Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Spørsmål og svar om a-ordningen

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Spørsmål og svar om a-ordningen"— Utskrift av presentasjonen:

1 Spørsmål og svar om a-ordningen
Etatenes fellesforvaltning

2 Statistikk – antall spørsmål per emne
Rapportere/inntektsforhold er det mest spørsmål om. Det kan f eks gjelde mapping av lønnsarter. Mange spørsmål vedr innsendingene, trenger hjelp til å tolke tilbakemeldinger. Både fra prøvedrifts – og prøveinnsendere. Også endel spørsmål om arbeidsforhold. F eks type arbeidsforhold, yrkeskode, permisjoner. Noe også fra utenlandske selskaper og NUFer (norskregistrert utenlandsk foretak). Generelt er antall spørsmål per uke økt, og det vil kunne medføre noe lenge svartid. EFF styrkes på telefon med 10 veiledere nylig + 20 til i begynnelsen av desember, senere ytterligere økt kapasitet. Også økt kapasitet til å besvare mailer. (kommet til 2 stk)

3 Årsoppgave - Spørsmål Jeg er regnskapsfører for en liten bedrift.
Etter hvert år sender vi lønns- og trekkoppgaver til de ansatte. Hvordan blir dette etter innføringen av a-ordningen?

4 Årsopppgave - Svar A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgavene som ble sendt til skatteetaten. Arbeidsgiver/opplysningspliktige må derfor utarbeide en egen årsoppgave til inntektsmottaker. Oppgaven bør inneholde en årlig sammenstilling over relevante opplysninger som brutto lønn, forskuddstrekk og feriepengegrunnlag. Sammenstillingen skal kun sendes til arbeidstaker, ikke til Skatteetaten. Har du et lønnssystem, kan du sjekke om systemet har en løsning for dette. Feriepengegrunnlaget skal ikke innrapporteres i a-meldingen og bør derfor fremkomme i sammenstillingen som sendes arbeidstaker. Sammenstillingen må kunne gi arbeidstaker grunnlag for å avstemme opplysningene mot selvangivelsen.

5 Arbeidsforhold - Spørsmål
Vi har en ansatt i 100% stilling. Ved en feil rapporterer vi to arbeidsforhold i 50% stilling under samme virksomhet uten arbeidsforholdID eller med kun èn arbeidsforholdsID. Hvordan blir dette behandlet?

6 Arbeidsforhold - Svar Meldingen blir avvist.
Dersom det benyttes to ulike arbeidsforholdsid, vil det behandles som to ulike arbeidsforhold og meldingen blir godkjent. Innrapporteringen og lønnsstatistikken til SSB blir imidlertid ikke korrekt. Samme person kan ikke rapporteres som flere inntektsmottakere innenfor en virksomhet uten at det oppgis arbeidsforholdid. (Avvist pga brudd på forretningsregel F175B). Forretningsregler (et sett med kontroller) er i sin videste betydning alle regler som styrer virksomheten. Forretningsreglene kontrolleres for å dekke behovene til Opplysningspliktig, Inntektsmottaker og Etater som skal bruke informasjonen. (En forretningsregel har en alvorlighetsgrad. Alvorlighetsgraden angir styrken i reaksjonen i hvordan brudd på forretningsregelen skal følges opp. (Overfor de som skal rapportere, er det greit å henvise til forretningsreglene som kontroller, for det er slik de møter dem.)) Dersom arbeidsforholdet innrapporteres korrekt som en 100% stilling vil det ikke være nødvendig med arbeidsforholdsid. (Det er ikke feil å bruke arbeidsforholdsid. Meldingen blir godkjent)

7 Arbeidsforhold, utbetaling etter sluttdato - Spørsmål
En av våre ansatte slutter og sluttdato er rapportert i siste innsendte a-melding. I en senere periode utbetales for eksempel feriepenger. Kan vi rapportere uten å oppgi arbeidsforhold?

