Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

ASSS-RÅDMANNSMØTE Drammen, 7. september 06. ADMK 2006 Mange store pågående saker Forvaltningsreformen NAV-reformen Konsultasjonsordningen m.m. Oppfølging.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "ASSS-RÅDMANNSMØTE Drammen, 7. september 06. ADMK 2006 Mange store pågående saker Forvaltningsreformen NAV-reformen Konsultasjonsordningen m.m. Oppfølging."— Utskrift av presentasjonen:

1 ASSS-RÅDMANNSMØTE Drammen, 7. september 06

2 ADMK 2006 Mange store pågående saker Forvaltningsreformen NAV-reformen Konsultasjonsordningen m.m. Oppfølging av tariffrevisjonen Inntektsdannelsen i kommunene Arbeidslinja Kvalitetsarbeidet Kommunesektorens omdømme

3 ADMK 2006 Nye ting på gang? Ja, men innen rammen av landstingets bestillinger og stort sett i forlengelsen av det vi driver med.

4 ADMK 2006 Arbeidsgiverpolitisk strategi 2020-perspektiv Arbeidskraftsutfordringene Konkurranse Ledelsesutfordringene Kvalitet/effektivitet Omdømme

5 ADMK 2006 Velferds/tjenesteutvikling Innholdet i NAV-reformen. 1. vs 2. linjetjenesten Kvalitetsutvikling skole/oppvekst Kvalitet i PLO E-kommune/digital forvaltning

6 ADMK 2006 Samfunnsutvikling Regionalisering Robuste kommuner Spesielle storbyutfordringer

7 ADMK 2006 Strategi Proaktiv, løsningsorientert Større vekt på lokal handlefrihet/lokaldemokrati Tydeligere (og dristigere), men kunnskapsbasert.

8 ADMK 2006 Sentralstyret formulerer følgende hovedmål for organisasjonens arbeid (KS skal): Bidra til en effektiv og innbyggerorientert offentlig sektor med høy kvalitet og godt omdømme, der ansvar og oppgaver er desentralisert til lavest mulig effektive beslutningsnivå. En offensiv kommunesektor som tar tak i og søker å løse de viktigste samfunnsutfordringene for å gi befolkning og næringsliv best mulig rammer for velferd og utvikling. Videreutvikle KS som en profesjonell organisasjon med høy kompetanse, godt omdømme og solid økonomi.

9 ADMK 2006 Av dette avledes følgende hoved- strategier (KS vil): Arbeide for gjennomføring av en forvaltningsreform med færre og sterkere folkevalgte regioner, og kommuner som kan ta et større ansvar for de offentlige oppgaver. Videreføre arbeidet med å sikre at kommunesektoren framstår med høy etisk standard. Være pådriver for omstillingsarbeid for å videreutvikle kvalitet og effektivitet i kommunal virksomhet, herunder gjennomføre planene i ”e-kommune-planen”. Bidra til at kommunesektoren utnytter og utvider handlingsrommet ved å vektlegge og utvikle samfunnsutviklerrollen, og sette viktige samfunnsspørsmål på dagsorden.

10 ADMK 2006 Legge større vekt på lokalpolitisk handlefrihet enn nasjonal utjevning, ved bl.a å styrke den lokale beskatningsfriheten, forenkle og sanere statlig regelverk mot kommunesktoren og styrke kommunesektorens finansielle fundament. Få på plass en konsultasjonsordning mellom Staten og kommunesektoren i samsvar med intensjonene i KS Landsting sitt vedtak og regjeringen Stoltenbergs tiltredelseserklæring. Arbeide for at arbeidskraftbehovet blant våre medlemmer sikres på kort og lang sikt. Dette må skje i en kombinasjon av redusert sykefravær, høyere pensjoneringsalder, mindre deltid, arbeidsinnvandring og en mer offensiv rekrutteringsstrategi mot aktuelle utdannings- grupper.

11 ADMK 2006 Videreutvikle organisasjonens ”ekspertkompetanse” på utvalgte områder, gjennom rekruttering, kompetanseutvikling og en mer målrettet bruk av FoU-ressursene. Styrke tilliten og samhandlingen mellom KS og de ulike medlemsgrupper. Framstå med tydeligere standpunkt, også mot medlemmene, i saker som er viktig for sektorens omdømme. Utvikle en felles konsernstrategi som dekker samtlige virksomheter i KS, med formål å styrke organisasjonen og medlemmenes slagkraft. Synliggjøre og styrke KS ulike internasjonale engasjement

12 ADMK 2006 Viktige justeringer som har konsekvenser for KS sine disposisjoner Kvalitets- og effektivitetsarbeidet får et løft, og KS vil framstå som en mer offensiv pådriver, både overfor Staten, men også arbeidstakersiden og egne medlemmer. Aktuelle eksempler er IKT- politikk, skole og ledelsesutvikling. KS vil fokusere på det ansvar og de muligheter kommunesektoren har for å løse viktige fellesoppgaver på egenhånd og i samarbeid, framfor å diskutere begrensninger og problemer. KS blir mer proaktiv. Det er ønskelig å få konkrete innspill til tema som er aktuelle. KS og kommunesektoren rolle i nordområdesatsingen er ett tema som er varslet.

13 ADMK 2006 Vi vil i større grad utfordre egne medlemmer, i saker der dette anses riktig og viktig i forhold til kommunefelleskapet. Aktuelle eksempler kan være: Samhandling og utvikling av IKT-løsninger i kommuneforvaltningen, bedring av vedlikeholdsrutinene på bygg og anlegg, tiltak for å redusere sykefravær og arbeid for å sikre den etiske standarden i kommunesektoren. Utvikling av en tydelig og samordnet konsernstrategi medfører at KS i tilegg til de økonomiske utbytter kan ta ut strategiske gevinster, i form av aktiviteter som støtter opp under KS sine mål. F. eksempel kan Kommuneforlaget brukes til gjennomføring av deler av E-kommunestrategien, og KS-konsulent kan bistå i arbeidet med kvalitets- og ledelsesutvikling


Laste ned ppt "ASSS-RÅDMANNSMØTE Drammen, 7. september 06. ADMK 2006 Mange store pågående saker Forvaltningsreformen NAV-reformen Konsultasjonsordningen m.m. Oppfølging."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google