Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Copyright © 2001 made4net as Side 1 Elektroniske markedsplasser - norske bedrifters nye konkurransearena - utfordringer og trusler Anders Hellebust Made4net/

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Copyright © 2001 made4net as Side 1 Elektroniske markedsplasser - norske bedrifters nye konkurransearena - utfordringer og trusler Anders Hellebust Made4net/"— Utskrift av presentasjonen:

1 Copyright © 2001 made4net as Side 1 Elektroniske markedsplasser - norske bedrifters nye konkurransearena - utfordringer og trusler Anders Hellebust Made4net/ Handelshøyskolen BI Høyskolen i Molde 26. april 2001

2 Copyright © 2001 made4net as Side 2 Hva jeg vil snakke om Litt om ehandelsrevolusjonen og betraktninger om ehandel og ebusiness Generelt om BtB med påstand: Det er den bransjevise utviklingen av markedsplasser som særlig bidrar til global og regional omforming En markedsplass viktigste funksjoner Markedsplasser: status og trender Eksemplet Covisint - nasjonale utfordringer Statlige satsninger på ebusiness Status og utfordringer innen satsningsområdene Norsk sjømat Norsk olje og gass Nordisk rivalisering om markedsplassbygging – diskusjon Konklusjoner

3 Copyright © 2001 made4net as Side 3 Viktige aktørers vurdering av e-handel ”Handel på Internett kan slå ut alle andre globale handelsformer i løpet av en 5 - 10 årsperiode” Bill Clinton under presentasjon av USAs program for Electronic Commerce juli 1997 “Elektronisk handel er informasjonssamfunnet i praksis”. Kommisjonens presentasjon av EUs program for Electronic Commerce, april 1997

4 Copyright © 2001 made4net as Side 4 Status og prognoser for e-handel Forrester okt 1998 USA hadde i 1998 80 % av den globale e-handelsaktivitet, EU 10 og Asia 5 % USAs andel antas å minske til 2/3 i år (2001) BtB-handel lå i 1999 på trolig på minst 80 % av total e- handel. Andelen vil trolig øke de nærmeste år

5 Copyright © 2001 made4net as Side 5 Kritisk masse og ”hypervekst” i bransje etter bransje i USA Forrester- rapport 1999 1999: Kritisk masse for elektronikk og datautstyr 2000: Følgende bransjer vil nå kritisk masse –Fly- og forsvarsindustri –produksjon av utstyr innen elektronikk- og oljeindustrien – bilindustrien Fra 2001 til 2003 – petrokjemisk industri, –innen shippingindustrien –farmasøytisk industri I år 2003 vil de fleste industriområder i USA ha oppnådd kritisk masse

6 Copyright © 2001 made4net as Side 6 Antatt vekst i BtB-markedsplasser

7 Copyright © 2001 made4net as Side 7 Hva er ehandel og ebusiness? ”Alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett.” (Stortingsmeldingen om ehandel) Ehandel finner sted innen elektroniske markedsplasser og omhandler –aktører –produkter –prosesser Det er forståelsen av e-handel som en samhandlingsprosess i sann tid og i en etter hvert global sømløs web med fjerning av dagens “flaskehalser” som er viktigst for forståelsen av e- handelsrevolusjonen Ebusiness – når bedrifter digitaliserer egne forretningsprosesser og transaksjonsprosesser med markedsplasser og andre aktører

8 Copyright © 2001 made4net as Side 8 Fysiske aktører ( agent ) Bå de varer og tjenester Fysiske leveringer varer Digitale leveringer tjenester Både fysiske (agenter og digitale aktører ) Digitale aktører (agenter ) Fysiske Både fysiske og digitale Digitale 3 1 2 123 3 2 1 Kjerneområdet for elektronisk handel Kjerneområdet kjøp og salg av (digitale) tjenester gjennom digitale prosesser PRODUKTER AKTØRER PROSESSER

9 Copyright © 2001 made4net as Side 9 Produkt- leverandører Digitale mellomledd Endebrukere Tjeneste- leverandør Produkt- integrator Portal Digitale koblere / kundeagenter Konsument Foretak Markedsplassbyggere (infrastrukturleverandører) Distributører -System- integratorer Støtte- leverandør Vareleverandør Aktørene Løsningsleverandører (e-handelsløsninger) - DS/TTPer -Betalingssystemer - fysiske og digitale leverandører Markedsplass BtB Terminaler Mobiltlf, TV mv

10 Copyright © 2001 made4net as Side 10 Ronald Coase og transaksjonskostnader Coase fikk nobelprisen i 1991 på rapporten ”The Nature of the Firm” (1937), basert på en forelesning han holdt som 22-åring (i 1932) Han forklarte hvorfor bedrifter oppfører seg som de gjør, f eks at de velger å produsere noen produkter selv, mens avtaler at andre bedrifter sørger for resten. Hyperaktuell i dagens ehandelsrevolusjon, med alliansebygging, fusjonering og outsourcing. Han hjelper oss i å svare på spørsmålet: ”Hvilke grenser skal vår bedrift ha til andre bedrifter?” Begrepet transaksjonskostnader står her sentralt.

