Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Strategiplan 2013-2015 20. november 2012.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Strategiplan 2013-2015 20. november 2012."— Utskrift av presentasjonen:

1 Strategiplan 20. november 2012

2 Den vanskelige starten
A chap turns up at the golf course to have a knock round on his own.  Gets to the tee and starts warming up and gets to the first tee.  A few minutes later he hears an announcement from the clubhouse "would the gentleman on the ladies tee please relocate to the gentleman's tee".  He looks round and carries on. Another announcement comes from the clubhouse "would the gentleman on the ladies tee please relocate to the gentleman's tee".  He looks round again but carries on. This leads to another announcement "would the gentleman on the ladies tee PLEASE relocate to the gentleman's tee URGENTLY".....on hearing this he turns round and shouts back ....."would the wa**er in the clubhouse shut the f**k up and let me play my second shot "

3 Styringskjeden Budsjett Handlingsplaner Prestasjonsmål Styring
”Hvilke ressurser krever gjennomføring av handlingsplan ?” Handlingsplaner ”Hvilke konkrete tiltak må gjøres, når skal de gjøres og av hvem ?” Prestasjonsmål ”Lykkes vi med suksessfaktorene og forbedrer oss ?” Styringskjeden Kritiske suksessfaktorer ”Hva må vi være dyktige på for å lykkes med strategiene?” Styring Strategier ”Hvordan skal vi nå målene våre ?” Mål ”Hva må vi gjøre for å nå vår visjon ?” Visjon ”Hvorfor er vi en klubb ?” Formål ”Hva er vår klubb ?” Strategi Analyse Bør ? Kan ? Verdier ”Hvordan ønsker vi å oppleves ?

4

5 Hva er strategi ? Strategi handler om Valg Valg… Og velger man noe – så velger man bort noe annet !

6 Strategiarbeid i praksis
Ambisjoner Hvilke ønsker har vi ? strategi Ekstern analyse Hva bør vi gjøre ? Intern analyse Hva kan vi gjøre ? Hva velger vi å gjøre ?

7 Forslag til framdrift i strategiarbeidet i MGK
Bygge grunnmuren Hva er våre ambisjoner og ønsker ? Hva kan vi gjøre ? Hva bør vi gjøre ? Hva bør være våre strategiske innsatsområder for fremtiden ? Analyse Bør ? Kan ?

8 Forslag til framdrift i strategiarbeidet i MGK
Strategier ”Hvordan skal vi nå målene våre, hva må vi lykkes med ?” 2. Gjøre valg og ”bygge” formål, visjon, mål og strategier ”på grunnmuren” Mål ”Hva må vi gjøre for å nå vår visjon og innfri vårt verdigrunnlag?” Visjon ”Hvorfor er vi en klubb og hva ønsker vi av den i fremtiden ?” Formål ”Hva er vår klubb, for hvem og hvordan ?” Strategi Analyse Bør ? Kan ? Verdier ”Hvordan ønsker vi å oppleves ?

9 Forslag til framdrift i strategiarbeidet i MGK
Budsjett ”Hvilke ressurser krever gjennomføring av handlingsplan ?” 3. Gjøre ord til handling gjennom kommunikasjon, involvering og forankring av strategien for klubben. Involvere tillitsvalgte og ansatte i dette arbeidet. Handlingsplaner ”Hvilke konkrete tiltak må gjøres, når skal de gjøres og av hvem ?” Prestasjonsmål ”Lykkes vi med suksessfaktorene og forbedrer oss ?” Kritiske suksessfaktorer ”Hva må vi være dyktige på for å lykkes med strategiene?” Styring

10 Hva ønsker vi ? Hva kan vi ? Hva bør vi ?

11 Har som formål å kartlegge våre tilgjengelige ressurser
Intern analyse Har som formål å kartlegge våre tilgjengelige ressurser Eksempel på kartlegging av ressurser: Fysiske ressurser: (bane, fasiliteter, lokaliteter (størrelse/plassering), utstyr, kapasitetsutnyttelse etc.) Menneskelig ressurser: (kompetanse innenfor styre/medlemmer/ansatte, tillitsvalgte, personligheter, evne til å tilpasse seg, lojalitet, etc) Finansielle ressurser: (hvilke kilder har klubben til kapital, hvordan er kontrollen med fordringer, forhold til finansierings institusjoner, inntjening, likviditet, lånekapasitet) Immaterielle ressurser: (image, rykte/renome (blant medlemmer, ikke medlemmer, konkurrenter, samarbeidspartnere), pålitelighet, prisnivå, posisjon, verdi av merkenavn etc) Organisatoriske ressurser: (spes. rutiner, samhold, kultur, dugnadsånd, løfteevne, etc )