8 Arbeidsforhold, utbetaling etter sluttdato - Svar
Det er ikke krav om å oppgi opplysninger om arbeidsforhold ved utbetalinger etter sluttdato. Feriepengeutbetaling etter sluttdato rapporteres som vanlig i henhold til kontantprinsippet og oppgis som; For utbetalinger etter et avsluttet arbeidsforhold, hvor utbetalingen er en konsekvens av arbeidsforholdet, kan sluttdatoen gjentas slik det ble innmeldt ved siste innrapportering. Sluttdato er ikke nødvendig ved utbetalinger lenge etter sluttdato, f eks feriepenger utbetalt i juni etter opptjeningsåret. I et slikt tilfelle gis det ikke opplysninger om arbeidsforholdet. I a-meldingen skal lønnen innrapporteres på inntektsmottakeren som kontantytelse med aktuelle lønnsbeskrivelse (f eks fast lønn) på vanlig måte. Dersom det f eks er utbetaling av sluttvederlag rapporteres det som kontantytelse – sluttvederlag. (Sluttvederlag = kontantytelser som gir økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som ufrivillig mister jobben ved avskjed, oppsigelse eller avtale med arbeidsgiver.) (Hvis det er timelønn og timer allerede er innrapportert settes antall timer til 0.) Nærmere om feriepenger hvis det blir et tema; Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakeren ha utbetalt feriepengene som er opptjent fram til sluttdato. Utbetalingen skal skje siste lønningsdag før du slutter. Dersom deler av feriepengegrunnlaget ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet, kan dette beløpet utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret. Avtale /tariffavtale kan åpne for annet utbetalingstidspunkt. Type fordel Lønnsbeskrivelse Kontantytelse Feriepenger

9 Arbeidsforhold - Spørsmål
Skal en rapportere selv om det ikke har vært endringer i arbeidsforholdet?

10 Arbeidsforhold - Svar Aktive arbeidsforhold skal rapporteres hver måned. Husk at i a-meldingen er det status for alle arbeidsforhold i bedriften som skal rapporteres. Dette gjelder også når det ikke har vært lønnsutbetalinger. Dette får vi endel spørsmål om. Så lenge det ikke er sendt inn sluttdato i en tidligere innsending, må arbeidsforholdet innrapporteres. Forutsatt at det er ordinært – eller maritimt arbeidsforhold. Innsendingene viser status i arbeidsforholdet hver periode.

11 Arbeidsforhold – spørsmål
Vi utbetaler godtgjørelser til styremedlemmer. Må vi oppgi yrkeskode? Isåfall, hva er riktig yrkeskode?

12 Arbeidsforhold – svar Styremedlemmer har normalt ikke arbeidsforhold.
Det rapporteres under arbeidsforholdstypen «Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm». Yrkeskode kan oppgis, men det er ikke noe krav. Eksempler: Frilansere, styremedlemmer, folkevalgte, personer som innehar tillitsverv, fosterforeldre, støttekontakter, avlastere og personer med omsorgslønn. Denne type arbeidsforhold skal ikke registreres i Aa-registeret. Unntak: Ansattes representant i styre – her er den ansatte i et ordinært/maritimt arbeidsforhold og skal innrapporteres på ordinært/maritimt arbeidsforhold. Frist for innrapportering For denne type arbeidsforhold er det ikke noe krav om innrapportering før du har faktisk foretatt en utbetaling. Det er kun Startdato og Avlønningstype som Må registreres. Det er kun ordinært – og maritimt arbeidsforhold som krever at yrkeskode oppgis. Alle yrkeskodene ligger på nettsidene til Statistisk sentralbyrå.  Det er bare yrkeskodene du finner hos Statistisk sentralbyrå som er gyldige. Det går ikke an å rapportere en dummykode (som f.eks eller 99999), da vil a-meldingen bli avvist.

13 Permisjon - Spørsmål Permisjon med en varighet på mer enn 14 dager skal rapporteres i a-meldingen. En ansatt har hatt flere permisjoner som til sammen ikke overstiger 14 dager, kan slike permisjoner rapporteres fortløpende?

