Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Etatenes fellesforvaltning Spørsmål og svar om a-ordningen 1.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Etatenes fellesforvaltning Spørsmål og svar om a-ordningen 1."— Utskrift av presentasjonen:

1 Etatenes fellesforvaltning Spørsmål og svar om a-ordningen 1

2 Statistikk – antall spørsmål per emne 2

3 Årsoppgave - Spørsmål Jeg er regnskapsfører for en liten bedrift. Etter hvert år sender vi lønns- og trekkoppgaver til de ansatte. Hvordan blir dette etter innføringen av a-ordningen? 3

4 Årsopppgave - Svar A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgavene som ble sendt til skatteetaten. Arbeidsgiver/opplysningspliktige må derfor utarbeide en egen årsoppgave til inntektsmottaker. Oppgaven bør inneholde en årlig sammenstilling over relevante opplysninger som brutto lønn, forskuddstrekk og feriepengegrunnlag. Sammenstillingen skal kun sendes til arbeidstaker, ikke til Skatteetaten. 4

5 Arbeidsforhold - Spørsmål Vi har en ansatt i 100% stilling. Ved en feil rapporterer vi to arbeidsforhold i 50% stilling under samme virksomhet uten arbeidsforholdID eller med kun èn arbeidsforholdsID. Hvordan blir dette behandlet? 5

6 Arbeidsforhold - Svar Meldingen blir avvist. Dersom det benyttes to ulike arbeidsforholdsid, vil det behandles som to ulike arbeidsforhold og meldingen blir godkjent. Innrapporteringen og lønnsstatistikken til SSB blir imidlertid ikke korrekt. 6

7 Arbeidsforhold, utbetaling etter sluttdato - Spørsmål En av våre ansatte slutter og sluttdato er rapportert i siste innsendte a-melding. I en senere periode utbetales for eksempel feriepenger. Kan vi rapportere uten å oppgi arbeidsforhold? 7

8 Arbeidsforhold, utbetaling etter sluttdato - Svar Det er ikke krav om å oppgi opplysninger om arbeidsforhold ved utbetalinger etter sluttdato. Feriepengeutbetaling etter sluttdato rapporteres som vanlig i henhold til kontantprinsippet og oppgis som; 8 Type fordelLønnsbeskrivelse KontantytelseFeriepenger

9 Arbeidsforhold - Spørsmål Skal en rapportere selv om det ikke har vært endringer i arbeidsforholdet? 9

10 Arbeidsforhold - Svar Aktive arbeidsforhold skal rapporteres hver måned. Husk at i a-meldingen er det status for alle arbeidsforhold i bedriften som skal rapporteres. Dette gjelder også når det ikke har vært lønnsutbetalinger. 10

11 Arbeidsforhold – spørsmål Vi utbetaler godtgjørelser til styremedlemmer. Må vi oppgi yrkeskode? Isåfall, hva er riktig yrkeskode? 11

12 Arbeidsforhold – svar Styremedlemmer har normalt ikke arbeidsforhold. Det rapporteres under arbeidsforholdstypen «Frilanser, oppdragstaker, honorar personer mm». Yrkeskode kan oppgis, men det er ikke noe krav. 12

13 Permisjon - Spørsmål Permisjon med en varighet på mer enn 14 dager skal rapporteres i a-meldingen. En ansatt har hatt flere permisjoner som til sammen ikke overstiger 14 dager, kan slike permisjoner rapporteres fortløpende? 13

14 Permisjon - Svar Det er mulig å rapportere kortere permisjoner fortløpende. Permisjoner skal oppgis dersom en inntektsmottaker har hel eller delvis permisjon fra sitt arbeidsforhold i 14 dager eller mer. 14

15 Permisjon - Spørsmål I en a-melding har man rapportert et arbeidsforhold hvor vedkommende er i permisjon. Den ansatte sluttet i permisjonstiden. Hvordan rapportere permisjonen? 15

16 Permisjon - Svar Permisjonen kan ikke vare utover arbeidsforholdets lengde. Sluttdato for permisjonen kan utelates fordi den blir registrert lik sluttdatoen for arbeidsforholdet. 16

