Presentasjon lastes. Vennligst vent

Presentasjon lastes. Vennligst vent

Karbohydrater.

Liknende presentasjoner


Presentasjon om: "Karbohydrater."— Utskrift av presentasjonen:

1 Karbohydrater

2 Karbohydratene er den største gruppe av biomolekyler
Karbohydrater er polyhydroksy aldehyder, polyhydroksy ketoner eller forbindelser som gir disse ved hydrolyse De fleste kan skrives på formlen (CH2O)n Nitrogen, fosfor og svovel forekommer også Karbohydratene deles i trehovedgrupper: Monosakkarider, f.eks. glukose Oligosakkaridene (1-20 monosakkarider), f.eks. disakkaridet sukrose Polysakkaridene (> 20 monosakkarider), f.eks. Stivelse Oligosakkarider og polysakkarider består av monosakkarider koplet sammen med glykosidbindinger De kan være liniære (cellulose) eller forgrenete (glukogen)

3 Monosakkarider Tre til syv karbonatomer, ingen forgreninger
Aldehyder eller ketoner med en eller flere OH-grupper Karbonatomene som bærer OH-grupper er oftest asymmetriske Mange stereoisomerer Fargeløse krystaller, lettløselige i vann men ikke løselige i upolare løsningsmidler, smaker søtt

4 Monosakkarider aldose ketose
Ryggrad av karbonatomer koplet med kovalente enkeltbindinger I åpen konformasjon er et C-atom koplet til O med dobbeltbinding Monosakkarider med endestilt karbonylgruppe kalles aldoser, de andre kalles ketoser Gis navn etter antall C-atomer og type: aldotriose = aldose med tre C-atomer; ketotriose = ketose med 3 C-atomer

5 Noen monosakkarider

6

7 Horisontale bindinger
stikker opp fra planet Vertikale bindinger går innover i planet

8 Ubrutte bindinger stikker opp fra planet Stiplete bindinger Går bakover fra planet

9 Stereoisomerer For hvert asymmetrisk karbonatom vil molekylet ha 2 stereoisomerer Et molekyl med n asymmetriske karbonatomer finnes det 2n stereoisomerer Eksempel: Aldoheksosene har 4 asymmetriske C-atomer, finnes derfor i 24 isomere former, dvs. 16 De 16 stereoisomerer fordeler seg i to grupper basert på konfigurasjonen ved det asymmetriske C-atomet som sitter lengst fra karbonyl C-atomet: 8 har D-form og 8 har L-form De fleste naturlig heksoser har D-form Noen har L-form, forekommer i glykoproteiner

10 D-isomerer Samme konfigurasjon som D-glyceraldehyd

11 Nummerering av C-atomene
Nummerering starter ved det C-atom som er nærmest karbonyl C-atomet Nr 1 Nr 6

12 Noen viktige monosakkarider
Aldoser: D-glyceraldehyd (aldotriose) D-erythrose (aldotetrose) D-ribose (aldopentose) D-glukose (aldoheksose)

13 Noen viktige monosakkarider
Ketoser: Dihydroksyacetone (ketotriose) D-ribulose (ketopentose) D-xylulose (ketopentose) D-fruktose (ketoheksose)

14 Aldose- og ketosenavn Aldoser har navn som ender på -ose
D-ribose er en aldose Navnet på den tilsvarende ketose dannes ved å innsette stavelsen ”ul”. Gjelder ketoser med 4 og 5 karbonatomer D-ribose på ketoseform heter da D-ribulose Andre ketoser gis navn på andre måter: D-glukose er en aldose. Den tilsvarende ketose heter D-fruktose

15 D-glukose og D-fruktose

16

17

18 Epimerer Monosakkarider med forskjellig konfigurasjon på ett C-atom

19 Monosakkarider danner sykliske strukturer i vandig miljø
Haworth perspektiv formler Gjelder aldotetroser eller monosakkarider m/5 eller flere C-atomer

20

21 Pyranoseformen Oksygenet i OH-gruppen på C-atom nr 5 retter et nukleofilt angrep mot C-atom nr 1 Det dannes en kovalent binding mellom O-atomet og C-atom 5 Denne strukturen er en hemiacetal C-atom 1 er nå asymmetrisk

22 Pyranoseformen C-atom 1 er nå asymmetrisk
Det er to mulige konfigurasjoner ved dette C-atomet og derved få en to isomerer: a-D-glukopyranose og b-D-glukopyranose Veksler mellom a- og b-form; mutarotasjon C-atom 1 = det anomere C-atom

23 Stabilitet Pyranoseformen er mer stabil enn furanoseformen
Beta-D-glukopyranose er mere stabil enn alfa-D-pyranose-formen

24 Pyranoseformens konformasjon

25 Heksosederivater H O - O O
C C CH2OH CH2OH Glukose Glukonsyre Oksidasjon av aldehydgruppen til en karboksylsyre i en heksose Det dannes en ”on”syre Endelsen ”on” settes etter navnet, eksemplet her viser glukose og glukonsyre