11 Copyright © 2001 made4net as Side 11 Coase ”The Nature of the Firm” 1937 Kjernepunktet i teorien til Coase: Når en bedrift vil bestemme om den skal lage produkter selv istedenfor å la andre produsere dem, er ikke markedsprisen den eneste faktor.” Det viktigste er transaksjonskostnadene – kostnadene ved å handle i et marked. (søkekostnader, avtaleinngåelse mv). En bedrift bør overlate til andre bedrifter å gjennomføre transaksjoner som disse kan gjøre rimeligere innenfor et forretningskonsept. Dvs det er viktig å finne de riktige bedrifter å samarbeide og gjøre avtaler med. Transaksjonskostnadene i dag er enormt lavere enn før og fører til at bedrifter må tenke kjerneområde, outsourcing og allianser/nettverk (case Ford) Med lavere transkasjonskostnader er bedrifter i stand til å fokusere på produktnisjer og overlate til andre å gjøre resten

12 Copyright © 2001 made4net as Side 12 Coases transaksjonskostnader Coase var ikke veldig presis i beskrivelsen av transaksjonskostnadene i markedet, men viste til Søkekostnader Informasjonskostnader Forhandlingskostnader Beslutningskostnader Tvangskostnader Reklamasjonskostnader

13 Copyright © 2001 made4net as Side 13 Samhandlingene/transaksjonene Markedskommunikasjon Betalingstransaksjoner Distribusjon Forhandlings- og avtaleinngåelse Kundeassistanse ( CRM ) Transaksjonskostnader Mot et friksjonsløst og gjennomsiktig marked? Besparelse i penger: 10 - 50 % Besparelse i tid: 50 - 96 % Cisco: 57 % av ordrene gjennomført uten innblanding av mennesker Besparelser inntil 95 % Lagerkostnader - 20 % Distribusjonskostnader digitale leveringer inntil 99 % Selvbetjeningssystemer skaper store besparelser

14 Copyright © 2001 made4net as Side 14 Ebusiness gir dramatisk reduksjon av transaksjonskostnader Transaksjonskostnader – kostnader ved å gjennomføre en handel Kan reduseres til 1/5 i USA. Utgjør ca 1/3 av USAs BNP (McKinsey) Transaksjonskostnader = halvparten av en bedrifts lønnsutgifter. Digitalisering vil redusere disse dramatisk: –ansatte kan frigjøres fra rutinepregede oppgaver (“ting som tenker”, “robotisering” og “webifisering”) Det skjer en revolusjon innen disse områder som reduserer transaksjonskostnadene dramatisk Markedsplassene vil bli arenaer for denne revolusjonen og vil føre til dramatiske omforminger i de enkelte bransjer

15 Copyright © 2001 made4net as Side 15 Trend Time 1996 1997 1998 1999 20002001 Markedseffektivitet EDI Networks Expensive, closed Non-scalable Brochure-ware publicize on-line, sell off-line Basic eCommerce one-to-one selling from website B2B eCommerce enabling commerce through aggregation many-to-many commerce Source: Morgan Stanley Internet Research Collaborative Hubs Networks of linked Hubs B S B S S B S B S B S B S B B S B S B MM MM S B S S S S B B B S B B B B B B B S M S S S S S = Supplier/Seller B = Buyer M = Marketplace Hub Sann tids integrasjon mellom kjøpere og selgeres systemer Forsyningskjedeintegrasjon

16 Copyright © 2001 made4net as Side 16 Kategorisering av markedsplasser Hovedkategorier –Horisontale –Vertikale –Kjøperbaserte, selgerbaserte og nøytrale Produkter –Indirekte –Direkte Eierskap –Markedsaktører er dominerende eiere –Dot.com-selskaper er eiere Kategorier markedsplasser mht stadium –Kjøp og salg og utvikling av felles tjenester –Ecollaboration Det er de vertikale markedsplasser som omhandler hele bransjers verdikjede som er viktigst mht omforming

17 Copyright © 2001 made4net as Side 17 Utvikling av markedsplasser En – tre (vertikale) markedsplasser vil dominere innen hver bransje (integrert med horisontale MP) Markedsplassene vil bli dominert og eid av tunge industriaktører innen de enkelte bransjer Utvikling mot helhetsløsninger (ende-til-endeløsninger) gjennom strategiske allianser mellom markedsplassbyggere Markedsplassene vil etter hvert utvikle samarbeidsformer som omformer bransjenes verdikjeder

18 Copyright © 2001 made4net as Side 18 MP reduserer inneffektivitet og transaksjonskostnader Inneffektivitet/transaksjons -kostnader innen Markedsplassens funksjon MarkedskommunikasjonKatalog, søkeagenter, standardutvikling. Katalogutvikling Forhandlings- og avtaleinngåelse E-handelsprosedyrer. XML felles språk for internett og alle applikasjoner. PrisfastsettelseAuksjon (eller børs), omvendte auksjoner, rammekontrakter Tillit og sikkerhetTiltrodde tredjeparter og digitale signaturer ForsyningskjedenHva det hele dreier seg om Fra MP til nettforsyningskjede (NSC) og informasjonshub for alle forretningsprosesser og transaksjoner