12 Forts. intern analyse Hva er styrken / sterke sider ved våre tilgjengelige ressurser pr. i dag ? Hva er feil, mangler og svake sider ved våre tilgjengelige ressurser pr. idag ? Bruk 5 min. på å tenke igjennom dette hver for dere

13 Ekstern analyse Analyse av omgivelsene våre, eksempelvis : Medlemmer
Leverandører Grunneier(e) Kommune Allianser/ sponsorer Konkurrenter ( direkte/indirekte) Ikke medlemmer Næringsliv Reiseliv Golf-forbundet Etc… Hva og hvem er Molde Golfklubbs viktigste ”omgivelser” ?

14 Forts. ekstern analyse Hvilke reelle muligheter representerer disse for Molde Golfklubb og hva/hvilke mener du ville være viktig å satse på for å styrke og utvikle klubben videre i de 2-3 neste årene ? Bruk 5 min. på å tenke igjennom dette hver for dere

15 Forts. ekstern analyse Hva mener DU vil være de sentrale hindringene og truslene for å få til en god og positiv utvikling av Molde Golfklubb i de nærmeste 2-3 årene ? Bruk 5 min. på å tenke igjennom dette hver for dere

16 Forst. Intern og ekstern analyse
Strategiske innsatsområder På basis av oppsummeringene fra de 4 forutgående gruppearbeidene - drøft og prioritér de fem-seks viktigste innsatsområdene.

17 Forst. Intern og ekstern analyse
Strategiske innsatsområder På basis av oppsummeringene av intern og ekstern analyse drøftet og prioritérte man følgende viktige innsatsområder for MGK for de 2-3 neste årene : Medlemmer og miljø Allianser og samarbeidspartnere Aktivitet og idrett Drift, anlegg og organisasjon Økonomi Videre sorterte vi de viktigste sterke og svake sidene, samt muligheter og trusler innenfor disse innsatsområdene. Dette er oppsummert på de neste sidene

18 Hva velger vi å gjøre ? Mål og strategier Molde Golfklubb 2013-2015

19 Forslag på styringskjede for MGK
Formål Våre verdier Visjon Ambisjon Hovedmålsetning Innsatsområde 1: Medlemmer og miljø Mål ( hva ? ) Strategi ( hvordan ? ) Tiltak ( hvilke, hvem når ? ) Innsatsområde 2 Allianser, sponsing, samarbeidspartnere Mål ( hva ? ) Strategi ( hvordan ? ) Tiltak (hvilke, hvem, når ?) Innsatsområde 3 Aktivitet og idrett Mål (hva ?) Strategi (hvordan ?) Tiltak ( hvilke, hvem, når ?) Innsatsområde 4 Drift, anlegg og org. Mål (hva ?) Strategi (hvordan ?) Tiltak (hvilke, hvem, når) Innsatsområde 5 Økonomi Mål (hva ?) Strategi ( hvordan ?) Tiltak (hvilke, hvem, når)

20 Gjøre valg – sette seg mål !
Bygg et mål – middel hierarki (hoved,- og delmål, strategier og tiltak) Fokuser og bygg på de sterke sidene til å gjøre klubben enda sterkere og mer attraktiv Benytt også de sterke sidene til å ta tak i de svake sidene og endre disse. Fokuser på mulighetene og bearbeid disse aktivt til å motvirke truslene. Om det å sette seg mål : Motiverende Konkrete Målbare Realistiske/oppnåelige (ikke for lav, ikke for høy) Forståelige KJENT for ”alle” i klubben Utarbeid mål og strategier innenfor hver av de strategiske innsatsområdene på bakgrunn av de sterke og svake sidene samt mulighetene man ser !

