Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."— Utskrift av presentasjonen:

1 Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. IKT Grenland Klosterøya i Skien, kunnskapsverkstedet Viseadm. Direktør Steinar Marthinsen Helse Sør-Øst RHF 26. Februar 2015

2 Ansvarsområder i Helse Sør-Øst RHF: Helse Sør-Øst RHF Fast stedfortreder for adm. Direktør Eksterne helsetjenester – kjøp fra private leverandører Forskning og innovasjon Innkjøp/logistikk Intern administrasjon Nasjonalt Innføring av nytt nødmeldesystem i Norge Pasienttransport – utvikling av digitale løsninger Nasjonal samordning av stab/støttefunksjoner Etablering av felleseid helseforetak for innkjøp Styreleder: Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS (Skien) Helsetjenestens driftsorganisasjon for Nødnett HF (Gjøvik) Sykehuspartner HF - Drammen – Oslo – Porsgrunn – Grimstad – Fredrikstad -Hamar PKH (Pensjonskassen for hovedstadsområde) Oslo

3 Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 10 helseforetak 73 000 medarbeidere – Norges største arbeidsplass Omsetning på ca 75 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste til en befolkning på cirka 2,7 millioner mennesker Fylkene: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder Hovedkontor på Hamar – Kontorsted Skien – Møtesenter Oslo

4 Helse Sør-Østs strategiske prioriteringer 2002 - 2020 Ny styringsmodell Færre og større sykehus Bedre tilgjengelighet Etablering av brukerutvalg Etablering av foretaksmodellen (2002 – 2007) Rett behandling på rett sted (2007 – 2012) Kvalitet, trygghet og investeringer (2013 – 2020) Funksjons- og oppgave- fordeling mellom sykehusene, etablering av sykehusområder Omstillingsprogrammet for hovedstadsområdet (OUS, Vestre Viken og Akershus universitetssykehus) Etablering av fellestjenester innen IKT, HR og innkjøp Satsning på forskning og utvikling Et løft for pasientsikkerhet og kvalitet Fornyingsprogram for standardisering og teknologiske løsninger Styrking av IKT og oppgradering av medisinsk-teknisk utstyr Løfte ledelse, styring og kompetanseutvikling Løfte fellestjenestesentra til neste nivå Styrke samhandling med primærhelsetjenesten Økt økonomisk handlingsrom 4

5 Helsetjenesten vil i årene som kommer utfordres på ulike måter…

6 Sykdomsgrupper i vekst Nye behandlingsformer Ny teknologi Aldrende IKT-infrastruktur Utdatert bygningsmasse Økt samhandling Befolkningens forventninger Befolkningsvekst/ sammensetning Vår strategi gir retningen Den videre utvikling tydeliggjør behovet for en tydelig retning Utviklingstrekk i sykehustjenester Brukernes syn legges til grunn

7 Helse Sør-Øst har etablert et omfattende program for fornying og standardisering av IKT-løsninger i regionen. ”Digital fornying – for bedre pasientsikkerhet og kvalitet” I løpet av en fireårsperiode skal det investeres rundt 6 milliarder kroner. Nær 1 500 mennesker er involvert - fra helseforetakene, Sykehuspartner, Helse Sør- Øst RHF og leverandører

8 Klinisk dokumentasjon Digital fornying består i hovedsak av seks strategiske programmer Laboratoriedata Radiologi Digital samhandling Infrastrukturmodernisering Virksomhetsstyring

9 20072011 God drift og økonomi- styring gir økt rom for investeringer Regional IKT-strategi og handlings- plan Fra 28 til 10 helseforetak Sykehus- partner blir felles IKT- tjeneste- leverandør Sykehuset Innlandet over på DIPS 2010 Helse Sør og Helse Øst slått sammen til Helse Sør-Øst. 2008 I perioden 2002-2014 har det skjedd en betydelig utvikling innenfor IKT-området i Helse Sør-Øst Fra: papirbaserte journaler lystavler for røntgenbilder hvert sykehus sine egne IKT-løsninger kun stasjonære PC'er skrivestuer Til: "alt er digitalt" regional IKT-styring regional IKT-tjenesteleverandør nasjonalt samarbeide regionale og nasjonale IKT-tjenester bruk av iPAD, smartphones og elektroniske whiteboards Helse- regionene opprettet – fra 54 sykehus til 13 (Sør) og 15 (Øst) helse- foretak 200220132012 Kurve-løsning innført i Vestre Viken Ahus pilot for digital kommuni- kasjon med kommunene Vestre Viken på DIPS Første regionale Iangtidsplan for IKT (2011- 2014) Arbeid med standardisert IKT-plattform i gang i Helse Sør 2009 Digital fornying etablert - regional fornying og standardisering skyter fart