19 Copyright © 2001 made4net as Side 19 XML – avgjørende for BtB XML gjør dokumenter lesbare for datamaskiner, ved at hvert felt blir identifisert: Dette er fakturanr., bestillingsdato, adresse, mv. XML vil bli internetts og dataverdenes fellesspråk og forene alle applikasjoner; dvs mobiltlf, PC, digiTV. Datastrømmer tolkes på samme måte og forstås. (Steve Ballmer, Microsoft) Standardiseringsløsninger er avgjørende og vil bli tvunget frem på ledende markedsplasser Gjennombrudd på bruk av XML til datautveksling. Innen 2002 er 80 % av all www-teknologi basert på XML (Gartner Group)

20 Copyright © 2001 made4net as Side 20 Tre hovedtrender for bedrifters utvikling mot ”ebusiness suite” – (total) ebusiness Applikasjonsintegrering hvor bedrifter integrerer sine viktigste applikasjoner, særlig –Administrative styringssystemer (ERP) –Forsyningskjedeledelse(SCM) –Kundebehandling, (CRM) ”Webifisering” av disse bedriftsinterne applikasjoner ”Webifisering av interne produksjonsutviklingssystemer –CAD (Computor Aided Desigh –CAM (computor Aided Management) –CAE (Computor Aided Engineering) PricewaterhouseCoopers

21 Copyright © 2001 made4net as Side 21 Tre hovedtrender for bedrifters utvikling mot ”ebusiness suite” – (total) ebusiness Når alle prosesser er digitalisert og ”webifisert” kan bedrifter samhandle med andre bedrifter gjennom markedsplasser (ecollaboration) Markedsplassen blir informasjonshub for alle forretningsprosesser og forsyningskjedeledelse (SCM) blir det sentrale

22 Copyright © 2001 made4net as Side 22 Oppsummering – trender for MP MP utvikles fra (kjøp og salg-)markedsplass til nettforsyningskjede (NSC) MP blir samarbeidsprosesstilrettelegger og outsourcer (husk Coase) MP blir informasjonshub for alle forretningsprosesser MP integrerer informasjon fra start til slutt, gjennom alle stadier i forsyningskjeden – verdikjeden blir integrerte informasjonsprosesser Det hele dreier seg om prosesser!

23 Copyright © 2001 made4net as Side 23 Besparelser ved BtB i forhold til tradisjonelle forretningstransaksjoner Flyindustrien Kjemikalier Kommunikasjoner Elektroniske komponenter Maskinindustrien Skogprodukter Olje- og gass Stål Kull 11 % 10 % 5 – 15 % 29 – 39 % 22 % 15 – 25 % 5 – 15 % 11 % 2 % Kilde: Goldman Sachs i Business Week 10.1 00

24 Copyright © 2001 made4net as Side 24 Investeringsbanken Bear Sterns prognoser for besparelser Transaksjonskostnadene ved innkjøp vil minske med 25 % Innkjøperne vil få redusert priser fra delleverandørene med gjennomsnitt 10 % Leverandørene vil få reduserte transaksjonskostnader

25 Copyright © 2001 made4net as Side 25 Bilindustriens Covisint Joint venture mellom –de største bilprodusentene: Ford, GM, Daimler/Chrysler, Renault, Nissan og etter hvert Toyota, m fl. –markedsplassbyggerne Commerce One og Oracle Kjøperbasert vertikal markedsplass som vil bli modell for vertikale markedsplasser

26 Copyright © 2001 made4net as Side 26 Covisint.com ”Bilindustrien står overfor en enestående mulighet. Internetteknologien vil speede opp materiellstrømmene gjennom forsyningskjeden, korte ned reaksjonstiden på bestilte produkter og levere nye produkter til markedet fortere enn noen gang før.” Covisint vil utnytte internetteknologien til å skape gjennomsiktighet innen en bedrifts forsyningskjede – omforme den lineære kjeden til en langt mer produktiv og effektiv nettverksmodell. http://www.covisint.com

27 Copyright © 2001 made4net as Side 27 Konsekvenser så langt Forrester Research hevder at Covisint vil omforme bilindustrien og har iverksatt studie av utviklingen Omvendte auksjoner (den leverandør som gir lavest bud vinner) - ofte med få timers varighet - presser prisene ned Leverandørene den tapende part? Mottiltak fra enkelte leverandører Amerikanske konkurransemyndigheter vurderer utviklingen Danske delleverandørers reaksjoner Hva med norske?

28 Copyright © 2001 made4net as Side 28 Hvordan takler norske bedrifter utfordringene fra Covisint? Kongsberg Automotive deltar og vil kunne flytte produksjon til lavkostland som reaksjon på utviklingen Hydros Automotive Structures danske datterselskap: ”Vi går altså vekk fra det frie marked” (dir Ann Møller Jacobsen) Hydro Automative Structures Raufoss – ingen problemer for oss enda

29 Copyright © 2001 made4net as Side 29 Vil omvendte auksjoner også gjelde mer avanserte produkter? Vanlig holdning blant leverandører at deres produkter er så avanserte at de ikke vil bli gjenstand for omvendte auksjoner (samarbeid med produsent, kvalitetskrav, tjeneste- og vedlikeholdsavtaler, mv). Dvs langsiktige rammeavtaler. Annonse fra KIA: ”Produksjonsteknologier er felles.Vitale bildeler er identiske for ulike bilmerker. Og bilkonseptene – modellplattformene – utvikles som regel i samarbeid mellom flere produsenter” Hydro Agri – pilotprosjekt på omvendte auksjoner på til dels store kontrakter Ebusiness tvinger frem standardløsninger og flere og flere produkter blir ”commodities” (”råvarer”)