21 Gjøre valg – sette seg mål !
Eksempel strategisk innsatsområde : Medlemmer og miljø Med utgangspunkt i klubben styrker innenfor området, sett mål og strategier som tar tak i de uttalte viktigste svakhetene, snur dem og gjør dem til styrker, utnytter mulighetene og gjør klubben i stand til å motvirke de eksterne truslene STYRKER Nytt klubbhus Positivt og godt miljø Sterkt engasjerte medlemmer Ledig banekapasitet Flott/sterk 9-hulls bane Unik beliggenhet og lokalisering SVAKHETER Image som klikkpreget og ikke inkluderende nok Skjev aldersfordeling – manglende engasjement blant yngre Mangler sportslig spydspiss Barriere/image som dyr og vanskelig tilgjengelig sport (kurs, prøve, utstyr, medl. aksje, dugnad...) ”Passive” medlemmer (yngre ?) MULIGHETER Utnytte klubbens medlemmer/faddere til å ta vare på nye medlemmer/spillere Påvirke ikke-medlemmer Media – økt positiv pressedekning Sportslig satsning TRUSLER ”Passive” medlemmer ”Negative” ikke-medlemmer Konkurrenter (indirekte) ift. medlemmer og ikke-medlemmer

22 Ambisjoner Formål Visjon
(fra eksisterende vedtekter) Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund Visjon ( eksempel/forslag på en langsiktig visjon ) ”Molde Golfklubb skal videreutvikle golfen til en betydelig konkurranse- og mosjonsidrett i Molde kommune”

23 Strategiske innsatsområder - medlem og miljø
STYRKER Klubbhus/Simulator (Helårs aktivitet) Positivt og godt miljø En kjerne av engasjerte medlemmer Ledig banekapasitet Flott/utfordrende 9-hulls bane Unik beliggenhet og lokalisering Daglig leder, pro og greenkeeper SVAKHETER Lite synlig i lokalsamfunnet Image som dyr sport For få medlemmer i forhold til folkemengden Skjev aldersfordeling og for få jenter/damer For få frivillige yngre (under 50) -medlemmer For mange utmeldinger Liten betalingsvilje fra en gruppe medlemmer MULIGHETER Utnytte klubbens medlemmer/faddere til å ta vare på nye medlemmer/spillere Påvirke ikke-medlemmer Media – økt positiv pressedekning Økt sportslig satsning Mer aktiv deltakelse i idrettens organisasjoner Bedre utnyttelse av ressurspersoner i medlemsmassen TRUSLER ”Passive” medlemmer Konkurrenter (indirekte) ift. medlemmer og ikke-medlemmer Manglende påfyll av dugnadsvillige ildsjeler Manglende nyrekruttering

24 Mål og handlinger – medlemmer og miljø
Innsatsområde 1: Medlemmer og miljø Innsatsområde 2 Allianser, sponsing, samarbeidspartnere Innsatsområde 3 Aktivitet og idrett Innsatsområde 4 Drift og anlegg Innsatsområde 5 Økonomi MÅL Skal øke medlemsmassen (netto tilgang) med 10% årlig Skal spesielt øke interessen og engasjementet blant yngre medlemmer i klubben Skape sterkere klubbtilhørighet 4. Redusere frafall av medlemmer Handlinger 1. Medlemskap første året er inkl. i VTG-kursavgift Videreføre fadderskapsordning (torsdagsgolfen) Gjøre Molde GK mer synlig med vårt tilbud (avisreportasjer og reklamefilm) Starte VTG -samling ved sesongstart (Scramble) Gjennomføre flere sosiale turneringer Videreføring av Golf Grønn Glede/aktiv på dagtid Vinterkampanje mot nye medlemmer i vinterhalvåret

25 Mål og handlinger – medlemmer og miljø
Innsatsområde 1: Medlemmer og miljø Innsatsområde 2 Allianser, sponsing, samarbeidspartnere Innsatsområde 3 Aktivitet og idrett Innsatsområde 4 Drift og anlegg Innsatsområde 5 Økonomi MÅL Skal øke medlemsmassen (netto tilgang) med 10% årlig (Skal øke aktive juniormedlemmer med 10 % årlig) Skal spesielt øke interessen og engasjementet blant yngre medlemmer i klubben Skape sterkere klubbtilhørighet Redusere frafall av medlemmer HANDLINGER 2. Øke satsing på barn & golf ( 5-12) Etablere jentegolf ( jenter 11-16) Invitere skoleklasser (gratis) Bruke etablerte juniorer i opplæringen Rekruttere ledere til juniorkomiteen 3. og 4. Løpende informasjon til medlemmene (nyhetsbrev) Oppdatert hjemmeside som speiler all aktivitet Opplæring av flere brukere på web-siden Vurdere klubbens tilstedeværelse i sosiale medier Sosiale sammenkomster i klubbhuset 2 medlemsmøter i året med engasjerende agenda Tilby gratis bil-sticker til alle medlemmer Komitesamling før sesongstart

