SKAL I FENGSEL 5 ÅR: MAMMA SKAL I FENGSEL 6 ÅR: PAPPA HAR SATT FYR PÅ SEG 6 ÅR: PAPPA HAR SATT FYR PÅ SEG

29 OM Å FORBEREDE EN VANSKELIG FORKLARING ALDERSTRINN ER VIKTIG ALDERSTRINN ER VIKTIG SJEKKE UT ER VIKTIG SJEKKE UT ER VIKTIG BEGREPER ER VIKTIGE BEGREPER ER VIKTIGE –TANKESYKDOMMER –RYDDEMASKINEN –SETTE FOTEN PÅ BREMSENE –FEIL PÅ BRUKSANVISNINGEN

30 HVA SKAL VI SI OM SELVMORD EKSEMPEL FRA BARNEHAGE & SKOLE EKSEMPEL FRA BARNEHAGE & SKOLE MÅ HA SIKKER INFORMASJON MÅ HA SIKKER INFORMASJON FOREBYGGE RYKTESKAPING FOREBYGGE RYKTESKAPING HVA SIER POLITIET HVA SIER POLITIET FORSTÅELIGE BEGREPER FORSTÅELIGE BEGREPER SKAL BARNA GÅ PÅ GRAVEN? SKAL BARNA GÅ PÅ GRAVEN?

31 Undervisning om vold i familien Erfaringer fra møte med 3. og 8. klasse Erfaringer fra møte med 3. og 8. klasse FN-rapportens anbefalinger til skolen: FN-rapportens anbefalinger til skolen: Oppdage for å beskytte Oppdage for å beskytte Undervise for å forebygge Undervise for å forebygge Følge med og sikre at de får lovet hjelp Følge med og sikre at de får lovet hjelp

32 TRE VISE VEIVISERE AARON ANTONOVSKY AARON ANTONOVSKY JAMES PENNEBAKER JAMES PENNEBAKER LEONARD BERKOWITZ LEONARD BERKOWITZ

33 DØDEN – DET STORE ALVORET MESTERVERK FRA ATLE DYREGROV: «Hva skjer når vi dør?» Gyldendal 2010 Denne boken har jeg nå alltid med meg når jeg snakker med barn som er pårørende etter dødsfall i familien. Dessverre har jeg den ikke her og nå, fordi to barn jeg snakket med nylig, spurte om de kunne få den!

34 PERSONLIG START BESTEMOR ER DØD BESTEMOR ER DØD TRE BARNEBARN I BERGEN TRE BARNEBARN I BERGEN MOR TIL MIN DATTER MOR TIL MIN DATTER MIN EKTEFELLE MIN EKTEFELLE FØRSTE MELDING FØRSTE MELDING PÅ GRAVEN FØRSTE SOMMER PÅ GRAVEN FØRSTE SOMMER PÅ GRAVEN FØRSTE JUL PÅ GRAVEN FØRSTE JUL

35 BESTEMOR ER DØD

36 DEN FØRSTE SOMMEREN

37 NYTTÅRSAFTEN PÅ BESTEMORS GRAV I HJARTDAL

38 TERAPEUTISK SAMTALE MED BARN – MIN HUSKELISTE FELLESFORSTÅTT PLATTFORM FELLESFORSTÅTT PLATTFORM TURTAKING – MIN TUR – DIN TUR TURTAKING – MIN TUR – DIN TUR BEKREFTE DET BARNET SIER BEKREFTE DET BARNET SIER FØLGE OPP BUDSKAPET FØLGE OPP BUDSKAPET FØLGE ETTER BARNET FØLGE ETTER BARNET BEKREFTE OG DELE FØLELSER BEKREFTE OG DELE FØLELSER FORKLARINGER – KNAGGER FORKLARINGER – KNAGGER

39 BALANSEN: PASSIV - AKTIV OM Å SNAKKE SÅ BARN LYTTER, OG LYTTE SÅ BARN SNAKKER OM Å SNAKKE SÅ BARN LYTTER, OG LYTTE SÅ BARN SNAKKER SNAKKER DU SOM ET LEKSIKON, SER BARNET SEG OM ETTER DØREN SNAKKER DU SOM ET LEKSIKON, SER BARNET SEG OM ETTER DØREN SITTER DU HELT TAUS, TØR IKKE BARNET SNAKKE MED DEG SITTER DU HELT TAUS, TØR IKKE BARNET SNAKKE MED DEG HUSK DU HAR TO ØRER OG EN MUNN. DU SKAL LYTTE DOBBELT SÅ LENGE HUSK DU HAR TO ØRER OG EN MUNN. DU SKAL LYTTE DOBBELT SÅ LENGE