14 Permisjon - Svar Det er mulig å rapportere kortere permisjoner fortløpende. Permisjoner skal oppgis dersom en inntektsmottaker har hel eller delvis permisjon fra sitt arbeidsforhold i 14 dager eller mer. Når alle permisjoner rapporteres inn, uavhengig av lengde, kan det i flere typer saker mellom arbeidstaker og NAV (eksempelvis sykepenger) redusere behovet for ekstradialog med arbeidsgiver i etterkant. Fra veiledningen; Dersom en arbeidstaker har flere kortere, men etterfølgende/sammenhengende permisjoner som til sammen har varighet av over 14 dager i løpet av et år (en tolvmånedersperiode), er de rapporteringspliktige. Flere kortere permisjoner som varer i en periode utover 14 dager, men ikke er sammenhengende er også rapporteringspliktige. Både lønnede og ulønnede permisjoner skal rapporteres.

15 Permisjon - Spørsmål I en a-melding har man rapportert et arbeidsforhold hvor vedkommende er i permisjon. Den ansatte sluttet i permisjonstiden. Hvordan rapportere permisjonen?

16 Permisjon - Svar Permisjonen kan ikke vare utover arbeidsforholdets lengde. Sluttdato for permisjonen kan utelates fordi den blir registrert lik sluttdatoen for arbeidsforholdet. Aa-registeret vil håndtere informasjonen ved at sluttdatoen avvikler arbeidsforholdet og ingen permisjonsdatoer vil krysse sluttdatoen i Aa-registeret. Sluttdato overstyrer permisjonsdatoen. Dersom en likevel innrapporterer permisjonens sluttdato; Permisjoner må ha en gyldighetsperiode som er innenfor tilhørende arbeidsforholds gyldighetsperiode. (men gir ikke brudd på FR dersom permisjonens sluttdato overstiger arbeidsforholdets sluttdato)

17 Kontantprinsippet – 13. lønnskjøring Spørsmål
Når skal det rapporteres for lønn som avsettes i desember, men utbetales i januar?

18 Kontantprinsippet – 13. lønnskjøring Svar
Lønn utbetalt i januar rapporteres i a-meldingen for januar. I lønns- og trekkoppgaven for 2014 får man bare med lønn for januar-november 2014, dersom kontantprinsippet ikke har vært fulgt tidligere. Utbetaling av lønn skal rapporteres etter kontantprinsippet. Det betyr at alle utbetalinger skal rapporteres i a-meldingen for den måneden de er foretatt. Det er altså utbetalingsdatoen som styrer tidspunktet for rapportering i a-meldingen. Problemstillingen er kun aktuell i overgangen. De ansatte vil ikke tape penger når en ser arbeidsforholdet under ett. Hvis dette er en utfordring er dette gjerne skapt ved at; I startåret ble lønn opptjent i desember, utbetalt i januar året etter med i feriepengegrunnlaget for startåret. Kontantprinsippet ble ikke fulgt.

19 Kontantprinsippet – Overgangen Spørsmål
Hvordan håndtere overgangen fra 2014 til 2015 hvis man tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet?