10 Ca. 1300 ansatte fordelt på hovedkontor i Drammen og avdelingskontorer i Oslo, Grimstad, Fredrikstad, Porsgrunn, Innlandet og ulike helseforetak Felles tjenesteleverandør av ikke-medisinske støttetjenester til helseforetakene i Helse Sør-Øst Vi leverer samordnede løsninger innen IKT, HR, brukerservice og innkjøp/logistikk Sykehuspartner er Helse Sør-Øst sin interne tjenesteleverandør og leveranseapparatet for digital fornying

11 Nordens største tjenesteleverandør innen IKT med 80.000 brukere Forvalter systemer for elektronisk pasientbehandling Drifter og forvalter 3.500 applikasjoner fordelt på 50.000 arbeidsstasjoner Ansvarlig for drift og forvaltning, tjenesteutvikling, teknisk arkitektur og informasjonssikkerhet Beredskaps- og overvåkingssenter følger med på kritiske systemer og avdekker feil før de blir kritiske hendelser Sykehuspartner er Nordens største felles tjeneste- leverandør innen helse

12 Strategisk partnerskap vurderes innen fire tjenesteområder Gjennomføre modernisering og standardisering av utstyr samt innføring av dynamiske arbeidsflate, mobile løsninger og teknologi oppgraderinger i takt med markedsutvikling og behov Sluttbruker PC, skrivere og periferiutstyr Dynamisk arbeidsflate Mobilitet Gjennomføre teknologiskiftet gjennom overgang til IP basert telefoni, utfasing av dagens ISDN baserte løsning, samt etablering av moderne sanntids samhandlingsløsninger Telefoni Mobile og faste telefoner, telefonsentraler Videokonferanseutstyr Alarmer Gjennomføre standardisering gjennom utrulling av felles nettverksløsning på tvers av lokasjoner, utbygging av trådløse nettverk, samt virtualisering og tjenesteorientering i takt med datasenterutviklingen Nettverk Lokalnett og trådløse nett Områdenett Kjernenett Datasenter Datarom og datasentra Servere og lagring Plattform tjenester Gjennomføre forenkling gjennom konsolidering og oppbygging av regionale datasentra samt etablering av en moderne og fleksibel felles plattform hvor ressurser kan allokeres dynamisk Område Moderniseringsbehov Omfanget av de identifiserte områder utgjør 1,1 MRD (2013) eller ca. 40% av de totale årlige IT kostnadene. I tillegg er moderniserings-behovet estimert til ca. 2 MRD over en 5-års periode.

13 Helse Sør-Øst har har definert fem sentrale områder for 2015 på IKT-område Utvikling av Sykehuspartner, spesielt fokus på sourcing-prosess Etablering av regional forvaltning for kliniske løsninger Leveranser i Digital fornying, etablering av regionale standarder Styrket leverandøroppfølging og sikre Helse Sør-Østs interesser Forsterket fokus på nasjonale oppgaver, spesielt i Nasjonal IKT HF og Helsedirektoratets arbeid

14 PASIENTREISER ANS Februar 2015

15 Pasientreiser ANS er en del av spesialisthelsetjenesten Selskapet eies av de fire regionale helseforetakene. Nasjonalt selskap som leverer nasjonale tjenester innen IKT, økonomi, analyse, jus, kommunikasjon, opplæring og saksbehandling. Etablert 11. mai 2009 70 ansatte pr. januar 2015 Pasientreiser ANS - Skien

16 Lokalisering mellom Skien og Porsgrunn gir godt rekrutteringsgrunnlag fra hele Grenland og stor del av Vestfold Stort behov for tverrfaglige kompetanser: IKT, jurister, og saksbehandlere. Det vil si behov for mennesker både med høy fagkompetanse og ufaglærte Attraktiv arbeidsplass for «hjemflyttere» til regionen Medarbeidere fra 20 ulike nasjoner, bidrar til både mangfold og kulturutveksling. Samarbeider med lokale leverandører, f.eks.: Erik Tanche Nilssen Manpower Skagerak Consulting Pasientreiser ANS