26 Strategiske innsatsområder - Allianser og samarbeidspartnere
STYRKER Klubbhus/Simulator (Helårs aktivitet) Flott/Utfordrende 9-hulls bane Sentral og unik beliggenhet/lokalisering Lagserie og partnerturnering Positivt og godt miljø Viktig ressurs i pro Viktig ressurs i daglig leder Økt sportslig nivå på unge medlemmer SVAKHETER Ikke mange nok samarbeidspartnere Skjev aldersfordeling Ikke dyktig nok på markedsføring Anonym i idrettsmiljøet Manglende salgsargumenter mot nye samarbeidspartnere For lite i media Kjenner ikke arbeidsgivere til medlemmer MULIGHETER Vise hva eksisterende samarbeidspartnere har gjort gjennom avtale Økt bidrag og aktivitet på eksisterende samarbeidspartnere Utnytte potensialet i næringslivet Samarbeid med hotell/camping Media – økt positiv pressedekning Finne aktører som kan gi medlemsfordeler (både bedrifter og foreninger) Prosjekt tilhørighet og grasrotandelen TRUSLER Ikke engasjert nok næringsliv Frafall av allianser/sponsorer Konkurrenter (indirekte) ift. Sponsorer Golf har ikke klart å konkurrere i sponsormarkedet mot andre mer spennende foreninger

27 Mål og handlinger – Allianser, sponsing og samarbeidspartnere
Innsatsområde 1: Medlemmer og miljø Innsatsområde 2 Allianser, sponsing, samarbeidspartnere Innsatsområde 3 Aktivitet og idrett Innsatsområde 4 Drift og anlegg Innsatsområde 5 Økonomi MÅL Skal øke sponsorinntektene til kr kr. i løpet av 2013, deretter økning med 10% hvert år Ha partnere på alle hull Etablere en allianse med minst 2 foreninger/næringsliv HANDLINGER – fokus på å gi økt verdi for samarbeidspartnere Revitalisere sponsorsatsing ved å etablere en fungerende sponsorkomite Forbedre tilbudet overfor sponsorer med nye produkter Vektlegge klubbens profil for satsning for barn og ungdom Oppfølging av samarbeidspartnere gjennom nyhetsbrev Identifisere muligheter for allianse med andre idretter Invitere potensielle samarbeidspartnere til klubbens anlegg Arrangere ide-møter med medlemmer som har kjennskap til næringslivet i vår region

28 Strategiske innsatsområder - Aktivitet og idrett
STYRKER Klubbhus/Simulator (Helårs aktivitet) Flott/utfordrende 9-hulls bane Sentral og unik beliggenhet og lokalisering Viktig ressurs i pro, greenkeeper og daglig leder Ledig kapasitet Godt turneringsapparat Positivt og godt miljø Godt tilbud for barn og ungdom Aktiv seniorgruppe Satsing mot skoler SVAKHETER Ikke dyktig nok til markedsføring For dårlig organisert protjeneste For få instruktører blant medlemmene For få medlemmer som benytter seg av treningstilbudet For lite aktivitet midt-sommers (blant annet manglende pro-tjeneste) TRUSLER Passive medlemmer Konkurranse ift. andre idretter/aktiviteter Manglende nyrekruttering Liten deltakelse på VTG-kurs MULIGHETER Ledig kapasitet Utnytte medlemmer til økt aktivitet og nyrek. Utnytte muligheter i nytt klubbhus Golfforbundet – sportslig satsing Media – økt positiv pressedekning Økt samarbeid med klubber i nærområdet/regionen

29 Mål og handlinger – Aktivitet og idrett
Innsatsområde 1: Medlemmer og miljø Innsatsområde 2 Allianser, sponsing, samarbeidspartnere Innsatsområde 3 Aktivitet og idrett Innsatsområde 4 Drift og anlegg Innsatsområde 5 Økonomi MÅL Skal ha flere instruktører, juniorledere, dommere og ledere med turneringskompetanse Ha en egen jentegolf-gruppe Skal ha minst 600 skoleelever på besøk 2 ganger i året Skal ha minst 100 ulike medlemmer på turnering i løpet av sesongen Herredagen skal gjeninnføres Skal ha 2 spillere på Titleist Region Tour og 1 på Titleist Tour Stille på lag-NM både jr. og senior Ta i bruk Coaching-system igjen HANDLINGER Øke interessen for deltakelse på kurs i NGF regi (trener 1), og arbeide for å utdanne instruktører gjennom lokale kurs (aktivitetslederkurs) Finne riktige personer som kan ta ansvar for jentegolf-gruppen. hovedtrener får en viktig rolle i arbeidet. Økt helårs-instruksjonstilbud for juniorer Klubben skal ha en fast engasjert hovedtrener Utarbeide informasjon til skoleelevene som er på besøk Sørge for å ha en aktiv og engasjert turneringskomite Finne en aktiv og fungerende sportslig leder Finne ansvarlige til coaching-system