30 Copyright © 2001 made4net as Side 30 Norske myndigheters og bedrifters satsning på markedsplasser Betydning for norske bedrifter Hvor er vi sterke? SNDs BIT-, FRAM- og veRDI-program Utfordringer og nasjonal politikk Status og utvikling i to nøkkelbransjer –Olje og gass –Sjømat

31 Copyright © 2001 made4net as Side 31 Markedsplassenes betydning for norsk industri Delta i den globale konkurranse på lik linje med deres mest ressurssterke konkurrenter – slippe kostnader ved fysisk representasjon Får de samme fordelene som sine sterkeste konkurrenter i å bruke avanserte verktøy og kunnskapsgrunnlag på markedsplassen som informasjonshub for alle forretningsprosesser (e-collaboration, dvs produksjonsplanlegging, designutvikling forsyningskjedeledelse, markedsanalyser, mv. ( Mulighet til konsentrasjon om kjernekompetanse, alliansebygging og outsourcing (Coase)) Markedsplassene blir bedriftenes nye konkurransearena

32 Copyright © 2001 made4net as Side 32 Kan norsk industri påvirke utviklingen av ebusiness? Forrester Research hevder at norsk industri kan være med på å sette standarden for fremtidens ebusiness. Dette begrunnes med at Norge er en av verdens store eksportører av råvarer og at 18 % av denne form for eksport vil foregå på BtB - markedsplasser i 2004. Fra Norge antas at hele 28 % vil finne sted online om noen år. Dette gjelder særlig olje- og gassprodukter, skog, papir og fiskeri. Forrester Report "Sizing global Online Exports”, november, 2000.

33 Copyright © 2001 made4net as Side 33 I hvilke bransjer er Norge sterke mht innovasjon? Innovasjon: ”skape nye spill og nye spilleregler, ikke kun å gjøre godt bedre”* Norske bedrifter satser mindre på innovasjon enn de landene vi konkurrerer i. Allikevel mener globale aktører (innen bransjene) at Norge er ledende for innovasjon innen : –Fisk: 71 % –Maritim: 65 % –Olje og gass: 49% (51%) ”Hvordan skape et innovasjonsdrevet næringsliv i Norge?” Forskningsrapport nr 7/2000 Handelshøyskolen BI

34 Copyright © 2001 made4net as Side 34 SNDs BIT- og FRAM- program BIT-programmet er i dag operativ i 21 bransjer og omfatter –Utvikling av integrerte IT-løsninger tilpasset bedriftenes behov i den enkelte bransje –Effektiv anvendelse av nye IT-løsninger gjennom kompetanse og organisasjonsutvikling –Utvikling av integrerte forretningsprosesser gjennom e- handel Behov for videreutvikling og samordning med andre tiltak – samarbeid med Eforum Fra ERP til ebusiness SNDs FRAM-program: ledelses- og strategiutviklingsprogram for de minste bedrifter

35 Copyright © 2001 made4net as Side 35 Regjeringens mål for e-handel Regjeringens overordnede mål: –Å bringe Norge i forkant av utviklingen av elektronisk handel og forretningsdrift …Vil føre til ”omforming av næringslivet” …”Handel over elektroniske nett skal bli en like vanlig handelsform som tradisjonell handel” (Stortingsmelding nr 41(1999) om elektronisk handel og forretningsdrift ”

36 Copyright © 2001 made4net as Side 36 Statens arbeid med etablering av markedsplass Markedsplass for offentlige innkjøp på statlig, fylkes- og kommunalt nivå Skal i løpet av et par år omfatte 50 % av alle offentlige kjøpetransaksjoner og mer enn 40 mia kr. De fleste norske bedrifter vil bli berørt Staten vil bruke markedsplassen som virkemiddel for standardisering og utvikling Storstilt anbudskonkurranse skrinlagt –Telenor/Posten/DnB/AC sammen i anbudskonkurransen (Newco). Gjenstående anbyder: IBM. Januar 2001: Myndighetene inngår allianse med Statoil, Hydro, Norske Skog og Orkla om utvikling av markedsplass – operativ våren 2002

37 Copyright © 2001 made4net as Side 37 VeRDI: Nasjonalt program for elektronisk handel og forretningsdrift Styrke norske SMBers konkurransekraft og lønnsomhet gjennom å stimulere til og fremskynde bruk av ehandel og forretningsdrift Heve kompetansenivået hos bedriftenes nøkkelmedarbeidere Gjennomføre forretnings-/eStrategier i et stort antall virksomheter (”sertifiserte konsulenter”) Spre resultater og erfaringer fra strategiprosessene ”best practice” –www.handel.no - viktig portalwww.handel.no

38 Copyright © 2001 made4net as Side 38 Programmets faser og styring Fase I: sep 2000 – mars 2001 (etablere programorg, metoder, verktøy, opplæringsprogrammer) Fase II: 2001 – 2004: konkrete tiltak mot utvalgte virksomheter. –Utvalgte virksomheter og klynger –Virksomheter med ”tilhørighet” (bransjer, geografisk/ ”verdinettverksmessig”) –Alle virksomheter –Vil gjelde inntil 1325 strategiprosesser (bedrifter) (alt 675) inkl prosjekter innen Statens markedsplass. SND skal drive programmet basert på erfaringer fra BIT og FRAM, som innordnes Styringsgruppe: NHD, SND, NHO, HSH og NFR

