Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

IKT Grenland Klosterøya i Skien, kunnskapsverkstedet

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "IKT Grenland Klosterøya i Skien, kunnskapsverkstedet"— Utskrift av presentasjonen:

1 IKT Grenland Klosterøya i Skien, kunnskapsverkstedet
Viseadm. Direktør Steinar Marthinsen Helse Sør-Øst RHF 26. Februar 2015

2 Ansvarsområder i Helse Sør-Øst RHF:
Fast stedfortreder for adm. Direktør Eksterne helsetjenester – kjøp fra private leverandører Forskning og innovasjon Innkjøp/logistikk Intern administrasjon Nasjonalt Innføring av nytt nødmeldesystem i Norge Pasienttransport – utvikling av digitale løsninger Nasjonal samordning av stab/støttefunksjoner Etablering av felleseid helseforetak for innkjøp Styreleder: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Skien) Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF (Gjøvik) Sykehuspartner HF - Drammen – Oslo – Porsgrunn – Grimstad – Fredrikstad -Hamar PKH (Pensjonskassen for hovedstadsområde) Oslo

3 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 10 helseforetak
medarbeidere – Norges største arbeidsplass Omsetning på ca 75 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste til en befolkning på cirka 2,7 millioner mennesker Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Hovedkontor på Hamar Kontorsted Skien Møtesenter Oslo

4 Helse Sør-Østs strategiske prioriteringer 2002 - 2020
Kvalitet, trygghet og investeringer (2013 – 2020) Rett behandling på rett sted (2007 – 2012) Et løft for pasientsikkerhet og kvalitet Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger Styrking av IKT og oppgradering av medisinsk-teknisk utstyr Løfte ledelse, styring og kompetanseutvikling Løfte fellestjenestesentra til neste nivå Styrke samhandling med primærhelsetjenesten Økt økonomisk handlingsrom Etablering av foretaksmodellen (2002 – 2007) Funksjons- og oppgave-fordeling mellom sykehusene, etablering av sykehusområder Omstillingsprogrammet for hovedstadsområdet (OUS, Vestre Viken og Akershus universitetssykehus) Etablering av fellestjenester innen IKT, HR og innkjøp Satsning på forskning og utvikling Ny styringsmodell Færre og større sykehus Bedre tilgjengelighet Etablering av brukerutvalg

5 Helsetjenesten vil i årene som kommer utfordres på ulike måter…

6 Den videre utvikling tydeliggjør behovet for en tydelig retning
Utviklingstrekk i sykehustjenester Vår strategi gir retningen Brukernes syn legges til grunn Sykdomsgrupper i vekst Nye behandlingsformer Ny teknologi Aldrende IKT-infrastruktur Utdatert bygningsmasse Økt samhandling Befolkningens forventninger Befolkningsvekst/ sammensetning

7 Helse Sør-Øst har etablert et omfattende program for fornying og standardisering av IKT-løsninger i regionen. ”Digital fornying – for bedre pasientsikkerhet og kvalitet” I løpet av en fireårsperiode skal det investeres rundt 6 milliarder kroner. Nær mennesker er involvert - fra helseforetakene, Sykehuspartner, Helse Sør-Øst RHF og leverandører

8 Infrastrukturmodernisering
Digital fornying består i hovedsak av seks strategiske programmer Klinisk dokumentasjon Digital samhandling Radiologi Virksomhetsstyring Laboratoriedata Infrastrukturmodernisering

9 I perioden har det skjedd en betydelig utvikling innenfor IKT-området i Helse Sør-Øst Fra: papirbaserte journaler lystavler for røntgenbilder hvert sykehus sine egne IKT-løsninger kun stasjonære PC'er skrivestuer Til: "alt er digitalt" regional IKT-styring regional IKT-tjenesteleverandør nasjonalt samarbeide regionale og nasjonale IKT-tjenester bruk av iPAD, smartphones og elektroniske whiteboards 2002 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Helse-regionene opprettet – fra 54 sykehus til 13 (Sør) og 15 (Øst) helse-foretak Helse Sør og Helse Øst slått sammen til Helse Sør-Øst. Arbeid med standardisert IKT-plattform i gang i Helse Sør Fra 28 til 10 helseforetak Sykehus-partner blir felles IKT-tjeneste-leverandør Sykehuset Innlandet over på DIPS Vestre Viken på DIPS Første regionale Iangtidsplan for IKT ( ) Kurve-løsning innført i Vestre Viken Ahus pilot for digital kommuni-kasjon med kommunene God drift og økonomi-styring gir økt rom for investeringer Regional IKT-strategi og handlings-plan Digital fornying etablert - regional fornying og standardisering skyter fart