20 Kontantprinsippet - Overgangen Svar
Arbeidsgivere som tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet, bør se på tiltak for å lette konsekvensene for de ansatte. Er det for eksempel timelønte som får etterskuddslønn, kan man planlegge en ekstra lønnskjøring i desember. Uansett hvilken løsning du velger, er det viktig at du informerer de ansatte, slik at de er klar over hva som gjøres og hvilke konsekvenser det får. Man kan f eks betale ut bruttoforskudd i desember 2014 for å spre «ulempen» på 2014 og 2015. For eksempel; 2014; 11 ½ mnd feriepengegrunnlag 2015; 11 ½ mnd feriepengegrunnlag 2016; 12 mnd feriepengegrunnlag Ved utbetaling av forskudd bør en også vurdere hva som er hensiktsmessig i forhold til evt toppskatt. Det beste er gjerne å ta ulempen med en gang og informere de ansatte. Dette er omtalt i nyhetsbrev nr Hjemmel; Kontantprinsippet innebærer at en inntekt skal skattlegges det året da beløpet utbetales eller ytelsen erlegges, eller i tilfelle på det tidligere tidspunkt da det oppstår adgang til å få beløpet utbetalt eller ytelsen erlagt, jf. skatteloven § 14-3 (1). For ligningsloven § 5-2 etter endring f.o.m , jf. a-opplysningsloven, kommer prinsippet til uttrykk ved at det som er utbetalt eller ytet i løpet av en kalendermåned skal innrapporteres for den aktuelle kalendermåneden. Dette innebærer at inntekter som utbetales i januar skal innrapporteres på a-melding for januar, selv om den konkrete inntekten er opptjent i desember året før.

21 Etterbetaling av overtid - Spørsmål
Ved innrapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. Hvordan innrapportere når ansatte har fått etterbetalt overtid?

22 Etterbetaling av overtid - Svar
Spesifikasjon og tilleggsinformasjon ved for eksempel 20 timer overtid: Når antall timer er rapportert i en tidligere periode: Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse 20 Når lønnsbeskrivelsen er overtid må antall timer fylles ut. Øverst viser opprinnelig a-melding. Nederst a-melding ved etterbetaling. Ved innrapportering av etterbetaling for timer hvor antall timer er innrapportert i en tidligere periode, skal antall timer settes til 0. _____________________________________________________________ Et annet eksempel (timer til avspasering velges senere utbetalt) Ansatt som jobber overtid og velger; å bare få utbetalt overtidstillegget og føre timene over til avspasering. Senere velger han å få utbetalt timene i stedet for å avspasere. I de tilfeller hvor antall overtidstimer er innrapportert i en tidligere periode, skal antall timer settes til 0. Type fordel Lønnsbeskrivelse Antall Kontantytelse Overtidsgodtgjørelse

23 Frister - Spørsmål Hvor lenge før enn hendelse kan vi rapportere inn, for eksempel ved ferie? Hvor langt tilbake i tid kan vi sende inn a-melding?

24 Frister - Svar Det kan rapporteres (fortrinnsvis arbeidsforhold) på forhånd, men ikke lengre enn to måneder frem i tid. Korrigering som gjelder før må sendes inn på de oppgavene som gjaldt da (LTO - RF1015). Du kan etterhvert sende a-melding for inntil 10 år tilbake i tid, men første måned det kan korrigeres for er januar 2015. Eksempel frem i tid; Det rapporteres for perioden april innen den 5. mai. To måneder frem i tid blir periodene mai og juni. Vedr inntekt, hvordan skal man rapportere opplysninger som er ukjente ved rapporteringen  mv? F.eks. har arbeidstaker timelønn skal man oppgi timer, og man kan jo ikke rapportere på forhånd om forhold som ikke er kjent (hvor mange timer de har). Startdato kan rapporteres i forkant. Kan eksemplet presiseres til at det gjelder opplysninger arbeidsforhold? Opplysninger om arbeidsforhold som rapporteres frem i tid, skal fortsatt gjentas på melding for den måneden det gjelder. Slike opplysninger overskriver det som er levert tidligere en periode. Inntekter mv legger seg i tillegg til det som er rapportert før. Da kan det oppstå kompliserte spørsmål om korreksjon, oppretting, forhold til lønnsslipp som ikke stemmer etc. Anbefales ikke. Tilbake i tid; Meldingen kan ikke sendes for lenger tilbake i tid enn 10 kalenderår. Utover dette blir den avvist. Mellom 10 år og 6 mnd får status "retningslinje" i tilbakemeldingen. Retningslinje betyr at opplysningene må kontrolles. Dersom innrapporteringen er riktig, trenger man ikke gjøre noe.