40 BARN SOM IKKE VIL SNAKKE EKSEMPEL PÅ ENKEL DE-FOKUSERING EKSEMPEL PÅ ENKEL DE-FOKUSERING LAGE EN HISTORIE SAMMEN LAGE EN HISTORIE SAMMEN SNAKKE OM HVORFOR DET ER VANSKELIG Å SNAKKE SNAKKE OM HVORFOR DET ER VANSKELIG Å SNAKKE TA ANSVAR FOR SAMTALEN FRA START TA ANSVAR FOR SAMTALEN FRA START PROSESSORIENTERT SKRIVNING PROSESSORIENTERT SKRIVNING PSYKOLOGISK TRENING PSYKOLOGISK TRENING

41 DEN TAUSE UNGDOMMEN 1 ER DE TILSTEDE MOT SIN EGEN VILJE? ER DE TILSTEDE MOT SIN EGEN VILJE? TA HELE ANSVARET FRA START TA HELE ANSVARET FRA START BLIR DETTE EN DÅRLIG SAMTALE, ER DET IKKE DIN FEIL, MEN MIN BLIR DETTE EN DÅRLIG SAMTALE, ER DET IKKE DIN FEIL, MEN MIN KANSKJE HAR DU FÅTT FEIL PSYKOLOG KANSKJE HAR DU FÅTT FEIL PSYKOLOG VI KAN KANSKJE SNAKKE LITT OM HVORFOR DET ER VANSKELIG? VI KAN KANSKJE SNAKKE LITT OM HVORFOR DET ER VANSKELIG? HVA DU IKKE VIL SNAKKE OM HVA DU IKKE VIL SNAKKE OM

42 DEN TAUSE UNGDOMMEN 2 DET HANDLER OM Å RYDDE I TANKENE DET HANDLER OM Å RYDDE I TANKENE DA HAR DU TO VALG DA HAR DU TO VALG DU KAN VELGE Å RYDDE I KJELLEREN DU KAN VELGE Å RYDDE I KJELLEREN HVA BETYR DET? HVA BETYR DET? ELLER DU KAN VELGE Å RYDDE LOFTET ELLER DU KAN VELGE Å RYDDE LOFTET HVA BETYR DET? HVA BETYR DET? HVOR TROR DU DET ER BESTE Å STARTE? HVOR TROR DU DET ER BESTE Å STARTE?

43 JENTER OG GUTTER - TILPASSE DE OPPGAVEORIENTERTE GUTTENE DE OPPGAVEORIENTERTE GUTTENE OM Å KOMME I GANG OM Å KOMME I GANG DE VERBALE JENTENE DE VERBALE JENTENE OM IKKE Å GÅ FOR FORT FRAM OM IKKE Å GÅ FOR FORT FRAM

44 HVA ER VIKTIGST FOR DE SMÅ BARNA? FORELØPIG SVAR: DET VIKTIGSTE FOR DE SMÅ BARNA ER TODELT: DE TRENGER Å FÅ EN FORSTÅELSE AV ÅRSAKENE TIL DET SOM HAR HENDT. DERNEST HVILKE PRAKTISKE FØLGER DETTE FÅR FOR DEM. JFR. FORSKNING PÅ SMÅ BARN - SKILSMISSE HVA SKJER MED MEG NÅ – PÅ UTSIDEN OG PÅ INNSIDEN?

45 Sammenheng i livet - Antonovsky Når der verste har hendt – helsebeskyttende faktorer Når der verste har hendt – helsebeskyttende faktorer Det som hendte ble begripelig Det som hendte ble begripelig Verden ble forutsigbar igjen Verden ble forutsigbar igjen Hendelsene ble håndterbare Hendelsene ble håndterbare Det var meningsfylt Det var meningsfylt Aaron Antonovsky: The Mystery of Health, 1990 Svensk utg. 1992: Hälsans Mysterium Dansk utg. 2004: Helbredets mysterium


Laste ned ppt "HVA SKAL VI SI? KOMMUNIKASJON MED BARN SOM PÅRØRENDE FAGSEMINAR NORSK PSYKOLOGFORENING HEDMARK HAMAR 12. MARS 2015 Magne Raundalen Senter for Krisepsykologi,"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google