10 Sykehuspartner er Helse Sør-Øst sin interne tjenesteleverandør og leveranseapparatet for digital fornying Ca ansatte fordelt på hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Innlandet og ulike helseforetak Felles tjenesteleverandør av ikke-medisinske støttetjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst Vi leverer samordnede løsninger innen IKT, HR, brukerservice og innkjøp/logistikk

11 Sykehuspartner er Nordens største felles tjeneste-leverandør innen helse
Nordens største tjenesteleverandør innen IKT med brukere Drifter og forvalter applikasjoner fordelt på arbeidsstasjoner Ansvarlig for drift og forvaltning, tjenesteutvikling, teknisk arkitektur og informasjonssikkerhet Beredskaps- og overvåkingssenter følger med på kritiske systemer og avdekker feil før de blir kritiske hendelser Forvalter systemer for elektronisk pasientbehandling

12 Strategisk partnerskap vurderes innen fire tjenesteområder
Moderniseringsbehov Sluttbruker PC, skrivere og periferiutstyr Dynamisk arbeidsflate Mobilitet Gjennomføre modernisering og standardisering av utstyr samt innføring av dynamiske arbeidsflate, mobile løsninger og teknologi oppgraderinger i takt med markedsutvikling og behov Telefoni Mobile og faste telefoner, telefonsentraler Videokonferanseutstyr Alarmer Gjennomføre teknologiskiftet gjennom overgang til IP basert telefoni, utfasing av dagens ISDN baserte løsning, samt etablering av moderne sanntids samhandlingsløsninger Nettverk Lokalnett og trådløse nett Områdenett Kjernenett Gjennomføre standardisering gjennom utrulling av felles nettverksløsning på tvers av lokasjoner, utbygging av trådløse nettverk, samt virtualisering og tjenesteorientering i takt med datasenterutviklingen Datasenter Datarom og datasentra Servere og lagring Plattform tjenester Gjennomføre forenkling gjennom konsolidering og oppbygging av regionale datasentra samt etablering av en moderne og fleksibel felles plattform hvor ressurser kan allokeres dynamisk Omfanget av de identifiserte områder utgjør 1,1 MRD (2013) eller ca. 40% av de totale årlige IT kostnadene. I tillegg er moderniserings-behovet estimert til ca. 2 MRD over en 5-års periode.

13 Helse Sør-Øst har har definert fem sentrale områder for 2015 på IKT-område
Utvikling av Sykehuspartner, spesielt fokus på sourcing-prosess Etablering av regional forvaltning for kliniske løsninger Leveranser i Digital fornying, etablering av regionale standarder Styrket leverandøroppfølging og sikre Helse Sør-Østs interesser Forsterket fokus på nasjonale oppgaver, spesielt i Nasjonal IKT HF og Helsedirektoratets arbeid

14 Pasientreiser ANs Februar 2015

15 Pasientreiser ANS - Skien
Pasientreiser ANS er en del av spesialisthelsetjenesten Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene. Nasjonalt selskap som leverer nasjonale tjenester innen IKT, økonomi, analyse, jus, kommunikasjon, opplæring og saksbehandling. Etablert 11. mai 2009 70 ansatte pr. januar 2015

16 Pasientreiser ANS Lokalisering mellom Skien og Porsgrunn gir godt
rekrutteringsgrunnlag fra hele Grenland og stor del av Vestfold Stort behov for tverrfaglige kompetanser: IKT, jurister, og saksbehandlere. Det vil si behov for mennesker både med høy fagkompetanse og ufaglærte Attraktiv arbeidsplass for «hjemflyttere» til regionen Medarbeidere fra 20 ulike nasjoner, bidrar til både mangfold og kulturutveksling. Samarbeider med lokale leverandører, f.eks.: Erik Tanche Nilssen Manpower Skagerak Consulting

17 Hvordan kan vi jobbe i partnerskap for å nå felles mål?
Leverandørmarkedet Innkjøp God og likeverdig helsetjeneste Kjernevirksomhet Innovasjons- potensial