25 Feriepenger - Spørsmål
Vi har rapportert at feriepenger ikke er trekkpliktige, men får tilbakemelding om at dette ikke er en gyldig inntektskombinasjon. Hvorfor? Definisjon forretningsregel; Forretningsregler er i sin videste betydning alle regler som styrer virksomheten. Forretningsreglene kontrolleres for å dekke behovene til Opplysningspliktig, Inntektsmottaker og Etater som skal bruke informasjonen. Her er det brudd på F200 «Øyeblikkelig». Oppsettet i veiledningen eller Regnearket «gyldige kombinasjoner inntektsdetaljer» må følges for å unngå regelbrudd.

26 Feriepenger - Svar Type fordel Lønnsbeskrivelse Kontantytelse
Etter hovedregel for trekk er feriepenger trekkpliktig. Det er imidlertid ikke noe krav om å gjennomføre forskuddstrekk i feriepenger som utbetales i ferieåret, og som er beregnet etter bestemmelsene i ferieloven. Type fordel Lønnsbeskrivelse Kontantytelse Feriepenger Trekkplikt Ja Grunnlag for arbeidsgiveravgift Det er ikke i alle tilfeller direkte sammenheng mellom trekkplikt og gjennomføring av forskuddstrekket. Feriepenger for året før er et slikt tilfelle. Alle lønnsutbetalinger som tidligere inngikk i kode 111A skal inngå i grunnlaget for arbeidsgiveravgift og trekkgrunnlag.

27 Siste lønnsendringsdato - Spørsmål
Vi har en nyansatt. Hva skal vi oppgi som siste lønnsendringsdato?

28 Siste lønnsendringsdato - Svar
Siste lønnsendringsdato for nyansatte settes til samme dato som for start av arbeidsforhold. Ved lønnsendring som følge av sentrale eller lokale forhandlinger skal imidlertid siste lønnsendringsdato endres for ansatte som har fått endring i lønn. Siste lønnsendringsdato; Her føres dato for siste faste (varige) endring av sats for fastlønn, timelønn, faste eller uregelmessige tillegg. F.eks. som virkning av sentrale eller lokale lønnsoppgjør. Hvilke forhold endrer ikke siste lønnsendringsdato? Ved endret yrke, stillingsprosent/arbeidstid eller lignende skal siste lønnsendringsdato ikke endres.

29 Siste lønnsendringsdato - Spørsmål
I a-meldingene for ordinære- og maritime arbeidsforhold må vi oppgi siste lønnsendringsdato. Men må vi opplyse reell lønnsendringsdato i 2014 når a-meldingen først gjelder fra ?

30 Siste lønnsendringsdato - Svar
Vi ser helst at det oppgis reell dato for siste lønnsendring. Dersom dette er utfordrende for den opplysningspliktige kan siste dato for lønnsendring settes til eksempelvis inntil lønnsregulering ved sentrale eller lokale lønnsforhandlinger trer i kraft i 2015.

31 Inntektsmottaker - Spørsmål
Vi har en ansatt som er flyttet til en annen virksomhet i innrapporteringsperioden for a-meldingen. Hvilken virksomhet skal inntektsmottaker knyttes til?

32 Inntektsmottaker - Svar
Arbeidsforholdet må avsluttes i den virksomheten han er flyttet fra. Inntektsmottakeren må meldes inn med nytt arbeidsforhold og ny startdato i den nye virksomheten. Opplysningene gis i a-melding for samme periode.

33 Juridisk enhet, to virksomheter - Spørsmål
Et foretak (juridisk enhet) er organisert med to underenheter som er registrert i enhetsregisteret. Begge er virksomhetene har opplysningsplikt. En av våre ansatte jobber i begge virksomhetene, hvordan innrapportere?