30 Strategiske innsatsområder - Drift, anlegg og organisasjon
STYRKER Nytt klubbhus Flott/utfordrende 9-hulls bane Unik beliggenhet og lokalisering Viktig ressurs i daglig leder Ansatt greenkeeper Dugnadsånd/frivillige (kjerne) Positivt og godt miljø SVAKHETER Stram økonomi påvirker fornyelser Utflatning av medlemstilgang (netto) Sponsorstøtte og bidrag fra samarbeidspartnere er ikke store nok Delvis nedslitt maskinpark Drivingrangen er ikke tilfredstillende MULIGHETER Påvirke Molde kommune til større bidrag Utnytte klubbens medlemmer til økt nyrekruttering Økte bidrag og aktivitet på eksisterende sponsorer Utnytte potensialet i lokalt næringsliv Få enda flere med i dugnadsarbeidet TRUSLER Medlemmer som er lite aktive Konkurranse om medlemmer, ikke-medlemmer og sponsorer Konjunkturer Negativ ikke-medlemmer Bygging og drift av sykehus

31 Mål og handlinger – drift, anlegg og organisasjon
Innsatsområde 1: Medlemmer og miljø Innsatsområde 2 Allianser, sponsing, samarbeidspartnere Innsatsområde 3 Aktivitet og idrett Innsatsområde 4 Drift, anlegg og organisasjon Innsatsområde 5 Økonomi MÅL Utbedre/utvide greenene på hull 1, 3 og 9 innen utgang av 2015 9 hulls bane med 18 utslag fra relevante tee Lage en treningsbane Omorganisere driving range til bruk for alle Videreutvikle simulatoranlegget Utvikle et innendørs putte –og chippe område Utarbeide en masterplan for anlegget HANDLINGER Oppgradere driving range/treningsfasiliteter 9 nye utslag ( 2 utslag pr. hull ) Bidra til å etablere treningsfasiliteter i vintersesongen Delta i idrettsorganisasjonene innen fylke, kommune og idretten Oppgradere software i simulatorene

32 Strategiske innsatsområder - Økonomi
STYRKER Ledig banekapasitet Dugnadsånd/frivillighet (kjerne) Levelig gjeldsgrad God fokus/kontroll økonomistyring Firmagolf Daglig leder SVAKHETER Stram likviditet Svak medlemstilgang (netto) Ikke nok sponsorstøtte og bidrag fra samarbeidspartnere Ikke dyktig nok på markedsføring og profilering MULIGHETER Påvirke Molde kommune til større bidrag Motivere klubbens medlemmer til økt nyrekruttering Økte bidrag og aktivitet fra eksisterende samarbeidspartnere Utnytte potensialet i lokalt, regionalt og nasjonalt næringsliv Bruk av nye salgskanaler overfor sponsorer TRUSLER Konjunktursvingninger Usikkerhet om spillemidler

33 Mål og handlinger – Økonomi
Innsatsområde 1: Medlemmer og miljø Innsatsområde 2 Allianser, sponsing, samarbeidspartnere Innsatsområde 3 Aktivitet og idrett Innsatsområde 4 Drift og anlegg Innsatsområde 5 Økonomi MÅL Skal ha et resultatmål på kr ,- i året Skal forbedre likviditeten med kr ,- årlig Øke medlemsskapte inntekter med 10% pr år Øke inntekter fra næringsliv og andre gjennom bredere tilbud HANDLINGER Redusere differansen mellom avskrivinger og nedbetaling på lån til kr ,- pr år Øke medlemskontingenten til akseptabelt nivå i forhold til medlemmenes forventninger Øke inntektene fra simulator og aktiviteter i klubbhuset Øke inntektene fra rangen og greenfee Øke innsatsen for flere og større bidrag fra samarbeidspartnere Utvide søket etter flere bidragsytere


Laste ned ppt "Strategiplan 2013-2015 20. november 2012."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google