18 Noen samarbeidspartnere i Grenland

19 Innovasjon prioriteres høyt
Vi har et sterkt behov for en mer moderne og mer effektiv spesialisthelsetjeneste Å koble vår ressursbruk på innkjøp med et innovasjonsperspektiv er en fremtidsrettet og nødvendig tilnærming

20 Spesialisthelsetjenesten jobber innenfor flere ulike, komplekse kategorier
% Andel av total MRD NOK

21 Brukerdreven innovasjon – ”Alt som ikke er forskningsbasert”
Brukere kan i denne sammenhengen være: Ansatte Pasienter Pårørende Brukerne kan ivareta forskjellig roller: Idehaver/behovsformidler Entreprenør/pådriver

22 Fra det store til det små
Det er ikke bare det store som fornyes, men gjennom teknologi innovasjon blir det plass til mye annet nytt Kr 15 millioner til brukerdrevet innovasjon i løpet av 2014 60 søknader fra hele regionen Både store og små innovasjoner 18 søknader fikk støtte i første runden Nye 15 mnok i 2015 Nye sykehus – nye muligheter Nytt Østfold Sykehus Vestre Viken Innlandet OUS

23 Eksempel

24 Program for Brukerdreven innovasjon
Vektlegger bl.a. prosjekter som: bedrer kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen kan løse flaskehalser i pasientbehandlingen. fører til effektivisering, arbeidsbesparelse og enklere håndtering. kobler teknologi og tjenester, f. eks selvbetjeningsteknologi i registrering/bestilling av og fra pasienter.

25 Modell for innovativ anskaffelse
Finnes løsningen i markedet? Fase 2 Førkommersiell anskaffelse Nei Fase 1 Behovsbeskrivelse og dialog med leverandører Ja Fase 3 Anskaffelse av innovative løsninger

26 Erfaringene for SMB Selskaper med små ressurser og spennende løsninger opplever ofte: Interessante prosjekt, men manglende integrasjonsløsninger/gamle systemer hos mottager passer ikke moderne løsninger Ingen automatikk fra prosjekt til anskaffelse Kompliserte innkjøpsprosesser i primærmarkedet / store ressurskrevende anbud Liten åpning for stand-alone løsninger til helseforetakene

27 Markedsutfordringer for SMB bedrifter
Små bedrifter opplever det norske og internasjonale helsemarkedet som vanskelig tilgjengelig: Kompliserte anbudsprosesser Lange beslutningsprosesser Nisjeprodukter inngår i en større sammenheng kontraktspakker Mindre, norske leverandører opplever at store, internasjonale leverandører favoriseres

28 Viktige hensyn for Helse Sør-Øst RHF
Integrasjonsløsninger må adresseres tidlig Nye, innovative løsninger må tilpasses eldre løsninger i helseforetakene Vi må/bør tilrettelegge for at mindre bedrifters innovasjonspotensial kan utnyttes Inn i spesifikasjoner Kreve det fra store bedrifter Bedrifter utenfor helse kan tilføre helt nye løsninger I større grad benytte førkommersielle anskaffelser Etablere test-beds for utprøving og testing av både ny diagnostikk, legemidler og medisinsk utstyr

29 Der flere kompetanser møtes enten i form av flere personer eller i hodet på én person, der skjer innovasjoner

30 Nyttig informasjon om innkjøp
PDF biblioteket på

31 Innovasjon og anskaffelser
Hvordan styrke samarbeidet med industrien gjennom anskaffelser?

32 Følg med på utviklingen i Digital fornying
Følg med på utviklingen i Digital fornying Egen nettside: aktualitetssaker, statusrapporter, saksdokumenter, informasjon om programmene med mer Nyhetsbrev (bestilles via nettsiden) Brosjyre (bestilles via nettsiden) Statistikk for nyhetsbrev/nettside: I 2013 på nettsiden: totalt rundt 8 000 unike brukere, av dette ca 4 000 på siden for de seks programmene og ca 2 000 på siden for sakspapirer/fornyingssstyret. Nyhetsbrevet har 355 unike mottakere. Desemberbrevet: ca 45 % som åpnet brevet (lastet ned bilder og fikk sett det). Av disse igjen ca 25 prosent som gikk inn i en eller flere saker.


Laste ned ppt "IKT Grenland Klosterøya i Skien, kunnskapsverkstedet"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google