34 Juridisk enhet, to virksomheter - Svar
De to virksomhetene rapporterer hver for seg under juridisk enhet. Så lenge den ansatte kun har ett arbeidsforhold per virksomhet trenger du ikke oppgi arbeidsforholdid. Juridisk enhet kan sende en samlet a-melding. Virksomhetene kan også rapportere hver for seg, men anbefales ikke. Det bør innrapporteres slik virksomheten er organisert. Ved flere arbeidsforhold i en og samme virksomhet rapporteres inntektsmottaker med egen arbeidsforholdsid for hvert arbeidsforhold.

35 Selvstendig næringsdrivende - Spørsmål
Hva skjer med rapportering på selvstendig næringsdrivende? Tidligere LTO kode 401.

36 Selvstendig næringsdrivende - Svar
Det er kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk som skal rapporteres i a-meldingen. Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen. Skatteetaten etablerer betalinger til selvstendige næringsdrivende uten fast forretningssted som ny oppgavetype, RF Rapportering av slike utbetalinger har tidligere vært en del av lønns- og trekkoppgaven (LTO-kode 401). Endringen betyr at disse opplysningene ikke inkluderes den nye a-meldingen som arbeidsgivere tar i bruk fra og med inntektsåret 2015. Skatteetaten innfører Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted som en selvstendig oppgavetype ut fra et ønske om å styrke innsatsen mot skatteunndragelser og svart arbeid. Når trer endringen i kraft? Ny oppgavetype tas i bruk fra og med inntektsåret 2015, med første innrapportering i januar/februar 2016. Utbetalinger i 2014 rapporteres i lønns- og trekkoppgaven for inntektsåret 2014, kode 401. I tillegg til a-meldingen som alle arbeidsgivere skal levere månedlig, må du levere opplysninger om eventuelle utbetalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i et eget Altinn-skjema. Opplysningene i skjemaet gjelder alle utbetalinger gjennomført i det siste året. Skjemaet leveres en gang per år. Opphavsmann til åndsverk; Opphavsrett er en eksklusiv rett til utnyttelse av et åndsverk. Når begrepet opphavsretter benyttes i likningsABC nevnes forfatter og andre kunstnerrettigheter, samt patentrettigheter. Inntekter ved utnyttelse av åndsverk er alltid skattepliktig for opphavsmannen. (kapitalinntekt eller inntekt knyttet til virksomhet).

37 Sanksjoner - Spørsmål Hva skjer om man leverer a-meldingen for sent?
Hva skjer om man ikke leverer a-melding? Vi har levert a-meldingen for sent og har fått gebyr, hvorfor? Vi har ikke levert a-meldingen og har fått tvangsmulkt, hvorfor?

38 Sanksjoner - Svar Den som ikke leverer alle opplysninger innen fristen som er den 5. i hver måned vil kunne bli ilagt overtredelsesgebyr i henhold til a-opplysningsloven og tilhørende forskrift. Gebyr eller tvangsmulkt for sent eller ikke innlevert a-melding ilegges av Skattedirektoratet. Overtredelsesgebyret kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret. Tvangsmulkt kan til sammen ikke overstige ganger rettsgebyret. Nærmere regulering skjer i forskrift. Per i dag er 1R = 860 kr Maksimalt overtredelsesgebyr; 15 x 860 kr = kr Maksimal tvangsmulkt; 1 000 x 860 kr = kr

39 Rapportering – Spørsmål
Vi har hatt en skoleelev i sommerjobb. Hun tjente kr 500,-. Hvordan skal vi rapportere når beløpet er under grensen for oppgaveplikt?

40 Rapportering - Svar Lønnen skal kun rapporteres under sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag. Dette medfører at sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag avviker fra sum lønn og avgiftspliktige ytelser. Dersom opplysningspliktige velger å rapportere beløp under oppgaveplikten, blir det likevel håndtert. I det hun tjener mer enn kr 1 000,- i samme inntektsår skal hele lønnen innrapporteres, inklusive tidligere utbetalt lønn under kr 1 000,- Per i dag vil dette gi brudd på F184 «Sum avgiftspliktige ytelser for alle inntektsmottakere skal være lik sum avgiftsgrunnlag for alle virksomhetene» med avvik type "retningslinje" (dvs er opplysningene riktige, så skal det ikke korrigeres). Denne kontrollen/forretningsregelen faller bort fra nyttår. Eksempel I måneden lønnen overstiger oppgaveplikten skal hele lønnen rapporteres, men kun etterfølgende arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift for lønnen under oppgaveplikten er allerede innrapportert.