39 Copyright © 2001 made4net as Side 39 Svakheter i programmet Styringsstrukturen gjør at det er vanskelig å prioritere Programmet bør ta mer utgangspunkt i hva vi er gode på

40 Copyright © 2001 made4net as Side 40 Hvor bør Norge satse? Vi bør satse på de bransjer hvor vi allerede er sterke –Sjømat –Olje/gass –Shipping* I disse bransjer er også ledende norske aktører i teten mht utvikling av markedsplasser, –Sjømat: To norske markedsplasser blir ledende med fotfeste blant markedsaktørene –Olje/gass: Statoil har vært pådriver i utviklingen av E-oil –Shipping: Viktige norske initiativ med forankring i verdikjeden De to første har størst nasjonaløkonomisk virkning. Her bør myndighetene kraftsamle, bl a i VeRDI-programmet Forrester: Norske bedrifter kan sette standarder innen ebusiness (råvarebaserte produkter) *Kilde: ”Hvordan skape et innovasjonsdrevet næringsliv i Norge?” Forskningsrapport nr 7/2000 handelshøyskolen BI

41 Copyright © 2001 made4net as Side 41 Status for norske bedrifter* Stor spredning mht “eModenhet” (mange har laget hjemmeside, men har ikke strategi eller plan for videreutvikling) Noen har vanskelig for å se hvordan e-handel angår dem - hvilke muligheter/ trusler “e” representerer - “skal vi være med”? Lite grunnleggende forståelse blant ledelsen i SMBer - liten kompetanse i bransjer/ bedrifter til å gjennomføre rette vurderinger mht løsninger/ teknologi/ gjennomføring Mange er bekymret for kostnader forbundet med portaler/ markedsplasser Fokus på e-handel er langt større på konsern-nivå enn på grasrot- nivå - og er større i store bedrifter/ konsern (100+), enn i SMB’er Mange bedrifter venter på at bransjen tar initiativ og veileder i denne prosessen. Kilde: veRDI-programmet

42 Copyright © 2001 made4net as Side 42 Sjømatnæringens betydning for norsk næringsliv Sjømat er Norges viktigste vekstnæring Norge er i dag verdens største eksportnasjon av oppdrettslaks og ørret og har nærmere halvparten av produksjonen i Canada, USA, Skottland og på Færøyene og 15 % i Chile. Eksport av fisk vil øke fra ca 30 milliarder i 1999 til mellom 100 og 150 milliarder de neste tjue år Vil kunne kompensere for en framtidig nedbygging av olje- aktiviteten på norsk sokkel Utvikling av norsk programvare innen oppdrettsbransjen kan bli viktig eksportartikkel (Tre mm - prosjektoppgaver om norske bedrifter og ebusiness)

43 Copyright © 2001 made4net as Side 43 Hva er norske myndigheters policy mht sjømat? SNDs BIT-program –Fire bransjeløsninger innen havbruk. Av disse har en hatt stor suksess (Superior) –Alle har ERP som mål, dvs å forbedre produksjonsprosesser innen verdikjeden –SND vil nå satse mer på ebusiness og samordne BIT med det nasjonale e-handelsprogram Havbruk er et nasjonalt satsningsområde NHD lager NOU om ehandel og havbruk/fiske.

44 Copyright © 2001 made4net as Side 44 Utviklingen av markedsaktørene Utvikling mot noen få store globale aktører innen oppdrettsnæringen. Dette skyldes –Utvikling mot færre og større enheter blant super- markedskjedene, som er lakseindustrienes største og viktigste kunder og –Ønske om å kontrollere størst mulig del av verdikjeden for å sikre stabil drift Programvareleverandører må følge opp

45 Copyright © 2001 made4net as Side 45 Norske oppdrettsselskaper er verdensledende Norge har fire av de fem største globale selskaper: –Nutreco (Hydro Seafood) (Nederland) –Panfish –Stolt Sea farm –Fjord Seafood –Statkorn ”I 2010 vil fire- fem fiskebedrifter være blant de største i landet, og de vil ha en omsetning på 20-30 milliarder kr.” * *Kredittkassens fiskeriavdeling: Aftenposten 5.4.01

46 Copyright © 2001 made4net as Side 46 Norske programvareleverandører innen havbruk/fiske De viktigste norske programvareleverandører –Superior –Maritech –MTS international –Hands Merkantildata Programleverandørene har nå startet samarbeidsbestrebelser (allianser, fusjoner, oppkjøp) for å matche markedsaktørene Programvare vil bli viktig nasjonalt eksportprodukt

47 Copyright © 2001 made4net as Side 47 Norske programvareleverandører innen havbruk/fiske Programleverandørene må tilpasse seg de kommende storaktører – dvs fusjonere De viktigste norske –Superior –Maritech –MTS international –Hands Merkantildata Programleverandørene har nå startet samarbeidsbestrebelser (allianser, fusjoner, oppkjøp) for å matche markedsaktørene Vil bli viktig nasjonalt eksportprodukt

