Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Korleis utvikle næringsområde som legg tilhøva til rette for nyskaping Jens Kristian Fosse, Senter for nyskaping.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Korleis utvikle næringsområde som legg tilhøva til rette for nyskaping Jens Kristian Fosse, Senter for nyskaping."— Utskrift av presentasjonen:

1 Korleis utvikle næringsområde som legg tilhøva til rette for nyskaping Jens Kristian Fosse, Senter for nyskaping

2 Idefangst

3 Korleis kan vi utvikle næringsområda slik at det vert mest mulig attraktivt for næringslivet. Kva treng vi for å leggje til rette for nyskaping? Korleis kan vi vidareutvikla det god samarbeidet vi i dag har i kommunen mellom næringsverksemd og lokale og regionale utdanningsaktørar? 3

4 Høgskolenes rolle for regional utvikling og innovasjon

5 Strategisk plan 2011–2015, målområde 3 «Høgskulen skal vera ein sentral samarbeidspartnar og aktør i det regionale samfunns- og næringslivet. Høgskulen skal delta i samarbeidsprosjekt, kunnskapsutvikling og kompetanseoppbygging som kan gje menneske betre livsvilkår, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.» 5

6 Høgskolens rolle for regional utvikling og innovasjon I lys av regional kontekst ›Bergensregionen – et «organizationally thick and diversified RIS” ›Institusjonell tetthet I lys av utviklingen ved høgskolen de siste 10 årene ›Både som utdannings-, forskningsinstitusjon og regional utviklingsaktør Hva bringer fremtiden? ›Et styrket profesjonsuniveristitet? ›Utviklingen av sterke kunnskapsklynger (Energi, Marin, Helse) Mellom spesialisering og relatert variasjon 6

7 Et «historisk» tilbakeblikk 7 Forskning InnovasjonUtdanning Høgskolen i endring

8 Forskningsbasert undervisning Nye utdanningsprogrammer på master og PhD nivå Tett på regionale behov 8

9 Sterk økning i forskningskompetanse ved institusjonen (1. komp.) Utvikling av PhD-program Prosjektutvikling i tett samarbeid med regionale behov og utfordringer Økt fokus på eksternfinansiering 9

10 Betydelig samhandling med regionale næringsklynger ›Subsea, Media, Maritim Clean Tech, Design, Marin Utvikling av entreprenørskapssatsning fra idefangst til kommersialisering og inkubasjon Tilrettelegging for innovasjon gjennom samhandling mellom bedrift og høgskolen/FoU-institusjoner (VRI) 10

11 11

12 12

13 Hva er innovasjon? Innovasjoner er “ressurser som kombineres på nye måter” (Joseph Schumpeter 1934)  nye produkter/tjenester, nye organisasjonsmåter, ny teknologi, nye produksjonsprosesser Innovasjoner må forstås som ‘interaktive’ prosesser  samspill mellom ulike aktører (entreprenører), bedrifter, kunder, organisasjoner, offentlig myndigheter, Universitet/Høyskoler osv. Innovasjoner skjer på en arena  kreative miljøer, lokale nettverk, klynger, regionale innovasjonssystemer  Innovasjoner kan bidra til regional verdiskapning og fornyelse av næringsliv og offentlig sektor

14 Hva skaper innovasjon? Tilgang på kapital Vilje til å ta risiko Kreative entreprenører Kognitiv distanse: “Innovasjonspartnere må hverken være for like eller for ulike, de må være komplementære og ha overlappende kunnskap” (Bart Nooteboom) Krysse ‘grenser’ Kombinere ulik, men relatert kunnskap Utvikle koblinger på tvers av bransjer Samspill mellom privat og offentlig sektor Utvikle tverrfaglige team

15 15

16 Hva er et innovativt næringsmiljø ifølge Innovasjon Norge? ‘ Innovative næringsmiljøer er en samlebetegnelse for ulike typer allianser mellom nærings- og kunnskapsaktører, der aktørene samspiller ut fra felles interesser. Dette kan gi grunnlag for økt innovasjons- og omstillingsevne, økt produktivitet og konkurransekraft’ (Flere innovative næringsmiljøer. Delstrategi 2014, s. 3) Kan være i) klynge, ii) klyngeorganisasjon, ii) nettverk, iv) organisert utviklingsprosess og v) regionalt næringsmiljø 16

17 Byggesteiner i avgrensing av innovative næringsmiljøer Sentrale spørsmål: Hvilke aktører? Hvor er aktørene lokalisert? Hva skaper et næringsmiljø? Hva gjør miljøet innovativt? Hva er lærdom for politikkutforming? Innovasjonssystem: 17

18 Hva skaper et næringsmiljø? Innovasjon Norge legger vekt på samarbeid ›‘En strategisk ambisjon …(er å) … bidra til å utløse og forsterke effektive og målrettede samarbeidsløsninger’ (Flere innovative næringsmiljøer. Delstrategi 2014, s. 3-4) Samarbeid er sentralt ved innovasjonsprosesser Men samarbeid baseres i stor grad på spesifikke sosiale og kulturelle forhold: felles normer, spilleregler, erfaringer, kunnskap, tillit Altså aktører som inngår i formelt og uformelt samarbeid som er forankret i felles normer og spilleregler 18

19 Hva gjør et næringsmiljø innovativt? Samlokalisering og samarbeid gir ikke automatisk innovasjon Det krever virksomheter/entreprenører med noe unik kompetanse og variasjon i kunnskapsbaser i en region eller evne til å hente inn supplerende kunnskap utenfor regionen Innovative næringsmiljøer må ha evne til mer enn path extension (forbedring av eksisterende sterke regionale næringer) for å være innovative og omstillingsdyktige på sikt 19

20 Klyngeprogram og regional næringsutvikling Hvordan bidrar klyngeprosjektene til regional næringsutvikling? Path extension: regionen blir sterkere der de er sterke fra før (dvs. satsing på tradisjonelle sektorer) Path renewal: fornyelse av eksisterende bransjer, sektorer m m (eksempelvis kobling mellom nye fagormråder, mer forskningsbasert innovasjon m m) Path creation: utvikling av nye næringer og nye næringsspor (vil ofte bygge videre på eksisterende regional kompetanse) 20

21 Klyngeprogram og regional næringsutvikling “Preliminary classification of 70 projects – classification based on the intentions and objectives for the projects (not obtained results): ›Path extension: 35 ›Path renewal: 32 ›Path creation: 3 S.E. Moen and O.V. Spilling (in progress) Det kan se ut som om klyngeprogram i hovedsak «vidererfører» etablert næringsstruktur Behov for større fokus på forholdet mellom klyngepolitikk, regional næringsutvikling og behovet for utvikling av alternative næringsveier Et alternativ kan være et klyngeprogram for videreutvikling/fornyelse (lav risiko, inkrementell) og ett for utvikling av nye næringer (høy risiko, radikal) 21

22 Oppsummering Tilrettelegge for nyskaping ›Oppmerksomhet mot hele kunnskapstriangelet utdanning – forskning – innovasjon for å utvikle gode utdanning/lærings- og innovasjonsarenaer ›Tilrettelegge for entreprenørskap og entreprenørskapskultur ›Forsterke samhandlingen mellom FoU og næring ›Utnytte innovasjonspotensialet i samarbeidet mellom relaterte næringer ›Fokusere på fornyelse (renewal) av sterke næringer eller utvikling av nye gjennom å koble ressurser på nye måter. 22


Laste ned ppt "Korleis utvikle næringsområde som legg tilhøva til rette for nyskaping Jens Kristian Fosse, Senter for nyskaping."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google