41 Arbeidstidsordning - Spørsmål
Hvilken arbeidstidsordning blir det f eks for ansatte i skiftarbeid med 42 timers turnus? Ifølge veiledningen til a-ordningen menes det med arbeidstidsordning at inntektsmottaker har: Arbeid offshore - 33,6 t/u Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u Ikke skift Skiftarbeid - 36,5 t/u

42 Arbeidstidsordning - Svar
Hvis arbeidstidsordningen ikke finnes i veiledningen velges; Ordinært arbeidsforhold Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer 42 Arbeidstidsordning ikkeSkift Fra veiledningen; Hvis virksomheten har andre skiftordninger enn beskrevet ovenfor, skal de innrapporteres med arbeidstidsordningen "Ikke skift".

43 Innsending fra system - Spørsmål
Vi har sendt inn en a-melding med feil. Kan vi annullere meldingen?

44 Innsending fra system - Svar
En a-melding kan nullstilles ved å sende en erstatningsmelding som henviser til meldingen som skal nullstilles. Erstatningsmeldingen må inneholde: · Opplysningspliktig · Kalendermåned · MeldingsId · Erstatter MeldingsId · Kildesystem · Leveringstidspunkt · Oppgave (uten innhold) Innsendt a-melding kan ikke annulleres, men nullstilles.

45 Direkte registrering - Spørsmål
Hvordan registrerer man som regnskapsfører a-meldingen direkte i Altinn for kunder? "A-meldingen skal leveres elektronisk. For opplysningspliktige med maks to ansatte, kan det være mulig å søke om fritak for elektronisk innrapportering. Søknad kan fremmes samtidig med levering av opplysninger på papirblankett."

46 Direkte registrering - Svar
A-meldingen legges inn i Altinns skjemakatalog. Det er samme krav til innsender som terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Når man har sendt inn en gang, vil a-meldingen for neste periode være delvis forhåndsutfyllt og man kan velge forhåndsutfylt, tomt skjema, korrigere tidligere innsending eller fortsette med påbegynt rapportering (kladd). Rolle i Altinn; Den som skal sende inn a-meldingen, trenger rollen utfyller/innsender. Skal regnskapsfører rapportere for deg, må du delegere riktig tilgang og rolle.  Prøveinnsendingen er åpen i Direkte registrering er åpen til Innsending fra lønnssystem er mulig til Du kan sende inn så mange ganger og for så mange måneder som du ønsker. Du får en automatisk tilbakemelding for hver a-melding du sender inn. I tilbakemeldingen ligger informasjon om eventuelle feil og hva som bør eller må korrigeres. Siden dette er en prøveinnsending, må du ikke korrigere, men det er smart å øve på dette også.

47 Direkte registrering - Spørsmål
Kan vi sende inn flere a-meldinger for en periode?

48 Direkte registrering - Svar
Det er mulig å sende flere meldinger. Ved direkte registrering: Ny melding erstatter gammel. Siste melding for kalendermåneden gjelder. Ved innsending fra lønnssystem: Alle meldingene for kalendermåneden oppsummeres. For LPS vil meldingene summeres såfremt det ikke sendes; erstatningsmeldinger eller nullstillingsmeldinger.

49 Direkte registrering - Spørsmål
Hvordan registrere opptjeningsperioden på inntekt?

50 Direkte registrering - Svar
Opptjeningsperiode på inntekt vil ikke være tilgjengelig ved direkte registrering i Altinn. Opptjeningsperiode kan oppgis ved levering via LPS. Det er ikke noe krav om å oppgi opptjeningsperiode i a-meldingen, men ved å gjøre det vil den opplysningspliktige kunne unngå ytterligere henvendelser og dokumentasjonskrav når Arbeids- og velferdsetaten skal vurdere rettigheter og plikter. Både oppgitt startdato og sluttdato må være innenfor samme rapporteringsmåned.