48 Copyright © 2001 made4net as Side 48 Superior Systems AS Superior utvikler programvare for produksjon frem til slakt av oppdrettsfisk (produksjonsstyring, produksjonsplanlegging, budsjettering og analyse) Superior har over 70% av det norske markedet Bl a med bidrag fra BIT-programmet er Superior blitt verdensleder innen havbruk og leverer produkter i 12 land Satser på å bli verdens største programvareselskap innen foringssystemer med datterselskaper i bl a Chile, Canada og Skottland

49 Copyright © 2001 made4net as Side 49 Geografisk plassering av markedsplasser

50 Copyright © 2001 made4net as Side 50 Fishmarket Selgerbasert markedsplass som eies av en rekke bedrifter (bl a Nutreco, Fjord Seafood/Domstein, Austevoll Havfiske, Uniprawns, Aalesundfisk,Stolt? Representerer 50 % av norsk eksport? Mål: bli den ledende markedsplass i Europa Investoreiere –The Growth Factory, Møller Investor og SND Invest Kapital –30 mill per sep 2000 Markedsplassbyggere: Icon Medialab har laget web- løsning. Forhandler med markedsplassbyggere (GE, IBM m fl) Samarbeider med DnB om løsninger

51 Copyright © 2001 made4net as Side 51 Leveranser på Fishmarket Katalog – liste over tilgjengelig produkter for salg fra leverandørene Auksjon – produkter til salgs innen bestemte tidsfrister Omvendt auksjon – store kjøpere anmoder om anbud fra leverandører Kontraktinngåelser – en elektronisk transaksjonsløsning for langtidskontrakter (under utvikling)

52 Copyright © 2001 made4net as Side 52 Betydning for produsenter og eksportører Hjelper til å sikre en fair pris Muliggjør differensierte prisstrukturer for selskaper og regioner Speede opp forhandlinger Redusere transaksjonskostnader Etablere relasjoner med kjøpere på MP

53 Copyright © 2001 made4net as Side 53 Verdi for kjøpere Sikre at kjøpere finner det riktige produkt til riktig til og pris med minimal anstrengelse Speede opp forhandlinger Støtte forhandlinger mellom flere Redusere transaksjonskostnader Gi tilgang til flere leverandører I tillegg over tid My Fishmarket, Integrated Fishmarket og Contracts

54 Copyright © 2001 made4net as Side 54 Later 2002 Utviklingsplan Fishmarket Spring 2002 Autumn 2001Autumn 2000 Market Platform Integration Platform Branded Storefronts Services Collaboration platform Value-Added Services

55 Copyright © 2001 made4net as Side 55 Intrafish BtB markedsplass Markedsplass for salg av indirekte varer med utgangspunkt i innholdsleverandøren ”Intrafish” Er i allianse med Fishmarket og etablerer felles teknologiske løsninger Selgere: leverandører av utstyr for fiske og fangst, arbeidsklær, kontorutstyr mv Kjøpere: oppdretts- og eksportbedrifter Pilotprosjekter i gang Prosjektoppgave MM - programmet

56 Copyright © 2001 made4net as Side 56

57 Copyright © 2001 made4net as Side 57 En global markedsplass for olje og gassindustrien Statoils pådriverrolle for etablering av global markedsplass skrinlagt våren 2000 (e-Oil/SAP) TradeRanger - avtale mellom de største olje- og gassaktører om global markedsplass Markedsplassbyggere: Commerce One, SAP, i2 Status – de viktigste norske aktører E-Oils katalogsamarbeid viktig komponent i TradeRanger Andre nasjonale initiativ –Kongsberg Gruppen og Aentera Network Holdninger innen bransjen

58 Copyright © 2001 made4net as Side 58 TradeRanger Eiere: 15 store globale operatørselskaper inkludert Statoil (Esso og Chevron/Texaco ikke med) (petrocosm.com) Hovedmålet for TradeRanger er å gi kjøpere og selgere vesentlige besparelser i tid og penger ved å forenkle transaksjonsprosessene og fjerne ineffektiviteter i verdikjeden”(utvikle ecollanboration)

59 Copyright © 2001 made4net as Side 59 Access to Trade-Ranger PC + Browser Buyers PC + Browser Other e-Procurement Buying Tools* Trade-Ranger Hosted Buysite MarketSite Via Supply Order Sellers PC + Browser Integrated Supplier ERP / Back Office System C1/SAP buysites Source: Trade-Ranger * Netscape, Oracle, Ariba, others

60 Copyright © 2001 made4net as Side 60 Hvilken verdiøkning vil Traderanger gi sine medlemmer? Salg- og kjøpeprosessen vil bli langt mindre kompleks enn i dag Tilgang til nye ende-til-ende handelsmuligheter og til nye produkter Transaksjonskostnader vil bli reduserte Innholdskostnader redusert ved å organisere kataloger for medlemmene

61 Copyright © 2001 made4net as Side 61 Hvordan vil TradeRanger få inntekter? Transaksjonsavgifter Medlemskontingenter Salg av data, annonser og tjenester

62 Copyright © 2001 made4net as Side 62 Phase 1 - Q3, 2000 Future direction Core transactions Exchange portal Auction services Integrated services Hosted Buysite Hosted supplier order Content management Member information News/Information feeds Advanced transactions Logistics services Planning services Asset management Financial services Utviklingen av TradeRanger