17 Kontantprinsippet – 13. lønnskjøring Spørsmål Når skal det rapporteres for lønn som avsettes i desember, men utbetales i januar? 17

18 Kontantprinsippet – 13. lønnskjøring Svar Lønn utbetalt i januar rapporteres i a-meldingen for januar. I lønns- og trekkoppgaven for 2014 får man bare med lønn for januar-november 2014, dersom kontantprinsippet ikke har vært fulgt tidligere. 18

19 Kontantprinsippet – Overgangen Spørsmål Hvordan håndtere overgangen fra 2014 til 2015 hvis man tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet? 19

20 Kontantprinsippet - Overgangen Svar Arbeidsgivere som tidligere ikke har fulgt kontantprinsippet, bør se på tiltak for å lette konsekvensene for de ansatte. Er det for eksempel timelønte som får etterskuddslønn, kan man planlegge en ekstra lønnskjøring i desember. Uansett hvilken løsning du velger, er det viktig at du informerer de ansatte, slik at de er klar over hva som gjøres og hvilke konsekvenser det får. 20

21 Etterbetaling av overtid - Spørsmål Ved innrapportering av overtidsgodtgjørelse skal antall timer som ligger til grunn for utbetalt overtid rapporteres samtidig som du innrapporterer lønn. Hvordan innrapportere når ansatte har fått etterbetalt overtid? 21

22 Etterbetaling av overtid - Svar Spesifikasjon og tilleggsinformasjon ved for eksempel 20 timer overtid: Når antall timer er rapportert i en tidligere periode: 22 Type fordelLønnsbeskrivelseAntall KontantytelseOvertidsgodtgjørelse20 Type fordelLønnsbeskrivelseAntall KontantytelseOvertidsgodtgjørelse0

23 Frister - Spørsmål Hvor lenge før enn hendelse kan vi rapportere inn, for eksempel ved ferie? Hvor langt tilbake i tid kan vi sende inn a-melding? 23

24 Frister - Svar Det kan rapporteres (fortrinnsvis arbeidsforhold) på forhånd, men ikke lengre enn to måneder frem i tid. Korrigering som gjelder før 1.1.2015 må sendes inn på de oppgavene som gjaldt da (LTO - RF1015). Du kan etterhvert sende a-melding for inntil 10 år tilbake i tid, men første måned det kan korrigeres for er januar 2015. 24

25 Feriepenger - Spørsmål Vi har rapportert at feriepenger ikke er trekkpliktige, men får tilbakemelding om at dette ikke er en gyldig inntektskombinasjon. Hvorfor? 25

26 Feriepenger - Svar Etter hovedregel for trekk er feriepenger trekkpliktig. Det er imidlertid ikke noe krav om å gjennomføre forskuddstrekk i feriepenger som utbetales i ferieåret, og som er beregnet etter bestemmelsene i ferieloven. 26 Type fordelLønnsbeskrivelse KontantytelseFeriepenger TrekkpliktJa Grunnlag for arbeidsgiveravgiftJa

27 Siste lønnsendringsdato - Spørsmål Vi har en nyansatt. Hva skal vi oppgi som siste lønnsendringsdato? 27

28 Siste lønnsendringsdato - Svar Siste lønnsendringsdato for nyansatte settes til samme dato som for start av arbeidsforhold. Ved lønnsendring som følge av sentrale eller lokale forhandlinger skal imidlertid siste lønnsendringsdato endres for ansatte som har fått endring i lønn. 28

29 Siste lønnsendringsdato - Spørsmål I a-meldingene for ordinære- og maritime arbeidsforhold må vi oppgi siste lønnsendringsdato. Men må vi opplyse reell lønnsendringsdato i 2014 når a- meldingen først gjelder fra 01.01.2015? 29

30 Siste lønnsendringsdato - Svar Vi ser helst at det oppgis reell dato for siste lønnsendring. Dersom dette er utfordrende for den opplysningspliktige kan siste dato for lønnsendring settes til eksempelvis 01.01.2015 inntil lønnsregulering ved sentrale eller lokale lønnsforhandlinger trer i kraft i 2015. 30