17 Hvordan kan vi jobbe i partnerskap for å nå felles mål? Leverandørmarkedet Innkjøp God og likeverdig helsetjeneste Kjernevirksomh et Innovasjons- potensial

18 Noen samarbeidspartnere i Grenland

19 Innovasjon prioriteres høyt Vi har et sterkt behov for en mer moderne og mer effektiv spesialisthelsetjeneste Å koble vår ressursbruk på innkjøp med et innovasjonsperspektiv er en fremtidsrettet og nødvendig tilnærming

20 Spesialisthelsetjenesten jobber innenfor flere ulike, komplekse kategorier % Andel av total MRD NOK

21 Brukerdreven innovasjon – ”Alt som ikke er forskningsbasert” Brukere kan i denne sammenhengen være: Ansatte Pasienter Pårørende Brukerne kan ivareta forskjellig roller: Idehaver/behovsformidler Entreprenør/pådriver

22 Fra det store til det små Det er ikke bare det store som fornyes, men gjennom teknologi innovasjon blir det plass til mye annet nytt Kr 15 millioner til brukerdrevet innovasjon i løpet av 2014 60 søknader fra hele regionen Både store og små innovasjoner 18 søknader fikk støtte i første runden Nye 15 mnok i 2015 Nye sykehus – nye muligheter –Nytt Østfold Sykehus –Vestre Viken –Innlandet –OUS

23 Eksempel

24 Program for Brukerdreven innovasjon Vektlegger bl.a. prosjekter som: –bedrer kvalitet og sikkerhet i pasientbehandlingen –kan løse flaskehalser i pasientbehandlingen. –fører til effektivisering, arbeidsbesparelse og enklere håndtering. –kobler teknologi og tjenester, f. eks selvbetjeningsteknologi i registrering/bestilling av og fra pasienter.

25 Modell for innovativ anskaffelse Fase 1 Behovsbeskrivelse og dialog med leverandører Fase 3 Anskaffelse av innovative løsninger Fase 2 Førkommersiell anskaffelse Finnes løsningen i markedet? Nei Ja

26 Erfaringene for SMB Selskaper med små ressurser og spennende løsninger opplever ofte: Interessante prosjekt, men manglende integrasjonsløsninger/gamle systemer hos mottager passer ikke moderne løsninger Ingen automatikk fra prosjekt til anskaffelse Kompliserte innkjøpsprosesser i primærmarkedet / store ressurskrevende anbud Liten åpning for stand-alone løsninger til helseforetakene

27 Markedsutfordringer for SMB bedrifter Kompliserte anbudsprosesser Lange beslutningsprosesser Nisjeprodukter inngår i en større sammenheng kontraktspakker Mindre, norske leverandører opplever at store, internasjonale leverandører favoriseres Små bedrifter opplever det norske og internasjonale helsemarkedet som vanskelig tilgjengelig:

28 Viktige hensyn for Helse Sør-Øst RHF Integrasjonsløsninger må adresseres tidlig Nye, innovative løsninger må tilpasses eldre løsninger i helseforetakene Vi må/bør tilrettelegge for at mindre bedrifters innovasjonspotensial kan utnyttes –Inn i spesifikasjoner –Kreve det fra store bedrifter Bedrifter utenfor helse kan tilføre helt nye løsninger I større grad benytte førkommersielle anskaffelser Etablere test-beds for utprøving og testing av både ny diagnostikk, legemidler og medisinsk utstyr

29 Der flere kompetanser møtes enten i form av flere personer eller i hodet på én person, der skjer innovasjoner 29

30 Nyttig informasjon om innkjøp PDF biblioteket på www.helse-sorost-vinnvinn.nowww.helse-sorost-vinnvinn.no

31 Hvordan styrke samarbeidet med industrien gjennom anskaffelser? Innovasjon og anskaffelser

32 Følg med på utviklingen i Digital fornying Egen nettside: –aktualitetssaker, statusrapporter, saksdokumenter, informasjon om programmene med mer Nyhetsbrev (bestilles via nettsiden) Brosjyre (bestilles via nettsiden) www.helse-sorost.no/digitalfornying


Laste ned ppt "Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google