63 Copyright © 2001 made4net as Side 63 Hva er status for TradeRanger og viktige norske aktører ”T i n g t a r t i d” Statoil bruker foreløpig ikke TradeRanger – har utviklet bedre løsninger selv for innkjøp (pilotprosjekt med syv leverandører) ”Sersjantene” i venteposisjon - bruker ikke TradeRanger enda –ABB ruller ut Ariba på konsernnivå, men er med i pilot på TradeRanger –Hydro utvikler innkjøpsportal i regi av SAP –Aker har ikke bestemt seg (ShipyardExchange) ”Sersjantene” vil trolig utvikle egne markedsplasser og ”tvinge” sine delleverandører (korporaler og menige) til å delta Disse vil etter hvert inngå i TradeRanger

64 Copyright © 2001 made4net as Side 64 Katalogutvikling er det viktigste og vanskeligste Samarbeid mellom operatører på norsk sokkel for å opprette en felles produktkatalog (Esso ikke med) Grensesnitt mot selskapenes interne systemer, som SAP E-oil er formelt gravlagt, men prosjektledelsen er overført til TradeRanger Stor vekt på utvikling av standardløsninger for indirekte og direkte produkter og for transaksjoner Katalogarbeidet vil ta veldig lang tid - sommeren 2001?

65 Copyright © 2001 made4net as Side 65 Statoils pilotprosjekt med syv delleverandører Utvikle felles elektronisk produktkatalog basert på eksisterende rammeavtaler for å minske transaksjonskostnader Deltakere: syv bedrifter som leverer indirekte varer; – Stormdal, Strålfors, Litografen og s-gruppen (kontorutstyr) –Tess (engrosfirma slanger og tilhørende armatur) –Kebolab (laboratieutstyr) –Kansas Wenaas (arbeidsklær) Status per mars 2001 –Koster penger og tar tid.. –Forventninger om store besparelser i transaksjonskostnader –Vil tvinge frem e-businessløsninger hos delleverandører Flere av de samme leverandører er med i Gjensidige NORs innkjøpssystem Prosjektoppgave MM-programmet BI Bergen

66 Copyright © 2001 made4net as Side 66 Kongsberg Gruppen - Aentera Network Kongsberg gruppen –Kongsberg offshore (KOS) FMC Kongsberg Subsea og Kongsberg Protech. –Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) Aentera – nystiftet selskap som skal utvikle ebusiness- løsninger. Kongsberg gruppen er største eier Prosjektoppgave i managementprogram i ehandel (LINK)

67 Copyright © 2001 made4net as Side 67 Mål for Aentera Network Offshoreindustrien må ta i bruk nettverksbasert elektronisk kommunikasjon mellom kunde og leverandør for å kunne konkurrere Kjerneområde: industriell ordrestyrt produksjon –Redusere transaksjonskostnader –Redusere innkjøpskostnader –Forbedring av logistikkrutiner –Effektivisering av varelagre Etablert pilotprosjekt for Kongsberggruppens delleverandører Ambisjoner om å levere markedsplassløsninger nasjonalt og internasjonalt innen mekanisk industri og offshore

68 Copyright © 2001 made4net as Side 68 members news partners about us register me Velkommen til Aentera Network! Aentera er et selskap som tilbyr en digital løsning av handelsprosessen mellom industribedrifter. Aentera's vertikale portal er laget av industrien for industrien og vil utgjøre broen mellom kjøper og selger uavhengig av hvordan forretningssystem brukeren har i dag. Velkommen som bruker av aentera.com. homehome | contact | members | news | Partners | aboutus | register me contactmembersnewsPartnersaboutusregister me

69 Copyright © 2001 made4net as Side 69 Hvordan takler norske bedrifter utfordringene fra en global oljemarkedsplass? Siviloppgave ved NMH/Handelshøyskolen BI: Mange bedrifter helt uforberedte TradeRanger, sersjanter og andre aktører vil tvinge norsk offshoreindustri til å delta, og de enkelte bedrifter vil måtte vurdere egne transaksjonsprosesser i et e-businessperspektiv Fra ”trygge” rammeavtaler til omvendte auksjoner? Betydningen av standardisering Foreløpige reaksjoner fra norsk offshoreindustri – vi vil være med å utforme spillereglene!

70 Copyright © 2001 made4net as Side 70 OEDs rapport om elektronisk handel og forretningsdrift i olje- og gassindustrien Petroleumsbransjen forventes å være blant de ledende til å ta i bruk eHandel, og vi vil raskt se en endring i en lang rekke av de arbeidsprosesser som preger virksomheten. Norge er blant de ledende internasjonalt med hensyn til å introdusere datateknologi og internett. Dette bør kunne gi norsk oljeindustri en betydelig konkurransefordel. Vil medføre rask og dyptgripende endring i måten industrien samhandler på og vil påvirke hele oljebransjens verdikjede Standardisering av dataformater og produktkoder er de største barrierer for ebusiness (katalogarbeid) Dersom ikke norske bedrifter vil delta, vil de gradvis møte sterkere internasjonal konkurranse – også på hjemmemarkedet