31 Inntektsmottaker - Spørsmål Vi har en ansatt som er flyttet til en annen virksomhet i innrapporteringsperioden for a-meldingen. Hvilken virksomhet skal inntektsmottaker knyttes til? 31

32 Inntektsmottaker - Svar Arbeidsforholdet må avsluttes i den virksomheten han er flyttet fra. Inntektsmottakeren må meldes inn med nytt arbeidsforhold og ny startdato i den nye virksomheten. Opplysningene gis i a-melding for samme periode. 32

33 Juridisk enhet, to virksomheter - Spørsmål Et foretak (juridisk enhet) er organisert med to underenheter som er registrert i enhetsregisteret. Begge er virksomhetene har opplysningsplikt. En av våre ansatte jobber i begge virksomhetene, hvordan innrapportere? 33

34 Juridisk enhet, to virksomheter - Svar De to virksomhetene rapporterer hver for seg under juridisk enhet. Så lenge den ansatte kun har ett arbeidsforhold per virksomhet trenger du ikke oppgi arbeidsforholdid. 34

35 Selvstendig næringsdrivende - Spørsmål Hva skjer med rapportering på selvstendig næringsdrivende? Tidligere LTO kode 401. 35

36 Selvstendig næringsdrivende - Svar Det er kun honorar eller annen godtgjøring som er utbetalt til opphavsmann til åndsverk som skal rapporteres i a-meldingen. Vederlag for tjenester av teknisk, håndverksmessig, juridisk, regnskapsmessig eller annen art skal ikke innrapporteres gjennom a-meldingen. Skatteetaten etablerer betalinger til selvstendige næringsdrivende uten fast forretningssted som ny oppgavetype, RF-1301. Rapportering av slike utbetalinger har tidligere vært en del av lønns- og trekkoppgaven (LTO-kode 401). 36

37 Sanksjoner - Spørsmål Hva skjer om man leverer a-meldingen for sent? Hva skjer om man ikke leverer a-melding? 37

38 Sanksjoner - Svar Den som ikke leverer alle opplysninger innen fristen som er den 5. i hver måned vil kunne bli ilagt overtredelsesgebyr i henhold til a-opplysningsloven og tilhørende forskrift. Gebyr eller tvangsmulkt for sent eller ikke innlevert a- melding ilegges av Skattedirektoratet. Overtredelsesgebyret kan ikke overstige 15 ganger rettsgebyret. Tvangsmulkt kan til sammen ikke overstige 1 000 ganger rettsgebyret. Nærmere regulering skjer i forskrift. 38

39 Rapportering – Spørsmål Vi har hatt en skoleelev i sommerjobb. Hun tjente kr 500,-. Hvordan skal vi rapportere når beløpet er under grensen for oppgaveplikt? 39

40 Rapportering - Svar Lønnen skal kun rapporteres under sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag. Dette medfører at sum arbeidsgiveravgiftsgrunnlag avviker fra sum lønn og avgiftspliktige ytelser. Dersom opplysningspliktige velger å rapportere beløp under oppgaveplikten, blir det likevel håndtert. 40

41 Arbeidstidsordning - Spørsmål Hvilken arbeidstidsordning blir det f eks for ansatte i skiftarbeid med 42 timers turnus? Ifølge veiledningen til a-ordningen menes det med arbeidstidsordning at inntektsmottaker har: – Arbeid offshore - 33,6 t/u – Døgnkontinuerlig skiftarbeid og turnusarbeid - 35,5 t/u – Helkontinuerlig skiftarbeid og andre ordninger med 33,6 t/u – Ikke skift – Skiftarbeid - 36,5 t/u 41

42 Arbeidstidsordning - Svar Hvis arbeidstidsordningen ikke finnes i veiledningen velges; 42 Ordinært arbeidsforhold Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer42 ArbeidstidsordningikkeSkift