26 Heksosederivater H O H O
Oksidasjon av C-atom nr 6 til en karboksylsyre Det dannes en ”uron”syre Endelsen ”uron” settes etter navnet, eksemplet her viser glukose og glukuronsyre H O H O C C CH2OH C O O - Glukose Glukuronsyre

27

28 Monosakkaridenes kjemiske egenskaper
Monosakkaridene kan oksideres av Fe 3+ eller Cu 2+ som er milde oksidasjonsmidler Krever en fri aldehydgruppe Reduserende sukkermolekyler Fehlings reaksjon Tidligere brukt til å måle sukker i urin og blod

29 Glykosidbindingen Oligo- og polysakkarider består av monosakkarider koplet sammen med glykosidbindinger Glykosidbindinger spaltes lett av syre, motstår spalting med base Glykosidbindinger er kovalente. To typer: O-glykosidbindinger N-glykosidbindinger

30 Maltose Maltose består av to glukose-molekyler bundet sammen av en O-glykosidbinding Bindingen går mellom C-1 og C-4 Ringstrukturen kan ikke åpnes ved det C-1 som deltar i bindingen, ikke lengre reduserende Maltose er reduserende fordi hemiacetalen ved det andre C-1 kan åpnes

31 Sukrose Sukrose er ikke reduserende
Begge anomere C-atomer er engasjert i O-glykosidbindingen

32 Disakkaridenes navne Starter med det monosakkarid som har reduserende ende Konfigurasjonen på det anomere C-atom i første mono-sakkarid (det til venstre) Navnet på den ikke reduserende enheten. Her angis ring-strukturen: furano- eller pyrano- De to C-atomer som deltar i glykosidbindingen angis med nr og en pil som angir retningen Navnet på det andre mono-sakkaridet Glc(a1->4)Glc

33

34 Forkortelser

35 Polysakkarider Liniære polysakkarider har 1->4, 1->2, 1->1 glykosidbindinger Forgrenete polysakkarider har i tillegg 1->6 glykosidbindinger Polysakkarider kalles også glykaner Homopolysakkarider består av en type monosakkarider: Stivelse, glykogen, cellulose Heteropolysakkarider består av flere typer monosakkarider Ekstracellulær matriks, sener, leddvæsker Polysakkarider har ikke definert molekylstørrelse Skyldes synteseprosessen Polysakkarider er resultat av enzymaktivitet, med flere byggesteiner tilgjengelig blir molekylene større Det finnes et spesifikt enzym for hvert monosakkarid

36 Glykosidbindinger i polysakkarider

37 Stivelse og glykogen Viktigste lagringsformer for karbohydrat i naturen Plantene lagrer glukose i form av stivelse Glykogen er dyrerikets lagringsform for glukose Lagres i cellens cytoplasma som korn Begge binder mye vann pga de mange eksponerte OH-grupper

38 Stivelse Fellesbetegnelse for to forskjellige polysakkarider:
Amylose er en liniær glukosepolymer med a1->4 glykosidbindinger Amylopektin er en forgrenet glukosepolymer med a1->4 og a1->6 glykosidbindinger, sistnevnte i forgreningspunktene Amylopektin har ca glukosemolekyler mellom hvert forgreningspunkt Amylopektin har én reduserende ende Amylose og amylopektin har MW mellom og

39 Amylose

40 Amylosestrukturen

41 Amylopektin

42

43 Glykogen Glykogen er en polysakkarid av glukosemolekyler
Har a1->4 og a1->6 glykosidbindinger Avstanden mellom forgreningspunktene er 8-12 glukosemolekyler Glykogen har en reduserende ende, alle forgreningene ender med en ikke-reduserende ende Gunstig fordi disse molekyler brytes ned fra den ikke-reduserende enden Ved behov for glukose kan mange glukosemolekyler frigjøres samtidig Kroppens lager av glykogen er ca 500 g, ca en dags behov for energi Mye vann bundet til glykogen, veier 2-3 kilo I tillegg til vann inneholder glykogenkornene også de enzymene som danner og nedbryter dem

44 Strukturelle polysakkarider
Cellulose og chitin er strukturelle homopolysakkarider De er ikke vannløselige Cellulose er en viktig del av plantenes cellevegg Chitin er hovedkomponenten av det skallet som beskytter insektenes og skalldyrenes kropp

45 Cellulose Liniær homopolysakkarid
Hvert molekyler består av glukoseenheter Glykosidbindingene har b-konfigurasjon. Denne kan bare spaltes av en mikroorganisme, trichonympha,som sekreterer cellulase. Sopp og visse bakterier kan også fordøye cellulose Danner utstrakte fiberstrukturer Stabiliseres av hydrogen-bindinger mellom fibrene

46 Chitin Liniært homopolysakkarid av N-acetylglukosamin enheter koplet sammen med b1->4 glykosidbindinger Bare N-acetyl gruppen på C-2 som skiller denne fra cellulose Uløselig i vann Danner utstrakte fibre


Laste ned ppt "Karbohydrater."

Liknende presentasjoner


Annonser fra Google