71 Copyright © 2001 made4net as Side 71 Anbefalinger 63 % av de norske bedriftene som var med i spørreundersøkelsen har ikke startet lærefasen mht ebusines. Anbefaler sterkt at alle bedrifter bygger opp kompetanse på området, overvåker eget market og er i nær dialog med viktige kunder mht krav og forventninger Bør ikke investere i ebusiness før grundige analyser er gjort Viktig å utbygge bredbånd som kan erstatte geografisk nærhet For innkjøp av mer lokal karakter i Norge vil det være naturlig at en vertikal og internasjonal portal som Trade Ranger blir kombinert med en horisontal lokal portal Initiativ til en slik portal er gjort av Statoil, Hydro, Orkla, Norske Skog i samarbeid med staten

72 Copyright © 2001 made4net as Side 72 Anbefalinger Alle bedrifter bør bygge opp kompetanse, overvåke eget market og ha dialog med viktige kunder mht krav og forventninger (63 % av de norske bedriftene som var med i spørreundersøkelsen har ikke startet lærefasen mht ebusiness.) Bør ikke investere i ebusiness før grundige analyser er gjort Viktig å utbygge bredbånd som kan erstatte geografisk nærhet For innkjøp av mer lokal karakter i Norge vil det være naturlig at en vertikal og internasjonal portal som Trade Ranger blir kombinert med en horisontal lokal portal. Initiativ til en slik portal er gjort av Statoil, Hydro, Orkla, Norske Skog i samarbeid med staten

73 Copyright © 2001 made4net as Side 73 En nasjonal horisontal markedsplass som inngangsportal til de globale vertikale markedsplasser? Hausken-utvalget finner det viktig at ”staten deltar direkte i å etablere en horisontal markedsplass for Norge, med bredt industrielt eierskap. Det bør arbeides for at en slik horisontal portal også blir knyttet opp mot ulike vertikale portaler. Små og mellomstore bedrifter vil da kunne forholde seg til en markedsplass og gjennom den nå andre markedsplasser.” ”En så stor markedsplass vil, hvis den fungerer, kunne være et lokomotiv for bruken av elektronisk handel og kanskje også etablere standarder. Det bør også utredes om den horisontale markedsplassen bør kobles opp mot ulike vertikale markedsplasser, slik at mindre bedrifter kan nå flere markeder gjennom ett grensesnitt.” Egen kommentar: Dette er en riktig utvikling

74 Copyright © 2001 made4net as Side 74 Nordiske markedsplassutfordrere Alliansen DnB/Posten/Telenor/AC (NewCo) Alliansen Danske Bank/Post Danmark/ Tele Danmark Mærsk Data (Gatetrade.net) Svenske IBX (Integrated Business Exchange ) (eiere innen svensk storindustri og SEB Swedbank), Commerce One og SAP) (ibx.com) Alliansen Statskjøp/Norsk Hydro/Orkla/Norske Skog/Statoil

75 Copyright © 2001 made4net as Side 75 Flere horisontale markedsplasser i Norge? Prosjektleder Andrè Hoddevik i Statskjøp tror ikke det er plass til mer enn en eller to horisontale markedsplasser i Norge. Til det er stordriftsfordelene for store. Rådgiver Morten Johannesen i Statoil: ”Det sier seg selv, at man ikke ønsker mange markedsplasser. Du ønsker ikke å være koblet til 20 markedsplasser og lure på hvem som har godt utvalgt av vernesko” Hva med NewCo (alliansen DnB, Telenor, Ergo, Accenture?)

76 Copyright © 2001 made4net as Side 76 Hva kan vi lære av MP-utviklingen så langt - generelt? Utviklingen går mot en til tre globale markedsplasser innen hver bransje To – tre store globale markedsplassbygger- allianser utvikler ende-til-ende-løsninger Markedsaktørene (de store produsentene i bransjen) vil ha eierskap i markedsplassene Fra MP til nettforsyningskjede (NSC) og informasjonshub for alle forretningsprosesser og transaksjoner

77 Copyright © 2001 made4net as Side 77 Hva kan vi lære av markedsplassutviklingen så langt - olje/gass og sjømat Olje/gass –Ting tar tid..TradeRanger er ennå ikke operativ for norske aktører –De viktigste norske drivere vil være Statoil og sersjantene, som vil tvinge sine delleverandører med –Norske bedrifter, særlig SMB, er uforberedte Sjømat –Norske aktører kan bli trolig drivere i utvikling av europeisk markedsplass –Stor betydning for norske bedrifter og programvareleverandører

78 Copyright © 2001 made4net as Side 78 Markedsplassenes betydning for norsk industri Delta i den globale konkurranse på lik linje med deres mest ressurssterke konkurrenter – slippe kostnader ved fysisk representasjon Får de samme fordelene som sine sterkeste konkurrenter i å bruke avanserte verktøy og kunnskapsgrunnlag som vil finnes på markedsplassen som informasjonshub for alle forretningsprosesser (e-collaboration, dvs produksjonsplanlegging, designutvikling forsyningskjedeledelse, markedsanalyser, mv. (Altså outsourcing og konsentrasjon om kjernekompetanse (Coase). Markedsplasser blir norske bedrifters nye konkurransearenaer


Laste ned ppt "Copyright © 2001 made4net as Side 1 Elektroniske markedsplasser - norske bedrifters nye konkurransearena - utfordringer og trusler Anders Hellebust Made4net/"

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google