43 Innsending fra system - Spørsmål Vi har sendt inn en a-melding med feil. Kan vi annullere meldingen? 43

44 Innsending fra system - Svar En a-melding kan nullstilles ved å sende en erstatningsmelding som henviser til meldingen som skal nullstilles. Erstatningsmeldingen må inneholde: · Opplysningspliktig · Kalendermåned · MeldingsId · Erstatter MeldingsId · Kildesystem · Leveringstidspunkt · Oppgave (uten innhold) 44

45 Direkte registrering - Spørsmål Hvordan registrerer man som regnskapsfører a-meldingen direkte i Altinn for kunder? 45

46 Direkte registrering - Svar A-meldingen legges inn i Altinns skjemakatalog. Det er samme krav til innsender som terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Når man har sendt inn en gang, vil a-meldingen for neste periode være delvis forhåndsutfyllt og man kan velge forhåndsutfylt, tomt skjema, korrigere tidligere innsending eller fortsette med påbegynt rapportering (kladd). 46

47 Direkte registrering - Spørsmål Kan vi sende inn flere a-meldinger for en periode? 47

48 Direkte registrering - Svar Det er mulig å sende flere meldinger. Ved direkte registrering: Ny melding erstatter gammel. Siste melding for kalendermåneden gjelder. Ved innsending fra lønnssystem: Alle meldingene for kalendermåneden oppsummeres. 48

49 Direkte registrering - Spørsmål Hvordan registrere opptjeningsperioden på inntekt? 49

50 Direkte registrering - Svar Opptjeningsperiode på inntekt vil ikke være tilgjengelig ved direkte registrering i Altinn. 50

51 Direkte registrering - Spørsmål Opplysningspliktige har oppdaget feil i en melding som er direkte registrert i Altinn, hvordan få endret til korrekte opplysninger? 51

52 Direkte registrering - Svar Ved direkte registrering i Altinn vil det alltid være siste a- melding for måneden som gjelder. Skal du korrigere, må den nye meldingen inneholde alle opplysninger for måneden, da den vil erstatte alle tidligere meldinger for aktuelle periode. 52

53 Direkte registrering - Spørsmål Gjelder a-meldingen for frivillige organisasjoner? 53

54 Direkte registrering - Svar Det vil bli en forenklet a-melding for veldedige eller allmennyttige organisasjoner. Denne tjenesten er under utvikling. Det vil bli muligheter til å rapportere direkte i Altinn (A05) eller på papir (A105). 54

55 Direkte registrering - Spørsmål Jeg driver gårdsbruk. Jeg har ingen ansatte, men mine foreldre disponerer kårbolig. Må jeg levere a-melding månedlig? 55

56 Direkte registrering - svar Føderåd skal bare innrapporteres en gang i året som tidligere. 56

57 Tilbakemeldingen - Spørsmål Hvordan presenteres tilbakemeldingen? 57

58 Tilbakemeldingen - svar Tilbakemelding som PDF-fil i Altinn: Registrerer du a- meldingen direkte i Altinn, får du en pdf-fil tilbake i Min meldingsboks i Altinn. Tilbakemelding i lønnssystem: Det er lønnssystemleverandøren som har tilpasset tilbakemeldingen for systemet. Tilbakemelding som xml-fil i Altinn: Dersom du sender fra lønnssystem som ikke henter tilbakemeldingen inn i systemet, må du selv hente tilbakemeldingen som xml-fil i Altinn, Min meldingsboks. Den kan være sendt som zip-fil. 58

59 Arbeidsgiveravgift, fribeløp - Spørsmål Vi er omfattet av fribeløpsordningen. I denne måneden har vi brukt opp fribeløpet. Hvordan rapporterer vi? 59

60 Arbeidsgiveravgift, fribeløp - Svar I den kalendermåneden fribeløpet brukes opp, må det oppgis to sett med opplysninger; 60 BeregningskodeSoneAvgiftsgrunnlag tilknyttet lav prosent for avgiftsberegning BeregningskodeSoneAvgiftsgrunnlag tilknyttet høy prosent for avgiftsberegning


Laste ned ppt "Etatenes fellesforvaltning Spørsmål og svar om a-ordningen 1."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google