51 Direkte registrering - Spørsmål
Opplysningspliktige har oppdaget feil i en melding som er direkte registrert i Altinn, hvordan få endret til korrekte opplysninger?

52 Direkte registrering - Svar
Ved direkte registrering i Altinn vil det alltid være siste a-melding for måneden som gjelder. Skal du korrigere, må den nye meldingen inneholde alle opplysninger for måneden, da den vil erstatte alle tidligere meldinger for aktuelle periode.

53 Direkte registrering - Spørsmål
Gjelder a-meldingen for frivillige organisasjoner?

54 Direkte registrering - Svar
Det vil bli en forenklet a-melding for veldedige eller allmennyttige organisasjoner. Denne tjenesten er under utvikling. Det vil bli muligheter til å rapportere direkte i Altinn (A05) eller på papir (A105). A05 Gjelder veldedige eller allmennyttige institusjoner som foretar utbetalinger som det ikke er plikt til å betale arbeidsgiveravgift på. Du kan innrapportere via forenklet a-melding når årets totale ytelser ikke overstiger totalt kr og kr pr. person. Det vil bli som dagens ordning, RF1062. Ved overstigelse av beløpsgrensene for avgiftsfritak skal arbeidsgiveren ved førstkommende terminforfall beregne og betale avgift av de samlede avgiftspliktige ytelsene som til da er utbetalt. Man kan fortsette med forenklet a-melding med tillegg av opplysning om AGA ut året. Oppgjørsblanketten leveres senest første virkedag etter den enkelte lønnsutbetaling.

55 Direkte registrering - Spørsmål
Jeg driver gårdsbruk. Jeg har ingen ansatte, men mine foreldre disponerer kårbolig. Må jeg levere a-melding månedlig?

56 Direkte registrering - svar
Føderåd skal bare innrapporteres en gang i året som tidligere. Innrapportering av føderåd Opplysninger om føderåd etter ligningsloven § 5-2 bokstav b kan leveres en gang per år og skal senest leveres samtidig med fristen for å levere opplysninger i januar i året etter inntektsåret. Med føderåd menes at den som selger en slik eiendom betinger seg rett til visse naturalier for resten av sin levetid som deler av betalingen. Føderådet kan bestå av kontanter, fri bolig, kost mv. Føderåd kan rapporteres månedlig som øvrige ytelser.

57 Tilbakemeldingen - Spørsmål
Hvordan presenteres tilbakemeldingen?

58 Tilbakemeldingen - svar
Tilbakemelding som PDF-fil i Altinn:  Registrerer du a-meldingen direkte i Altinn, får du en pdf-fil tilbake i Min meldingsboks i Altinn. Tilbakemelding i lønnssystem:  Det er lønnssystemleverandøren som har tilpasset tilbakemeldingen for systemet. Tilbakemelding som xml-fil i Altinn:  Dersom du sender fra lønnssystem som ikke henter tilbakemeldingen inn i systemet, må du selv hente tilbakemeldingen som xml-fil i Altinn, Min meldingsboks. Den kan være sendt som zip-fil.

59 Arbeidsgiveravgift, fribeløp - Spørsmål
Vi er omfattet av fribeløpsordningen. I denne måneden har vi brukt opp fribeløpet. Hvordan rapporterer vi?

60 Arbeidsgiveravgift, fribeløp - Svar
I den kalendermåneden fribeløpet brukes opp, må det oppgis to sett med opplysninger; Beregningskode Sone Avgiftsgrunnlag tilknyttet lav prosent for avgiftsberegning Avgiftsgrunnlag tilknyttet høy prosent for avgiftsberegning


Laste ned ppt "Spørsmål og svar om a-ordningen"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google